^ooderdao/ E C.H. DE VRIES/C.VU. mui VAN DEN BERG familieberichten De Gouwelanden De Gouwelanden De Gouwelanden ffi J! k BEGRAFENISSEN EN CREMATIES HARVAS HENSTRA NATUURSTEEN NUVU OpstodprodioZtoK avodstripd. Van Elswijk Opel. Je Blijft Erin Rijden UITVAARTVERZORGING (Dag en nacht bereikbaar) BEGRAFENISSEN I vu rolluik- en zonweringspecialist POCKETWOORDENBOEKEN IN DIVERSE MODELLEN Lieve Opa Je was onze beste vriend. We zullen je missen! Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. uitvaartverzorgers: G. J. M. Bervoets J. G. Collignon Dr. C.N.Vreeken, huisarts is afwezig op maandag 18 en dinsdag 19 april. Waarneming: huis artsen Alberts en Voskamp. De prijsbewuste huisvrouw leest de advertentie tweemaal; zij doet er altijd haar voordeel mee. LIO D Ml W.MBlgF Lef op: ramen graveren nu voor 24,95 incl. BTW. KLAAR TERWIJL U WACHT. GRAFSTEENHOUWERIJ Boskoop Leerdam i Alb. Thijmlaan 1,2741 AA Waddinxveen. Telefoon: 01828-14719 Garage (vahderKnjjfl WATERSCHAP WATERSCHAP VANsELSWIJK Telefoon: 01828-19537 ERKEND LID VAN VOORZIEN VAN DOEK NAAR UW KEUZE... Pk 't /Coddortpo zaddo oitroid/Kp'pdaats iHKdoK. dot op do raoKr/aidpottoK o-ok dorps- dorKMKdodiors. Op zatordarp 7 Krot zadók do dorpsdorK o-OKBosdoop dodondwordoK cvio dot nroofeto opstodoprpod'cZt hooptpottraadt u-oor MOED EB. dPfp/zrp dan daar- ook rpoadon Partpo Ktoo cüi'kkok okt dio ook Ktoodor to pOO-OK Op MOED EEDAtf zo. 8 Ktoi. DAG EN NACHT BEREIKBAAR (p/oo danpo KroodooK? Pou-or o-oor do Mor dap 5 Ktoipo podrcdt op opstodik dip óók o-OK do dorpsdorKMKdodsppot Krap Kfot daKpor zpK daK 1 $4 v-odok Kroot worz/ÓK ztpK v-ok kookt, adros, todopooKWKKtor ok dooptipd. Op zatordap 7Ktoizadook dosdaKd'poparp o. d.r. Moor. l/issor, /oopddiddiotfood ZodoKdiradoK avio do MKKaars zipK. Or zpK 40poadoK Zartpos to coókkok das, Doepc icet! Ontdek de nieuwe Grote Winkler Prins. ■I ■B GK/WvW - WOENSDAG 13 APRIL 1994 Pagina 4 Onverwachts is overleden ons aller NEL VAN LEEUWEN Nel, we zullen je heel erg missen. Boskoop, 4 april 1994 Direct belanghebbende: Zakelijke inhoud: i op de leeftijd van 65 jaar. Geen bezoek aan huis. ADRIANUS DE VLAMING op de leeftijd van 65 jaar. Direct belanghebbende: Zakelijke inhoud: Idem Dorpsstraat,257, 2391 CD Hazerswoude, tel. 01728-9697, fax 01728-7647 OPENBARE BEKENDMAKING Zijn vriendschap zullen wij node missen. Idem. i Idem. Idem. Idem. 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. Idem. die veel voor het gezin gedaan heeft. ■HMHM KRAMER Boskoop, 4 april 1994 I ha 0 I fIIl OPElStRVICt DEALER Ml ra Na de begrafenis is gelegenheid de familie te condoleren in de aula van de begraaf plaats. Een korte overdenking zal worden gehou den vrijdag 15 april om 11.00 uur in voor- noemd Rouwcentrum, waarna de begrafenis omstreeks 12.00 uur zal plaatshebben op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan te Waddinxveen. 10 april 1994 Eikenlaan 126 2742 ZS Waddinxveen Wij zullen hem blijven herinneren als een goede vriend en trouwe medewerker op wie nooit vergeefs een beroep werd gedaan. Met ontsteltenis namen wij kennis van het onverwacht overlijden van onze medewerker en collega, de heer Zij moeder, echtgenote, kinderen en klein kind betuigen wij onze gevoelens van mede leven met dit smartelijk verlies. Directie en medewerkers J. van den Berg zn. Waddinxveen B.V. Personeelsvereniging ”De Molenbouw” Wij wensen zijn moeder, vrouw, kinderen en kleinkind heel veel sterkte toe in deze moeilijke dagen. We vonden het dan ook fijn, al was het maar voor even, dat we jouw papa en mama mochten zijn. Jij, klein mens, al maanden deel van ons leven, was onze grootste wens. M.A. de Vlaming-Poel Sandra en Marcel Antoinette en Rob Kim M. de Vlaming-Weggeman Dirk Boot Renie Boot-Kroese Vogellaan 14 2771 JX Boskoop Wij hebben ons kleine meisje op 11 april 1994 begraven. Marian en Gerrit Piet en Bep Kees en Annie Irene en Piet Riena en Joop Arie en Riet Nees en Leen Jan en Adrie Arnold en Joke Carla en Koos Cora en Wim '-L Méér trefwoorden méér bladzijden dus méér informatie. Nu verkrijgbaar bij elke boekhandel. 5 april 1994 Burgemeester T rooststraat 119 2741 TW Waddinxveen De begrafenis heeft plaatsgehad op zater dag 9 april op de Algemene Begraafplaats te Waddinxveen. Veertig jaar was ze actief voor de EHBO- vereniging Boskoop. Bestuur en leden EHBO-vereniging Boskoop Maarten, Arjan, Jessica Hanneke, Esther, Bianca Dennie, Marieke, Sander Mike, Jolinda en Christiaan Wilt u een scherpe prijs, goede kwaliteit, garantie en service? Vraag dan vrijblijvend een offerte bij dè specialist in Midden-Holland: over het dienstjaar 1993 van het waterschap De Gouwelanden. Overzicht van de bij besluit van 8 april 1994 door het dagelijks bestuur van het waterschap verleende vergun- ning(en): Binnen zes weken na dagtekening van deze bekendma king kan elke belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen bovenomschreven besluit bij het dagelijks bestuur van het waterschap (Postbus 356, 2400 AJ Alphen aan den Rijn). Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. Maken van een brug over de ten zuiden van de Brugweg en tussen het kantoor en de werkplaats van adressante gelegen watergang. Overzicht van de bij besluit van 8 april 1994 door het dagelijks bestuur van het waterschap verleende vergun- ning(en): Hebben van een spoelwa- terbassin in een ten zui den van ”De Biezen’’ te Boskoop gelegen water gang. Het met een electriciteits- kabel kruisen van twee tussen de ”Alphenseweg” en de ”Voorkade" te Boskoop gelegen water gangen. Leggen van een electrici- teitskabel door de tussen de ’’Alphenseweg” en de "Voorkade” gelegen water gang. Het met een mantelbuis kruisen van de langs de zuidzijde van de ”Baan- wegsekade" te Boskoop gelegen watergang. Het met een electriciteits- kabel en gasleiding (man- telbuizen) kruisen van de langs de noordzijde van de ’’Halve Raak’’ te Boskoop gelegen water gang. Het met een electriciteits- kabel (mantelbuis) kruisen van de langs de noordzij de van de ’’Halve Raak” te Boskoop gelegen water gang. Het met een electriciteits- kabel (mantelbuis) kruisen van de langs de zuidzijde van de "Goudse Rijweg” te Boskoop gelegen water gang. Leggen van een telefoon kabel door de ten oosten van de "Valkenburgerlaan” te Boskoop gelegen watergang. Maken van een dam in een ten noordwesten van "De Oude Wijk” te Bos koop gelegen watergang. Openbare bekendmaking ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. Openbare bekendmaking ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. - B.V. Machine- en Apparatenfabriek J. Boere Brugweg 121 Waddinxveen N.V. Energie- en Water voorziening Rijnland Alphen a/d Rijn H.G. Benckhuijsen Biezen 105 Boskoop G. Bos Zonen B.V. Biezen 74 Boskoop S.A.J. Hoogeveen B.V. Loeteweg 42 Hazerswoude PTT Telecom B.V. District Den Haag Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van onze collega JAN DE VLAMING Lieve pa, Je handen hebben voor ons gewerkt, je hart heeft voor ons geklopt. Je hebt er niets van gemerkt, het is onverwacht gestopt. We hadden je nog zo graag bij ons gehouden, het was zo fijn. Maar helaas mocht het niet zo zijn. Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd, geven wij u kennis van het plotselinge heen gaan van mijn lieve man, onze vader, schoonvader, mijn lieve opa en zoon ADRIANUS DE VLAMING Op Zijn tijd is plotseling uit ons midden weg genomen onze innige geliefde TANTE NEL Showroom - winkel: Julianastraat 24 Boskoop Tel: O1727-1389O b g.g: O6-527O3468 Fax: 16553 Het dagelijks bestuur van het waterschap De Gouwelanden maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 149 van het Reglement voor het waterschap bekend dat vanaf 13 april tot en met 26 april 1994 voor een ieder tijdens werkdagen in het waterschapshuis (Prins Bernhardlaan 8 te Alphen aan den Rijn) ter inzage ligt het ontwerp van de JAARREKENING Gedurende bovenvermelde termijn kunnen belanghebbenden tegen de ontwerp- Jaarrekening 1993 schriftelijk bezwaren indie nen bij de Verenigde Vergadering van het waterschap De Gouwelanden (Postbus 356, 2400 AJ Alphen a/d Rijn). Alphen aan den Rijn, 13 april 1994. Het dagelijks bestuur voornoemd, de secretaris, K. HEINEN de dijkgraaf, dr. J.W. HEKKELMAN de dijkgraaf, dr. J.W. HEKKELMAN de dijkgraaf, dr. J.W. HEKKELMAN Op 7 april 1994 is ons dochtertje geboren ANNE Handel en reparatie van: personenauto's, bedrijfsauto’s, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. BREDEWEG 31, MOERKAPELLE. TELEFOON 01793-1728. VOOR GAZONMAAIERS GROOT EN KLEIN MOET U BIJ ONS ZIJN! AUTOMOBIELBEDRIJF Onze showroom te Leerdam... Reijerskoop 265, 2771 BK Boskoop. Telefoon 01727 - 1 63 97 Nijverheidstraat 7, 4143 HN Leerdam. Telefoon 03451 - 1 40 37 Buiten kantooruren: M. v.d. Slik, telefoon 01807 - 2 01 72 Gevraagd: ERVAREN HUISHOUDELIJKE HULP voor 5 a 6 uur in de week (omgeving Zuidplas) .- 'T ”De Heere is mijn Herder” Psalm 23 Heden nam de Heere geheel onverwacht tot Zich mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, broer, zwager en lieve opa JAN VERMEULEN in de leeftijd van 72 jaar. "Zijn leven was werken” J.P. Vermeulen-Wassenaar Bertus en Nellie Jessica Hanneke Marieke Wim en Ans Maarten, Arjan Esther, Bianca Sander, Jolinda Christiaan Nel en Ton Dennie Mike en verdere familie Voor degenen die menen dat de onmiddellijke uitvoering van een besluit voor hen onevenredig nadeel meebrengt, bestaat voorts de mogelijkheid aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (Postbus 3980, 3003 BA ROTTERDAM) te verzoeken om ten aanzien van het betreffende besluit een voorlopige voorziening te treffen. Alphen aan den Rijn, 13 april 1994. Het dagelijks bestuur voornoemd, de secretaris, K. HEINEN Binnen zes-weken na dagtekening van deze bekendma king kan elke belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen bovenomschreven besluiten bij het dagelijks bestuur van het waterschap (Postbus 356, 2400 AJ Alphen aan den Rijn). Het bezwaarschrift moet gemoti veerd zijn. Ook né het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. Voor degenen die menen dat de onmiddelijke uitvoering van een besluit voor hen onevenredig nadeel meebrengt, bestaat voorts de mogelijkheid aan de president van de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage (Postbus 20302, 2500 EH ’s GRAVENHAGE) te verzoeken om ten aanzien van het betreffende besluit een voorlopige voor ziening te treffen. Alphen aan den Rijn, 13 april 1994. Het dagelijks bestuur voornoemd, de secretaris, K. HEINEN In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de Rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim Donderdag is in het Rouwcentrum, Stations straat 16 te Waddinxveen, van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot condoléancebe- zoek. ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon: 01727-12122 Telefax: 01727-10141 WATERSCHAP W Prins Hendrikstr. 120, 2405 AM Alphen a/d Rijn. Telefoon: 01720-93282 Gouwestraat 18, 2771 CH Boskoop. Telefoon: 01727-13150 Stationsstraat 16, 2741 HS Waddinxveen, <(BfRtAionvfataiGiiGVAa(Ri(aaiiuiyAARioiofBifui<Ëti Telefoon: 01828-12200 Een gratis informatiepakket ligt klaar bij uw |>oeCk hand el of bel 020 - 56 74 847.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 4