De ene na de andere rommelmarkt KOERKERWEÜKENS. HOODIE (^Aanbieding: A 95 9?5 Installatie van Ouderenplatform 13.9S ™K(MIÜISV|sU> 15.- 53 belegen Boeren REHORST Nieuwsblad Onafhankelijk Inbraak in huis U vindt het in Boskoop bij: GUN MOEDER HET MOOISTE Op zoek naar mannenmode? lil Vim Aubade op 30 april in Zuidplas Opgave voor playbackshow Zonnig Zuid Begin van brand Fietsen gestolen COMBIMAGNETRON 7.IV.V. 2000.- or EEN INDUCTIEKOOKPLAAT T.W.V. 3890.- VOOR 1 GULDEN" XimBarlingen 01727-15140 Erkenning voor goed ondernemerschap Vijf bedrijven kandidaat voor 3e Ondernemersprijs door Vier gewonden Prijsuitreiking eierenversieren HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE S. ATTEMA WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP r WOENSDAG 27 APRIL 1994 "W 4 Een beeld van de zaterdag op de Dreef gehouden 20e rommelmarkt van de Centraal Hervormde Ge- 1 de hieraan vindt op donder- WADDINXVEEN A4 formaat schrijfblok» NU A 1111111111111111111 1111111111111111111 11111111111111111111 11111111111111111111 lllllllllllllllllll llllllllllllllllllll lllllllllllllllllll wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen llllllllllllllllllll 4 meente. (Foto: SjaakNoteboom). 12-16, 3 voor KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES vier krachtdadige broers. Al gemeen directeur is A. van Noort. Over de definitieve aanwij- 1 kilo A.s. ZATtfMq aan de Dreef zoal te koop zal zijn. En dat is niet altijd rom mel. Gouwestraat 21 Boskoop tel. 01727-12506 TER AAR: STOBBEWEG 19-01722-5882 INDUSTRIETERREIN BOVENLAND TER AAR: WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 Brederolaan 10 Waddinxveen 01828-17789 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! 01828-13500 Ook voor video, radio, wasmachine, koelkast enz. KANTOOR SCHIELANDWEG 7 KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 DIERENSPECIAALZAAK VANAF NU 6 DAGEN GEOPEND NVM 48e Jaargang No. 02386 mannenmode deren, maar ook 70 volwasse nen, hebben meegedaan. Dankzij de medewerking van de winkeliers konden vorige week donderdag ruim 40 win naars een prijs in ontvangst nemen. Door het grote succes zal in het najaar weer een herfstkleurwedstrijd worden gehouden. En ook dan mogen ie volwassenen weer mee doen. w '//remmer SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddiniveen dag 5 en zaterdag 6 mei van 19.00 tot 21.00 uur in de hal van de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde de tradi tionele voorverkoop van boe ken en platen plaats. Er is een grote collectie boe ken, romans, streeksromans, detective’s, reisboeken, klas sieke werken, kinderboeken, grammafoonplaten en casset tebandjes. Alles tegen ’rom- melmarktprijzen’ en dus be taalbaar. Tevens zal er een bescheiden expositie plaats vinden van wat er op de rommelmarkt Vorige week maandagavond werd ingebroken in een woning aan de Prins Bemhardlaan. Men kwam binnen door het openbreken van de schuur deur. Weggenomen werd een WADDINXVEEN - Donder dagmiddag 28 april om half vier begint in de commissie kamer op de eerste etage van staat uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden PCOB, ANBO en KBO, als mede de Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk, de Stich ting De Vierstroom en de Stichting Bejaardenhuis Sou- burgh en wordt voorgezeten door de wethouder ouderen beleid, J. Neele (PCW), en bij gestaan door een ambtelijk secretaris. De bedoeling is dat het oude renplatform het college ge vraagd en ongevraagd advi seert over alle zaken die be trekking hebben op de leefsi tuatie van ouderen in Wad dinxveen. Door de instelling van het Ouderenplatform wordt be oogd overleg en samenwer king te bewerkstelligen tus sen personen en instellingen die in de relatie staan tot de leefsituatie van ouderen in onze gemeente. De vergade ringen van het platform zijn in principe openbaar. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. makelaardij b.v., [73 Julianastraat 6, Sg Waddinxveen, tel. 01828- 12309- AUTO MOTOR ERKEND BOVAG RIJSCHOOL ’’Henry’ 47,50 (voor 60 min.), Motorrijles wordt individueel gegeven. Graanakker 84, Waddinxveen. Telefoon: 01828-19852 WADDINXVEEN - Op Konin ginnedag (zaterdag 30 april) om half tien wordt op het par keerterrein bij het winkelcen trum Zuidplas (Zuidplaslaan) een oude traditie in ere her steld. Er zal dan weer een au bade worden gehouden, die wordt gehouden door de Stichting Wijkwerk De Zuid plas. De Waddinxveense muziek vereniging Concordia ver zorgt de muzikale kant van het geheel en de Waddinx veense basisscholen hebben voor hun leerlingen kleurpla ten gekregen met achterop de teksten van de traditionele (volks)liederen. Aangezien de meeste kinde ren deze liederen niet kennen en de leerkrachten niet veel ruimte in het lesrooster heb ben om ze te oefenen met de leerlingen, roept de Stichting Wijkwerk De Zuidplas alle volwassen Waddinxveners op massaal te komen meezin gen. Het voltallige college van Burgemeester en Wethouders zal ook aanwezig zijn. Na afloop van de aubade zal er een optocht gehouden wor den, die zal afwijken van de route die staat aangegeven in het programmaboekje. De blaaskapel van Concordia gaat met alle (verklede) kin deren het gemeentebestuur naar restaurant Bibelot (Li- maweg), waar de nieuwe ser re Le Jardin van dit eethuisje in gebruik genomen zal wor den. Hierna wordt de optocht door de wijk vervolgd (maar dan zonder B. en W.) en zal Con cordia nog enkele muziek stukken voor het wijkcen trum Het Zuidhonk (Zuid plaslaan) spelen, waarna de festiviteiten in en rond Het Zuidhonk zullen losbarsten. WADDINXVEEN - De wijk- en speeltuinvereni ging Zonnig Zuid in de St. Victorwijk houdt op de middag van Koninginne dag (zaterdag 30 april) een playbackwedstrijd voor al le leeftijden. Voor opgave daarvoor kan men alleen nog vanavond (woensdag 27 april) terecht bij organi sator Cees Niemans, Zuid plaslaan 12, tel. 01828- 14694. Aan de hand van de aanmeldingen zal worden besloten of de playback show kan doorgaan. De playbackshow wordt ge houden op het kerkplein aan de St. Victorstraat. Kantoorboekhandel i Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen, telefoon 01828-13061 GOUDVISSEN per stuk 7.95 Wij hebben weer een ruime sortering vijvervissen Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! De Waddinxveeners Onderne mersprijs. (Foto: Gemeente Waddinxveen). zing van de vijf kandidaten voor de derde Ondernemers prijs hullen alle betrokkenen Overigens blijkt het werk van de jury, zoals dat in vertrou welijke verslagen is vastge- WADDINXVEEN - Vorige week woensdagavond brak een begin van brand uit tus sen het plafond nabij de schoorsteen in een woning aan het Diederik van Scha- genplantsoen. De brandweer kwam bij de brandhaard door stukken uit vloer en plafond te zagen. OORDAG ll WADDINXVEEN - Fietsen blijven gestolen worden in Waddinxveen. Vanaf de Peter Zuidlaan verdween een rood bruine Gazelle-damesfiets, postcode 2741KL25, vanaf de Passage een grijze Batavus damesfiets, vanaf de Sniep- weg (Be Fair-terrein) een zwarte Gazelle-herenfiets met trommelremmen en ver snelling met postcode 2742CG28 en vanaf de Passa ge een groene herenfiets van het merk Savoy. Vanaf de Molenring ver dween een grijze Gazelle da mesfiets met handremmen en versnelling, vanaf de Sniep- weg een opoefiets Estafette, eveneens vanf de Sniepweg een groene Gazelle dames fiets met handremmen en versnelling, vanaf de Win gerd vanuit een kelderbox een groene Sparta herenfiets met handrem en versnelling en vanaf het NS-station Wad dinxveen een rode Fongers damesfiets. daag in het Weekblad voor Waddinxveen aan de open baarheid wordt prijsgegeven. De vijf kandidaten zullen zich officieel kunnen presenteren op het contactuur van de on- dememerskring Industrieel Contact Waddinxveen (ICW) bij de ABN AMRO Bank op maandagmiddag 6 juni. Met de tweejaarlijkse Onder nemersprijs, die bestaat uit een fraaie trofee en een oor konde, wil het gemeentebe stuur van Waddinxveen zijn waardering uiten voor goed ondernemerschap De criteria waarop wordt ge let bij de toekenning van de prijs zijn de kwaliteit van het ondernemen, de bijdrage aan de werkgelgenheid en de aan dacht voor het milieu. In de jury, die de bedrijven en ondernemingen die meedin gen naar de Ondernemers prijs beoordeelt, hebben zit ting vertegenwoordigers van de gemeneteraad, van werk- gevers en van werknemers, zien op een geslaagde 20e edi- de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Hol- land en het Arbeidsbureau in Voor mooie en prakti sche kado's naar Harwa - ruime sortering - badkamertextiel dekbedden en overtrekken sierkleedjes keramiek sierkussen etc. WS' HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING drijfscontactfunctionaris drs. P.A.N. Kooien is belast met het secretariaat van de jury. Elk bedrijf, ongeacht de grootte of aard van het be drijf, kan meedingen naar de aangekondigd de Waddinxveense Ondeme- markt van de Gereformeerde mersprijs. In de afgelopen ja- Kerk gehouden. Vooraf gaan- ren werd de prijs uitgereikt J" -4"~ door toenmalig wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) en burgemeester C.M. van der Linden. Ditmaal is het de beurt aan minister dr. J.E. Andriessen uit het derde ka- binet-Lubbers. Hij reikt der gelijke prijzen meer uit, zoals kortgeleden in Rotterdam. WADDINXVEEN - De Cen traal Hervormde Gemeente van Waddinxveen kan terug- tie van de jaarlijkse rommel markt. Mede door het zonnige weer was er zaterdag de ge- Gouda. De gemeentelijke be- hele dag veel belangstelling. 1 ---•- j— De grootste rommelmarkt in het Gouwedorp trok weer de gebruikelijke belangstelling van heinde en ver. Zaterdag 28 mei wordt zoals aangekondigd de rommel markt van dc BERT J. WOUDENBERG PASSAGE 19 - 11244 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII de pater makelaardij MAKELAAR O.Z. HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. I ll 11111111 ll III l ll l ll IH l ll l lil 1111 ll l lil l III 11 ll l nil l ll 11 ll 11 ll l Hl 11H l H111 ll I ll 11 ll 11 ll 11 ll 11 00K s-AVONDS EN ZATERDAGS VOOR U BESCHIKBAAR WADDINXVEEN - Er be staat inmiddels een goed zicht op de bedrijven die ge nomineerd zullen worden voor de derde Ondernemers prijs van de gemeente Wad dinxveen, die woensdag 22 ju ni uitgereikt zal gaan worden door de dan demissionaire minister dr. J.E. Andriessen van Economische Zaken. Bedrijven die voor de prijs ho ge ogen blijken te gooien zijn in alfabetische volgorde: Axis-Aandrijvingen BV, Coenecoop. Dit zich degelijk ontwikkelende bedrijf - het eerste dat zich in Coenecoop vestigde - wordt geleid door R.H. Visser, die in 1992 op zijn beurt kandidaat heeft ge staan voor de landelijke titel Manager van het Jaar. laan. Het gaat hier een paar jaar tijd nieuw en stormachtig groeiend soft- -1-.2 2Ï? _T _J_ grotere behuizing in gebruik zijn die zonder spanningen heeft genomen, van de onder nemende directeur J.F. Speetjens. necoop. Ook een de aandacht trekkend gespecialiseerd en zich sterk ontwikkelend cum- puterbedrijf van R.A.A. Dael- man. Keukencentrum Waddinx veen BV, Zuidkade. Deze mooie, vijfjaar oude en sterk groeiende onderneming van ling gezet te worden, W. Slingerland en zijn vrouw - --i-i-x- verhuisde vorig najaar van de Henegouwerweg naar de Zuidkade. Van Noort Transporten en Verhuizingen BV, Coenecoop en Tuinbouwweg. Een solide en groeiend familiebedrijf Kroesweg (1990) en Combica- met vestigingen in en buiten re BV op het bedrijvenpark Waddinxveen^ geleid door Coenecoop (1992) de Wad dinxveense Ondernemers prijs. Ditmaal is gekozen voor een geheel andere opzet voor de prijstoekenning om enerzijds meer prijzenswaardige be drijven in het zonnetje te kunnen zetten en anderzijds om het bestaan van de ge meentelijke prijs extra onder de aandacht te brengen. De jury voor de Onderne mersprijs Waddinxveen, die wordt voorgezeten door wet houder J.A. Hielema (CDA), heeft al een paar keer over de geselecteerde bedrijven ver gaderd en deze bedrijven ook bezocht. Bij die gelegenheid werd kennisgenomen van al lerlei zakelijke, financiële en sociale gegevens. Op die ma nier hebben de juryleden een zo compleet mogelijk beeld kunnen krijgen van te nomi neren ondernemingen. Intussen wordt door de jury de laatste hand gelegd aan de aanwijzing van de vijf overge bleven kandidaten, waartoe het vijftal behoort dat van- WADDINXVEEN - Zaterdag middag rond half één vond er een aanrijding plaats op de Willem de Zwijgerlaan waar bij in totaal vier personen let- portemonnee, sel opliepen. Een 27-jarige In de nacht van vrijdag op za- Waddinxveense reed richting terdag werd ingebroken in een bedrijf aan de Staring- laan. Weggenomen werden cheques, een bankpasje en geld. Aan De Akker is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dure audio-instaaltie uit een auto gehaald. De auto was niet afgesloten. Op de Passage is in de nacht van vrijdag of zaterdag inge broken in een winkel. Men kwam binnen door het open breken van de achterdeur. Ontvreemd werd wat geld en een aantal spaarlampen. Zondagavond werd vanaf het terrein van de voetbalvereni ging Waddinxveen aan de Sniepweg een snorfiets ont vreemd. Het betrof een groe ne Gilera Citta snorfiets met sterwielen. Koninginnedag geopend van 18.00 uur tot 13.00 uur. Kom dus gerust I bij ons langs voor: vlaggen, ballonnen, I slingers en nog veel meer. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828 - 15594 Kantoor: Veldwijk v. Loon Graf. Bedr. b.v.. Oranjelaan 9. 2741 EP Waddinxveen Telefoon: 01828 - 14788 Telefax: 01828 - 15637 Papier, 500 vel SLECHTS (80 gr., geschikt voor printer of copiëren) Convenient BV, Staring- zich nog in groot stilzwijgen. TT om een in C paar jaar tijd nieuw warebedrijf, dat pas weer een legd, geen aangelegenheid te verloopt. Voorbeelden daarvan zijn on der andere het zich schrifte- Daelman Systems BV, Coe- lijk als genoemd kandidaat voor de prijs terugtrekken van Waddinxveens grootste werkgever Baas Bedrijven aan de Wilhelminakade in Waddinxveen-Zuid, die zegt de eer geheel te willen overla ten aan een jong bedrijf dat het verdient in de belangstel- en de uiteindelijk mislukte kandi datuur van het Gouwebad ‘de Sfiep', mede gezien de grote gemeentelijke invloed. Eerder ontvingen in Wad dinxveen potplantenkwekerij Sjaloom BV van de Abraham sel opliepen. Een 27-jarige Koningin Wilhelmina-plein toen zij plotseling linksaf sloeg. Op dat moment werd zij ingehaald door een 19-jari- ge Waddinxveense motorrij der die een aanrijding niet kon voorkomen. De motorrijder reed links van de weg het trottoir op en kwam daar in botsing met een 10-jarig meisje op de fiets. De 27-jarige fietsster brak een been en liep hoofd letsel op. De motorrijder en zijn 24-jarige passagier lie pen schaafwonden op evenals de 10-jarige. WADDINXVEEN - In de week voor en na Pasen heeft de winkeliersvereniging de Passage met groot succes een eierversierwedstrijd gehou den. Ruim 300 tekeningen, werkstukken van hout, stof, bladerdeeg en eierschalen werden ingeleverd. Veel kin- het gemeentehuis de eerste vergadering van het in de raadsvergadering van vorige maand benoemde Ouderen platform. Het Ouderenplatform be- hebben Weekblad voor addinxveen 8. ‘Bij aankoop van een complete keuken tot 7500.- een combi magnetron en vanaf 7500.- een .nductiekookplaat voor 1 gulden. Zuidkade 6 Waddinxveen Telefoon 01828-14000 iedere donderdagavond koopavondi MAKElAAM Dorpsstraat 20 - Koninginneweg 2 - Boskoop Tel. (01727) 12520 Telefoon: 01828 12012 --x -x-’----- Bedrijvencentrum 'De Valk' Valkenburgerlaan 5 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346 Rijnlandstraat 4, Waddinxveen Telefoon: (01828) 16119.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1