Waddinxveen praat Schulden brengen 36 Waddinxveners over opvang van 600 asielzoekers in de problemen Enzsuzzzz Automatische bewaking Coenecoopbrug voldoet Wij ruimen groots op f Nieuwsblad Onafhankelijk 95 Voetballer trouwt na zes jaar NariBarlingen 01727-15140 27.50 19.95 SLAPEN SLAPEN VFieSODM makelaardij b v Julianastraat 6. Waddinxveen tel 01828 12309 REHORST ’’Henry’ 47,50 (voor 60 min 1 kilo J Bremmer Koor de startende visser: boeren belegen kaas Vakantie werphengelset HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Werphengelset BOSKOOP WADDINXVEEN 01828-13822 Centraal Meldpunt Zorg draait volop gfir emmer FOTO- AFDRUKKEN 9x13=0.25 10x15=0.39 nabestelling vanaf 0.49 F WS' HARWA WOENSDAG 20 JUL11994 Op de Coenecoopbrug wordt met borden gewaarschuwd voor de brug die op afstand wordt bediend. Zonder dat er een brugwachter in de buurt is gaat de Coenecoop- het om 20 politiemensen gaan wisselwoningen in Zuidplas bedoeld. PASSAGE 19 11244 lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll 11u 11 ri 11111111111 wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES 2 promille van het inwoner aantal (50 asielzoekers) te huisvesten. Dit aantal is per 1 mei gehaald. Door dit aan tal mag Waddinxveen afbou wen naar 1 promille van het HOODIE Brederolaan 10 2741 BG Waddinxveen «01828-17789 Woensdagmiddag open Natuurlijk voor dieren! 146 J WADDINXVEEN - De afdeling Sociale Zaken van de ge meente Waddinxveen heeft vorig jaar 36 plaatsgenoten ge holpen die in grote financiële problemen waren gekomen. SCHIELANDWEG 7 50e Jaargang No.02398 Nu bij' "HARWA" MERKTAPIJT voor een zeer SCHERPE PRIJS UW BEDDENSPECIALIST NIEUWE HAVEN 161 GOUDA (bij het bolwerk) TELEFOON 01820 84770 111111111 u 111111 WADDINXVEEN - In Wad dinxveen draait al volop een Centraal Meldpunt Zorg, een gezamenlijk initiatief van de gemeente Waddinxveen en De Vierstroom, waar men te recht kan voor informatie en aanvragen op het gebied van Vonk De echte vonk sprong pas zes jaar geleden over in Reeuwijk, in discotheek De Herberg. Edgar herin nert zich de datum nog heel erg goed: „Toen werd hert Nederlands voetbal elftal namelijk Europees kampioen.” Leuk was de verspreking van de ambtenaar van de burgelijke stand bij het bekende ‘ja ik wil’. Edgar had al geantwoord met ‘ja, graag’, toen de ambtenaar dezelfde vraag aan Miran da ‘van Eden’ stelde. Mi randa was echter nog Van Harskamp. „Straks heet ze zo”, verbeterde Egdar de ambtenaar van de bur gelijk stand. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. de Prins Weggen, om nadere informa- 12- tie. De bewindsvrouw het het parlement vorige week schrif- beleid met betrekking tot het door de ingebruikname op afstand bedienen van bruggen, in (vaar)wegen die worden beheerd door i ministerie, te wijzigen', liet de minister weten. Inmiddels is er echter sprake van drie incidenten. Voor zo ver bekend heeft de Coene coopbrug over de Gouwe tot nu toe geen aanleiding gege ven tot dergelijke ongevallen. Als er al eens iets onver wachts gebeurde was dat het gevolg en onhandigheid van een au tomobilist. tel. 01828-10401. Buiten de openingstijden is zorggedra gen voor een 24 uurs bereik baarheid door een koppeling met de zorgtelefoon van De Vierstroom in Gouda. Zeker is'dat er in Waddinx veen 600 asielzoekers tijde lijk gehuisvest zullen worden als het college van Burge meester en Wethouders in Den Haag blijk zullen geven van een ‘positieve grondhou ding*. Aan het Raadhuisplein, waar de drie wethouders op dit mo ment met vakantie zijn, valt te beluisteren dat het geen zin heeft aan de op dit terrein bestaande nood zomaar voor bij te gaan. De gang van zaken tot nu toe heeft dit stadium met name kant- SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 Waddiniveen LEUKE SPELLEN MEE OP REIS7..V00R EEN ZOMERSE PRIJS 2 waterpistooltjes nu2.95 - reis 4 op een rij nu 4.95 div. strip, vakantieboeken, vakantiepakketten - kinderzonnebril nu .....1.25 Edgar van Eden en Miran da van Harskamp. (Foto Peter Veenstra). WADDINXVEEN/ BOS KOOP Floreant-zondag speler Edgar van Eden is in het huwelijk getreden met Miranda van Hars kamp. Miranda, in het da gelijks leven secretaresse, kent Edgar, die van be roep verkoper is, al vanaf de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum te Waddinxveen. dinxveen is er één brug die op afstand wordt bediend en dat is de Coenecoopbrug over de Gouwe. Op beeldschermen in het brugwachtershuisje bij de (19.000), hefbrug over de Gouwe wordt voortdurend bekeken of de in Waddinxveen-Zuid gelegen brug zonder problemen voor het wegverkeer voor het scheepvaartverkeer geopend kan worden. En die werkwij ze blijkt in de praktijk goed te voldoen. ‘Let op! Deze bnig wordt op afstand bediend', waarschu wen enkele bordjes langs de opritten naar de Coenecoop brug. Wie goed kijkt ziet de camera’s staan die de brug wachters de mogelijkheid bie den ter plaatse alle bewegin gen op zowel de weg als het water prima gade te slaan. Het bedienen van bruggen op afstand is de afgelopen perio de in opspraak gekomen, om dat er langs enkele Noordhol- landse vaarwegen ongevallen met lichamelijk letsel teriële schade zijn gebeurd op I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I de pater makelaardij met lichamelijk letsel en ma- brug telkens open voor het scheepvaartverkeer. Öp de foto een came- ra waarmee op afstand vanuit het brugwachtershuisje bij de Wad- Het eerste ongeval vond deze zomer plaats op een brug in de provincialde weg nr. 521 bij Aalsmeer, die in beheer is land. De Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat uit de Tweede Kamer werd hierdoor ongerust en vroeg de inmiddels vertrokken minis ter van Verkeer en Water- dek, werden de toegangswe gen aan beide zijden aange past en onderging ook de brug een metamorfose. In die tus sentijd voer er voor de voet gangers en (brom)fietsers een veerpontje over de Gou WADDINXVEEN/DEN HAAG - Waddinxveens burgemees ter C.M. van der Linden is morgen (donderdag 21 juli) op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur om in deze vakantieperiode te overleggen over de mogelijkheid tot het opvangen van 600 asielzoekers. Het Gouwedorp heeft samen met 14 andere gemeenten onlangs van de rijks overheid het ernstige verzoek gekregen na te gaan of in een dergelijke grote tijdelijke opvang kan worden voorzien. fended, Kjifï'P'C'l, Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741HH Waddinxveen. Postbus 372 Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. ;d de asielzoekers te van goede informatie de reac ties van de bevolking peilen en zorgvuldig bekijken wat de mogelijkheden zijn. Daarbij speelt de bereikbaarheid een grote rol. Dat bleek ook het geval bij de inrichting van 75 opvang- en asielzoekerscen tra die er overal in het land al zijn. Indien de opvang van 600 asielzoekers in Waddinxveen doorgaat zal de gemeente hierbij de steun krijgen van allerlei instanties, zoals het ministerie, het politiedis- de raadsfracties, die in triset IJssel Gouwe, het poli tiekorps Hollands Midden, de tekeningen plaatsen bij het Centrale Opvang Asielzoe- grote aantal van 600 asielzoe- kers in Den Haag en de Stich- kers, verrast en verbaasd. Ac- ting Vluchtelingenwerk Wad- .ties hebben de plaatselijke dinxveen en omgeving, politici nog niet ondernomen Zoals bekend bestaan er al -- J- ---^ plannen om achter het win kelcentrum Zuidplas (Zuid- plaslaan-Zuidplashof) voor maximaal vijf jaar wisselwo ningen neer te zetten voor de opvang van erkende vluchte lingen (statushouders). Een informatiea vond hierover is plotseling AUTO MOTOR BOVAG RIJSCHOOL Motorrijles wordt individueel gegeven. 84 dinxv^sc i Telefoon: 01828-19852 (Foto: Sjaak Noteboom). schuldhulpverlening bedroeg vorig jaar 23.800 gulden. De budgetconsulenmt wordt door de gemeente ingehuurd Met van de Stichting Planprak- tijk-Consument en Huishou- ding. Zij werkte vorig jaar 420 uur op contractbasis voor de gemeente Waddinxveen. Voor een bijdrage uit het soci- voor een bijzonder onderzoek. Zeven zaken werden in be handeling genomen. Hierbij ging het om een bruto-fraude- bedragvan 195.000 gulden. Op het gebied van de bijzon dere bijstand is vorig jaar 215.000 gulden uitgegeven. Hierbij gaat het om bijdragen WADDINXVEEN - In Wad- in de vervoerskosten (23.000 gulden), medische voorzie ningen (25.000), woonkosten (17.000), overige levensbe hoeften (17.000), eenmalig le vensonderhoud woonkostentoeslag (26.000), leenbijstand (43.000), brillen (11.000) en overig (20.000). Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer nieuws uit het jaarverslag 1993 van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Waddinxveen, bij welke afdeling 19 mensen werken en de ‘jaaromzet' bij na 10,7 miljoen bedraagt. Enkele voorbeelden: BERGOSS FRISÉ 80% wol, 1QQ vanJW5 voor I 3Oi“ INTERTEST SHAGTAPIJT van4885 1 AQ voor I HiJa" PARADE FRISÉ 80% wol, van 4885 OQQ voor fcUUi" Aanbiedingen geldig tot 31 juli 1994 Dat blijkt uit het eind vorige week verschenen jaarverslag 1993 van de gemeentelijke secretarieafdeling. Aan de financiële problemen aal en cultureel fonds - welk hebben de gemeenteambte- fonds in Waddinxveen aan naren en de budgetconsulen- populariteit wint - werd vorig te het hoofd proberen te bie- jaar 191 maal een aanvraag den in de vorm van budgetbe- ingediend. geleiding en schuldhulpverle- Het merendeel van de aan- ning. De totale kosten van de vragen betrof een vergoeding voor kosten van de kabel-tv (CAI-aansluting) en de kos ten van krant en telefoon.- deze uitgaven was' 45.000 gulden gemoeid. In 1993 zijn 45 Waddinxveen- se fraudezaken bij het Bu reau Sociale Rcherche in Al- phen aan den Rijn aangemeld De opvangmogelijkheden van Waddinxveen zijn aan het mi nisterie van WVC doorgege ven door de provincie Zuid- Holland. Daarbij ging het om bestemmingsplannen, die in feite klaar zijn voor uitvoe ring, maar waar voorlopig nog weinig van kan komen. Hier zouden mobiele woon- units neergezet kunnen wor den. In Waddinxveen kan voor het neerzetten van die prefab-wo- ningen gedacht worden aan Zuidplas-Extra, het woon- wijkje dat aansluit op de in middels volgebouwde woon wijk Zuidplas, een plek in de buurt van de driehoek tussen spoorlijn, Tweede Bloksweg en Zuidelijke Rondweg en en kele nog maagdelijke be- drijfslokaties. Waddinxveen is dus niet de enige gemeente die een der gelijk verzoek, dat was gete kend door de inmiddels ver trokken WVC-minister drs. H. d’Ancona, een maand gele den heeft gekregen. Het gemeentebestuur en de politie zijn er trots op de actie I van WVC voor de burgers en- Bedrijvencentrum 'De kele weken geheim te hebben kunnen houden. Er werden officieel ook geen mededelin gen hierover aan de gemeen teraad gedaan en de plaatse lijke politieke partijen of persberichten uitgegeven. Het Gouwedorp bevindt zich met het beoordelen van de verzoeken van de rijksver- heid voor het tijdelijk op van gen van 600 asielzoekers te midden van gemeenten als bijvoorbeeld Dongeradeel (Dokkum) en Smallingerland (Drachten). B. en W. van Smallingerland hebben nu al toegzegi willen opvangen. De andere gemeenten willen eerst meer informatie. Bo vendien willen ze op basis Kantoorboekhandel afstand bedienen bruggen, in (vaar)wegen die worden beheerd door mijn gennet nodig was, is de brug x- -i;-x jgg4 J00r provincie Zuid-Holland overgenomen. Op suggestie van de gemeen te Waddinxveen is er de naam Coenecoopbruig aan gegeven. Deze naam is afkomstig van een poldertje van voor de uit- vening en drooglegging van de Zuidplaspolder. Sinds 1987 is de Coenecoop- van onoplettendheid brug, die evenals de hefbrug stamt uit 1936, grondig gere- De provinciale noveerd. Zo kwam er in drie brugwachters bij de hefbrug maanden tijd een nieuw weg blijken in de praktijk op af stand goed en veilig alles in de gaten te kunnen houden. De Coenecoopbrug is een elektrisch bewogen bascule- brug, die eerder onderdeel uitmaakte van rijksweg Al 2 (Urecht-Den Haag). Voor de brug kwam in 1981 (na een bouw van zes jaar) het Gou- we-aquaduct in de plaats. De doorvaarthoogte van de brug in Waddinxveen-Zuid bedraagt in gesloten stand 4.44 meter. De doorvaart- wijdte van het beweegbare gedeelte is 14 meter. De vaste overspanning heeft dezelfde afmetingen. In verband met het feit dat EN ZATERDAGS dfl VOORU NVM BESCHIKBAAR '"‘■f in afwachting van de uit komst van het gesprek op het Haagse departement. De asielzoekers die mogelijk naar Waddinxveen komen zijn allemaal in afwachting van hun definitieve vluchte- lingen-status. Zoals bekend gemeentelijke stroopt het ministerie van WVC al sinds jaar en dag het uitgesteld tot na de zomer, land af op zoek naar nieuwe Waddinxveen is verplicht om lokaties voor de huisvesting van asielzoekers. Er wordt nu aan grote kampementen ge dacht om de huisvestings nood snel te kunnen lenigen. Maar dan moet in het Gouwe dorp wel aan een aantal huis- inwoneraantal (25 asielzoe- vestingsvoorwaarden zijn kers). voldaan, zoals de definitieve Wat de statushouders betreft lokatie, de bekostiging van de moest Waddinxveen in 1993 gehele operatie op Waddinx- 45 van hen huisvesten, ter- veens grondgebied en de toe- wijl dit er in 1994 58 moeten gezegde inzet van extra poli- zijn. Voor deze categorie tiemensen. In dit geval zou vluchtelingen'.zijn de beoogde P' in verband met allerlei extra v o x -- 2- -v-oj-jadministratieve werkzaam- gehandicaptenvoorzieningen. bruggen met geautomatiseer- dinxveense hejbrug over de Gouwe alles in de gaten worden gehou- heden en begeleiding. Hierbij gaat het om vervoers- de bewaking. den. (Foto: Sjaak Noteboom). De opvangmogelijkheden van ^vergoedingen, rolstoelen, SmeTpTaats^ee^bm^in beleid met betrekking tot het door de ingebruikname van electrische buiten wagens en de provincialde weg nr. 521 afstand bedienen van het Gouwe-aquaduct de brug woonvoorzieningen-wonin- bij Aalsmeer, die in beheer is bruggen,, in (vaar)wegen die met meer voor het njkswe- gaanpassingen, alsmede voor bij de _próvincie Noord-Hol- zorgvoorzieningen en hulp verlening (thuiszorg, ouder en kindzorg en maatschappe lijk werk). Ook kan men te recht voor algemene informa tie zorgvoorzieningen. Het Centraal Meldpunt Zorg staat, mevrouw J.R.H. Maij- is gevestigd aan Bernhardlaan 9. Het meld punt is iedere werkdag ge opend van 09.00-12.00 uur en t telefonisch bereikbaar onder telijk weten dat zij van de provincie Noord-Holland had vernomen dat het eerste on geval moet worden gezien als een incident. ‘Het gebeuren geeft mij daar om geen aanleiding om het 13 ^iiiiiiiiiiiiiiiiir^ I I I I I I I I I I I I I 00K s-AVONDS OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 KANTOOR ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR. SNELLE LEVERING, GRATIS THUISBEZORGEN. GRATIS MONTAGE. Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346 2/ Gouwestraat 21 Boskoop «01727-12506 v SCHOENEN Telefoon: 01828 12012 »c Weekblad voor Waddinxveen w VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlondstroat 4, Waddinxveen Telefoon: (01828) 16119 W Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen, telefoon 01828-13061 «Ml» i VI B deze brug wordt op afstand a bediend

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1