Aangrijpend verhaal van Nieuwzeelander Nieuwe bedrijvenstrook ten noorden van de Staringlaan Willem Waterreus op Europese CDA-lijst Donderdag weer actie Opening nieuwbouw Veveo Coatings BV Zijweggetje wordt Noordstaringgenoemd Boskoper orkest met muzikale lente-avond Overleggen met schoolarts over plassen in bed Geslaagden A-diploma Gemeentegids Zevenhuizen- Moerkapelle Oude ambachten Vrije School SLAPEN SLAPEN NIEUWE HAVEN 161 GOUDA ibu het bolwerk) TELEFOON 01820-84770 UITNODIGING gratis thuisbezorgd, gratis montage Hobby-show in Zevenhuizen Bingo-avond in Het Zuidhonk 795,- tr Zaterdag 28 mei ’gereformeerde’ rommelmarktdag Eerste avond voor alleenstaanden kenteken gmveren gelijkheden, zo laten borden zien. Verder wordt er gepro- WADDINXVEEN - Op het parkeerterrein Groensvoorde in beerd kavels bedrijfsterrein Waddinxveen worden donderdag 26 mei van 9.00-17.30 uur - cnn 1- •W va Op het parkeerterrein Groensvoorde in Waddinxveen worden er Een goede en goedkope ma- dat er nog steeds. mack een zeer aangrijpende getuigenis gegeven worden Vu muzikale lente-avond. GEMEENTE BOSKOOP OPEN HUIS OP ZATERDAG 28 MEI 1994 Burgemeester en wethouders van Boskoop nodigen hierbij de inwoners uit voor het “open huis” op zaterdag 28 mei a.s. Van 10.00 tot 16.00 uur is een ieder van harte welkom om het uitgebreide en gerenoveerde gemeentehuis te bezichtigen. Burgemeester en wethouders voomoemd, de secretaris, de burgemeester, K. Dunnink drs. J.J. Spros platen en van een ander ge stolen papieren weer doorver kocht. ruiten van de auto is gegra veerd, is duidelijk van wie de auto is en kan iedereen ge- Het bedrijf Automark-Röst, dat al negen jaar in Neder- QUICK SUPPORT BOSKOOP/WADDINXVEEN - Zaterdagavond 28 mei om half negen verzorgt het Bos koper Orkest in de Rozen burcht aan de Rozenlaan in Boskoop de dans- en muziek avond ’Springtime, Swingti me’. De toegangsprijs be draagt f 12,50. Het Boskoper Orkest geeft in Boskoop een (Foto: Boskoper Orkest). De Nieuwzeelander lan Mc Cormack was in 1982 aan het duiken op de koraalrif van Mauritius. Hij werd toen vijf maal gestoken door één van J- -L-, de box jellyfish. Gewoonlijk is een steek al fataal. Het is im mers bekend dat 60 mensen in Darwin gestorven zijn ten gevolge van een steek van de ze kwal. Ian Mc Cormack werd door een collega in zijn kano naar de kant getrokken. Hij was toen al gedeeltelijk verlamd. Het gif raasde door zijn li chaam. Met een ambulance werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De reis was als een nachtmeirie. Spoedig na zijn aankomst in het ziekenhuis stopte zijn bloed te circule ren. gevolg van de ontmanteling van Eminent BV in de jaren tachtig vestigden zich gaan deweg allerlei startende be drijven in het later tot het ge bouw ‘De Staring* omgedoop- Toen in de tweede helft van de jaren zeventig de Oostpol- derwijk (Zuidkade 1) werd diefstalpreventie, .ontwikkeld moest de fabriek Er is niet één oorzaak voor het in bed plassen te noemen. Spontaan droog worden is al tijd mogelijk. Maar als al van alles geprobeerd is lijkt over leg met iemand die het pro bleem kent zinvol. men zijn kenteken in alle ra- het Eminent-complex aan het men van de auto laten grave- huidige Heuvelhof ontruimd, ren. Bovendien worden de beide voorportieren ook voor zien van waarschuwingsstic- Aan de Staringlaan werd door de Bodegraafse fabri- okant een mooi en modern fa kers die bij de prijs zijn inbe- briekscomplex neergezet. Als grepen. Voor ƒ10,- extra kan men een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de inscripties ook bij regen en ’s avonds bij wei nig licht goed zichtbaar blij-> ven. Dat verhoogt de preven- tiewaarde. Het aanbrengen van de gravures kost slechts enkele minuten. seling in de gemeenteraad verscheen, verplaatst. Tege- Voor ƒ25,- per auto kan lijkertijd werd destijds ook KNIPT1P niet afgerond. Planologisch heeft de gemeente Waddinx veen de weg geëffend voor een bedrijvenstrook aan de rand van de groene long tussen Waddinxveen en Boskoop. Het nu nog modderige wegge tje kreeg er zelfs een speciale naam voor: Noordstaring. Met de verbastering van de schrijversnaam bleek vorig jaar nauwelijks iemand aan het Raadhuisplein moeite te hebben. Voor de ouders is het in bed plassen vaak ook een pro bleem. Het is vervelend cm passende luiers te kopen of el ke dag de natte lakens te moeten wassen en drogen. El ke ochtend opnieuw blijkt het kind iets niet te kunnen wat andere kinderen vanzelf le ren. Kinderen, maar ook ou ders, schamen zich voor het nog niet droog zijn. Met de schoolarts kan bespro ken worden welke methode op een bepaald moment past bij het kind. Soms is rustig af wachten de beste methode, een andere keer kan een dro ge bed training zinvol zijn. Het is altijd mogelijk vragen over het in bed plassen te stellen aan de schoolarts. Men kan elke werkdag tussen 09.00-16.00 uur bellen naar de afdeling jeugdgezond heidszorg van de GGD Mid- den-Holland (tel. 01820- 80308) om een afspraak te maken met de schoolarts. ZEVENHUIZEN - Zaterdag 28 mei van 10.00-17.00 uur wordt in het dorpshuis Swan- la de eerste, gratis toeganke lijke, hobby-show in Zeven huizen gehouden. Vorig jaar mei hield de Stichting ’De Ze ven Muzen’ de expositie ’Ze venhuizen verbeeldt zich’ voor de meer professioneel in gestelde lokale kunstenaar. Dit keer wordt de gelegen heid geboden aan de enthou siaste hobbyist. De hobby’s van de deelnemers lopen zeer uiteen. Van stoomtractie, ka- rakterpoppen, vlieg- en scheepsmodellen, verwerking van houtafval, marathonlo pen, kweken van bonsai boompjes, aquarelleren, ke ramiek, en een modeshow tot het spelen van muziek. WADDINXVEEN - Komende zaterdag 28 mei houdt de Ge reformeerde Kerk van Wad dinxveen op het parkeerter rein aan de Dreef voor de der tiende keer haar jaarlijkse grote rommelmarkt en bazar- dag ‘Door allen - voor allen'. De rommelmarkt, die volgt op het spektakel van de Centra le Hervormde Gemeente op dezelfe lokatie, is iedere keer weer een gezellige openlucht dag. Zoals elk jaar wordt een grote collectie meubelen aan geboden. Omdat vooraf alles wordt ge sorteerd gaan alleen de mooi ste en goed werkende huis houdelijke spullen naar de markt. Wat niet werkt of niet te verkopen is wordt wegge daan. Alleen geselecteerde spullen zijn dus te koop. Naast de meubelen zijn er goed functionerende koelkas ten te koop, radio’s, tv’s en electrische apparaten, zoals stofzuigers en strijkijzers. Ook is er een rijke collectie glaswerk en ander huishou delijk spul. Jaarlijks krijgt de curiosas- tand extra aandacht. Zeldza me en echt mooie spulletjes zijn daar te verkrijgen. Wie van ’snuffelen’ houdt moet ze ker de nieuwe ’snuffelkraam’ bezoeken. Daar vindt men van alles wat. Er is ook een speciale kraam met goederen waarop geboden kan worden. Naast al het gebodene zijn er diverse verlotingen (met een reischeque van ƒ500,-), het lichtbakkenspel en het be roemde muizenspel. Muziek verhoogt de gezelligheid en op het terras kan men lekker uitrusten. Ook groente, fruit en bloemen worden verkocht. GOUDA/WADDINXVEEN - De gemeenschappelijke ge zondheidsdienst Midden-Hol- land in Göuda, waarbij ook Waddinxveen en Zevenhui- zen-Moerkapelle zijn aange sloten, biedt de mogelijkheid om bij problemen rond het bedplassen van kinderen te overleggen met de schoolarts. Er zijn veel kinderen die na hun zesde verjaardag nog in bed plassen. Veel van deze kinderen gana ook dit jaar niet uit logeren, op vakantie- of schoolkamp. Ze proberen het nog niet droog zijn te ver bergen voor de buitenwereld. Kinderen zijn (terecht) bang gepest te worden door andere kinderen. Zij schamen zich voor het in bed plassen. WADDINXVEEN - In het Gouwebad De Sniep is vorige week dinsdag 17 mei weer ge zwommen voor het A-diplo- ma. W. Slobbe was aanwezig als afgevaardigde van de Na tionale Zwemraad. De exa mencommissie bestond uit W.J. van Yperen, R. Hoger- brugge en C. Slagter. Er waren 31 kandidaatjes die allen geslaagd zijn: Manouel- le van Gort, Diederik Donker, Anna Spierings, Chantal de Munnik, Rob Rorije, Peter Ernster, Marleen Verweij, Tijdens de opening op 1 juni zal dit unieke demonstratie- test en trainingscentrum in gebruik genomen worden. Te vens zal J.A.A.M. Nuyens, voorzitter van de Centrale Bond van Meubelfabrikan ten, tijdens een voordracht over ‘Oplossingen voor het af werken zonder oplosmidde len' het belang van dit Tech- nicum voor de meubelindus trie toelichten. WADDINXVEEN - Op veler verzoek heeft de Stichting Wijkwerk ’De Zuidplas’ op za terdagavond 21 mei een avond voor alleenstaanden gehouden. Op deze eerste avond kwamen 15 mensen van allerlei leeftijden naar Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) om onder het genot van een hapje en een drankje met el kaar te praten en te dansen. De groep heeft een bijzonder gezellige tijd gehad en ver zocht de organisatoren om meer van deze avonden. De genen die op deze avond aan wezig waren krijgen allen een persoonlijke uitnodiging thuis gestuurd voor de ver- volgavonden. De eerste daar van vindt waarschijnlijk plaats op zaterdag 18 juni. huidige minister van Verkeer en Waterstaat. Het CDA beschikt als Euro- j over lijst 1 bij de vijfjaarlijkse verkiezin gen voor een Europees Parle ment. De andere deelnemen de partijen zijn PvdA-Euro- pese Sociaaldemocraten (lijst 2), WD-Europese Liberaal- Democraten (lijst 3), D66 (lijst 4), SGP, GPV en RPF (lijst 5), SP Socialistische Partij (lijst 7), De Groenen (lijst 8), Lijst 9 (lijst 9) en CD (lijst 10). ZEVENHUIZEN - Binnen en kele weken krijgt elk huis houden in de gemeente Ze- venhuizen-Moerkapelle een nieuw gemeentegids in de bus. Het informatieboekje wordt zoals gebruikelijk in de hele gemeente verspreid. De gemeentegids is up-to-da te gebracht en presenteert tal van adressen en wetenswaar digheden over de gemeente, openbare voorzieningen, in stellingen en diensten, ver- enigings- en bedrijfsleven. De afgelopen maanden zijn alle vermeldingen in de gids weer zorgvuldig op him juist heid nagetrokken door Hol land Advertising BV in Den Helder, dat ook de adverten tiewerving heeft verzorgd. Iedere inwoner van Zeven- huizen-Moerkapelle weet zich met de nieuwe uitgave weer een vol jaar wegwijs in zijn woonplaats. Wie een ge geven mist, of toch nog een fout ziet, wordt verzocht dit aan te geven op de antwoord bon achterin de gids. De nieuwe gemeentegids wordt binnen enkele weken thuisbezorgd en is daarnaast een jaar lang op het gemeen tehuis verkrijgbaar. De ge meente geeft graag verdere inlichtingen. in de nieuwe huisvesting zijn ondergebracht, speelt Veveo Coatings ook in op milieuont- wikkelingen binnen de bran che. In het Technicum van Veveo Coatings kan men met de meest geavanceerde appara tuur op het gebied van lak- systemen, applicatie- en droogtechnieken elke prak tijksituatie nabootsen. WADDINXVEEN - Langs de Noordstaring,. het achterom weggetje bij de Staringlaan in het noordelijk deel van Wad dinxveen, wordt door diverse makelaars al een poosje aan de weg getimmerd met aller lei nieuwe bouwontwikkelin- gen. Het laatste nieuwe kantoor met woonhuis is er neergezet door A.C. Blonk, aannemer van metselwerken. Verder zijn er plannen voor de bouw van een riante woning van 400 kubieke meter met be drijfsruimtes vanaf 125 vier kante meter. Ook kantoorontwikkelingen behoren ter plaatse tot de mo gelijkheden, donderdag 26 mei weer kentekens in auto s gegraveerd. (Foto: Auto mark-Röst). weer kentekens in auto’s gegraveerd. Op die manier kan au todiefstal worden voorkomen, aldus organisator Automark- Röst in Ter Aar. Het kenteken graveren kost f 25,- per auto, terwijl voor een speciale reflectielaag f 10,- extra moet wor den betaald. In 1990 werden er 18.350 per sonen auto’s gestolen. In 1993 waren dat er al 32.000. Dat is in drie jaar tijd bijna een ver dubbeling van het aantal ge stolen auto’s. De verwachting is dat dit aantal ook dit jaar ook weer toe zal nemen. Uit een rap port van de Centrale Recher che Informatiedienst (CRI) blijkt dat in alle provincies sprake is van een toename vna de autodiefstal. In Zuid-Holland nam de dief stal in 1993 met maar liefst 26,7 toe. Ook worden steeds minder gestolen auto’s terug gevonden. Ongeveer 40% van de gestolen auto’s blijft weg. Auto’s die wel worden terug gevonden zijn meestal fors beschadigd. De totale schade is enorm. De verzekeraars keerden in 1993 vanwege autodiefstallen cir ca vijfhonderd miljoen gulden uit. Daar bovenop is er nog de schade van mensen die alleen tegen wettelijke aansprake lijkheid verzekerd zijn en die dus niets door de verzekering vergoed krijgen. Een auto stelen is nog altijd een snelle en gemakkelijke manier om je te verrijken. Een professionele dief heeft binnen een halve minuut een auto gestolen en is meestal in staat een eventuele alarmin stallatie uit te schakelen. Hoewel er in Europa grote criminele organisaties zich met autodiefstal bezighouden valt autodiefstal voor Justitie onder de ’kleine criminaliteit’ en heeft daarom onvoldoende prioriteit. De pakkans is klein en het opsporen van een gestolen auto is tijdrovend en kost baar. Met een gestolen auto de grens over gaan is, door het wegvallen van de gren zen, de laatste jaren steeds eenvoudiger geworden. Volgens de CRI zijn de mer ken Opel, Volkswagen, Ford, Mercedes en Fiat het meest in trek bij autodieven. Niet alleen duurdere auto’s, maar ook kleinere auto’s worden vaak gestolen. Kleine auto’s zijn makkelijk verhandelbaar en vooral de Volkswagen-Golf, de Fiat- Uno en Panda worden, onge acht hun bouwjaar, verkocht in het Oostblok. De diefstal van bijvoorbeeld de Fiat Uno steeg met 77,5%. WADDINXVEEN - Volgende week woensdagmiddag 1 juni om half vier zal op het bedrijvenpark Coenecoop 2 in Wad dinxveen het nieuwe bedrijfspand van Veveo Coating BV of ficieel geopend worden. De opening zal worden verricht door J.A.M. Reesink, voormalig directeur van de onderneming en initiator van de nieuwbouw. Groei van de organisatie als ook een strenger beleid op het gebied van het milieu heeft het tot voor kort in Schiedam gevestigde Veveo Coatings BV, dat wordt geleid door di recteur G.H.J. Visser, doen besluiten tot nieuwbouw in het centraal gelegen Waddin- veen. Het door Metabouw Formule- bouw BV uit Deventer ge bouwde nieuwe pand van Ve veo Coatings voldoet in alle opzichten aan de gestelde mi lieu eisen, inclusief de wette lijke richtlijnen voor de ge scheiden opslag van gevaar lijke stoffen. Dat Veveo Coatings het be lang van milieu- en arbeids voorzieningen erkent, blijkt niet alleen uit alle bouwkun dige en constructietechnische voorzieningen in de nieuw bouw. Met de faciliteiten die BOSKOOP/WADDINXVEEN - Dinsdagavond 31 mei om acht uur zal in het nieuwe gebouw van de christengemeente ‘Bethel' aan de Boomgaard in Boskoop door lan Mc Cor- Afscheidsfeest mack een zeer aangrijpende getuigenis gegeven worden over zijn ervaringen als diepzeeduiker. ’Leon van De Nieuwzeelander zag in Gelder’ WADDINXVEEN - Het in de zomer eindigende zelfstandig bestaan van de openbare Le on van Gelderschool (Essen- gaarde), de openbare Annie M.G. Schmidtschool (Zuid- plashof) en de openbare Jan (Sperwer- hoek) wordt door de Leon van Gelderschool vrijdagavond 17 juni om half acht afgesloten met een gezellige avond voor alle oud-leerlingen, hun ou ders en verzorgers en (oud-) leerkrachten. Onder het ge not van een hapje en drankje kunnen er in het schoolge bouw aan de Essengaarde herinneringen worden opge haald. Wie van plan is van de partij te zijn, kan zich aan melden op de telefoonnum mers 01828-12683, 01828- 19401 of 01828-17533. GOUDA - Zaterdag 4 juni wordt er een zomermarkt ge houden bij de Vrije School aan de Ridder van Catsweg in Gouda. Deze traditionele markt, meimarkt genaamd, duurt van 10.00 tot 15.00 uur en staat in het teken van ou de ambachten. Zo zal er een imker zijn, die verse bijenhoning meebrengt, een mandenmaker zal over de fijne kneepjes van zijn vak vertellen, een smid en een ko perslager zullen aan het werk zijn en hun ambachtelijke vaardigheden laten zien. Ook zijn er talloze activitei ten georganiseerd voor jong en oud. Men kan kijken naar het schapen scheren, hout in branden, wol vervilten, mar meren op hout en nog veel meer. Veelal kan men zelf ac tief meedoen en zo op een cre atieve manier een cadeautje maken. Kleuters kunnen grabbelen en graven naar een schat, het rad van avontuur zal draaien, er is een kraam met mooie schelpen en stenen (mineralen). Er zullen vele kraampjes op het schoolplein staan, waarin leerlingen en ouders zelfver vaardigde artikelen, van veelal natuurlijke materia len, aanbieden. Ook wordt er tweedehands kinderkleding verkocht en is er een planten- kraam met veel moois voor in de tuin. te fabriekscomplex, waarin overigens nog altijd kantoor ruimte beschikbaar is. In ‘De Staring' slaagden di verse jonge bedrijven er in een goede start te maken en soms in het complex groter te groeien, dan wel de spromg naar een ander pand in of buiten Waddinxveen te ma ken. De bedrijfsontwikkelingen langs de Staringlaan-Noord zijn in ieder geval nog lang WADDINXVEEN - In het wijkgebouw Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) wordt zater dagavond 28 mei om acht uur weer een bingo-avond gehou den. De bingo-avonden mo gen zich verheugen in een vaste groep bezoekers, die ie dere keer veel plezier bele ven. Er worden negen gewone rondes gespeeld met mooie prijzen. Hierna wordt een su- perronde gedraaid met een superprijs als hoofdprijs. De gewone rondes kosten f 1,00 per kaartje. De superronde kost f2,50 per kaartje. Tevens is er een loterij met vele leuke prijzen. van electronische orgels Emi nent BV de vestiging aan de Jan Dorrekenskade-Oost met financiële steun van het mi nisterie van Sociale Zaken, de giftigste kwallensoorten, waarvoor toenmalig ARP-mi- 11 - nister drs. J. Boerma (kabi- land professioneel kentekens net-Den Uyl, 1973-1977) plot- graveert, houdt opnieuw een speciale actie in Waddinx veen. T’ men zijn kenteken in alle ra- Op de 25 kandidatenlijsten waaruit de Waddinxveners konden kiezen voor de Twee de Kamer-verkieizngen van dinsdag 3 mei stonden de na men van twee Waddinxve ners. De SGP vermeldde op de 19e plaats de naam van oud-leraar Jac. Dankers. Op lijst van de RPF bezette PCW-gemeenteraadslid K. Senneker de 25e plaats. Op deze muzikale lente avond zal de gerenommeerde Boskoopse big band, waarvan het secretariaat in handen is van de Waddinxvener R.L. Verweij (Koningin Wilhelmi- nasingel), gezellige dansmu ziek verzorgen, waarop jong en oud naar hartelust de beentjes van de vloer kunnen doen. De dansmuziek wordt afgewisseld met wat speciale muzikale hoogstandjes, die zeer de moeite van het bekij ken waard zijn. Voor het organiseren van een dergelijke dans- en muziek avond kan het Boskoper Or kest bogen op een grote repu tatie op het gebied van het verzorgen van dergelijke avonden. Afgelopen jaar gaven zij voor de vijfde keer hun tot een be grip uitgegroeide dans- en muziekavond Tn het Mood’. Willem Waterreus bezet door toedoen van de CDA-afdeling Waddinxveen de 27e plaats bij de Europese christen-de- ..xxx.xxx moer aten. Zijn 1 ij s ta an vo e r- Louky Kromschee, Barry van j? Hanja Maij-Weggen, de Rijn, Annemarie van der En- den, Kevin Zwinkels, Desiré van der Wolf, Denise Roden burg, Daniëlle Marek, Sander ,^sPaai^1J de Vries, Gaaiko van Kam- pen, Kim Varenhorst, Sanne de Koning, Stefan Salle velt, Myrte Stam, Robert van ’t Wout, Lisanne van Merven- nee, Merel Nieuwenhuijzen, Robbert van Velzen, Jalisa van Veen, Frank Rebel, Ange la de Bruin, Axel ten Barge, Renate Sekeris, Mark Kra nendonk en Fleur Dubbel man. Het kantoor-woonhuis van aannemer van metselwerken A.C. Blonk aan de Noordstaring, een zijweggetje van de Staringlaan. (Foto: Fe- jagrafie Ton Bennemeer). WADDINXVEEN/DEN HAAG - Op de tien kandidatenlijs ten voor de op donderdag 9 juni te houden verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement prijkt de naam van één Waddinxvener en wel die van CDA’er Willem Waterreus. De aan de Peuleyen wonende ondernemer Willem Water reus zit voor de christen-de- mocraten in de provinciale staten van Zuid-Holland. Hij is de echtgenoot van oud- CDA-gemeenteraadslid Wil Waterreus-de Vries. vanaf 500 vierkante meter aan de man te brengen. Bij de verdere ontwikkeling van het bedrijfsterrein in Waddinxveen-Noord blijken allerlei makelaarskantoren in en buiten Waddinxveen be- ootrokken te zijn. Zo staan er nier om een auto onaantrek- langs de Staringlaan borden kelijk voor diefstal te maken van Beheer en Adviesgroep is het graveren van het kente- Midden-Holland BV, Stapper ken in de autoruiten. Een ge- Vastgoed BV, Vlietland Gou- stolen auto wordt namelijk da BV Nova Bedrijfsmake- vaak met andere kenteken- laardij BV en. De Pater Make- laardij BV. In vroeger tijd was er langs de Staringlaan in Waddinx veen-Noord sprake van onbe- Als een eigen kenteken in alle bouwd terrein dat tot in de j a- ren zeventig nog werd ge bruikt voor de opslag van huishoudelijk- en bedrijfsaf- makkelijk zien of de papieren val. Op diverse plekken ligt kloppen. Dieven hebben dan ook een duidelijke voorkeur voor niet gegraveerde auto’s. Politie en verzekeringsmaat schappijen staan achter deze vorm van Ook de Consumentenbond en de ANWB adviseren autobe zitters de auto te laten grave ren. een glimp de dood in de ogen, maar naar zijn zeggen ook de heerlijkheid van de hemel. God stond hem toe terug te keren naar zijn lichaam en zijn leven voort te zetten. Hij kwam weer bij toen ze bezig waren hem naar het mortiari- um te rijden. Dit tot grote Ligthartschool schrik van de arts, die hem van een naamkaartje voor zag. Waarom hij is teruggekeerd kunnen Waddinxveners en Boskopers volgende week dinsdagavond in het Bos koopse ‘Bethel' van hemzelf horen. Het is een aangrijpen de, waar gebeurde, gebeurte nis. De organisatoren zorgen voor een Nederlandse verta ling van de woorden van lan Mc Cormack, zodat zijn ver haal voor iedereen goed te be grijpen is. Om deze altijd sfeervolle en gezellige avond eens een wat andere wending te geven, werd besloten het succesvolle concept dit jaar enigszins aan te passen aan de lente. Het publiek wordt bij de in gang gelijk al in vooijaar- stemming gebracht. Ook zal er voor deze gelegenheid een speciale voorjaars-cocktail verkrijgbaar zijn. Daarnaast is ook bij de aankleding van de zaal er alles aan gedaan om de lentesfeer binnen te brengen. Naast de tot dansen en swin gen uitnodigende klanken van het Boskoper Orkest zal op deze ’Springtime, Swingti- me’-avond ook het dixieland orkest The Sweetwood Dixie Stompers uit Zoeterwoude aanstekelijke dansmuziek spelen. Kortom, reden genoeg voor el ke dansliefhebber om op za terdag 28 mei naar de Rozen burcht, Rozenlaan 1 in Bos koop te komen. De zaal gaat open om 20.00 uur, en de avond begint om 20.30 uur. De kaarten kosten ƒ12,50 en zijn verkrijgbaar bij Sigaren magazijn Verkley, BC Straat 14 in Boskoop. Pagina 11 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 25 ME11994 Sfeervol massief MDF slaapkamermeubel. met achterwand m fraai lakwerk Kompleet met 2 handverstelbare lattenbodems en 2 kwal teits Regetes matrassen 140x200 SG40 Ook leverbaar in 160x200 en 180x200 ADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR HEI ADRES VOOR C( MCLRRERENDE T ARIEVFN EN BETROKKENHEID! *****VOC>R**** PARTICULIER EN BEDRUP BELASTINGAANGIFTE BFDRIJFSADMINISTRAHFS AUTOMATISERING ON-SI! E OPLEIDINGEN TEL/FAX; 01828-32216 Een oriDewaakte auto met daarin een came ra... dat is vragen om diefstal, ijf'^ K jfi*. ■’”x i ‘i 4m|:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 11