gemeenteraad beroepscommissie DIVERSEN KARPETTEN Bep Vermeij nestor van van der linde 50% Hans Barth leidt Krediet gemeente polderkunstwerk in wijk Zuidplas 19.50 de pater makelaardij Onafhankelijk Nieuwsblad Onderzoek van 5 speeltuinen Vertrek twee ambtenaren Vijftiende Randstad Jazz Festival Opvolger Jaap van den Berg Proef PTT met verhuisbericht Eervol ontslag Opbrengst collecte VAKANTIE I AANBIEDING! IQ Q5 Burgers moeten voordelen gaan merken Klantgerichte gemeente kost 2,8 miljoen gulden GROTE COLLECTIE SCHOOLSPULLEN I r b BURGERS LITHIUM 6 voit Bij aankoop Agfa summer pack. WU BESTELLEN ZE VOOR JE! NU KORTING Bremmer Ontslag ambtenaren burgelijke stand Geslaagden voor HAVO-Atheneum SCHOOLBOEKEN NODIG? HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE W INTERIEURVERZORGING WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP COLLECTIE '93 I MEGA-COLOR AGFA SUMMERPACK Herinrichting Groenswaard aangehouden MAKELAAR O.Z. I HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. WS' HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Voorlopig geen nieuwe jeu de boulesbanen li WOENSDAG 13 JUL11994 50e Jaargang No.02397 De bestuurlijke organisatie in het gemeentehuis van Waddinxveen is vier jaar lang tegen een prijs Dorpstraat 38, Waddinxveen, Telefoon: 01828 -12373 lllllllllllllllllll III I I I I I I I I I I I lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll I I I I I IJ I I I I l l l I I I i i c SCHOENEN iiii 1111111111111111 Samenwerkingsschool klas I -3 en Kohnstammavo leveren wij uit voorraad! KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES OOK s-AVONDS EN ZATERDAGS VOOR U BESCHIKBAAR in na- Deze kunstenaars krijgen af drukken van de inzendingen van een viertal burgers voor het kunstwerk in Zuidplas. Uit de twee professionele schetsontwerpen wordt het uiteindelijke ontwerp geko zen. De opvatting is dat uiteinde- le burgers van Waddinx veen dienen te profiteren van de voorgestelde maatregelen, die moeten leiden tot een effi ciënter en klantgerichter ge meentelijk apparaat. Daarom moet aandacht worden be steed aan een goede voorlich ting over het veranderings proces. De lokatie waar het kunst werk moet komen bevindt zich bij de grens tussen de huidige woonwijk Zuidplas en Zuidplas-Extra. SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht KerkwegOost 177 Waddimveen Telefoon 01128 12012 OPLAGE 13.50(1 EXEMPLAREN KANTOOR SCHIELANDWEG 7 KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 Nu bij "HARWA" MERKTAPIJT voor een zeer SCHERPE PRIJS *dl'addinxvener ing. Hans P. Barth is de nieuwe voorzitter van de ■vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften in Waddinxveen. (Foto: Archief - NVBB). lllllllllllllllllll *3 b WADDINXVEEN - Het colle ge van B. en W. heeft aan F.G. Evelein, leraar muziek aan de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO (Mau- ritslaan) en mevrouw B. Meister, groepslerares aan de openbare Jan Ligthartschool (Spoerwerhoek), per 1 augus tus eervol ontslag verleend. tie gehandicapten) ƒ4.336,05 opgebracht. AVO dankt de vele collectan ten die zich weer hebben in gezet voor de jaarlijkse AVO- collecte. Tevens gaat de dank uit naar alle gevers in Waddinxveen die met hun bijdrage meehel pen aan de integratie van ge handicapten. Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel: 01828 - 32002 Daartoe is voor 1994 een werkkrediet beschikbaar ge steld van ƒ600.000,- en te vens ƒ25.000,- uitgetrokken ten behoeve van een ziekte- verzuimonderzoek met een plan van aanpak om het ziek teverzuim terug te dringen. Het hele proces gaat naar verwachting vier jaar duren en zal ƒ2,8 miljoen kosten. Alleen de tweemansfractie van de Unie 55+ verklaarde zich tegen het voorstel. De overige fracties van PCW, VVD, CDA, PvdA en D66 zien de noodzaak van het verande ringsproces duidelijk in en zijn van mening dat verder uitstel niet meer kan. Vooral het hoge percentage ziekteverzuim (12,5%) dwingt het gemeentebestuur tot maatregelen, niet alleen WADDINXVEEN - Op de plaats waar het laagste polderwa- terpeil ter wereld wordt gemeten (-7,10 m. NAP) zal door de gemeente Waddinxveen een kunstwerk worden geplaatst. De gemeenteraad stemt hiermee in. lllllllllllllllllll 4 3x200 asa/ 27 opnamen van 29.50 voor De uit het oude poldergemaal Bloemendaal aan de Hene- gouwerweg afkomstige sche praderen dienen in dit kunst werk te worden geplaatst. WADDINXVEEN - Aan de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum (Sniepweg) in Waddinx veen zijn de volgende leer lingen voor het tweede tijdvak alsnog geslaagd. Afdeling HAVO: Alice Ne- derhoff, Ditmar Tabben, Patrick Zwarteveld, Hugo Hoogendoom, Guido Kap- pé, Marloes van Oijen, Jurgen Zell, Hilde Stolk, Martin de Jong. Afdeling Atheneum: Fiona Hoffman, Danielle Looi- jen, Naomie Mathot, Stijn Sameel, Sietse Siersema, Mariska Zaal, Chantal Bisschop, Vincent Hart- wijk. Marianne Brussel was al geslaagd voor Atheneum, maar nu voor 8 vakken. De bestuurlijke organisatie in het gemeentehuis van Waddinxveen is vier jaar lang tegen een prijs van 2,8 miljoen gulden onderhevig aan een grootscheeps veranderingsproces. Op de foto de gemeenteraad in oude samenstelling bijeen. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Na een uitgebreide discussie heeft de ge meenteraad van Waddinxveen vorioge week woensdag avond ingestemd met het grootscheepse veranderingstra ject dat moet leiden tot een efficiëntere en meer klantge richte gemeentelijke organisatie in het gemeentehuis. ten aanzien van de structuur van de gemeentelijke organi satie, maar ook gericht op verbetering van de organisa tiecultuur. Wel is van de zijde van de ge meenteraad aangedrongen op een sobere uitvoering en een goede kostenbewaking, waar bij de raad regelmatig op de hoogte gehouden wenst te worden over de voortgang van het proces. De opvatting is dat uiteinde lijk de burgers van Waddinx- WADDINXVEEN - B. en W. van Waddinxveen hebben aan H.J.B.C. Maas te Wad dinxveen, chef van de afde ling Algemene Zaken en WG. Moolenbeek te Woerden, me dewerker op de sectie Burger zaken van de afdeling Alge mene Zaken, op eigen ver zoek, eervol ontslag verleend. WADDINXVEEN - Oud-D66-gemeenteraadslid ing. Hans P. Barth, landelijk voorzitter van het Nederlands Verbond Bouw Bedrijf (NVBB), keert terug in de gemeentelijke are na. Hij is door de gemeenteraad benoemd tot voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroeps chriften, een functie die hij eerder bekleedde. De vaste commissie van ad vies voor de bezwaar- en be roepschriften moet sinds dit jaar worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzit ter. In verband hiermede heeft de raad reeds in april, bij de wijziging van de Veror dening, regelende de instel ling, samenstelling en be voegdheden van de commis sie voor de bezwaar- en be roepschriften, tot uitdruk king gebracht dat de voorzit ter van de commissie, alsme de diens plaatsvervanger, geen deel mogen uitmaken van of werkzaam mogen zijn onder verantwoordelijkheid GOUDA Op zaterdag 27 augustus, donderdag 1, vrij dag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september wordt in Gouda voor de vijftiende keer het Randstad Jazz Festival ge houden. Het festival wordt, zoals in middels gebruikelijk, ge opend in de Goudse Schouw burg (zaterdag 27 augustus) en afgesloten met een muzi kale boottocht (zondag 4 sep tember), de River Boat Shuf fle. Onderstaand ziet u een deel van de programmering voor de vijf dagen opgeno men. Op het derde lustrum wordt ook de Randstad Jazzprijs weer uitgereikt. Aan wie en door wie houdt de organisatie geheim tot vrijdagavond 2 september. Over het tijdstip van uitreiking krijgt u nog bericht. De Randstad Jazzprijs wordt eenmaal in de vijf jaar uitge reikt aan een persoon of or kest dat zich verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de jazzmuziek en de sfeer op het Randstad Jazz Festival. De wisselprijs (een door Men no Meijer modern vormgege ven viool sleutel) werd in 1984 uitgereikt aan Rita Reys, Eu rope’s First Lady of Jazz. Bij het tweede lustrum, in 1989, ging de prijs naar Bernhard Berkhout en Frits Landes- bergen. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense gemeenteraad heeft ingestemd met het ont slag van een aantal ambtena ren van de burgelijke stand en het benoemen van enkele andere ambtenaren in die functie. Het betreft hier geen huwe- lijkssluiters, zoals eerder abusievelijk bericht. Eervol ontslag is verleend aan me vrouw L.M. Oosterbroek- Waagmeester, J. Meuleman, W.G. Moolenbeek en H.J.B.C. Maas. In hun plaats zijn be noemd de dames G.A. Schweinsberg-Hobbel, S.V.D. Girhardi en E.W.T. Vos-Wis- senburg. WADDINXVEEN - De ge meente Waddinxveen zal deelnemen aan een proefne ming door de PTT met betrek king tot het PTT-verhuisbe- richt. Dit houdt in dat aan ie der PTT-verhuisbericht een voor de gemeente bestemd formulier zal worden gevoegd waarmee men bij de gemeen te aangifte kan doen van zijn verhuizing. Deze extra service heeft als voordelen dat de burger geen rechtstreeks contact meer hoeft te zoeken met de ge meente, maar het formulier krijgt aangereikt, terwijl het aantal mensen dat ’vergeet’ aangifte te doen van verhui zing zal verminderen. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de besloten de ge meenteraad te vragen via de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk het Jeugdwerkad- viesbureau Janzeuven op dracht te verlenen voor het verrichten van een onderzoek naar de onderhouds- en vei- ligheidstoestand van een vijf tal Waddinxveense speeltui nen. Om discussie hierover in de toekomst te voorkomen - het is namelijk al eens voorgeko men dat B. en W. compleet wegens vakantie afwezig wa ren en dat toenmalig raadslid en nestor Dick Uitbeijerse (PCW) plotseling de gemeen te moest leiden - heeft de ge meenteraad vorige week woensdagavond uitgesproken dat het nestorschap wordt be kleed door het raadslid (wet houders uitgezonderd), dat het langst onafgebroken lid is van de raad. Het aantal jaren bestuurlijke ervaring in de gemeenteraad wordt van groter gewicht ge acht dan de omstandigheden dat een raadslid de oudste in leeftijd is, schreef het college in het raadsvoorstel. Mocht zich ooit een situatie voordoen dat de burgemees ter en alle wethouders ver hinderd zijn, zal de sociaal- democrate Bep Vermeij ook in dat geval de touwtjes in han den hebben. Oud-D66-fractievoorzitter ing. Hans P. Barth is door de gemeenteraad benoemd tot voorzitter van de vaste com missie van advies voor de be zwaar- en beroepschriften. De nieuwe Algemene Wet Be stuursrecht schrijft voor dat deze commissie wordt voorge zeten door een onafhankelij ke voorzitter. Hans Barth heeft in het ver leden als raadslid ook gefun geerd als voorzitter en kan dus op ervaring in deze func tie bogen. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741HH Waddinxveen. Postbus 372 Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense PvdA-gemeente- raadslid Bep Vermeij treedt in deze raadsperiode (1994- 1998) op als nestor van de raad. Zij volgt hiermee oud-WD- raadslid Jaap van den Berg op. Het oudste Waddinxveense gemeenteraadslid is overigens Jan Borger (Unie 55+), maar Bep Vermeij zit langer in de raad. WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad wil nu nog geen besluit nemen om een krediet beschikbaar te stellen voor het inrichten van de wijk Groenswaard 2 als 30 km-zone, waarover het Weekblad voor Waddinxveen vorige week uitvoerig heeft geschreven. De informatie-avond over de categorisering van wegen in Waddinxveen (welke wegen hebben welke functie) moet eerst worden afgewacht, aldus de raadsleden vorige week woensdagavond, daarmee het voorstel van B. en W. niet behandelend. De avond voor de bevolking is gepland voor eind augus tus. Daarna wil de gemeenteraad weer praten over het voorstel van het college voor het met financiële steun van de rijksoverheid verkeersveiliger maken van Groens waard 2. van een gemeentelijk be stuursorgaan. Door middel van een publica tie in de gemeenterubriek in het Weekblad voor Waddinx veen zijn belangstellenden voor de functie van voorzitter van de commissie in de gele genheid gesteld om zich kan didaat te stellen. Er zijn zes reacties ontvangen. Eén kan didaat trok zich kort na de re actie terug. De reacties op de oproep zijn om advies voorgelegd aan een speciaal ingestelde bestuur- lijk-ambtelijke seléctiecom- missie, ten behoeve van een concrete voordracht en aan beveling. Mede gelet op het door de selectiecommissie uit gebrachte advies, waren B. en W. van oordeel dat twee kandidaten zonder meer ge schikt waren voor benoeming tot voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften gelet op hun uitgebreide er varing in deze functie. Dat waren in alfabetische volgor de oud-D66-raadslid H.P. Barth en oud-CDA-raadslid G. van den Berg. B. en W. spraken geen voorkeur uit, maar een week geleden bleek Hans Barth meer stemmen op zich te verenigen dan Ger rit van den Berg, oud-voorzit- ter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepsschriften, zodat hij in die functie is benoemd.De raadsleden gingen tevens ak koord met een presentiegeld van f 2.000,- voor de commis sievoorzitter. Deze vergoe ding komt overeen met de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeenteraad heeft voor het polderkunstwerk ƒ112.500,- beschikbaar ge steld. Zodra het totale budget bekend is - ook de provincie is om een subsidie gevraagd - worden via een open inschrij ving kunstenaars uitgeno digd hun ideëen in te dienen. Hieruit worden twee kunste naars gekozen om een schets ontwerp te maken. Met de aanwijzing van oud- wethouderskandidaat en oud-fractievoorzitter Bep Vermeij tot nestor van de Waddinxveense gemeente raad is volgens het college van B. en W. aansluiting ge zocht bij de Gemeentewet. Daarin is onder meer bepaald (art. 77) dat het oudste raads lid in jaren als waarnemer optreedt wanneer de burge meester en de drie wethou ders verhinderd zijn, tenzij de gemeenteraad een ander daarmee met de waarneming belast. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1111111111111111111111111111111111111 H 11II111111 H 11111111111H11111111111111111111111111111111111 Enkele voorbeelden: BERGOSS FRISÉ 80% wol, 1QQ van.289? voor I SOi' INTERTEST SHAGTAPIJT van4885 1 L Q voor I PARADE FRISÉ 80% wol, van-388? OQQ voor t üO«" Aanbiedingen geldig tot 31 juli 1994 WADDINXVEEN - De Waddinxveen gehouden tionale collecte AVO (integra- heeft WADDINXVEEN - De aanleg van een drietal jeu de boulesbanen (Molen- ring, St. Victorstraat en Mevrouw Kuipers-Riet- bergplantsoen) is door de gemeenteraad opge schort. De raadsleden willen eerst de noodzaak van de aanleg van deze banen be oordelen aan de hand van een totaaloverzicht van gewenste wijkvoorzienin- gen. B. en W. hebben toe gezegd aan dat verzoek te zullen voldoen. Hun aanvankelijke mede delingen over de aanleg van drie nieuwe jeu de boulesbanen is dus voor barig gebleken. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. makelaardij b v Julianastraat 6. SE Waddinxveen tel 01828 12309 1 T Dorpstrocrt 39 - Waddinxveen Telefoon (01828) 12298 Weekblad voor Waddinxveen Riinlondstroat 4, Waddinxveen Telefoon: (01828) 16119

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1