over college Bagaco erkend als waarborginstallateur Diefstal uit vier auto’s rv PvdA overlegt met achterban Ben Boerma naar Apollolaan Een beslissing vragen aan het gemeentebestuur .4 Arts bekijkt bromfietser Voorzien van vals merk Schade aan twee scholen Enorme Paasshow MEDEDELING Uit de praktijk van de SOCIAAL RAADSVROUW Geen kaarten in De Boog COLOPHON MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN BURGERLIJKE STAND Ook 2e Paasdag geopend bBL/srland Pagina 11 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 30 MAART 1994 4? BOVAG OP GOEDE VRIJDAG 1 APRIL A.S. ZIJN ONZE KANTOREN DE GEHELE DAG GESLOTEN ABN AMRO Bank ING Bank RABO Bank VSB Bank Sprinter erkende Vitesse verhuurder Quartz Award L Caravancentrum Recreatie Verwey Rottekade 9, Oud Verlaat, Zevenhuizen. Tel: 01802-3115. Weekblad voor Waddinxveen O Gehuwd: M. Darrazi en N. Wassing. gebeurt A KERK GE- Overleden: Pietje Nella van Dijk, w.v. H.J. Timmermans, oud 81 jaar; Klaasje van der Zijden, w.v. G.J. van Dodewaard, oud 87 jaar; Irene Winzen, e.v. H.A. Raedt van Oldenbameveldt, oud 81 jaar; Constance Jeanne Gijsbers, w.v. B. Sapuletty, oud 96 jaar; Maria de Bruijn, e.v. J.F.P. Scheele, oud 78 jaar. Ondertrouwd: R.J.M. Rustemeijer en M. Westerbeek; F.J. Jochems en K. Zuidam. ZONDAG 3 APRIL NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. C.A. van der Sluis, Rotterdam VRIJDAG 1 APRIL 19.30 uurds. A.W van der Plas TWEEDE PAASDAG 9.00 uur ds. M. Campen De Hoeksteen, Esdoornlaan: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. A.W. van der Plas VRIJDAG 1 APRIL 19.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 17.00 uur ds. J.C. den Toom, Sommelsdijk VRIJDAG 1 APRIL 19.30 uur ds. C.D. Zonnenberg Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg VRIJDAG 1 APRIL 19.30 uur ds. M. van Campen Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan: 9.30 en 10.30 uur ds. A.A. van Houwelingen 17.00 uur SoW-dienst in Ont- moetingskerk CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEEN TE Kerkgebouw Dorpstraat: 9.30 uur ds. N. van der Want 17.00 uur ds. N. van der Want Elke woensdagavond: 19.30 uur ds. N. van der Want OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw' Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst LEGER DES HEILS Het Nieuwe Trefpunt, Stations straat 16.00 uur samenkomst met kin- demevendienst (iedere tweede en laatste zondag van de maand) De Waddinxveense gemeentelijk sociaal raadsvrouw drs. Corrie de Bakker houdt spreekuur op elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-12.30 uur of na telefonische afspraak in het gemeentehuis van Waddinxveen aan het Raadhuisplein 1. e <7 door drs. Corrie de Bakker, sociaal raadsvrouw van Waddinxveen Geboren: Rowel, z.v. R.F.W. Hempel en M.A.C. Hofstede; Salin, z.v. M. Akgöz en E. Akgöz; Silvia, d.v. P.W.M. Nijssen en P. Maaten. ti e Weekeinddienst dierenarts: J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 01828-12737 (bij af wezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820- 18995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Driewegplein 8, Gouda, tel. 01820-11215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bemhardlaan 17, tel. 10462 (bij afwezigheid dierenarts C. Moons, tel. 01829-2568). WADDINXVEEN - Op het be drijventerrein Doelwijk aan de Bredeweg zijn 159 rolcon tainers door de politie in be slag genomen. De containers waren voorzien van een vals merk. Op deze wijze wordt de eigenaar benadeeld. Terwijl een 43-jarige Wad dinxveense met haar auto over de Zuidkade reed, kwa men ter hoogte van de brand- weergarage plotseling vlam men onder de motorkap uit. De brandweer bluste de auto, die vemoedelijk total-loss is. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting. Tijdens een verkeerscontrole rond het middaguur werden op het Noordeinde ongeveer 50 auto’s gecontroleerd, twaalf bestuurders hadden geen papieren bij zich. Tien werden bekeurd voor het niet dragen van de autogordel. GEREFORMEERDE MEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. A.B. v.d. Heiden VRIJDAG 1 APRIL 16.00 uur ds. J. Driessen MAANDAG 4 APRIL 9.30 uur leesdienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzin nige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 17.00 uur ds. R. Eibersen, Soest DONDERDAG 31 MAART 19.00 uur ds. E.H. Cossee, Rot terdam WADDINXVEEN - In de nacht van vorige week maandag op dinsdag werd ingebroken in vier personenauto’s op de Bur gemeester Trooststraat. Uit één van de voertuigen werden ontvreemd de radio- cassetterecorder, twee spea kers, 10 mc’s en een zonne bril. Men kwam in het voer tuig door het forceren van het rechterportierslot. Uit een ander voertuig wer den drie cassettebandjes ont vreemd. Uit het derde voer tuig werden de autopapieren gestolen en vanuit een vierde auto werden de radio-casset- terecorder en een tankpasje ontvreemd. Bij drie auto’s werd een poging gedaan in te breken. In dezelfde nacht werd een compressor-aanhangwagen van het merk Ingersoll Rand gestolen vanaf de Haverak ker. Een dergelijke compres sor heeft een waarde van en kele tienduizenden guldens. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op heterdaad aangehouden bij een poging in te breken in een caravan WADDINXVEEN - In het vo rige weekeinde is aan de St. Paulusschool aan de Jacob Catslaan voor enkele duizen den guldens aan schade aan gericht. Ruiten en lichtkoe pels moesten het ontgelden. De St. Jozefschool aan de Ka- naalweg overkwam hetzelfde. Daar was de totale schade iets minder. Woensdag werden op twee plaatsen snelheidscontroles gehouden. Op de Beijerinck- laan werden tussen 11.00 en 12.00 uur 214 auto’s gemeten waarvan er 21 werden be keurd. De snelste reed 115 km/per uur. Tussen 13.45 en 14.45 uur werden op de Groensvoorde 107 auto’s ge meten waarvan de snelste 82 km per uur reed. De fietsenkijkdag zaterdag op het politiebureau werd door 30 mensen bezocht. Van de 65 fietsen konden er drie terug naar de rechtmatige ei genaar. CHRISTELIJKE GEREFOR MEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79: 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. M.J. Oosting VRIJDAG 1 APRIL 19.30 uurds. M.J. Oosting een hoorzitting natuurlijk ook door een advocaat laten bijstaan. Het bestuursorgaan zal aan de hand van alle gegevens een beslissing nemen op uw aanvraag. U kunt informeren hoe lang het duurt voordat de beslissing is genomen. De beslissing wordt dan ’be schikking’ genoemd. Wordt de beschikking niet binnen acht weken gegeven, dan moet het bestuursorgaan dit schriftelijk meedelen aan de ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Eucharistievieringen op zondag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoor de: Eucharistievieringen op zaterdag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donderdag om 9.00 uur. vraag ondertekenen. Het is mogelijk dat men meer gegevens van u wil hebben. In principe moet u alle gevraag de gegevens toesturen. Doet u dat niet, dan kan men besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen. U moet hiervan dan wel bin nen vier weken op de hoogte worden gesteld. Soms kan het bestuursor gaan (bijv, de gemeente) u uitnodigen om de aanvraag nader toe te lichten. In de hierna volgende gevallen moet men u ’horen’: als het bestuursorgaan uw aanvraag wil afwijzen, omdat men andere gegevens heeft of ervan uitgaat dat uw gege vens niet juist zijn; als er meer mensen betrok ken zijn bij uw aanvraag. Het is voor een goede beslissing meestal nodig dat iedereen zijn mening kan geven.Dit horen kan schriftelijk of tele fonisch gebeuren. U kunt echter ook uitgeno digd worden voor een ge sprek. Het bestuursorgaan zal u over het algemeen niet horen als het over belastin gen, sociale zekerheid of sub sidies gaat. U mag altijd iemand meene men als u gehoord wordt. Dat kan een familielid of vriend zijn, maar u kunt u tijdens WADDINXVEEN - Aan het Waddinxveense installatiebe drijf Bagaco BV, een werk maatschappij van de Baas Bedrijven (Wilhelminakade) is op officiële wijze het certifi caat Waarborginstallateur' overhandigd. Algemeen directeur P.G.J. de Jong ontving dit certificaat uit handen van ing. H.P.F. Veldhuyzen van Zanten, die als Sectiemanager Kwali teitsborging aan het Neder lands Centrum voor Gastech nologie (GASTEC NV) ver bonden is. Het hebben van een goed, ge waarborgd kwaliteitssysteem is voor Bagaco van strate gisch belang. Steeds meer (grote) opdrachtgevers willen voor het uitvoeren van con trole- en keuringswerkzaam- heden aan elektro-, gas- en bereiken, in het oog springen de pand (tegenover bedrijven park Coenecoop), staat alles begin april weer op zijn plaats om alle aandacht aan de klant te geven. Boerma Reclame Adviesburo is een regionaal opererend bedrijf dat de grafische vorm geving en tektsten verzorgd voor bedrijven en instellin gen. Ontwerp en uitvoering van r caravan- EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Win terdijk: 10.00 uur ds. W.J. Pijnacker Hor dijk b GEREFORMEERDE (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage: 9.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoom 16.30 uur ds. G. Hagens jr., Rot terdam VRIJDAG 1 APRIL 19.30 uur ds. L.S.K. Hoogen doom WADDINXVEEN - Vrijdag 1 april (Goede Vrijdag) gaat het klaverjassen in het buurtcen trum De Boog niet door. Het buurtcentrum is verder voor verschillende activitei ten op zoek naar vrijwilligers (sters), zoals voor de kinder- eactiviteiten op woensdag van 14.00-16.00 uur, op de bingoavond, die elke derde woensdagavond om 20.30 uur begint en op de meidenclub (12 tot 15 jaar) op dinsdag avond van 18.30-20.00 uur. Wie belangstelling heeft kan iedere maandagmiddag bel len tussen 16.00 en 17.30 uur in De Boog, Chr. Huygens- laan 2, tel. 01828-16860. Links op de foto algemeen directeur P.G.J. de Jong van Bagaco BV en rechts ing. H.P.F. Veldhuyzen van Zanten, sectiemanager kwaliteitsborging GASTECNV (Foto: Bagaco BV). onder andere logo’s, huisstij len, bedrijfsbrochures, pro- duktfolders, periodieken en advertenties gebeurt per computer. Dit resulteert in een constan te hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs. Als spe cialiteit van dit bureau kan nog worden vermeld dat voor een aantal, veelal bouwkun dige bedrijven de projectfoto- grafie wordt verzorgd. ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 APRIL 1994 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms (groep I) heeft dienst: Arts: (waarnemer) G. Schiebroek, Woubrechterf 42, tel. 19239 (za terdag en Eerste Paasdag), G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 (Tweede Paasdag) Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Glaser, Van der Linde, Voskamp en Vreeken (groep II) heeft dienst: Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13-15, tel. 14100 (zaterdag), J.C. Vos kamp, Dorpstraat 66, tel. 12078 (Eerste Paasdag), P.J.E. van der Lin de, Souburghlaan 15, tel. 14100 (Tweede Paasdag) Dienstdoende apotheek: Boskoopse apotheek, Zijde 22, Boskoop, tel. 01727-17834 Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor de: 9.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. J. van Vliet, Amersfoort (SoW-dienst) Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst* is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huis arts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 -17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te wor den. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waar nemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereik baar. WADDINXVEEN - Op woensdagavond 6 april is er een openbare ledenvergadering van de Partij van de Arbeid in Waddinxvee. Daarin wordt gesproken over de onderhande- lingen die gevoerd zijn over het beleidsprogramma 1994- 1998 en over de vorming van een nieuw college van Burge meester en Wethouders. Deze bijeenkomst begint om half negen ’s avonds en wordt gehouden in het gebouw van de speeltuinvereniging De Overkant aan de Kromme Es se. De onderhandelaars van de PvdA, lijstaanvoerder drs. Aad van Holsteijn en fractie voorzitter Bep Vermeij, zul len verslag doen van de gang van zaken sinds de verkiezin gen voor de gemeenteraad. Zij zullen toelichten welke op stelling de politieke partijen hebben gekozen. PCW, VVD en CDA hebben eigenlijk al voor de verkiezingen besloten samen weer drie wethouders te leveren. Het voorstel van de PvdA om met vier wethouders in deel tijd te werken is tot dusverre afgewezen. Toch heeft de PvdA, in tegenstelling tot D66, ervoor gekozen zoveel mogelijk invloed uit te oefe nen op de beleidsafspraken. De leden zullen woensdag 6 april beoordelen met welke afspraken de PvdA kan in stemmen. Hoe de fractie de komende vier jaar met haar eigen verkiezingsprogramma aanvrager en daarbij een re delijke termijn noemen waar binnen de beschikking wel te gemoet kan worden gezien. Bent u het niet eens met de genomen beslissing dan kunt u meestal bezwaar maken. In de beslissing moet staan of u bezwaarkunt maken, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn. Brochures inzake ’Bezwaar en beroep’ zijn eind maart bij de sociaal raadsvrouw ver krijgbaar. Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1, 2400 AA Alphen a/d Rijn Redaktie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Kantoor: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 372, 2740 AJ Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Openingstijden: Maandag t/m donderdag; 08.30-17.30 uur. Vrijdag: 08.30-16.30 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur Oranjelaan 9 2740 AJ Waddinxveen Tel. 01828-14788 WADDINXVEEN - Vorige week maandagmiddag vond een aanrijding plaats op de Juliana van Stolberglaan. Een 42-jarige bestuurster van een personenauto sloeg linksaf zonder daarbij vrije doorgang te verlenen aan een tegemoetkomende 21-jarige bromfietser, afkomstig uit Reeuwijk. De bromfietser is door een arts onderzocht, maar bleek niets te manke ren. systeem richt zich op het tot stand brengen van veilige en doelmatige installaties voor gas, water en electriciteit in nieuwe woningen. Het certifi caat is nu ook aan het instal latiebedrijf Bagaco toege kend, omdat Bagaco heeft be wezen dat de bedrijfsproces sen zodanig zijn georgani seerd, dat dit voldoet aan de Waarborgcriteria. Bagaco maakt met 15 andere bedrijven deel uit van de Baas Bedrijven. Certificering is niet nieuw binnen de Baas Bedrijven. Zo beschikt bij voorbeeld aannemingsbedrijf J. Baas BV over het NEN- ISO 9001 certificaat en is Schoonderwoert Hei- en Wa terwerken BV, een andere werkmaatschappij van de Baas Bedrijven, in het bezit van de ‘LEF-erkenning*. WADDINXVEEN - Boerma Reclame Adviesbureau is ver huisd van de Dorpstraat in Waddinxveen naar de Apollo laan bij de Mercuriusweg in het Gouwedorp. ‘Deze verhuizing is niet al leen zakelijk, wij wonen nu ook op dit adres*, vertelt Ben Boerma. ‘De kans om wonen én werken te combineren, hebben wij met beide handen aangegrepen*. In dit goed te die naast een woning aan de Vondellaan stond. In dezelfde nacht werd een 17-jarige Waddinxvener aan gehouden voor diefstal vanuit een auto. Een medeverdach te, een 20-jarige Waddinxve ner, meldde zich vrijdagoch tend op het bureau. Behalve dat beiden bekenden in niet afgesloten auto’s te hebben ingebroken, bekenden zij nog een aantal feiten, waaronder fietsendiefstallen en vernie lingen. Donderdagavond werd inge broken in een woning aan de Korenakker. Men verschafte zich toegang door het open breken van een keukenraam aan de voorzijde. Uit de wo ning werden sieraden wegge nomen. In de nacht van woensdag op donderdag werd ingebroken in een auto aan de Jan Dorre- kenskade-Oost. Uit de ach terbak werden een aantal goederen ontvreemd waaron der een verrekijker. In de nacht van zaterdag op zondag werden vanuit een be drijfsauto, die stond gepar keerd aan de Jan Dorrekens- kade-Oost, twee boormachi nes en een slijptol weggeno men. Men is in het voertuig gekomen door het forceren van de achterruit. In de nacht van vrijdag op za terdag zijn in de wijk Zuid- plas weer een zestal auto’s opengebroken. In drie geval len werd de audio-appara- tuur ontvreemd. In twee ge vallen bleef het bij een pogin- g.Aan de Alberdingk Thijm- laan werd in de nacht van za terdag op zondag ingebroken in het verenigingsgebouw van de atletiekvereniging. Men forceerde een raam om binnen te komen. Het gehele gebouw werd doorzocht. Ver mist werd een versterker en wat wisselgeld. in de hand politiek zal voeren is ook een vraag waarover de leden zich uitspreken. Op dinsdag 12 april zal de nieu we gemeenteraad voor het eerst bijeenkomen. Op de ledenvergadering wordt ook de campagne voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 3 mei besproken. ‘Kies Kok, lijst 2* is het motto. ‘De PvdA kiest voor werk, werk, werk* aldus Wim Kok bij de start van de campagne op zaterdag 26 maart, ‘maar niet ten kos te van AOW- en WAO-uitke- ringen*. De PvdA legt verder de na druk op investeringen in mi lieu en veiligheid. ‘Dat kan, juist nu, omdat de overheids financiën op orde zijn ge bracht*, aldus de minister van Financiën. Op de PvdA-ledenvergade- ring op woensdag 6 april is ie dereen welkom. Er zal dan ook afscheiden worden geno men van de vertrekkende PvdA-gemeenteraadsleden Gerard Torenbeek, Thijs Spaans en drs. Martin Kraai- jestein. waterleidingtechnische is- natllaties in woningbouw en bij onderhoud alleen nog maar werken met waarbor- ginstallateurs. Ook de nutsbedrijven hebben ingehaakt op integrale kwali teitsverbetering van installa tiebedrijven door het verle nen van faciliteiten aan ge certificeerde installateurs in het kader van een nieuw in- spectiebeleid. De nutsbedrij ven stoten de controle-werk- zaamheden steeds meer af, de installateur wordt geheel ver antwoordelijk voor het geïn stalleerde produkt. Sinds half 1992 kennen de certificerende instanties GASTEC NV, NV KEMA en KIWA NV de Waarborgcerti- ficatieregeling voor waterlei ding- en gastechnische instal latiebedrijven. Het waarborg- WADDINXVEEN - Dit jaar is de Algemene Wet Be stuursrecht (AWB) in wer king getreden. In deze wet is een aantal algemene regels vastgelegd waaraan alle overheidsorganen zich moe ten houden. Als Waddinxveens burger vraagt u de gemeente bijvoor beeld om een beslissing te ne men in het geval u een aan vraag indient voor een bij standsuitkering. Of u vraagt om een vergun ning om een schuurtje te bou wen. Of u wilt een vergun ning om een braderie te orga niseren. In al deze gevallen moet u een aanvraag indienen bij de dienst van de gemeente die over een dergelijke aanvraag beslist.In veel gevallen moet u voor een aanvraag een for mulier invullen. Zijn er geen standaardformulieren voor radig dan moet u een brief schrijven en daarin de vol gende gegevens vermelden: uw naam en adres; de datum waarop u de aan vraag indient; wat u wilt aanvragen (bij voorbeeld een kapvergun- ning); verder moet u gegevens meesturen die van belang zijn voor de aanvraag; tenslotte moet u de aan- RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 uur samenkomst BAPTISTENGEMEENTE AL PHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Molenwerf- straat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek VRIJDAG 1 APRIL 19.30 uur ds. H.G. Koekkoek JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking 7 t o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 11