Henzo fotoalbums l»< HOODiE 15.- Protest bibliotheek ECHT NIET braderie M |unui=vi=i.n 17?" Wrangler 9.95 Jan Nieuwets in spelshow tegen bezuinigingen Kladblok ka Paul Hertogh stuurt een brief aan alle patiënten Van ’t Hof pakt weer uit...! Welzijnswerk wordt f25.000, - minder gekort ■_van ’t hof r v makelaardij 771 It|l< ik REHORST IJ 4 K1 M td d?T Nieuwsblad Onafhankelijk X HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WS' HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen Telefoon: (01828) 16119. WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP CDA besprak nieuw collegeprogramma XanBarlingen 01727-15140 Bedrijvencentrum 'De Valk’ DEZE WEEK: van 95 ct. voor VF ct. Jan Nieuwets en zijn achterban die hebben meegedaan aan Waddinxveen REPROSET U komt toch ook? (50 biz. max. 250 foto’s) PASSAGE 19 - 11244 lllllllllllllllllll 1111111111)11111111 11111111111111111111 lllllllllllllllllll llllllllllilllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll Br emmer per stuk 7.95 Europarlementariër Maxim Verhagen in Diamond en De Unie van 24.95 NU KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES Op Koninginnedag zal blij ken hoe het tv-debuutvan Jan Nieuwets en zijn achterban is afgelopen. te hebben en te houden en pleiten ervoor dat hij zijn praktijk weer zal hervatten. SchoCon jeans Woerden - Bodegraven Gouda Brederolaan 10 Waddinxveen 01828 17789 Mensen die slapen op een matras van Harwa, daar kraait geen haan naar. ECHT NIET! Zaterdag 23 april met speciale acties, activiteiten en extra attracties van 10.00 tot 16.00 uur. NVM 111111111111111111111111111111111111111111II1111111111111111111111111II1111111111111111111111111111 de pater makelaardij MAKELAAR O.Z. HYPOTHEEK ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. 1 1111111111111111111111 ii 1111 II hi 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Gouwstraat 21 Boskoop tel. 01727-12506 ku KpwcE/mmM MDDdV)d/^/V<,.r. De opnamen voor het spelpro- gramma zijn zondag 10 april in Studio Aalsmeer gemaakt. Jan Nieuwets nam een twin tigtal familieden, vrienden en kennissen mee om te probe ren tot het eindspel door te dringen. Aan de hand van filmpjes -3 In de periode 1991-1994 is ten aanzien van de biblio theek reeds een gemeentelij ke bezuiniging doorgevoerd van ƒ20.000,- per jaar; in vier jaar was dit dus ƒ80.000,-. Volgens afspraak met het col lege van Burgemeester en Wethouders zou deze korting op het subsidie voor vier jaar gelden. Door die subsidieverlaging is bij de bibliotheek onder ander een bescheiden ’egalisatie fonds’ al zo goed als uitgeput en moest op de zeer essentiële uitgavenpost ’aanschaf boe ken’ worden bezuinigd; en dit ondanks de verhoging van de contributiegelden en van door de lezers te betalen andere bijdragen. Opnieuw en cumulatief een subsidieverlaging in de ko mende vier jaar, tot ƒ40.000,- in 1998, plaatst de biblio theek dan ook voor een groot financieel probleem dat niet is op te lossen door contribu- tieverhogiging, danwel invoe ring van j eugdcontributie Deze nieuwe subsidieverla ging zou immers betekenen, WADDINXVEEN - De Waddinxveense huisarts Paul C.W. Hertogh legt zijn praktijk aan het Woubrechterf neer. In ëen brief ‘aan alle patiënten' heeft hij vlak voor het afgelopen weekeinde laten weten dat de gebeurtenissen rond het over lijden van zijn echtgenote Miriam Hertogh-Vervat ‘zo veel onrust veroorzaakt dat ik mij niet in staat voel de praktijk te hervatten'. Hij spreekt in dit verband van ‘niet aflatende geruchten en beschuldigingen'. opvolging in de praktijk aan het Woubrechterf. ‘Zodra de opvolgend huisarts bekend is, zal ik u daarover nader be richten1, schrijft Paul Her togh aan zijn patiënten. ‘Uiteraard zal ik mij in de overgangsfase blijven inzet ten voor een optimale zorg aan alle patiënten en een goe de overdracht van de prak- f Br emmer SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 Waddiniveen Telefoon: 01S28-12012 ‘Deadline’ (Nederland 2, 22.18-22.59 uur) van presen tator mr. Jaap Jongbloed huisartsengroep in Waddinx- wordt komende vrijdagavond moesten ze raden of Neder landers wel of niet ingaan op ongebruikelijke voorstellen van Peter Jan Rens. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Wij hebben weer een ruime sortering vijvervissen GOUDVISSEN 12-16, 3 voor zje elders 1 in deze Kantoorboekhandel vergadering ook aandacht worden besteed aan de wisse ling van de wacht in de frac tie. Zo wordt afscheid geno men van drie fractieleden, terwijl één nieuw fractielid aantreedt. Tot slot zal er aan dacht worden besteed aan de naderende Tweede Kamer verkiezingen. Kandidaat- Tweede-Kamerlid Jan ten Hoopen uit Zoetermeer is aanwezig. Hij is nu nog voor zitter van het Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond en zal zich straks als Tweede-Kamerlid met name inzetten voor het midden- en kleinbedrijf. üag o werking met de andere colle gepartijen te realiseren. De resultaten van de college onderhandelingen zullen woensdagavond tijdens de al gemene ledenvergadering van de CDA-afdeling Wad dinxveen opnieuw aan de or de komen. Dan zal tijdens die j 1 kilo jong- belegen kaas Realisering van het voorne men in het nieuwe collegepro gramma betekent voor de bi bliotheek - halverwege de be leidsperiode van het stich tingsbestuur - dat het tarie- venbeleid zonder overleg vol ledig zou worden doorkruist. land geweest te zijn, maar het Amerikaanse Florida en ver volgens Frankrijk. Van over zee liet hij zich via zijn advo caat vrijwel dagelijks infor meren over de stand van za ken. Vorige week kwam hij weer terug naar Waddinx veen. ‘Ofschoon in het gerechtelijk vooronderzoek is vastgesteld dat er sprake is geweest van een natuurlijke dood, heeft deze zaak met niet aflatende geruchten en beschuldigin gen zo veel onrust veroor zaakt dat ik mij niet in staat voel om de praktijk te hervat ten. Onder deze omstandig heden kan ik mijn niet langer met de vereiste zorg inzetten voor de belangen van mijn pa tiënten', schrijft de Waddinx veense huisarts. Zoals bericht heeft grondig onderzoek van het op woens dag 2 maart op het rooms-ka- tholieke deel van de begraaf plaats aan de Alberdingk Thijmlaan opgegraven li chaam van de op 8 september 1993 overleden Miriam Her- togh-Vervat geresulteerd in de conclusie dat er geen spra ke is geweest van een onna tuurlijke dood. Er zijn bij voorbeeld geen gifsporen ge vonden, zodat de vermoedens niet bevestigd konden wor den. Volgens de patholoog van het Gerechtelijk Laboratorium in het Zuidhollandse Rijswijk is de plotselinge dood ’s nachts om ongeveer drie uur zeer waarschijnlijk ingetreden door een hersenvliesbloeding. Zowel Paul Hertogh als de ge waarschuwde huisarts T.S. Wilms vonden het zeven maanden geleden niet nodig sectie naar de doodsoorzaak te laten verrichten, ‘want je krijgt er haar toch niet mee terug'. Overigens is het justitiële on- DIERENSPECIAALZAAK dat in de jaren 1995, 1996, 1997 en 1998 respectievelijk 30.000, 40.000, 50.000 en 60.000 gulden zou moeten worden ingeleverd. ‘De beleidsmarge van de bi bliotheek betreffende de ta riefstelling is in practische zin beperkt. Een relatief gro te tariefsafwijking naar bo ven, ten opzichte van openba re bibliotheken in de omge ving, leidt spoedig tot een te ruggang van de uitleningen en overloop naar elders; met de financiële gevolgen van dien‘, stelt het bibliotheekbe- stuur. ‘Met de invoering van jeugd- contributie zou de openbare bibliotheek in Waddinxveen zich - landelijke gezien - in een wel zeer uitzonderlijke positie plaatsen'. ‘U zult begrijpen dat ik het als pijnlijk en verdrietig er vaar om na 10 jaar praktijk op deze wijze afscheid van u te moeten nemen. Rest mij nog om aan ieder van u mijn groeten en medeleven over te brengen en u allen te bedan ken die mij een warm hart zijn blijven toedragen1, zo be sluit Paul Hertogh zijn korte brief. De Waddinxveense huisarts was maandagmiddag tegen over het Weekblad voor Wad dinxveen niet bereid zijn be sluit nader toe te lichten. Vriendelijk doch beslist wees hij voor alle informatie naar zijn advocaat mr. M.P.M. Boekhorst in Arnhem, die sinds enige tijd zijn zaken be hartigt. Wel wilde hij kwijt naar aanleiding van zijn be slissing om te stoppen over weldigende steun uit zijn trouw gebleven patiënten kring te hebben mogen ont vangen. Paul Hertogh meldt in zijn brief dat het door de aanhou dende en zeer belastende gruchtenstroom voor hem en zijn gezin geen leven meer was in Waddinxveen. ‘Daar om hebben wij moeten beslui ten als gezin te vertrekken in afwachting van de uitslag van het onderzoek naar de doodsoorzaak van mijn over leden echtgenote. Ik betreur het zeer dat ik bij mijn ver trek geen bericht voor u heb kunnen achterlaten en dat daardoor grote onzekerheid is ontstaan. Toch vraag ik u be grip te hebben voor het ont staan van deze uitzonderlijke situatie, die niet door mij te stoppen was‘. De Waddinxveense huisarts verdween plotseling in de tweede week van maart be pakt en bezakt naar een on bekende bestemming. Dat blijkt niet het oosten van het Direct na het bekend worden van deze bezuiniging heeft het bibliotheekbestuur een protestbrief gestuurd aan de Waddinxveense collegepartij en. De vraag is of zij daar- meee iets zullen bereiken. Er komt wel nader overleg. Tot nu bleken de drie college partijen alleen bereid de be zuiniging van 100.000 gulden per 1996 op het werk van de Stichting Welzijnswerk Wad dinxveen met 25.000 omlaag te brengen. Alle andere aan- gekondigde bezuinigingen zullen gewoon door moeten gaan gezien de slechte finan ciële positie van de gemeente. Het bibliotheekbestuur schrijft vorige week op eigen initiatief in het bezit te zijn gekomen van het nieuwe col legeprogramma 1994-1998, zodat op die manier kennis kon worden genomen van de voorgenomen bezuiniging op de gemeentelijke subsidie aan de openbare bibliotheek. ‘Dit voornemen vervult ons met grote zorg omdat door realisering daarvan een ade quate ontwikkeling van de bi bliotheekvoorziening geen kans krijgt', aldus A. Kauf man (voorzitter), A.H. van Gent (secretaris) en P Baas (penningmeester) in hun brief. WADDINXVEEN - Maandag avond besprak het CDA- grootfractieberaad de resul taten van de collegeonder handelingen van PCW, VVD en CDA. Het CDA-grootfractieberaad, dat bestaat uit de CDA-frac- tie en belangstellende CDA- leden, geeft de laatste tijd steeds een goede opkomst te zien. De aanwezigen waren vol lof over de door CDA-on- derhandelaars wethouder Jan Hielema en de nieuwe fractievoorzitter Dorenda Gerts geboekte resultaten. Ondanks de voor het CDA te leurstellende verkiezingsuit slag zijn zij er toch in ge slaagd om veel punten uit het CDA-verkiezingsprogramma in het collegeprogramma te krijgen. Op basis van dit pro gramma moet het volgens de christen-democraten moge lijk zijn de komende vier ja ren weer een goede samen- Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Peuleyen 144. 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Veldwijk v. Loon Graf. Bedr. b.v.. Oranjelaan 9. 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 niet (Foto: J. Nieuwets) WADDINXVEEN - De Wad dinxveense vrachtwagen chauffeur Jan Nieuwets (37) van de Nicolaas Beetslaan is zaterdagavond 30 april (Ko ninginnedag) te zien in het RTL4-televisieporgramma ‘Doet ie ’t of doet ie ’t niet1 met presentator Peter Jan Rens. WADDINXVEEN - CDA- Tweede-Kamer-kandidaat en Europarlementariër Maxim Verhagen gaat vanmiddag - woensdag 13 april - om half zes in discussie met vertegen woordigers van de Waddinx veense ouderenbonden PCOB en KBO. Dat gebeurt tijdens een door de plaatselijke chris ten-democraten georgani seerde avondmaaltijd. Ze kunnen tijdens het eten de aankomend volksvertegen woordiger in hotel-café-res- taurant De Unie (Kerkweg- Oost) intensief aan de tand voelen. Belangrijkste onder werp van gesprek zal onge twijfeld het voorgenomen ka binetsbeleid rond de AOW de RTL4-spelshow ‘Doet ie ’t of oet ie ’t zijn. Maxim Verhagen, die nu nog in het Europees Parlement zit, staat op de 19e plaats van de CDA-kandidatenlijst voor de komende Tweede-Kamer- verkiezingen. Hij neemt niet alleen deel aan de avond maaltijd in Waddinxveen, maar is ook vanmiddag om vier uur te gast in eetcafé-bil- jartcenter De Diamond (Pas sage). Daar heeft hij een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinxveen, de Stichting Vluchtelingen werk Waddinxveen en omge ving, de Stichting Vriend schapsband Waddinxveen- Pelhrimov en de Stichting Gered Gereedschap. In dit ge sprek zal de volksvertegen woordiger geïnformeerd wor den over het werk van diverse organisaties en de lokale en regionale problemen die zij daarbij ondervinden. WADDINXVEEN - Het be stuur van de Stichting Open bare Bibliotheek Waddinx veen heeft met verbazing en irritatie kennis genomen van het voornemen van de colle gepartijen PCW, VVD en VDA om op het bibliotheek budget de komende vier jaar 40.000 gulden te gaan bezui nigen. Deze bezuiniging maakt deel uit van een groot scheepse bezuinigingsopera tie in het Gouwedorp. 15 april aandacht geschon ken aan de gebeurtenissen rond de Waddinxveense huis- dure worden gestart voor de arts Paul Hertogh. Een cameraploeg heeft daar voor in de afgelopen dagen op diverse lokaties in en buiten Waddinxveen opnamen ge- maakt De TROS-televisie laat ook een aantal vrouwelijke pati ënten van de huisarts voor de camera aan het woord ko men, omdat zij vinden dat hun dokter volkomen onte- tijk. Mocht u over de verdere recht het middelpunt van een behandeling nog vragen heb- geruchtenstroom is gewor- ben dan kunt u zich te allen den. Zij laten weten volop tijde schriftelijk of mondeling vertrouwen in Paul Hertogh wenden tot de praktijk', aldus de Waddinxveense huisarts in zijn brief. AUTO MOTOR ERKEND BOVAG RIJSCHOOL ’Henry’ 47,50 {voor 60 min.), Motorrijles wordt individueel gegeven. Graanakker 84, Waddinxveen. Telefoon: 01828-19852 derzoek naar alle gebeurte nissen rond het overlijden van Miariam Hertogh-Vervat nog niet afgerond. Ruim een week geleden vonden er nog verhoren plaats. Diverse be trokkenen zijn thuis of op het districtsbureau aan de Mo- zartlaan soms langdurig en bij herhaling verhoord. Paul Hertogh is bijvoorbeeld door de recherche twee dagen in tensief aan de tand gevoeld. Over hem blijken bij de in spectie voor de volksgezond heid ook nog andere klachten te zijn geuit. Uiteindelijk zal via de rechter-commissaris en het Medisch Tuchtcollege moeten blijken in hoeverre het sinds januari van dit jaar lopende onderzoek van het Openbaar Ministerie tegen de eind januari in Amster dam hertrouwde huisarts eventuele strafbare feiten zal kunnen opleveren. In overleg en in samenwer king met zijn collega-huisart- sen in Waddinxveen schrijft Paul Hertogh aan zijn patiën ten dat voor een goede waar neming in zijn praktijk spra ke is gezorgd. Zoals bekend zwaait nu waar- TD fv nemend huisarts G. Schie- XXW0 IV broek er de scepter. Volgens oim»* rlnUtov Paul Hertogh is de goede tlVCI UUiVlvI waarneming van zijn prak- WADDINXVEEN - In het tijk mede mogelijk gemaakt TROS-tv-programma door de enorme inzet van zijn ‘Deadline' (Nederland assistente Rik Zeggelaar. Op dit moment wordt door de veen, die wordt voorgezetend door huisarts B. Glaser van de Souburghlaan, een proce- eekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 13 APRIL 1994 48e Jaargang No.02384 Winkelcentrum GROENSVOORDE wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen •ft' Zuidkade 6 Waddinxveen Telefoon 01828-14000 iedere donderdagavond koopavond) 00K s-AVONDS EN ZATERDAGS VOOR U BESCHIKBAAR KU Handelsdrukwerk Rekiamedrukwerk OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN NVMi KANTOOR SCHIELANDWEG 7 KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 MAKElAARI zuidpiaslaan 432. waddinxveen W telefoon 01828-18055 kantoren in gouda. alphen a/d rijn, zoetermeer en waddinxveen c Zwart/wit kopteen c Kleurkopieën Gelegenheidsdrukwerk Fullcolor kopteen Inbinden Plastificeren Papierwaren Dorpstraat 68 - Tel. 01828-18640 Huisarts stopt met praktij k SCHOENEN makelaardij b.v., Julianastraat 6, ml Waddinxveen, tel. 01828- 12309 I krant _x I ll'^F Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen, telefoon 01828-13061 99.95 VANAF NU 6 DAGEN GEOPEND 1^” Kantoor: Valkenburgerfaan 3 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1