Basketveldje Woubrechterf GRATIS DIVERSEN KARPETTEN e cnoo cnoo van der linde FOTO’S 50% Voor WN-verkeersproef slaagden 321 jongeren Zes van tien bleven thuis Hoogste woongebouw Waddinxveen vordert Op verzoek van bewoners WADDINXVEEN VOORVADER: INTRODUCTIEPRIJS H W. VAN MOURIK Passage 208 - Waddinxveen Tel. 01828 - 12981 Voor Europees Parlement VERBOOM makelaardij b.v., Julianastraat 6, iffla Waddinxveen, tel. ‘Brandwacht4 RTW-radio Nieuwsblad Onafhankelijk HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Zangavond met jeugdkoor van Vox Jubilans Inbraak berging Geslaagd EEMSKERK ‘Servus6 treedt steeds vaker op Ss vanaf woensdag 15 juni NU KORTING Bremmer NU BIJ C1000: De goed koopste halfvolle melk van Nederland. Vaderdagtip! gratis overhemd INTERIEURVERZORGING VAN DE BRADERIE ZIJN NOG AF TE HALEN T/M 30 JUNI ‘94 WADDINXVEEN 01828-13822 MEGA-COLOR BOSKOOP SCHERPE PRIJS COLLECTIE '93 b BURGER* SLAPEN SLAPEN itefe' WOENSDAG 15 JUN11994 50e Jaargang No.02393 EP94 25963 INW. TK94 EP89 stemmen 0,2 REISGIDSEN HOBBYBOEKEN Dorpstraat 38, Waddinxveen, Telefoon: 01828 -12373 Hlllllllllllllllll IHHIHHIIIIIIIII Hlllllllllllllllll IIIIHHHIHHHH 11.1111111111 111 111 I Hlllllllllllllllll 1111111111 11 111111 I I I I III 11 I I I II I 11 11 I SUSANNE 's Lands Beste pak 1 liter Steek vader in ‘t nieuw nu bij aankoop van een electrisch scheerapparaat van Phillips! FIETS- EN WANDELKAARTEN LUXE SCHRIJFWAREN ALLES VOOR VADERS BURO 2 ETAGES MET KADO’S KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIÉN-TAXATIES OOK s-AVONDS EN ZATERDAGS VOOR U BESCHIKBAAR 0,5 0,1 1,8 1,5 5,5 83,9 21,7 17,0 23,2 14,6 14,1 0,6 4,3 0,4 41,1 24,3 16,5 20,2 11.7 23,4 0,2 0,5 1,2 0,1 0,8 1,1 7696 1867 1268 1558 897 1799 17 41 92 8 62 87 SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg Oost 177 - Waddiniveen Telefoon: 01I2Ï12012 Opkomst CDA PvdA VVD D66 SG/GP/RP EBT SP Groenen LstDeGrn CD GRLINKS Overige 53,0 31,9 21,8 16,1 6,5 18,2 SCHIELANDWEG 7 Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel: 01828-32002 795,- Nu bij "HARWA" MERKTAPIJT voor een zeer hhihhihihhhihihihhihhhhihhhhhiihihiihiihhhhhihiiiihihhhhiiihih MAKELAAR O.Z. I HYPOTHEEK ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. 1111111111111111 i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Dorpstraat 39, Waddinxveen. Tel. 01828 - 12298 KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. NVM Enkele voorbeelden: BERGOSS FRISÉ 80%wol, 1QQ van-2895 voor I 3Ui" INTERTEST SHAGTAPIJT van4895 4 L Q voor I PARADE FRISÉ 80% wol, OQQ voor faJUi* Aanbiedingen geldig tot 31 juli 1994 WS' HARWA f eekblad voor addinxveen ken als rolschaatsbaantje, zo- Het in aanbouw zijnde complex van 49 seniorwoningen in de koop- en gesubsidieerde huursector aan de Peter Zuidlaan in Waddinxveen. I' K. 'f -L (zolang de vooraad strekt) WADDINXVEEN - De bouw van het wooncomplex met 49 seniorwoningen aan de Peter Zuidlaan in Waddinxveen, naast het Anne Frank-cen- trum, vordert gestaag. Er is inmiddels al veel te zien van het bouwwerk van aan nemingsbedrijf Marcel Muy- res West BV in Alphen aan den Rijn, dat met 10 verdie- Met bouw ten zuiden van de 145 bejaardenflats is gestart op vrijdag 21 januari van dit jaar. De eerste paal werd ge slagen door mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester. De huurprijzen variëren van f 730,- tot f 1.150,- per maand, eclusief servicekosten. Het aaneengesloten complex is voorzien van afgesloten gla zen galerijen en is rolstoeltoe gankelijk. De woningen krij gen een gezamenlijke entree met postkasten, lift en contai nerruimte. Er is een eigen parkeerrukmte voorzien voor 28 auto’s. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 17 juni om half negen staat er een speelgroep op het programma van de hervorm de koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372 Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Sfeervo! massief MDF slaapkamermeubel. met achterwand m fraai lakwerk Kompleet met 2 handverstelbare lattenbodems en 2 kwai teits Regetes matrassen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN KANTOOR 140x200 SG4O Ook leverbaar in 160x200 en 180x200 KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 de pater makelaardij WADDINXVEEN - Zaterdag avond 25 juni om acht uur zal het 42 leden tellende jeugd koor Vox Jubilans uit Wad dinxveen medewerking verle nen aan een koor- en samen zangavond in de hervormde Bethelkerk (Bilderdijklaan) in Waddinxveen. Naast een gevarieerd pro gramma van koorzang onder leiding van dirigent en orga nist Jan Mulder en samen zang, die Fred Mak begeleidt op het orgel, zullen er ook in strumentale solo’s, waarbij Jan Mulder achter de piano zit, ten gehore worden ge bracht. Ze zullen samen met dwarsfluitist Kees Alers hun talenten ten gehore brengen. De avond wordt geopend en gesloten door de hervormde predikant ds. A.W. v.d. Plas. De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden ter be strijding van de kosten. een brief van directeur ing. S. van Houten van de gemeente lijke dienst Openbare Wer ken en Bedrijven aan de om wonenden van het nieuwe speeltterreintje aan het Wou- tuinterreintje. Binnen enkele weken zal door aannemingsbedrijf Versluys BV uit Bodegraven worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De ge- aan leg een welkome aanvulling is voor (aspirant) basketbal spelers. WADDINXVEEN - Vorige week dinsdagmorgen 7 en woens dagmorgen 8 juni werd door de afdeling Waddinxveen van de vereniging Veilig Verkeer Nederland (WNin het Gou- wedorp de praktische verkeersproef gehouden voor de leer lingen van groep 8 van de basisscholen van Waddinxveen. WADDINXVEEN - Aan de Peter Zuidlaan werd zondag ingebroken in een berging. Ontvreemd werden een dop- pendoos en een kist gereed schap. Men is vermoedelijk met een valse sleutel binnen gekomen. meer, want de rector had maatregelen genomen. Opvallend was dit jaar de slechte technische staat van de fiets. Door de politie en medewerkers van WN wer den 10 fietsen afgekeurd. De ze rijwielen mochten dus niet mee doen aan de praktische verkeersproef. Twintig pro cent van de fietsen vertoonde kleine technische gebreken. WN feliciteert alle leerlin gen die voor het verkeersexa- men geslaagd zijn. Voorts hoopt de afdeling Waddinx veen, dat de leerlingen ook in de toekomst zich houden aan de vekeersregels. Helaas is de praktijk anders. De scholier die het voortgezet onderwijs volgt stopt niet altijd voor het rode licht, steekt geen hand uit wanneer men afslaat en met z’n drieën rijden op de Brugweg of Kanaaldijk be hoort tot de gewoonste din gen. WADDINXVEEN - De 22-ja- rige Ellen van Stijn van de Berkengaarde is na een stu die van vier jaar aan de Hoge School der Kunsten te Arn hem cum laude geslaagd voor de le graads Docentenoplei ding Tekenen en Kunstge schiedenis. De oud-leerlinge van de sa menwerkingsschool voor HA- VO-Atheneum gaat nu Verge lijkende Kunstwetenschap pen studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De posten bemand, de fietsen gekeurd en zenuwachtige leerlingen. Onder dat motto begon de praktische ver keersproef 1994. Van de 332 leerlingen slaagden voor de praktische verkeersproef 321 leerlingen. Evenals vorig jaar had de hervormde Bethelschool (Lin- dengaarde) de minste straf- punten. Dit jaar werd er geen beker uitgereikt. Dus de be ker, die vorig jaar was uitge reikt door wethouder J. Neele (PCW), blijft op de Bethel school. WADDINXVEEN - Naar aanleiding van diverse verzoeken van bewoners heeft het college van Burgemeester en Wet houders in Waddinxveen besloten om een klein basketbal- veldje aan te leggen aan het Woubrechterf. Het gaat hier om een verdere invulling van het bestaande speelgebied, die past in het bestemmingsplan. De komst van het nieuwe ken als rolschaatsbaantje, zo- speelveldje staat aangeyen in lang er niet basketbal wordt gespeeld. Op het veldje zal één basket- baldoel worden geplaatst, aan de zijde van de houtwal langs het bestaande speel- WADDINXVEEN/DEN HAAG - In Waddinxveen is vorige week donderdag 41,1% van de kiezers (7.696 mensen) gaan stemmen voor een nieuw Europees Parlement. Ongeveer zes van de tien kiezers liet de stemmachine dus links staan. In de provincie Zuid-Holland kwam 34,3% van de kiezers op en in geheel Nederland 35,6%. Waddinxveen steekt daar dus iets beter bij af. Afgaande op de uitslag voor de Europese verkiezingen is het CDA in Waddinxveen weer de grootste partij gewor den met 24,3% (1.867). De christen-democraten duikel den bij de Tweede-Kamerver- kiezingen naar de tweede plaats en bij de gemeente raadsverkiezingen naar de derde plaats. Door het weg blijven van veel kiezers en het vertekende beeld van de uitslag kan aan dit herstel van het CDA niet veel waarde worden gehecht. In Waddinxveen behaalden de gecombineerd optrekken de SGP-GPV-RPV 23,4% (1.799) van de stemmen. De refomatorische christenen bezetten daarmee de tweede plaats. Derde staat de WD met 20,2% (1.558) van de kie zers achter zich. De PvdA kwam als vierde partij uit op 16,5% (1.268) en D66 als vijf de partij op 11,7% (897). Van de kleine partijen ver gaarden De Groenen 92 stem men (1,2%), GroenLinks 87 stemmen (1,1%) en de Cen trumdemocraten (CD) 62 stemmen (0,8%). Daarmee groeiden ze allemaal in verge- ment. De andere deelnemen de partijen waren PvdA-Eu- ropese Sociaaldemocraten (lijst 2), WD-Europese Libe- raal-Democraten (lijst 3), D66 (lijst 4), SGP, GPV en RPF (lijst 5), SP Socialisti sche Partij (lijst 7), De Groe nen (lijst 8), Lijst 9 (lijst 9) en CD (lijst 10). Op de 25 kandidatenlijsten 01828- 12309 Het complex bestaat uit twee blokken van in lichtgele steen uitgevoerde 28 vrije sector huurwoningen en in zalm kleurig stucwerk uitgevoerde 21 gesubsidieerde huurwo ningen. waaruit de Waddinxveners konden kiezen voor de Twee de Kamer-verkieizngen van dinsdag 3 mei stonden de na men van twee Waddinxve ners. De SGP vermeldde op de 19e plaats de naam van oud-leraar Jac. Dankers. Op lijst van de RPF bezette PCW-gemeenteraadslid Senneker de 25e plaats. MAKElAAH Op dinsdagmorgen waren er wat problemen bij de samen werkingsschool voor HAVO- Atheneum aan de Sniepweg. De kinderen die daar langs moesten fietsen werden ge hinderd door de leerlingen van de samenwerkings school. Op woensdagmorgen speelde dit probleem niet UW BEDDENSPECIALIST NIEUWE HAVEN 161 GOUDA (bu het bolwerk! TELEFOON 01820-84770 WADDINXVEEN - Iedere vrijdagavond van zeven tot negen uur zendt de lokale RTW-radio sinds kort het programma ’Brandwacht’ uit. ’Brandwacht’ is een radiopro gramma voor jong en oud met voor elk wat wils. Muziek uit de jaren tachtig wordt afgewisseld met recent hitwerk. En natuurlijk is er ruimte voor actuele informa tie over allerlei lokale en re gionale activiteiten. ‘Brandwacht1 wordt gepre senteerd door Wijbrand van der Sande. De rode draad van het programma is het spel ’De Wolf is los’, waarin Wolf van der Velde op zoek naar reeds bestaande en nieuwe RTW- luisteraars aanbelt op twee willekeurige adressen in Waddinxveen. Wie Wolf van der Velde de Wolf op de stoep aantreft maakt kans op twee kaartjes voor een gratis bezoek aan het Imax-theater in Rotter dam waar drie-dimensionale films op een reusachtig pro jectiescherm worden ver toond. Verder zijn er in ‘Brand wacht* regelmatig telefoni sche interviews en studioge- sprekken met bekende Ne derlandse artiesten te horen. Zo staat voor komende vrij dag een interview gepland met leden van de legendari sche popgroep ’Shocking Blue’. brechterf in de wijk ZXuod- plas. Het aan te leggen veldje zal 12 x 12 meter groot worden en worden uitgevoerd in as falt, met een toegangspad meente verwacht dat de van betontegels. Dit maakt het voor de kleine kinderen mogelijk het veldje te gebrui- (Foto: Sjaak Noteboom). pingen het hoogste in Wad dinxveen zal worden. De woningen worden naar een ontwerp van ir. Kees Jon- gelie van Topos Architecten BV (Middelburgseweg) neer gezet in opdracht van de Stichting Waddinxveense Be- j aardenhuisvesting. VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlondstraat 4, Waddinxveen Telefoon: (01828) 16119 WADDINXVEEN - Het voca listenensemble ‘Servus* uit Waddinxveen treedt steeds meer in de openbaarheid. Het aantal optredens neemt dan ook toe, aldus secretaris Mar- greet Kemner-Den Haag (Wingerd 87, tel. 01818- 17058). De groep is in 1990 van start gegaan en bestond uit een en semble met leden van een operettevereniging, die af en toe eens optraden. Deze groep verzelfstandigde zich en op 2 april 1992 werd vocalistenen semble ’Servus’ opgericht. Decors en kleding worden door de ensembleleden zelf ontworpen en gemaakt. In middels treedt ’Servus’ regel matig op, meestal in bejaar den- en verzorgingstehuizen. Onlangs werd er nog opgetre den op een culturele avond voor ouderen van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad). Veelal worden er ook in Rotterdam en omgeving concerten gege ven. lijking met de Europese ver kiezingen in 1989. In vergelij king hiermee wonnen van de gevestigde partijen WD, D66 en SGP-GPV-RPF en verlo ren CDA en PvdA. De op komst was bijna vijfjaar gele den in het Gouwedorp 53%. Op de tien in deze regio uitge komen kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement prijkte op een onverkiesbare plaats ook de naam de Wad- dinxvener Willem Waterreus (CDA). De aan de Peuleyen wonende ondernemer zit voor de christen-democraten in de provinciale staten van Zuid- Holland. Hij is de echtgenoot van oud-CDA-gemeente- raadslid Wil Waterreus-de Vries. Willem Waterreus bezette door toedoen van de CDA-af- deling Waddinxveen de 27e plaats bij de Europese chris ten-democraten. Zijn lijst aanvoerder was Hanja Maij- Weggen, de huidige minister van Verkeer en Waterstaat. Het CDA beschikte als Euro pese Volkspartij over lijst 1 bij de vijljaarlijkse verkiezin gen voor een Europees Parle- ‘WfW’ VK>JW£fiAC/iiyX»VK«>JUC 49 SENIORENWONINGEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1