59.95 HOODiE Praktische verkeersproef met 330 basisscholieren Kardinaal bij viering in St. Victorkerk Nieuw postkantoor aan Zuidplaslaan Rupsen actief in de wijk Zuidplas H. Vink-van Soest 65jaar getrouwd 9.95 iMMMilïVIÊI.» LOONBEDRIJF J.H. BOEVÉ jong belegen kaas ALLE SMAKEN MIAAUW F0T0H0ME FOTO’S meer kwaliteit minder geld (nu stérk in prijs verlaagd) REHORST Nieuwsblad Onafhankelijk Ter gelegenheid van restauratie Godshuis voor al uw spit- en freeswerk GOED SLAPEN BEGINT BIJ WADDINXVEEN S. ATTEMA BOSKOOP H.J.B.C. Maas secretaris in Prinsenbeek "HAR WA" VFBBÖOM makelaardij b.v.. Zingen in De Schaapskooi W.P.J. Hogenelst neemt afscheid ’’Henry’ 47,50 (voor 60 mto), Motorrijles wordt individueel gegeven. NanBarlingen 01727-15140 Bedrijvencentrum ’De Valk’ re mm er 1 kilo HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE 01828-13822 I H. Vink en K. Vink-van Soest van de leplaan in Waddinxveen zijn 65 jaar getrouwd. (Foto: Sjaak Note- Hoofd-celebrant is dan kardi- de nieuwe informatiehoek, rochieel kunstbezit. 3.85 A Afdrukken 39 Nabestelling 0.59 staat geheel tot uw dienst iiiiibiiiiiiiiiiiii |iniiiiiiiiiiiiiiii 1111111111111111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiiiiii 1111111111111111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiii 1111111111111111111 SCHOENEN openbaar groen. Er plantsoenendienst Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIÉN-TAXATIES en de bogen te decoreren is de fraaie constructie van het 0.25 0.39 0.49 Gouwestraat 21 Boskoop tel 01727 12506 Brederolaan 10 Waddinxveen 01828-17789 SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 Waddiniveen Telefoon: 01828-12012 SchoCon jeans Voor de kat: Dahliastraat 27, 2761 HB Zevenhuizen (ZH) Tel. 01802-1528, b.g.g. 01828-31624. DIERENSPECIAALZAAK KANTOOR SCHIELANDWEG 7 Uw televisiedokter KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 NVM 1111111111111111111111111111iii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 de pater makelaardij MAKELAAR O.Z. HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Div: DAMES PULLOVERS van 99t95 voor PASSAGE 19 11244 derd. De ruimtes voor de voormali ge biechtstoelen hebben een meer gekregen. In de linker nis is een gedachteniskapel inge richt voor de overledenen van de parochie. Rond een icoon van de Verrezen Christus ko men kruisjes te hangen met de namen van hen die die pa rochiegemeenschap ontvallen WADDINXVEEN - Sinds eni ge dagen hebben delen van de wijk Zuidplas te kampen met grote hoeveelheden rupsen. Deze rupsen vreten het blad van bomen en struiken in tui nen en hebben zich bij de Waddinx- veense pï veel buurtbewoners gemeld, die overlast hebben van de rupsen. Ieder vooijaar komt de over last in de nieuwe wijk terug, sommige jaren wat meer als andere. Door het voor rupsen zeer goede voorjaar komen de bipsen dit jaar wel in zeer grote getalen voor. 9 x 13 10x 15 11 x 167s Ontwikkelkosten het gebruik van deze midde len niet. De schade aan milieu telt zwaarder door als het nut van het middel. Temeer daar, zo als reeds eerdergenoemd, de overlast over enige weken ge heel verdwenen zal zijn. bruidegom Henk Vink is al tijd houtbewerker van zijn vak geweest. De in Waddinx veen geboren en getogen Kla- ziena Vink-van Soest zorgde altijd voor het gezin. Beiden zijn dankbaar al zolang lief en leed met elkaar te kunnen delen. Huwelijken die al 65 jaar duren zijn tenslotte heel bijzonder. WADDINXVEEN - H.J.B.C. Maas (40), hoofd van de afdeling algemene en juridische zaken van de gemeente Waddinxveen, zal donderdagavond in de raadsvergadering van de Noordbrabantse gemeente Prinsenbeek worden be noemd tot gemeentesecre taris. Hij is door B. en W. als eer ste op de voordracht gezet. Rik Maas is gekozen uit 83 sollicitanten, waarvan een eerste selectie plaatsvond door een selectieteam van bestuurders en ambtena ren. Er waren voorts twee gespreksrondes met respec tievelijk zes en drie kandi daten. Op basis van die gespreks rondes werden twee kandi daten geschikt geacht tot benoeming. Van hen is een psychologische test afgeno men. De tweede kandidaat is mr. D.K.W. Hendriks (38) uit Zoetermeer. Kusters van Gouda, de huidi- verlichting met armaturen die van vóór en vlak na de Tweede Wereldoorlog dateer den, is geheel vernieuwd. Functionele dieptestralers verspreiden nu een zee van licht zonder het interieur te KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. 10x15 f FOTOHOMg) Er komen in de wijk Zuidplas in ieder geval twee vlinders voor die de overlast veroorza ken. De bastaardsatijnvlin- der, die in grote groepen in spinsels samenleven, en een vlinder die zelfstandig leeft, de plakker. Beide vlinders zijn als volwassen dieren vooral ’s avonds actief en zijn creme tot wit van kleur. Bij grote overlast bij terras sen in tuinen is de meest mi lieuvriendelijke bestrijdings- methode het afsnoeien van de takken waar de rupsen voor komen. Er zijn in de handel chemische middelen te koop, maar de gemeente adviseert Enige noodzakelijke con structieve maatregelen wa ren aanleiding on de kerk weer in oude luister te her stellen en gelijk aan te passen voor leving. Dat werk is nu vol tooid en dat wordt gemar keerd door een feestelijke eu- chartistieviering op vrijdag avond 27 mei. Ditmaal heeft WN gekozen voor een andere opzet. De proef wordt alleen ’s morgens gehouden. Dit heeft als voor deel dat op de dinsdagmiddag geen praktische verkeers proef meer is en dat op die middag dus geen beroep op de ouders gedaan behoeft te worden. Deze keer zal er ook geen wis- selbeker worden uitgereikt. Vorig jaar nog reikte ver keerswethouder Joop Neele (PCW) aan de school met de minste fouten een wisselbe- ker uit. Het doel hiervan was de leerlingen extra te motive ren voor de praktische ver keersproef. Een aantal scholen waar deerde dit initiatief niet om dat er dan sprake zou zijn van een prestatieverplichting. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 27 mei om half negen wordt er gezongen in de her vormde koffiebar ’De Schaapskooi’ aan de Nesse in Waddinxveen. Er is namelijk een sing-in die deze keer in het teken staat van Pinkste- ren. De koffiebar is vanaf kwart voor acht geopend voor 15-jarigen en ouder. WADDINXVEEN - Vandaag (woensdag 25 mei) is W.P.J. Hogenelst, directeur van meubelfabriek J.A. Hoge nelst BV aan de Kromme Es se in Waddinxveen, 65 jaar geworden. Na 47 jaar in het familiebedrijf werkzaam te zijn geweest betekent het be reiken van de pensioenge rechtigde leeftijd voor hem een goede gelegenheid van zijn welverdiende rust- en hobby’s te gaan genieten. Als dank voor zijn enorme inzet en betrokkenheid bij het be drijf wordt hem vandaag van 16.00-18.00 uur door direc teur A.E. de Wilde-Pols een afscheidsreceptie aangebo den op woensdag 25 mei van 16.00 tot 18.00 uur in de toon zaal van de meubelfabriek. WADDINXVEEN - Sinds vandaag (woensdag 25 mei) heeft de wijk Zuidplas weer een agentschap van PTT Post. ‘Post kantoor Kool‘ is dinsdagavond 24 mei om zeven uur officieel geopend. De bezoekers kregen tegelijkertijd ruimschoots de gelegenheid een kijkje te nemen in de winkel aan de Zuid plaslaan 430 in Waddinxveen. Met Postkantoor Kool kun nen de inwoners van Zuidplas weer postzaken in hun eigen wijk regelen. Daaraan kwam plotseling een einde toen dro gisterij Zuidplas enkele jaren geleden om allerlei redenen besloot met het postagent schap te stoppen in de bin nenkort viif jaar bestaande winkelgalerij. Het nieuwe postkantoor van PTT Post, dat in Waddinx veen vestigingen heeft aan de Kerkweg-Oost, Stations straat en Brederolaan, is er één in de reeks ’postkantoor nieuwe stijl’. De loketten met glazen schei dingswanden zijn verdwenen en in plaats daarvan zijn er open babes. Daardoor is een meer directe communicatie met de klant mogelijk. In de nieuwe formule van het postkantoor is veel aandacht besteed aan de veiligheid. Be halve wat wisselgeld is er in het postkantoor geen geld be schikbaar. Al het geld is opgeborgen in apparatuur die het gevraag de bedrag alleen uitgeeft na dat een klant zijn pincode heeft ingetoetst. Bovendien is alle apparatuur voorzien van tijdvertragingsmechanis- men. Het opnemen van grote- teristieke kerkgebouw langs de Gouwe, dat overigens van de officiële instanties geen monument mocht worden, is vooral het interieur vernieuwd. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741 HH Waddinxveen. Postbus 372 Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. MOTOR BOVAG RIJSCHOOL Graanakker 84, Waddinxvee.i. Telefoon: 01828-19852 WADDINXVEEN - Volgende maand houdt de afdeling Wad dinxveen van de vereniging Veilig Verkeer Nederland (WN) weer de jaarlijkse praktische verkeersproef voor zo’n 330 scholieren van groep 8 van het basisonderwijs. Demis sionair minister mr.dr. Jo Ritzen (Onderwijs en Weten schappen) vindt het van groot belang dat de theoretische verkeersproef wordt aangevuld met een praktisch gedeelte. De praktische verkeersproef wordt gehouden op dinsdag morgen 7 en woensdagmor gen 8 juni. Voorgaande jaren was het voor VVN-Waddinx- veen erg moeilijk alle contro leposten door de ouders te la ten bezetten. Zeker voor de dinsdagmiddag gaf dat de no dige problemen. WADDINXVEEN - Kardinaal dr. A.J. Simonis, die kape- De toegang tot het vernieuw- de kerk is nu gemarkeerd door een schildering van en gelen op de boog met als wel kom de vredesgroet ’Pax Vo- bis’ (Vrede zij U). Het litur gisch centrum is belangrijk vergroot en de oorspronkelij ke sacristie is nu verbouwd tot dagkapel. Meest in het oog lopend is een sacramentsaltaar, dat cen- Dit fraai eikenhouten altaar stond oorspronkelijk in een neogothische kerk in het Noordfranse Honschooten bij -D-~---j grens, maar dikke, laag vette aanslag werd in de oorlog door bom- bardementen beschadigd. De stijl komt overeen met het overig meubilair en houtwerk in de St. Victorkerk. Vrijwilligers, meubelmakers en een beeldhouwer van de St. Victorparochie tut ’Meu- belstad Waddinxveen’ hebben dit altaar geheel in de origi nele staat weten terug te brengen. Daarbij moesten verschillende delen aan de hand van foto’s letterlijk wor den gereconstrueerd, een mi- nitieus werk van vele vrijwil- ligersuren. De rooms-katholieke ge meenschap in Waddinxveen heeft sterk meegeleefd met de restauratie van de St. Victor kerk. De afgelopen periode hebben tientalllen vrijwilli gers onder leiding van be roepskrachten duizenden mensuren besteed om het in terieur schoon te maken, te schilderen en op andere wijze in zijn oorspronkelijke fraaie staat te herstellen. eigentijdse bestemming Behalve de vrijwilligers, die al hun vrije tijd hieraan heb ben geschonken, hebben nog eens velen meegedaan aan al lerlei acties om het geld voor de materialen bijeen te bren gen. Acties zijn gevoerd in de vorm van een loterij, dans- en bingo-avonden, concerten, bridge- en klaveij asdagen en de verkoop van tuinpakket ten, poppen en pergamano- kaarten. Deze acties gaan overigens gewoon door, want het exterieur moet nog een grote beurt krijgen, waarvoor ook weer geld moet worden bijeengebracht. Bij de sluiting van de mei maand, waarin ‘Maria van Waddinveen' extra in de bloe metjes wordt gezet, zal de feestelijke eucharistieviering plaatsvinden om de voltooi ing van de restauratie van het interieur te markeren. Het zal behalve een uiting van dankbaarheid ook een re- l van parochianen en geestelijken, die in de loop der jaren in de St. Victorkerk hebben gestaan. Na afloop van de viering zal het dus een feestelijk weerzien zijn in de vernieuwde St. Victorkerk. hotel-café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost. Het op 15 mei 1929 in het oud raadhuis aan de Zuidkade ge trouwde paar heeft 3 dochters (waarvan er twee in Wad dinxveen wonen en één in Ze venhuizen), 9 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. re bedragen neemt als gevolg unie zijn daarvan wat meer tijd in be- slag. In de loop der jaren is het postkantoor uitgegroeid tot een dienstenwinkel waar mensen voor tal van zaken te recht kunnen. Natuurlijk voor postdiensten (aangete kende brieven, pakjes verstu ren, verkoop van postzegels), maar ook voor financiële diensten van de Postbank, verkoop van onder andere Staatsloten, strippenkaarten voor het openbaar vervoer en boncadeaus. Alle verschillende diensten worden gesymboliseerd door gebruik van verschillende kleuren in de styling van het postkantooor: rood voor PTT Post, blauw voor de Post bank, groen voor PTT Tele com en oranje voor alle overi ge opdrachtgevers. De openingstijden van Post kantoor Kool zijn: maandag 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag 09.00 tot 12.30 uur 13.30 tot 17.00 uur, woensdag 09.00 tot 12.30 uur 13.30 tot 17.00 uur, donderdag 09.00 uur tot 12.30 uur 13.30 tot 17.00 uur, vrijdag 09.00 uur tot 12.30 uur 13.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag 09.00 uur tot 13.00 uur. In goede gezondheid vieren ze dit bijzondere huwelijksfeest met een receptie zaterdag 28 mei van 17.00-19.00 uur in De in Moordrecht geboren Toch geeft dit voor de ge meente geen aanleiding om met chemische middelen de overlast massaal te gaan be strijden. De vraat aan bomen en struiken is een tijdelijk probleem. Na enkele weken zullen de rupsen zich verpop pen en zich omtoveren tot vlinder. Zodra de vraat stopt, zullen de gewassen zich snel herstellen. De ervaringen van vorige jaren hebben dat bewezen. WADDINXVEEN - De heer H. Vink (88) en zijn echtgeno te mevrouw K. Vink-van Soest (87) van de leplaan in Waddinxveen zijn 65 jaar ge trouwd. WSZ HARWA laan in Waddinxveen is geweest, is vrijdagavond 27 mei om de liturgisch centrum vóór in half acht hoofd-celebrant tijdens een bijzondere eucharistie- J~ 1 viering ter gelegenheid van de geslaagde restauratie van de rooms-katholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade. Bijna eenjaar hebben tiental- ingericht in de voormalige len vrijwilligers zich inge- doopkapel. spannen om de inmiddels 113 De Maria-kapel, ook achter in jaar oude St. Victorkerk te de kerk, is grondig opge- restaureren. Van het karak- knapt. Het altaar, het smee- neo-gothische dijzeren hekwerk, de muren en het plafond zijn schoonge- maakt, hersteld en geschil- traal staat opgésteld. derd. Vooral de kaarsen die fraai eikenhouten hIEr ruim een eeuw door dui zenden gelovigen ter ere van ’Maria van Waddinxveen’ .werden aangestoken, hadden de Belgische een 1 1 veroorzaakt. Om verdere aantasting van het altaar en muren tegen te gaan heeft de eigentijdse geloofsbe- het kerkbestuur besloten de - -kaarsen te vervangen door waxinelichtjes, die dit be zwaar niet hebben. De kerkzaal heeft voortS een heel ander aanzien gekregen door het schoonmaken en in houtkleur schilderen van het naai A.J. Simonis, oud-kape- plafond. Door de steunpunten laan van de St. Victorparo chie. Als con-celebranten tre den onder meer op deken C. tongewelf geaccentueerd. De prxr~iJ 1z Ji t _i_ x?_. x x ge pastoor T. Buitendijk OCarm, zijn voorganger C. van der Voort, zijn voorgan ger en oud-pastoor J.A.M. Saulenn, de bouwpastoor van de bijna 25 jaar oude Ont- moetingskerk aan de Groens- overheersen. De muren, pila- voorde in Waddinxveen. ren en het beeldhouwwerk De oude St. Victorkerk heeft zijn schoongemaakt en het zijn oorspronkelijke luister- houtwerk in de kerk geschil rijke karakter weer terug. Bij de entree achter in de kerk zijn de veranderingen al zichtbaar. Een parochiaan heeft een bronzen kroonluch ter van ruim een eeuw oud aan de kerk geschonken, die nu onder de koorzolder hangt. Een aantal banken die ooit aan het interieur waren toegevoegd, zijn weer verwij derd. Daardoor is een ont moetingsruimte achter in de zijn. De rechtemis bevat een kerk gecreërd, die aansluit op permanente expositie van pa- Kantoorboekhandel eekblad voor addinxveen WOENSDAG 25 MEI 1994 48e Jaargang No.02390 KLEURENFOTO’S wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen OOK s-AVONDS EN ZATERDAGS VOOR U BESCHIKBAAR OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Woerden - Bodegraven Gouda VANAF NU 6 DAGEN GEOPEND 24 uur service 3 maanden garantie! s 01828-13500 Ook voor video, radio, wasmachine, koelkast enz MAKE.AAP Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346 w Julianastraat 6, Qs Waddinxveen, tel. 01828 - 12309 - -1 i ZZ*L boom). Voor een goed en uitgeslapen advies, kunt u bij ons terecht als het gaat om slaapcomfort. Bijv.: Binnenveringmatras 90x200 v.a. 298.- Latexmatras 90x200 v.a. 499.- Kom ze eens testen in onze testhoek. Wel even oppassen dat u niet in slaap valt. VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen Telefoon: (01828) 16119. V Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen, telefoon 01828-13061 j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1