Hawaiin-selectie in het AF-centrum Drukkerij Van der Vlist viert het zesde lustrum GEMEENTE WADDINXVEEN RIANNE MODE BOUWT AAN DE TOEKOMST!!: RIANTE 1 OPGAVEBON VOOR Rommelmarkt De Leilinde PTT Post verandert buslichtingstij den tl Westernsfeer in De Schaapskooi TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJDEN f WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 APRIL 1994 Pagina 3 01820-16066 010-4362244 EXCLUSIE! IMAGE KWALITEIT 01820-15767 O182O-935I1 01828-17613 01820-28011 06-1! 12222 01820-24255 13000 13000 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 24642 24700 245(X) 24760 12570 VERKIEZING TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL 1994 ALARMERING MEDISCHE HULP STORINGSDIENSTEN COLLECTEVERGUNNING BODEMONDERZOEK VERPLICHT BIJ AANVRAGEN BOUWVERGUNNING SPREEKUREN WIJZIGING ‘’VERORDENING RIOOLRECHT 1993” VERGUNNING VEREIST VOOR HET SLOPEN CENTRAAL MELDPUNT ZORG DE BEKENDE MERKARTIKELEN BOUWVERGUNNINGEN WET MILIEUBEHEER GEMEENTELIJKE DIENSTEN OPENINGSTIJDEN Verleende bouwvergunningen/ingestemde meldingen BOUWPERCEEL AARD VAN HET BOUWPLAN Coenecoop 83 Coenecoop naast 27 Dit besluit is goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 maart 1994, nr. 94.002550. BOUWPERCEEL AARD VAN HET BOUWPLAN: Busken Huetlaan 19 Kanaaldijk 44 Woubrechterf 1 Onderweg 26 - de directie van Suikerwerkenfabriek Schuttelaar B.V. ten behoeve van een sui- De bouwstenen zijn: Graag tol ziens bij: opgericht door C. van der Vlist, die in september 1991 op 61-jarige leeftijd overleed. alsmede een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in gevolge de Wet milieubeheer aan: Stemmen in een stembureau naar keuze Deze bevoegdheid geldt niet voor de kiezer aan wie is toegestaan bij volmacht of per brief te stemmen. De kiezer heeft twee mogelijkheden: a. Uiterlijk 19 april 1994 een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij de burge meester van de gemeente waar hij/zij op de dag van de kandidaatstelling (22 maart 1994) als kiezer is geregistreerd. Voor het verzoekschrift moet gebruik worden gemaakt van een formulier, dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer een kiezerspas. b. Uiterlijk 28 april 1994 mondeling daartoe verzoeken. De kiezer dient dan onder overlegging van de ontvangen oproepingskaart, in persoon te verschijnen bij de balie van de sectie Burgerzaken. Op dit verzoek wordt terstond een beslissing genomen door omzetting van de oproepingskaart in een kiezerspas. De kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt kan uitsluitend met deze pas aan de stemming deelnemen. Indien de pas verloren raakt kan geen nieuwe worden verstrekt. Nadere informatie omtrent het vorenvermelde kan worden verkregen bij de sectie Burgerzaken van de afdeling Algemene Zaken van de gemeente Waddinxveen, doorkiesnummer 24526. hand in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. Een gemachtigde mag niet meer dan twee aanwijzingen als zodanig aannemen; bovendien moet hij/zij als kiezer zijn geregistreerd. Indien het volmachtbewijs in het ongerede raakt, kan geen nieuwe worden verstrekt. De datum van inwerkingtreding van deze besluiten is bepaald op 14 april 1994. De voorbereidingsbesluiten met bijbehorende tekeningen liggen voor eenieder ter inza ge op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein I. De beschikkingen worden niet van kracht voordat op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening door de Raad van State is beslist. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen vorengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ‘s-Gravenhage. De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld. De beschikkingen en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 14 april tot 12 mei 1994 ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedurende drie uren (doorkiesnummer 24757, de heer W.P. Kaandorp). kerwerkenfabriekop helperceel Kanaaldijk 16 (Milieudienst Midden-Holland, nr. 93-7850). het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel- dakvlak en en dakkapel op het achtergeveldak- vlak het gedeeltelijk veranderen van een meubel- toonzaal het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel- dakvlak en een dakkapel op het achtergeveldak- vlak het oprichten van een garage annex berging annex kleine veestal N.B. Los van het bodemonderzoek is het trouwens in alle gevallen raadzaam even overleg te plegen met de gemeente alvorens een aanvraag in te dienen. Dat bespaart u vaak een hoop moeite en kosten en kan de afhandeling van de aanvraag versnel len. Hoe kunt u betaling van extra leges voorkomen? Om niet-ontvankelijkverklaring van de bouwaanvraag en het betalen van extra leges te voorkomen moet u er zeker van zijn dat de bouwaanvraag voldoet aan alle eisen. Daarom is het verstandig om twee dingen te doen bij het aanvragen van een bouw vergunning: 1vooroverleg over de aanvraag plegen met de afdeling Ruimte en Bouw van de gemeente met de vraag of er voor uw bouwplan een bodemonderzoek nodig is. Een aantal bouwwerken van ondergeschikte aard zijn namelijk vrijgesteld van de onderzoeksverplichting. 2. Als bodemonderzoek nodig is de resultaten van dat onderzoek bij de aanvraag voegen. het oprichten van drie bedrijfsverzamel gebouwen het oprichten van een spijsfabriek, een rijwiel- berging en een transformatorhuisje De tekst van genoemd besluit ligt ter inzage bij de gemeente (afdeling Financiën) en is desgewenst (tegen betaling) verkrijgbaar. - het besluit van de raad d.d. 15 december 1993 betreffende de tweede wijziging van de ’’Verordening rioolrecht 1993”. hoeveelheid sloopafval naar schatting minder dan 10 m3 bedraagt (10 m3 is on geveer één container vol). Hoe aan te vragen? Voor het aanvragep van een sloopvergunning bestaat een formulier dat is te verkrij gen bij de afdeling Ruimte en Bouw in het gemeentehuis. Om een sloopvergunning aan te vragen moet u dit formulier ingevuld en ondertekend met eventuele bijlagen (in drievoud) bij de gemeente indienen. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de defini tieve besluitvorming. nog altijd hoogwaardig druk werk in kleur en in zwart-wit vervaardigd wordt’. ‘Een bedrijf met moderne fa ciliteiten. Door deskundig ad vies en persoonlijke benade ring voelt de klant zich thuis in de gezellige showroom. Men kan hier kaarten uitzoe ken of de boeken mee naar huis nemen’, besluit Izaak van der Vlist. Meer informatie over het aanvragen van een sloopvergunning is te verkrijgen bij ge noemde afdeling, doorkiesnummer 24751. RLVNM'. MODE PASSAGE 226 2741 GS W ADDINXVEEN Stemmen bij volmacht of in een stembureau naar keuze van de kiezer Bij de op 3 mei 1994 te houden stemming ter verkiezing van de leden van De Twee de Kamer der Staten Generaal kan aan een kiezer worden toegestaan bij volmacht te stemmen of zijn stem binnen Waddinxveen uit te brengen in een stembureau van zijn keuze. WADDINXVEEN - Maandagavond 18 april om acht uur wordt in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) weer een culturele avond gehouden voor ouderen en min- dervaliden. De avond wordt georganiseerd door de culturele commissie van de Stichting Welzijnswerk Waddinxveen (SWW). Algemeen Alarmnummer Brandweer b.g.g. Politie Ongevallen Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Gas en elektriciteit Waterleiding Centrale Antenne Inrichting (C.A.I.) Milieu (telefoon voor milieuklachten) In de week van 17 april 1994 tot en met 23 april 1994 zal er gecollecteerd worden door de Nederlandse Hartstichting. Het collecteren dient te geschieden in verzegelde collectebussen waarop duidelijk de naam en/of het doel van de collecterende instelling staat vermeld. De collectan ten dienen te zijn voorzien van een legitimatiebewijs. De opbrengst van de collecte zal ter kennis van het gemeentebestuur worden ge bracht. Sinds 1 november 1993 is de bepaling van de bouwverordening in werking getreden die het laten verrichten van bodemonderzoek bij het aanvragen van een bouwver gunning verplicht stelt (enkele categorieën bouwwerken zijn hiervan vrijgesteld). Dat betekent dat bodemonderzoek moet plaatsvinden vóórdat een bouwvergun ning wordt aangevraagd. De resultaten van het onderzoek moeten bij de bouw aanvraag worden gevoegd. Als er geen bodemonderzoek bij de bouwaanvraag is gevoegd, wordt de aanvraag niet (verder) in behandeling genomen en u als aanvrager wordt dan "niet-ontvanke- lijk” verklaard. In dat geval bent u wél leges verschuldigd. Als u daarna opnieuw een bouwaanvraag indient, met het vereiste bodemonderzoek, worden opnieuw le ges in rekening gebracht. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 uur tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 139 Gemeentewet bekend dat het navolgende besluit tot wijziging van de gemeentelijke belastingen is goedge keurd: Waarom een bodemonderzoek? De bodemonderzoeksplicht is ingesteld om te voorkomen dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond. Om dat te kunnen beoordelen moet de gemeente kunnen be schikken over de resultaten van een objectief bodemonderzoek volgens de stan daardnorm NVN 5740. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij de gemeente (doorkiesnummer 24757) of bij de Milieudienst Midden-Holland (01820-28011). In mei van dit jaar is de gewijzigde bouwverordening in werking getreden. Daarin is onder andere bepaald dat voor het slopen van bouwwerken een sloopvergunning is vereist van burgemeester en wethouders. Zo’n vergunning is niet nodig wanneer de Voor voorzieningen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (ver- voers- en woonvoorzieningen en rolstoelen) en voor andere zorgvoorzieningen zo als thuiszorg, maatschappelijke dienstverlening en (medische) hulpmiddelen, heb ben de gemeente Waddinxveen en de Stichting ’’De Vierstroom” een Centraal Meldpunt Zorg opgericht. Ouderen en gehandicapten die op een voorziening aan spraak willen maken, kunnen hier informatie krijgen en eventueel een aanvraag in dienen. Dit meldpunt is gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 9 en is elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 01828-10401 bLHr ILL Tot 26 mei 1994 is het mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State voor: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de ontwerp-beschikkingen tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bezwaren in te brengen. Stemmen bij volmacht De kiezer heeft twee mogelijkheden: a. Uiterlijk 19 april 1994 een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij de burge meester waar hij/zij op de dag van de kandidaatstelling (22 maart 1994) als kiezer is geregistreerd. Voor het verzoekschrift moet gebruik worden gemaakt van een formulier, dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is. Bij in williging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs (tevens oproepingskaart); de gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend gelijktij dig uitbrengen met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem. b. Door het overdragen van de oproepingskaart aan een gemachtigde. Zowel vol- machtgever als gemachtigde dienen daarvoor het desbetreffende op de oproe pingskaart van de volmachtgever voorkomende formulier te ondertekenen, waar na de kaart aan de gemachtigde ter hand wordt gesteld. In dit geval moeten bei den wel in hetzelfde stemdistrict als de kiezer zijn geregistreerd; de gemachtig de kan bij deze methode de volmachtstem alleen uitbrengen in dat stemdistrict en bovendien uitsluitend gelijktijdig met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem. Geef uw kaart pas aan een ander mee, nadat uzelf heeft ingevuld wie u machtigt tot het uitbrengen van uw stem. Geef uw kaart pas aan een ander mee, nadat uzelf heeft ingevuld wie u machtigt tot het uitbrengen van u stem. Er wordt op gewezen dat een volmachtgever niet bevoegd is de volmacht nader- VOORBEREIDINGSBESLUITEN Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken ter voldoening aan het be paalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de raad dier gemeente in zijn vergaderingen van 23 februari en 29 maart 1994 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de volgende gebieden: 1. een perceel, gelegen nabij de Tweede Bloksweg 54, alhier; 2. een perceel, gelegen aan de Dorpstraat 162-164, alhier, 3. een gebied, gelegen ter hoogte van de Zuidelijke Rondweg, wijk Zuidplas 1990 en de Zesde Tochtweg, alhier; 4. een gebied, gelegen op de hoek Sniepweg/Dreef. Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur voor een ieder ter inzage ligt bij de dienst Openbare Wer ken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw. j maandag 18 april 1994 inleveren bij I - D.C. van Doom, Prins Bernhardlaan 5, Waddinxveen. I - M. Ossentjuk, Kastanjelaan 63, Waddinxveen. Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken burgemeester en wethouders van Waddinxveen bekend de volgende bouwaanvragen te hebben ont vangen: Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, af deling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. in 1964 zijn ondernemerslust om te zetten in daden en startte hij de tweede drukke rij in Waddinxveen. ‘Grote broer’ was toen drukkerij Veldwijk BV. Van der Vlist is overigens altijd een kleine drukkerij gebleven. ‘Klein, veelzijdig, directe be trokkenheid met de klant, snelle levertijd, redelijke prijs, maar vooral de kwali teit stond en staat heel hoog in het vaandel’, weet Izaak van der Vlist. Drukkerij Van der Vlist is een klein, maar zeer modem be drijf waarin de laatste jaren veel veranderd en gemoderni seerd is om de klanten zoveel mogelijk tegemoet te komen in hun wensen. Het Waddinxveense bedrijf, dat het 30-jarig bestaan ook heeft aangegrepen voor het uitbrengen van een nieuwe i in-selection van de Waddinx- vener Jos de Roode. Dit gezelschap treedt al enke le jaren met groot succes in het heel land op in tal van be jaardenhuizen en ziekenhui zen. De culturele commissie prijst zich gelukkig dat de Hawaiin-Selection nu in het Gouwedorp optreedt. Ook vorig jaar trad dit gezel schap in Waddinxveen met een daverend succes op. Di rect na afloop werd toen door de aanwezige ouderen ge vraagd alles in het werk te stellen dat ook een optreden mogelijk zou zijn in 1994. Wel dat is gelukt. De Hawaiin-Selection treedt op in fraaie kostuums met zang, dans en muziek uit het gebied van de Stille Zuidzee. De liederen zijn schitterend en wat het programma zo aantrekkelijk maakt zijn on der meer de verschillende kostuums bij de verschillende melodieën. De verwachting is dat de to neelzaal in het Anne Frank- centrum komende maandag avond vol zal zijn. Het is voor al ook een prachtig program ma voor de jongere ouderen. De entreeprijs bedraagt nog steeds ƒ3,- per persoon. Zij die begeleiding wensen kun nen een introducé meene men. Mochten er bezoekers zijn die niet op eigen gelegenheid kunnen komen dan kan ge bruik worden gemaakt van de vervoersregeling van de hand- en spandiensten (tel. 01828-15555). Tegen betaling van ƒ3,- per persoon wordt men thuis gehaald en weer teruggebracht. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 15 april is de hervorm de koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse omgedoopt in westernsfeer. Dit in verband met de open avond die in het teken zal staan van country en western. Geboden wordt country muziek, Amerikaan se hapjes en nog veel meer ge zelligs. De koffiebar is ge opend vanaf kwart voor acht. het gebied van familiedruk- 1 INSCHRIJFFORMULIER wprlc maar nnk 'znlcpnrimlr- I Voor de Kindermarkt van de Lions Club Waddinxveen op zater- I dag 30 april 1994 (Koninginnedag) van 10.00-12.00 uur. raluui' met meui uan o.vvv lettersoorten biedt ongeken- de mogelijkheden doe graag mee aan de Kindermarkt 1994. I Naam: I Leeftijd: Adres: I 0 Ik kom alleen I 0 Ik kom samen met: I Ook voor- en achternamen van de andere kinderen invullen. I Het goede hokje zwart maken. ‘Een bezoekje aan de Wad dinxveense drukkerij voor fa milie- en zakendrukwerk zal Kon de commissie voor vorige maand geen geschikt gezel schap vinden voor de maan delijkse avond, dit keer heeft de culturele commissie beslag weten te leggen op de Hawai- WADDINXVEEN - Zaterdag 16 april zal van 10.00-16.00 uur in de gereformeerde ba sisschool De Leilinde (Lin- dengaarde) een grote bazar gehouden worden. Er is een veelheid aan artikelen te koop, zoals prachtig Thais aardewerken bloembakken, groenten en fruit, planten, banket en curiosa. Er zal ook een grote rommelmarkt zijn. Ook zijn er twee (kinder)kap- sters aanwezig, die de kind (eren) tegen een vriendschap pelijke prijs willen knippen. Andere activiteiten zijn schminken, glasgraveren (idee voor moederdag), buks- schieten en voor de jongsten natuurlijk de grabbelton. Het bedrijf voor familiedruk- werk, waar twee vakbekwa me grafici in hecht verband samenwerken, is voortgezet door zijn vrouw en hun zoon Izaak J. van der Vlist (29). Medewerker A.T.M. Koster is in augustus van dit jaar een kwart eeuw aan de Waddinx veense drukkerij verbonden. ‘Hoewel een bedrijf opstarten tegenwoordig niet eenvoudig is, was het dat dertig jaar ge leden zeker ook niet. Je moest wel een pioniersgeest en doorzettingsvermogen bezit ten, want het was en is toch een heel gewichtige stap*, kijkt Izaak van der Vlist te rug op de ontstaansgeschie denis van het bedrijf waar het orderpakket uiteenloopt van eenvoudig briefpapier tot hoogwaardig speciaaldruk- werk. Toch besloot C. van der Vlist DEN HAAG/WADDINX- VEEN - PTT Post veran dert met ingang van zon dag 1 mei ook in Waddinx veen de buslichtingstij- den. Vanaf die datum geldt dat post die voor 17.00 uur in de rode brie venbus voor streekpost en overige bestemmingen is gedaan, de volgende dag wordt bezorgd. PTT Post licht vanaf vol gende maand de ’tweeling- brievenbussen’ niet meer voor 17.00 uur. De be staande lichting van 18.00 uur blijft gehandhaagd. Voortaan staan op 500 plekken in Nederland ook brievenbussen die pas om 19.00 uur worden gelicht. Deze brievenbussen zijn herkenbaar aan een blauw informatiebord. De mogelijkheid om tot 21.00 uur post te deponeren in een rode brievenbus bij de expeditieknooppunten van PTT Post blijft be staan. In alle bovenge noemde gevallen wordt de post de volgende dag be zorgd. Op iedere brievenbus staat aangegeven hoe laat deze aan het eind van de middag wordt gelicht en een verwijzing naar de dichtsbijzijnde 19.00 uur- brievenbus binnen een straal van vijf kilometer. Onderzoek heeft aange toond dat de 23.00 uur- lichting slechts 0,5% van de dagelijkse post bevat. PTT Post heeft daarom be sloten deze lichting te la ten vervallen. Via de me dia zal PTT Post een voor lichtingscampagne voeren over de nieuwe buslichtin- gstijden. Ook zal op ieder adres in Nederland een in formatiefolder worden be zorgd.y Terinzagelegging beschikkingen Burgemeester en wethouders maken bekend dat door hen onder oplegging van voor schriften op 5 april 1994 vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer inzake het oprichten en in werking hebben zijn verleend aan: - de directie van ”De Goede Broer” ten behoeve van een fabriek voor bakkerij grondstoffen op het perceel Coenecoop 27 (Milieudienst Midden-Holland, nr. 93-7560); - P.T.T. Telecom B.V. ten behoeve van een versterkerstation op het perceel Noordkade 54 (Milieudienst Midden-Holland, nr. 93-7718); Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Gemeentewerf Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Gouwebad ”De Sniep” (informatie) Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00 tot 20.30 uur. Drukkerij Van der Vlist aan de Julianastraat in Waddinxveen bestaat vandaag - woensdag 13 april - dertig jaar. (Foto: Joop Dorst). I I WADDINXVEEN - Drukkerij Van der Vlist aan de Julianastraat in Waddinxveen staat vandaag - woensdag 13 april - stil bij het 30-jarig bestaan. Het bedrijf werd op 13 april 1964 J Anrrnvr rl n<ir srctn z4 nv XTl-ioE i rx ir» C’zxvxfnrvx L»z-> v» 1 QQ1 nn (21 i r» r~rt~\ 1 zxzx i zJ zvttzx»»! zxzxz-1 KINDERMARKT 1994 folder, is gespecialiseerd op het eehied van familiedmk- werk, maar ook zakendruk werk behoort tot het order pakket. Moderne DTP-appa- ratuur met meer dan 3.000 I Zo spoedig mogelijk dit inschrijfformulier - maar uiteriijk iedereen overtuigen dat er hier in overleg met de klant - J.J.L. Knijff, Brugweg 34, Waddinxveen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 3