Randstad vernieuwd Gouden eremedaille voor C.J. Bakker l»< HOODiE 129,- Doktersvrouw stierf GRATIS bij 1 kilo Bureaurekenmachine met verstelbare display VOOR EEN UITGEREKENDE PRIJS van 44.95 NU 29?5 een natuurlijke dood Tm KonniïviH.n Rabobank houdt een woondag I Van ’t Hof pakt weer uit...! Justitie maakt einde aan geruchtenstroom KORTING WS* HARWA REHORST 01727-15140, TH71 ■_van ’t hof r makelaardij zuidplaslaan 432. waddinxveen telefoon 01828-18055 01727-15140 Onafhankelijk Nieuwsblad op V^Barlingen NanBarlingen Aan de lezers 30% KORTING MIAAUW 1.59 LGVI'S KRAB EN KLIMPALEN oQ SchoCon HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WADDINXVEEN 01828-13822 S. ATTEMA BOSKOOP fffrem/ner I». 1 2* paasdag geopend Dit team van de Rabobank Waddinxveenn bereidt de informatiedag van deze bankop zaterdag 16 april 159,95 - PASSAGE 19 w 11244 1111111111111111111 1111111111111111111 11111111111111111111 11111111111111111111 h 111111111111111111 11111111111111111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiii 111111111111111111 Bremmer originele 501 KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIÉN-TAXATIES B. J. Woudenberg, Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxvcen Telefoon: 01828 - 15594 Veldwijk v. Loon Graf. Bedr. b.v., Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 TER AAR: WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 ALPHEN A/D RIJN: GOUWESTRAAT Ó0o - 01722-76672 GOUDA: JOUBERTSTRAAT 34-01820-25077 jeans 6 eieren KAAS NAAR KEUZE SCHIELANDWEG 7 Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! s 01828-13500 Wij kochten van een bekend merk een partij Dons en Synthetische dek bedden, in diverse maten en uitvoeringen. Doe nu uw voordeel DIERENSPECIAALZAAK Brederolaan 10 Waddinxveen «01828-17789 WADDINXVEEN/DEN HAAG - Vanmiddag (woensdag 30 maart) heeft de Waddinxvener C.J. Bakker bij zijn werkge ver Sdu Uitgeverij in Den Haag de gouden ere-medaille ver bonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld gekre gen. De versierselen kreeg hij uitgereikt door loco-burge- met de informatiedag over wonen inhaken op een lande lijk initiatief van de Rabo bank Nederland, zullen on der het genot van een kopje koffie vragen van de bezoe kers snel, nauwkeurig en vakkundig beantwoorden en met computerberekingen ie ders financiële mogelijkhe den op een rijtje zetten. De mondelinge informatie die wordt gegeven zal met bro chures, folders en video’s wor den ondersteund. Speciale aandacht wordt door de Rabo bank op de informatiedag over wonen gevraagd voor de nieuwe cumulenthypotheek. In verband met Goede Vrij dag zullen de kantoren van Rijn en Gouwe in Alphen, Bo degraven, Woerden, Gouda, Waddinxveen en Boskoop op 1 april om 16.00 uur gesloten zijn. De directie SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 Waddimveen Telefoon: 01828-12012 WADDINXVEEN - De Rabo- za- terdag 16 april van 10.00 tot 16.00 uur in de Bouwvoor- lichting aan de Staringlaan een gratis toegankelijke in formatiedag over wonen. Temidden van een doorlopen de expositie met de nieuwste produkten op het gebied van bouw, verbouw en inrichting van woningen zal het publiek eon dag lang vrijblijvend ge adviseerd worden over hypo theken, verzekeringen, finan cieringen, sparen en beleg gen. Deskundige adviseurs van de Rabobank Waddinxveen, die Zowel interieur als exterieur zullen geheel worden ver nieuwd. zal de rig nagaan van de ‘groeiende informatiestroom, onder an dere over de mogelijke doods- politie het in grote besloten heid uitgevoerde onderzoek officieel afgerond. Er zijn geen redenen meer verden kingen te hebben tegen huis arts Paul Hertogh, die het middelpunt werd van een enorme geruchtenstroom, waardoor twijfel ontstond aan de door collega T.S. Wilms als schouwarts vastge stelde natuurlijke doodsoor- AUTO MOTOR ERKEND BOVAG RIJSCHOOL ’’Henry’ 47,50 (voor 60 min.), Motorrijles wordt individueel gegeven. Graanakker 84, Waddinxveen. Telefoon: 01828-19852 KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. het Woubrechterf aan de slag was gegaan.Hoewel door het justitiële onderzoek helder heid is verschaft over de ge bleken onjuistheid van de ge ruchten blijft de toekomstige gang van zaken rond de dok terspraktijk van Paul Her togh nog onduidelijk. Gere geld is in ieder geval dat tij dens zijn afwezigheid de hulpverlening aan patiënten niet in gevaar komt. ‘Er zijn goede afspraken ge maakt met de andere acht huisartsen over hulpverle ning buiten de normale prak- tijkuren, zodat ook ’s avonds, ’s nachts en tijdens de week einden hulp kan worden ge boden', liet huisarts B. Glaser van de Souburghlaan, die als woordvoerder van de geza menlijke artsen optreedt, een week geleden weten. Hij en zijn zeven collega’s be seffen dat patiënten de afge lopen maanden als vervelend hebben kunnen ervaren. Hoe wel altijd is gezorgd voor waarneming van de huisarts Paul Hertogh, zorgde de veel vuldige afwisseling niet voor de nodige rust. Het is de bedoeling de huidige bank Waddinxveen houdt waarneming vooralsnog te la ten voortduren tot er nadere beslissingen zijn genomen. De huisartsen zijn in ieder geval blij dat er nu een eind is gekomen aan de onduidelijk heid en onzekerheid van de afgelopen maanden. Ze voer den over deze zaak onder meer overleg met de Landelij ke Huisartsen Vereniging, de Inspectie voor de Volksge zondheid, het betrokken zie kenfonds en patiëntenorgani saties. De resultaten van de door het -i 9 II waren opgegraven. Hier was zij op zaterdag 11 september onder grote belangstelling ter Dinsdag 5 april zal de winkel aarde besteld. Met het onder in verband met verhuizing de zoek van het Gerechtelijk La- gehele dag gesloten zijn. boratorium en het nauwkeu- Op donderdag 5 mei r winkel feestelijk in gebruik worden genomen. Vrijdag 6 en zaterdag 7 mei is het open oorzaak' hebben justitie en huis bij Burger Boek en Kan toor B.V. De lokatie van de Bouwvoor- lichting in Waddinxveen- Noord maakt het mogelijk fi nanciële adviezen te combi neren met voorlichting over het (her)inrichten en verbou wen van huizen. Tijdens de informatie zijn ook een tuin- archiect en eenn binnenhuis architect aanwezig. Een ex positie van open haarden completeert het geheel. Voor alle bezoekers ligt een kunstafdruk als presentje klaar en er kan worden deel genomen aan een prijsvraag. Voor de kinderen zijn er speelmogelijkheden. buitenland.Daarnaast houdt hij zich, zowel in financieel als materieel opzicht, bezig met hulpverlening in de ruimste zin des woords in de Poolse gemeente Solzabym. Hij bezoekt in dit kader regel matig de meest schrijnende gevallen ter plaatse om per soonlijk extra hulp te verle nen aan die categorie. WADDINXVEEN - Grondig onderzoek van het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk heeft uitgewezen dat de op 37-ja- rige leeftijd in de vroege morgen van 8 september vorig jaar overleden doktersvrouw Mariam Hertogh-Vervat een na tuurlijke dood moet zijn gestorven. Zeer waarschijnlijk scheepse uitbreiding van het formulierenfonds is met na me door de bovenmatige be trokkenheid en inzet van de Waddinxvener mogelijk ge worden. De heer Bakker heeft daar naast nog mede aan de wieg gestaan van het Distributie centrum Overheidspublica ties (Sdu DOP), belast met onder andere de verspreiding van de bekende Postbus 51- folders. Hij is kortom gedurende zijn loopbaan bij de Sdu een werk nemer geweest met een ruim schoots meer dan gemiddelde betekenis voor zijn bedrijf. In zijn vrije tijd heeft de heer Bakker ook activiteiten ont plooid op het sociaal-maat- schappelijke vlak. Gedurende 10 jaar was hij in zijn vorige woonplaats Voorburg een zeer actief bestuurslid van de muziekvereniging St. Cecilia. Hij organiseerde concerten en festiviteiten in binnen- en WADDINXVEEN - Randstad Uitzendbureau BV heeft de vestiging aan de Nesse in Waddinxveen verbouwd, want men was er uit haar jasr je gegroeid. Met een feestelij ke bijeenkomst is het resul taat van de verbouwing vori- Kantoorboekhandel Het nieuwe interieur van de de vesrtiging van Randstad Uitzendbu reau BV aan de Nesse in Waddinmxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). ge week donderdag 24 maart gepresenteerd. Onder het genot van een hap je en een drankje kregen de bezoekers een blik achter de schermen van Randstad Uit zendbureau. in de Bouwvoorlichting aan de Staringlaan in Waddinxveen-Noord voor. (Foto: Sjaak Noteboom). De heer Bakker verlaat de uitgeverij (voorheen Staatsdrukkerij en uitgeve rij), na een dienstverband van ruim 20 jaar, in de functie van uitgever voor formulie renfonds van de Sdu. Na zijn middelbare schoolop leiding is de heer Bakker reeds op 16-jarige leeftijd als varensgezel gaan werken bij een scheepvaartondeme- ming. Hij werd uiteindelijk stuurman, maar op 26-jarige leeftijd verliet hij de scheep vaart al weer voor werk aan de wal. Hij vervulde diverse administratieve functies, on dermeer bij Philips. Hij begon zijn loopbaan bij de Sdu Uitgeverij in 1973 - op 39 jarige leeftijd - als admini stratief ambtenaar bij de af deling Verkoop. Zijn kwalitei ten bleken echter van dien aard te zijn, dat hij in 1978 reeds werd belast met de pro- duktie en het beheer van het formulierenfonds Dat fonds had toen weinig betekenis (er was zelfs sprake van een negatief resultaat), maar de activiteiten van de heer Bakker hebben er nu toch een succes-story van ge maakt. Onder zijn hoede is het fonds gegroeid van 100 titels in 1978 tot circa 1500 titels nu, Bedraagt de jaaromzet enke le miljoenen guldens en is het fonds thans van groot belang voor de Sdu. Deze groot- 1111111111111111111111111111iii 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ii11111111 de pater makelaardij MAKELAAR O.Z. HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. iiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilliiiiillililiiiiiiiiiilililllll Ri l KOPT* stierf zij, volgens het rapport van de gerechtelijk patholoog anatoom, plotseling aan een hersenvliesbloeding. VPrhnilWt Dat is vrijdag van de zijde A-FVFU. TV l van Openbaar Ministerie WADDINXVEEN - Burger in Den Haag meegedeeld. Vol- Boek- en Kantoor BV aan de gens persofficier mr. N. Zand- Dorpstraat gaat verbouwen, bergen is er geen enkele aan- r7-1 -1-lwijzing gevonden dat er een misdrijf in het spel zou zijn. Sporen van vergiftiging zijn Zo krijgt het pand een nieuwe niet aangetroffen. Met de on- pui en wordt de magazijn- verwachte dood van de dok- ruimte verdubbeld. Zowel de tersvrouw is niets bijzonders boven- als de benedenetage aan de hand gebleken. zal voorzien worden van een De sectie op het lichaam van nieuw interieur en de ver- de vrouw, moeder van twee koopvloer zal qua oppervlak- jonge kinderen, werd begin te toenemen. maart verricht nadat als ge- Tijdens al deze werkzaamhe- volg van een bijzondere actie den die duren van woensdag van het Openbaar Ministerie 6 april tot en met woensdag 4 de stoffelijke resten in alle mei zal de verkoop van boe- stilte op het rooms-katholie- ken en kantoorartikelen ke deel van de begraafplaats plaats vinden vanuit de nood- aan de Alberdingk Thijmlaan winkel die achter de winkel -- TT'- op het parkeerterrein wordt geplaatst. zaak van de vrouw. De officier van justitie kon op een gege ven moment naar aanleiding van de geruchtenstroom niets anders doen dan eerst een oriënterend onderzoek in te stellen en vervolgens sectie naar de doodsoorzaak te laten verrichten op het halfjaar ou de stoffelijk overschot van de Waddinxveense. Alleen op die manier zou zowel aan de ge meenschap als aan haar voor malige echtgenoot duidelijk heid verschaft kunnen wor den. Een complicerende fac tor bleek te zijn dat inmiddels hertrouwde en opnieuw met ziekteverlof gegane huisarts Paul Hertogh, waarvoor door werken onmogelijk was ge worden, rond zijn persoonlijk leven na de dood van zijn vrouw alles leek te hebben ge daan om zich kennelijk ver dacht te maken. Hij had ove rigens wel te kennen gegeven geschrokken te zijn van alle justitiële gebeurtenissen, waarvan hij tevoren niet op de hoogte was gesteld. Eerder hadden de meestal één front vormende Waddinx veense huisartsen in een ver klaring aan de bevolking la ten weten dat de ontwikkelin gen in de laatste maanden rond de huisarts Paul C.W. Hertogh hen had geschokt. Zij kondigden tegelijkertijd aan dat waarnemend huis arts G. Schiebroek in de prak- tijk van de Paul Hertogh aan Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk gehouden sectie op het opgegraven lichaam van Miriam Hertogh-Vervat moe ten nu een definitief einde maken aan een maandenlan ge periode van geruchten en roddel. Het grondige onderzoek naar de werkelijke doodsoorzaak vergde veel tijd om definitie ve conclusies te kunnen trek ken. Begin dit jaar maakte het Openbaar Ministerie des gevraagd bekend dat er een oriënterend onderzoek gaan de was naar de omstandighe den waaronder de ogenschijn- lijk gezonde Waddinxveense meester J. Neele (PCW) tijdens een receptie, ter gelegen- doktersvrouw plotseling in de heid van het afscheid van de heer Bakker van zijn werkge- nacht van 7 op 8 september ver wegens gebruikmaking van de Vut-regeling. vorig jaar was overleden. Het opmerkelijke justitiële onderzoek mondde woensdag Sdu 2 maart uit in het in alle stilte opgraven van het stoffelijk overschot van Miriam Her togh-Vervat op het rooms-ka- tholieke gedeelte van de be graafplaats aan de Alber dingk Thijmlaan in Waddinx- veen-Noord. Ia Weekblad voor addinxveen WOENSDAG 30 MAART 1994 48e Jaargang No.02382 1 tevens paaskleden en servetten wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen 25% Zuidkade 6 Waddmxveen Telefoon 01820-14000 iedere donderdagavond koopavond Hoofdredacteur: Kantoor: Woerden - Bodegraven Gouda OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN KANTOOR Ook voor video, radio, wasmachine, koelkast enz. VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4 Waddinxveen. Telefoon: (01828) 16119. KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 VANAF NU 6 DAGEN GEOPEND SCHOENEN zje elders in deze i krant makelaardij b.v., P»1 Julianastraat 6, Waddinxveen, tel. 01828 - 12309 00K s-AVONDS EN ZATERDAGS Bil VOOR U NVM BESCHIKBAAR "ÏE Bedrijvencentrum 'De Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop of bel 01^20-73346 j^F Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen, telefoon 01828-13061 kantoren in gouda, alphen a/d rijn. NVM zoetermeer en waddinxveen 7O 4 SSAI™ -B4 aankoop van een complete de aktle jeldt vanaf vandaag tm 2> paasdag, keuken: een gratis kookplaat. Bedrijvencentrum 'De Valk' Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1