CDA TEGEN betrekt nieuw kantoorpand BENTWOUD KARPETTENSHOW H Weekblad voor Waddinxveen ECHT NIET van der linde INTERIEURVERZORGING DE HERBERG BASTIAAN proberen. Lees hier- OPTIEK 'DANCE CLASSICS PARTY' Cilinder ontploft voor Nieuw adres, telefoonnummer en faxnummer DUBBELPRINT 2 foto’s MEGA-COLOR GERANIUMMARKT Laatste maal inschrijven Automobilist rijdt door VFedooM makelaardij b.v., P9 Julianastraat 6. SR Waddinxveen, tel. 01828- 12309 Bijeenkomst confessionele vereniging EEMSKERK Onafhankelijk Nieuwsblad Gestolen spullen in Bremmer ot*-01 WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP c> BURGEREL INKSTERDAG oWioo® Grote collectie karpetten zowel klassiek als modern. Uit voorraad leverbaar!! o ■i LAAT UW GEHEIMEN NIET SLINGEREN. VOLAUTOMATISCHE PAPIER VERNIETIGER lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll I! 1111! 111111 111 111 lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll SCHOENEN t Tevens kunnen wij u karpetten leveren in elke gewenste kleur en maat. Dansmuziek uit de jaren '70/'80 -s (min. leeftijd: 21 jr.) over in de krant van volgende week. KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES kl. b. 10x15 glanzend Geldig lol 31-5-1994 Dorpstraat 38, Waddinxveen. Telefoon: 01828-12373 Zijde 3, Boskoop. Telefoon: 01727-12544 SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 - Waddiniveen Telefoon: 0182812012 AANVANG: v.a. 20.” UUR Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel: 01828-32002 KANTOOR SCHIELANDWEG 7 KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 DISCOTHEEK REEUWIJK zaterdag 21 mei Bij winkelcentrum Zuidplas bij - vy PkGxG&fie OOK s-AVONDS EN ZATERDAGS VOOR U NVM BESCHIKBAAR I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I de pater makelaardij MAKELAAR O.Z. HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. IIII III I Hl III III III III II111111111111 III Hill III III II llllll II UH IIIIII lllllllllllllllllll mu nil Op donderdag 26 Ja mei grootse open dag voor iedereen die graag lenzen wil WOENSDAG 18 ME11994 Mensen die slapen op een matras van Harwa, daar kraait geen haan naar. ECHT NIET! WS' HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de make/aar. GERANIUMS en FUCHIA’S 4 voor 10," PERKGOED hele bak 12,50 Dorpstraat 33,2742 AP Waddinxveen. Telefoon 01828-30899. l 41 faten 48e Jaargang No.02389 - Hoofdredacteur: Houten in het Tsjechische Pelhrimov tijdens 0.99 ƒ380, het Anne Frank-centrum en in Huize Souburgh. gemeentelijke zienswijze op het ontwerp-streekplan Zuid- vierdaagse vliegreis, die derdag 5 mei (Bevrij- fsdag)begon en zondag 9 steld plantschema. Een van de dagen van het be zoek werd voor het grootste deel besteed aan het andere doel van de reis, het bespre ken van het stadsontwikke lingsplan van Pelhrimov. DorpstToot 39 - Woddlnxveen Telefoon (01828) 12298 Weekblad voor Waddinxveen f HU1S-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN velachtigheid van het terrein, waren veel knelpunten her kenbaar. Beide gemeenten worden bij- zich duidelijk heeft verdiept, voorbeeld geconfronteerd met veel doorgaand verkeer door de kern, iets wat door het treffen van infrastructurele en Openbare Wer- te kunnen opvangen. Door de klap werd de cilinder geheel uiteengereten. JDINXVEEN - Wethou- J. Neele (PCW) en de di- eur ing. S. van Houten Openbare Werken en Be zen zijn op bezoek ge- st in Pelhrimov, de Wad- :veense zusterstad in WADDINXVEEN - In het An ne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) wordt woensdag avond 1 juni om acht uur een bijeenkomst gehouden van de confessionele vereniging bin nen de Nederlands Hervorm de Kerk. Spreker die avond is ds. P. Schalk uit Ter Heijde over het onderwerp ‘Wat is een confessionele vereni ging?'. De toegang is vrij. Be langstellenden zijn van harte welkom. WADDINXVEEN - In de van avond - woensdag 18 mei'-‘te houden vergadering van de Waddinxveense gemeente raad zal het CDA (nogmaals) aangeven dat zij tegen de ont wikkeling is van een groot schalig bos tussen Zoeter- meer en Waddinxveen. Ook (leden van) andere par tijen (Unie 55+, PCW, VVD) delen die opvatting. Het Bentwoud is in de gemeente- len auto. Twee in die plaats in raad een vrije kwestie. Alleen de buurt van de gestolen auto aangehouden Utrechters van 23 en 25 jaar, die inbrekers- spullen bij zich hadden, kon- WADDINXVEEN - ’s Mor gens om half elf fietste een in woonster van Waddinxveen met haar twee dochtertjes van 10 en 12 jaar, eveneens elk op een fiets, achter elkaar over de Brugweg richting Reeuwijk. Aan het begin van de Brug weg kwam het drietal een kleine witte auto tegemoet die de daar geparkeerde voer tuigen voorbijreed. Daarbij kwam de autombilist op de weghelft van de fietsers. Bij het passeren raakte de spiegel van de auto één van de meisjes met als gevolg dat beiden ten val kwamen. Daarbij sneuvelde een bril en werd een fiets beschadigd. De bestuurder van de auto reed door. De politie zoekt getui gen. Even na middernacht vond een frontale aanrijding plaats op de Kanaaldijk tussen de Kanaalstraat en de Sniep- weg. Een 24-jarige bestuur der uit Waddinxveen reed met zijn auto voor een gedeel te op de weghelft voor het te gemoetkomende verkeer. Hij kwam daar in botsing met de bestuurder van een perso nenauto, eveneens afkomstig uit Waddinxveen. De veroor zaker bleek onder invloed van alcohol. Beide bestuurders raakten gewond. De veroor zaker brak een sleutelbeen, de tegenligger brak vijf rib- ben. Telefoon: (01828) 16119. De verhuizing is gepaard ge gaan met een nieuw adres, een nieuw lelefoonnummer en een nieuw faxnummer. Al leen het postbusnummer is hetzelfde gebleven: Postbus 372, 2740 AJ Waddinxveen. De advertentieafdeling van het Weekblad voor Waddinx veen is voortaan gevestigd op het adres Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Tele foon 01828-30332. Telefax 01828-32633. Hier kan men dagelijks tij dens kantooruren (maandag tot en met donderdag van 8.30- 17.30 uur en vrijdag van 8.30- 16.30 uur) terecht voor advertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, de andere eigen nieuwsbladen in Bos koop, Gouda, Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Woerden en het Dagblad van Rijn en Gouwe. De redactie van het Weekblad voor Waddinxveen is bereik baar op twee lokaties: De eer ste is Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Telefoon 01828-30332. Telefax 01828- 32633. Het tweede blijft het huisadres van hoofdredac teur Bert Woudenberg, Peu- leyen 144, 2742 EN Waddinx- K veen. Telefoon 01828-15594. Telefax 01828-32633. Het Weekblad voor Waddinx veen verschijnt sinds mei gehouden op woensdag 1 juni, dwe bestemming houden de organisatoren als een grote verrassing geheim. Er zijn reeds vier inschrijvingen voor kap'. Maar dit systeem bleek de bejaardenreis gehouden in op Hemelvaartsdag bij Air Products BV de overdruk niet van het college van B. en m de gemeentesecretaris bezoek aan de 100 kilo- er van Praag gelegen L Toen was dit tweetal 1945 en was steeds een uitga ve van de toenmalige drukke rij Veldwijk BV aan de Oran- jelaan. Per 1 januari 1992 is de krant overgenomen door de Nederlandse Dagblad Unie BV in Rotterdam, van welk concern ook het Dagblad van Rijn en Gouwe BV deel uitmaakt. Sinds de overname twee en een half jaar geleden is het kantoor van het Week blad voor Waddinxveen tijde lijk gevestigd gebleven aan de Oranjelaan 9, het bedrijf van grafische industrie Veldwijk- Van Loon BV. Daaraan is nu definitief een einde gekomen. In het fors opgeknapte pand op de hoek Kanaalstraat-Sta- tionsstraat heeft het Week blad voor Waddinxveen de be schikking over meer repre sentatieve ruimtes en meer mogelijkheden voor contac ten met adverteerders en nieuwsleveranciers. De eer ste etage is via een eigen in gang bereikbaar. De nieuwe lokatie is de vaste werkplek van Arianne Hout- _1 1 a f -- 1 OOGMETING - BRILLEN - CONTACTLENZEN Winkelcentrum Groensvoorde, Waddinxveen. Tel. 01828-30240. doel. In de eerste plaats 1 de officiële overdracht ts van het cadeau van dinxveen aan Pelhrimov, ijds aangeboden aan bur- eester Jan Tomasek van irimov ter gelegenheid de ondertekening van de ntieverklaring inzake de maatregelen in goede banen moet worden geleid. Nadat bestaande knelpunten en de oplossingsvarianten in het ’veld’ wat nader bekeken wa ren, kwamen beide delegaties tot een eensluidende conclu sie. Van beide zijden is bij het af- man (redactiemedewerkster en balie), Judith Kokshoorn (redactiemedewerkster en balie,). Linda Lingeman (ad vertentieverkoop) en Mieke Toor (advertentieverkoop). De hoofdredactie is in handen van Bert Woudenberg. WADDINXVEEN - Zoals vorige kon worden bericht heeft de redactie, de administratie en de advertentieafdeling van het Weekblad voor Waddinxveen met ingang van vandaag - woensdag 18 mei - een'nïeuwe eigen vestigingin gebruik ge nomen op de hoek Kanaalstraat-Stationsstraat in Waddinx veen. Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe BV heeft daar de beschikking over de verbouwde en opnieuw ingerichte eerste etage van het hoekpand met op de begane grond ma kelaarskantoor Rijnland BV. Holland Oost. In dit provin ciale plan is ruimte gereser veerd voor de aanleg van een aaneengesloten bosgebied van (voorlopig) 1.000 hectare, uitgroeiend tot 2.100 hectare. Reeds vorig najaar tijdens de algemene beschouwingen over de gemeentebegroting voor 1994 heeft het CDA te kennen gegeven dat zij het Bentwoud geen goede zaak vindt. Dit standpunt is later ook opgenomen in het ge meentelijk verkiezingspro gramma van het CDA. Bij monde van woordvoerder drs. Wout neutel zal het CDA naar voren brengen dat de openheid van dit gebied (het laatste onaangetaste deel van de centrale droogmakerijen in Zuid-Holland) beschermd moet worden. Bosontwikkeling zal dichter bij de bevolkingsconcentra ties van de Randstad moeten plaatsvindwen. Het gebied tussen Zoetemeer en Wad dinxveen zal volgens het CDA open moeten blijven. Het CDA vindt dat de ideeën die in het alternatieve plan Bent veld naar voren worden ge bracht veel beter passen bij het karakter van het land- schap. PvdA en D66 zijn in hun ge heel voorstander van het grootschalige bos. Het Bentwoud komt aan de den niet in verband gebracht orde bij de bespreking van de worden met de zaak van de Waddinxveense wagen tussen Waddinxveen en Pelh rimov. Het eerder door Waddinx- veens burgemeester Kees van der Linden symbolisch over handigde cadeau bestaat uit bomen en heesters voor de plantenbakken op het grote plein bij het raadhuis. De bomen werden door de Waddinxveense delegatie overhandigd aan burgemees ter Jan Tomasek en directeur ing. L. David van Openbare Werken. Het plantmateriaal werd geleverd en geplant door het Waddinxveense ho veniersbedrijf J. Willemstein, hem opge’ Waddinxveense auto GOUDERAK/WADDINX- VEEN - Met een in Waddinx veen gestolen auto zijn bij een bedrijf in Ouderkerk aan den IJssel computer-apparatuur en semafoons gestoten. De on beheerde wagen werd met de spuiten onder aan de Katten- dijk in Gouderak aangetrof fen. In verband met deze zaak werd in Waddinxveen een 22- jarige Rotterdammer aange houden, die bleek rond te rij den in een in Gouderak gesto- Door een Tsjechisch advies bureau was een ontwikke- lingsschets met een aantal varianten ontwikkeld en was aan Waddinxveen gevraagd hierover een advies uit te brengen. Hoewel de plaatse lijke situatie aanmerkelijk verschilt van de Waddinx veense, alleen al door de heu- scheid uitgesproken dat hier- 1 1 1 mee de vriendschapsband tussen beide gemeenten con creet gestalte is gegeven en WADDINXVEEN - Bij Air Products BV aan de Noordka- de in Waddinxveen is op He melvaartsdag spontaan een waarschijnlijk te volte cilin der met koolzuurgas ontploft. Er deden zich tijdens dit voor val met een kleine fles geen persoonlijke ongelukken of schrik voor, omdat het bedrijf seniorenreis gesloten was. Zowel de bedrijfsbrandweer WADDINXVEEN - Voor de als de vrijwillige brandweer jaarlijkse bejaardenreis van Waddinxveen behoefden daardoor nauwelijks in actie te komen. Om te voorkomen dat wellicht ook enkele ande re cilinders onder druk van de vloeibare inhoud zouden ontploffen werden ze uit voor-1 Zoals bericht wordt de reis zorg minder vol gedaan. Wanneer koolzuurgas zich door de warmte in cilinders uitzet wordt die extra druk opgevangen door een ‘gas- Wethouder J. Neele (in het midden op de foto) ken-directeur ing. S. van i f de uitreiking van het door Waddinxveen geschonken plantmateriaal. (Foto: Gemeente Waddinxveen). van het Comité Seniorenreis Waddinxveen kunnen de ou deren zich alleen nog opgeven bij reis- en passagebureau Van Ginkel Vakanties in het winkelcentrum ‘de Passage'. In de nieuwe vestiging van het Weekblad voor Waddinxveen en het Dagblad van Rijn en Gouwe BV op de eerste verdieping van het pand van makelaarskantoor Rijnland BV op de hoek Kanaalstraat-Stations straat in Waddinxveen hebben hun vaste werkplek Judith Kokshoorn (redactiemedewerkster en balie). Arianne Houtman (redactiemedewerkster en balie), Linda Lingeman (advertentieverkoop) en Mieke Toor (advertentieverkoop). Op de foto staat verder hoofdredacteur Bert Woudenberg. (Foto: Sjaak Note- boom). j j Telefoon: 01828 -15594. Telefax 01828 - 32633 Kantoor: Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 01828 - 30332. Telefax 01828 - 32633

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1