Wij ruimen Antenne op toren van St. Victorkerk Waddinxveen zegt ‘ja, mits6 tegen 600 asielzoekers Giftige rook brand in aardewerkfabriek SLAPEN SLAPEN 0,89 2 uur fotoservice cn van der linde groots op! de pater makelaardij 1 I i/feboom makelaardij b v Julianastraat 6. Telecommunicatienetwerk van wozoco I GROTE COLLECTIE SCHOOLSPULLEN Nissan-auto gestolen in Waddinxveen bBURGER™ Haalbaarheid onderzocht Diefstal fietsen Binnenbrand op Coenecoop WADDINXVEEN - Vorige week donderdagavond 21 juli om kwart voor zeven werd de vrijwillige brandweer van Waddinxveen gealarmeerd voor een binnenbrand in het kantoor van het kleurenlabo- ratorium Hoogwerff-Eikelen- boom op het bedrijvenpark Coenecoop. Gillian van den Berg naar WK-waterpolo Nieuwsblad Onafhankelijk Van Der Loo OP DE MOOISTE HORREN STAAT HET LUXAFLEX MERK SCHOOLBOEKEN NODIG? HAEO-diploma HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE S. ATTEMA WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP Veilinggebouw veilcentrum Bleiswijk viert 12,5-jarig bestaan 150 jaar oud y WU BESTELLEN ZE VOOR JE! 11111111111111111111 11111111111111111111 1111111111111111H i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii I Bremmer llllllll 111111111111 Samenwerkingsschool Idas 1-3 en Kohnstammavo leveren wij uil voorraad! KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES WADDINXVEEN - Voor het HEAO-examen is in Rotter dam geslaagd de Waddinx- veense Marion Houweling. ontwikkelen: f5.95 nabestellingen f 0.95 SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht KerkwegOost 177 Waddini.een I I I I I I I I I I I I I I I I I I I S Uw televisiedokter 24 uur service 3 maanden garantie! s 01828-13500 Nu bij "HARWA" MERKTAPIJT voor een zeer SCHERPE PRIJS NIEUWE HAVEN 161 GOUDA (bij het bolwerk) TELEFOON 01820 84770 NVM MAKE u AAR z 7 7 INTERIEURVERZORGING WADDINXVEEN/ROTTERDAM - De mogelijkheid bestaat dat er een antenne komt op de toren van de rooms-katholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade in Waddinxveen. Voor de opzet van een commenced telecommunicatienet in ons land zijn in Zuid-Holland 130 kerktorens in de aanbieding. Waddinxveen is daar eén van. i pers ddels verlaten zodat er zich geen persoonlij ke ongelukken voordeden. Binnen vijftien minuten had den de spuitgasten het vuur onder controle met twee stra len hoge druk waardoor de waterschapde beperkt bleef. De brand en vooral de rook- en roetschade was echter aanzienlijk. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een electriciteitshaspel die niet volledig was afgerold en daar door warm was geworden. MEGACOLOR Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741HH Waddinxveen. Postbus 372 Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstij den: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Waddinxveen is bereid aan het verzoek van de rijksop- verheid te voldoen, mits - zo als deze krant een week gele den al over deze ‘positieve grondhouding* wist te melden - aan een aantal huisves- tingsvoorwaarden wordt vol daan. Naar aanleiding van een op woensdag 29 juni jl. ontvan gen brief van inmiddels ex- minister drs. Hedy d’Ancona van WVC, waarin zij het ge meentebestuur van Waddinx veen heeft gevraagd in princi pe medewerking te verlenen aan de vestiging van een tij delijk asielzoekerscentrum (voor circa 600 personen), vond pas een week geleden een eerste verkennende be spreking plaats tussen verte genwoordigers van het minis terie, de gemeente en het po- litiedisctrict IJssel en Gouwe. Over en weer zijn tijdens die bijeenkomst in Den Haag vragen gesteld, waarvan de beantwoording gedeeltelijk nog verder uitgewerkt moet worden. Volgens de gemeente Wad dinxveen is het de bedoeling van WVC een regulier asiel zoekerscentrum te starten, op tijdelijke basis, waar men sen verblijven die al een voor lopige beschikking tot verblijf in Nederland hebben en dus kansrijk zijn om een defini tieve vluchtelingenstatus te verkrijgen. Na het verblijf in het asiel zoekerscentrum, in principe voor een maximale periode van een half jaar, moeten de bewoners doorstromen naar de zogeheten ROA-woningen (Regeling Opvang Asielzoe kers), verspreid over het hele land. Op het asielzoekerscen trum worden de mensen ge huisvest in woonunits. Van gemeentezijde is het ge- door burgemeester C.M. van der Linden, politie functionarissen en enkele ambtenaren gevoerd vanuit een houding van‘ja, mits...*. Het gemeentebestuur is na melijk van mening dat het niet op voorhand voor deze maatschappelijke problema tiek weg mag lopen en daar om worden de mogelijkheden serieus onderzocht. Als de gemeenteraad zou be sluiten medewerking te ver lenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum, dient er in elk geval sprake te zijn van een bruikbare loca tie, die de bestaande woon- WADDINXVEEN - In Wad dinxveen gaat de fietsendief stal in de vakantieperiode ge woon door. Tweewielers ver dwenen er vanaf het NS-sta- tion Waddinxveen (rose- zwarte damessportfiets met 3 versnellingen en trommel- remmen, Passage (paarse Ky- oso Panther heren ATB, framenummer M 30416), Peppelhonst (blauwe Giant ci tybike herenfiets). De brandweer, die snel ter plaatse was, moest door de zeer zware rookontwikkeling in het pand veelvuldig ge bruik maken van perslucht- apparatuur om de vuurhaard te bestrijden. Het aanwezige personeel had het pand inmii Het bisdom Rotterdam blijkt er een voorstander van te zijn zijn wanneer de torens van rooms-katholieke kerken worden gebruikt bij het op zetten van een telecommuni catienet. ‘Anders staat het er alleen maar. Als je het dps een nut tiger bestemming kunt geven moet je dat niet nalaten1, al dus econoom Van Bronswijk van het bisdom in een persre actie in het Rotterdams Dag blad. Het monopolie dat de PTT nu nog heeft op de telecommuni catie verdwijnt binnenkort. Drie consortia, die zich straks ook op die markt willen stor ten, hebben recent al contact gezocht met de rooms-katho lieke kerkprovincie. Binnenkort komt door een wetswijziging een einde aan BLEISWIJK - In de maand juli is het 12,5 jaar geleden dat het huidige gebouw van Bloemenveiling Holland, veilcentrum Bleiswijk in ge bruik werd genomen. Dit ge denkwaardige feit werd op 20 juli op smaakvolle wijze ge vierd. Medewerkers van veil centrum Bleiswijk verrasten de kwekers tijdens de aan voer met koffie en gebak. Ook de kopers en de mede werkers van veilcentrum Bleiswijk ontvingen deze traktatie. Uit de reacties bleek dat deze geste bij velen goed in de smaak viel. 1111111111111111111 11111111111111111111111111111 i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MAKELAAR O.Z. I HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. 11 ll 111 il 1111111 n 1111 ii1111lln111111111111 ll 111111 ll11ll1111n I n 111111111111111 llli1111n 11 ll 111 at. WADDINXVEEN - Vorige week woensdagavond 20 juli om streeks elf uur rukte de Waddinxveense vrijwillige brand weer uit voor een brand aan de Henegouwerweg achter het Shell-pompstation. Ter plaatse bleek een opslagruimte van de daar gevestigde en wegens vakantie gesloten aardewerk fabriek ’t Delftsche Huys in de brand te staan. De schade bleefbeperkt. WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen heeft vorige week donderdag 21 juli een persbericht uitge geven naar aanleiding van het overleg tussen het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVW) en het Gouwedorp over de vestiging van een centrum voor 600 asielzoekers. WADDINXVEEN - Van Der Loo Yachtinteroirs aan de Dorpstraat 9-11 in Waddinxveen gaat het 150-jarig bestaan vieren. Dat gebeurt met een fees telijke receptie op don derdag 1 september van 16.00 tot 19.00 uur. De opslagplaats met papier en dozen was gedekt en aan de buitenzijde afgetimmerd met asbestplaten. Omdat er geen wind was, steeg de gifti ge rook recht omhoog waar door er geen bedreiging was voor de omgeving van eventu ele schadelijke gassen. Bo vendien was de opslagruimte goed afgescheiden van de rest van het gebouw. De ’ontploffing’ die gehoord is en waarvan werd gedacht dat dat de brand had veroor zaakt, is veroorzaakt door de asbestplaten. Een ontploffing had volgens de technische re cherche ontploffingsschade moeten aanrichten in en om het gebouw. De oorzaak van de brand is niet exact vastge steld kunnen worden. Ook bij het NS-station Wad dinxveen moest de vrijwillige brandweer van Waddinxveen vorige week uitrukken. Er bleek daar sprake te zijn van een brandende wagon met brandbaar en giftig difentyl- methaan. De spitgasten had den het vuur snel onder con trole. Vorige week donderdagavond rukte de vrijwillige brand weer van Waddinxveen uit voor een brand op het bedrij venpark Coenecoop. Daar was in het kleurenlaboratori- um Hoogwerff-Eikelenboom brand ontstaan in een compu ter. De brandweer had de zaak onmiddelijk onder controle maar er was een enorme rookontwikkeling in het pand zodat er meer rook- dan brandschade is. omgeving zo min mogelijk be last en moet het niet zo zijn dat er in de praktijk toch ge deeltelijk sprake is van een onderzoeks- en opvangcen trum, waar de eerste opvang plaatsvindt. Op basis van deze eerste be spreking worden nog een aantal vraagpunten onder zocht, waarover nadere ge sprekken plaatszullen vin den. Uiteindelijk dient de Waddinxveense gemeente raad te besluiten of er op zijn grondgebied een asielzoe kerscentrum komt. Vóórdat eventueel een derge lijk besluit wordt genomen, zullen de plannen aan de be volking worden gepresen teerd, mede gelet op de nood zakelijke planologische pro cedures, belooft de gemeente Waddinxveen in het een week geleden uitgegeven persbe richt. De toren van de rooms-katholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade in Waddinxveen. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Afgelopen weekend werd door het Ne derlandse A-team waterpolo in het Spaanse Barcelona met succes een vierlandentoer- nooi gespeeld ter voorberei ding van de wereldkampioen schappen, die van 1 tot en met 11 september in de Itali aanse hoofdstad Rome wor den gehouden. Aan dit toernooi nam ook Gil lian van den Berg van de Waddinxveense zwem- en waterpoloclub De Gouwe deel. Het Nederlandse team heeft in Barcelona goed ge presteerd door op goud beslag te leggen. Tegen het sterke Italië werd met 7-3 gewonnen. Tegen Griekenland won Nederland met 15-7 en tenslotte werd Spanje met 10-4 verslagen. Na afloop van het vierlanden- toernooi heeft bondscoach Kees van Hardeveld zijn defi nitieve selectie voor de WK bekend gemaakt. Hiervan maakt ook Gillian van den Berg deel uit. De voorbereiding voor de we reldkampioenschappen wordt afgesloten met een trainingsstage en een vier- landentoemooi in Grieken land. het telefoonmonopolie van de PTT. Eén van de drie consor tia krijgt dan een licéntie. De rooms-katholieke kerk onder handelt met NL-TEL, waarin samenwerken ABN Amro, PacTel en Cable Wireless, een samenwerkingsverband van ING Bank en Vodaphone en een verbond van Rabo bank, Geotronics en Bell South. Er worden in totaal ongeveer tweehonderd hoge punten in het land gezocht, die van be lang zijn voor het telecommu nicatienetwerk. Het bouwen van aparte masten kost niet alleen veel geld, maar vergt bovendien veel tijd. De bedrij ven willen zo snel mogelijk na het verkrijgen van de licentie aan de slag. Wegens de overzichtelijke op bouw is gekozen voor de rooms-katholieke kerk. Daar hoeft slechts met zeven bis dommen te worden onder handeld, terwijl in de protes tantse kerken elke plaatselij ke kerkvoogdij apart moet worden benaderd. Behalve aan kerktorens wordt daarbij ook aan onder meer woontorens en kantoren gedacht. De Rotterdamse bis- dom-econoom Van Bronswijk heeft onlangs een inventari satie gemaakt van de kerken, die minimaal twintig meter hoog zijn en daardoor eventu eel in aanmerking zouden ko men. In het gehele bisdom Rotter dam (globaal de provincie Zuid-Holland) zijn dat er om en nabij de 130. De extra in komsten die het óplevert (voor het complete telecom municatienetwerk wordt uit gegaan van een investering van drie miljard gulden) kan de kerk namelijk heel goed gebruiken. Burgemeester C.M. van der Linden, die deze maand twaalf en een halfjaar eerste burger van Waddinx veen was, voerde de besprekingen over de mogelijke komst van 600 asielzoekers naar Waddinxveen op het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur met politiemensen en gemeente-ambtenaren. De wethouders zijn met vakantie. (Foto: Archief - Fejagrafie Ton Bennemeer). KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. BERGOSS FRISÉ 80% wol, 1 QH INTERTEST SHAGTAPIJT WS' HARWA WADDINXVEEN - Aan de Zuidelijke Rondweg in Wad dinxveen werd in de nacht van zondag op maandag een rode Nissan Patrol gestolen. Het voertuig was voorzien van het kenteken VS-53-NN Aan de Jan Dorrekeskade- West werd woensdagavond een auto opengebroken en werd de autoradio ont vreemd. In het begin van de afgelopen week is aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplantsoen sprek een blauwe VW Golf gestolen. Donderdag 21 juli werd door de politie Meerkerk gemeld dat het voertuig met veel schade langs rijksweg 2 stond. Zondagochtend is vanuit de stalling van het NS-station Waddinxveen een witte Puch Maxi met verzekeringsnum- mer ZGF- 822 gestolen. Aan de Mozartlaan vond in de nacht van zaterdag op zondag een diefstal vanuit een auto plaats. Van in en uit de auto werden ontvreemd een surf plank, tassen met kleding, geluids- en beeldapparatuur. WADDINXVEEN - Voor de bouw van een woonzorgcom plex (‘wozoco') van 80 senior- woningen aan de Prins Bem- hardlaan in Waddinxveen wordt een haalbaarheidson derzoek ingesteld. De nieuwbouw, op de plek van de te slopen 40 bejaar denwoningen, is een samen werkingsproject van de wo ningbouwvereniging Wad dinxveen en Huize Souburgh. Het ontwerp is afkomstig van het Waddinxveense architec tenbureau Topos Architecten (Treffers en Polgar). rg t 50e Jaargang No.02399 SCHOENEN ’LUXAFLEX’ HORREN VOOR RAMEN, DEUREN EN SCHUIFPUIEN Uw ’Luxaflex’ Produkten-specialist I I I I I I I I I I I I I I I I I I I OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Telefoon: 01828 12012 WOENSDAG 27 JUL11994 Ook voor video, radio, wasmachine, koelkast enz. KANTOOR SCHIELANDWEG 7 KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR, SNELLE LEVERING. GRATIS THUISBEZORGEN. GRATIS MONTAGE. UW BEDDENSPECIALIST per foto eekhlad voor addinxveen Dorpstraat 38, Waddinxveen. Telefoon: 01828-12373 Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (01828) 12298 00K s-AVONDS EN ZATERDAGS VOOR U 1 BESCHIKBAAR Dorpstraat 76 ■i Waddinxveen M Tel. 01828-32002 Horren met het ‘Luxaflex’ Merk garanderen een hermetische afsluiting. Vliegen, wespen, muggen en andere lastposten houdt u dus waar ze horen: buitenshuis. ‘Luxaflex’ Horren voor ramen,deuren en schuifpuien zijn vervaardigd van weerbestendig aluminium. Ook de stevige konsrruktie k waarborgt een jarenlang gebruik. Elke hor, wit, zA naturel of bruin, wordt precies op maat gemaakt. Gemakkelijker kan niet! Waddinxveen. tel 01828 - 12309 Enkele voorbeelden: vanJ895 voor I JUi” voor I Hji” PARADE FRISÉ 80%wol, van38^ OQQ voor LuOi’ Aanbiedingen geldig tot 31 juli 1994 VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Rijnlandstroat 4, Waddinxveen Telefoon: (01828) 16119 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1