GEMEENTE WADDINXVEEN Huurverhoging bedraagt maximaal zes procent Hervormde kerk op RTW-radio Elke andere verhoging is onredelijk TOOS-gym is met vakantie Gemeente streeft naar nieuwe recyclingwinkel Overleggen met schoolarts over plassen in bed Kopers huis goedkoper uit, ifamiliepraktijk‘ duurder Notariaat zet tweede stap naar evenwichtiger tarieven DEN HAAG/WADDINXVEEN - De notaristarieven voor transacties in onroerende goederen zijn sinds deze week verlaagd. Alleen voor huizen die minder dan een ton waard zijn, wordt het oude tarief gehandhaafd. De tarieven in de familiepraktijk worden verhoogd. De herziening van de ta rieven is de tweede stap naar evenwichtiger tarieven die nauwer zijn gerelateerd aan de kostprijs. De Koninklijke Notariële Broederschap (KNB) wijzigde de tarieven voor het eerst structureel in 1991. TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJDEN 1 I I I I I I I I I 1 Pagina 3 - WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN (Wvo) WET MILIEUBEHEER (Wm) Woensdag 2 7juli Zaterdag 30 juli Maandag 1 augustus BOUWVERGUNNINGEN SPREEKUREN Direct Dinsdag 2 augustus Vrijdag 29 juli Verplicht Donderdag 28 juli MEDISCHE HULP STORINGSDIENSTEN Ingangsdatum Tariefsvrijheid RTW-RADIO UNG GEMEENTELIJKE DIENSTEN OPENINGSTIJDEN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 27 JUL11994 18 15 15% 10% 5 5% O 0% 1OOO 800 600 231.6 400 200 I r Kennisgeving terinzagelegging beschikkingen AARD VAN HET BOUWPLAN: Coenecoop 27 Charlotte de Bourbonstraat 5 Dorpstraat 17 Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuurs- 20% !O% 15% 10% 5% 0% Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de defini tieve besluitvorming. Coenecoop 11 Jan Willem Frisoweg 48 De beschikkingen met bijbehorende stukken liggen vanaf 28 juli 1994 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage: Voor behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Hetzelfde geldt voor een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. het oprichten van een bedrijfsgebouw het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning het oprichten van een suikersilo en het oprichten van een technische ruimte het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning De Wm-vergunning betreft het oprichten en in werking hebben van: - een tuinbouwbedrijf gelegen Piasweg 30a (a.); - een tuinbouwbedrijf gelegen Tuinbouwweg 2 (b.); en - een tuinbouwbedrijf gelegen Piasweg 30 (c.) Burgemeester en wethouders van Waddinxveen en dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Schieland delen hierbij, ter voldoening aan het bepaal de in hoofdstuk 13 van de Wet Milieubeheer en gelet op hoofdstuk 3.5 van de Awb mede dat onder voorschriften ter bescherming van het milieu, op 19 juli 1994 ver gunningen ingevolge de wet milieubeheer en de Wet Verontreiniging oppervlakte wateren zijn verleend aan: a. de heer Ph. van der Eijk; b. Fa. P. Slaman en Zn.; c. de directie van Plantenkwekerij A J. Sonneveld B.V. Tot 8 september 1994 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State door: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschik kingen; - de betrokken adviseurs; - degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van de beschikkingen ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen beden kingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikkingen. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang overeenkomstig de Al gemene wet bestuursrecht een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voor ziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA, ’s-Gravenhage. rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’-Gravenhage. De be schikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld. 00.00-06.00 uur: Non-stop muziek. 06.00-09.00 uuriOchtendniveau, met Ferry van Loon en met Luuk van Dijk. 09.00-18.00 uur:Non-stop muziek. 18.00-22.00 uuriNederlands op z’n best, met Frank en Ronald. 22.00-00.00 uur:Nashville Express, met Cor van Eijk. 00.00-08.00 uur:Non-stop muziek. 08.00-10.00 uuriOchtendniveau. met Hildo Göbel. 10.00-12.00 uurzGouden Hits non- stop. met Gerben van Kruistum. 12.00-14.00 uuriHet Middelpunt, met Ferry van Loon. 14.00-16.00 uur:Het Middelpunt, met Martin Schlink. 16.00-18.00 uur:Non-stop muziek. 18.00-19.00 uurzNews Wave, met Ed Muller. 19.00-22.00 uuriHitfront Danceable, met Gert Voogd met Michel. 22.00-00.00 uurzDe avonduren, met Ron Menke. Zondag 31 juli 00.00-02.00 uunln ’t holst van de nacht, met Ed Muller. 02.00-09.00 uur:Non-stop muziek. 09.00-12.00 uurzReligieus program- dat men geen gelijk krijgt bij de huurcommissie. 00.00-06.00 uur:Non-stop muziek. 06.00-09.00 uuriOchtendniveau, met Ferry van Loon en Luuk van Dijk. 09.0Ó-00.00 uur:Non-stop muziek. De Wvo-vergunningen betreffen het lozen van afvalwater afkomstig van glastuin bouwbedrijven respectievelijk gelegen Piasweg 30a, Tuinbouwweg 2 en Piasweg 30. Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak via de secretaresses. De sociaal raadsvrouw is in verband met vakantie tot en met vrijdag 12 augustus 1994 afwezig. de koop- of aannemingssom- men) meer dan f 4 miljoen is, zullen adviestarieven gaan gelden. Voor kleinere com plexen blijven de tarieven de helft van het transporttarief; de huidige tariefsverlaging werkt daar dus in door. Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de volgende bouwaanvragen te hebben ont vangen: BOUWPERCEEL: a. bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedurende drie uren (doorkiesnummer 24757, de heer W.P. Kaandorp); b. op de secretarie van Schieland, Maasboulevard 123 te Rotterdam, elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. (telefoonnummer 010-4537211). Dat betekent dat er geen maximale huurprijs geldt en ook geen maximaal huurver- hogingpercentage. Het is dan van groot belang uiterlijk bin nen drie maanden na ingang van de huurovereenkomst te berekenen of die hoge huur prijs terecht wordt gevraagd. Heeft de woning namelijk minder dan 130 punten dan is de huurprijs te hoog. Ga in dat geval direct naar de huur commissie, want als men de drie maanden laat verlopen dan kan men de liberalisatie niet meer ongedaan maken. Dit artikel is afkomstig van de Nederlandse Woonbond, de landelijke organisatie voor huurders en woningzoeken den. Voor meer informatie kan men terecht bij de spreekuren van de plaatselij ke huurdersorganisaties en bij de Huurderslijn 06- 91091098 (vijftig cent per mi nuut), bereikbaar op werkda gen van tien tot en met één uur en op dinsdagavond van zeven tot en met negen uur. Ook kan men hier de brochu re Toelichting op het punten- stelsel’ bestellen. Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. 00.00-06.00 uur:Non-stop muziek. 06.00-09.00 uuriOchtendniveau, met Ferry van Loon en Luuk van Dijk. 09.00-21.00 uur:Non-stop muziek. 21.00-22.00 uurilnformatief-amuse- rend Arabisch programma. 22.00-23.00 uurilnformatief-amuse- rend Turks programma. 22.00-00.00 uur:Non-stop muziek. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense gymnastiekver eniging TOOS houdt zomer vakantie tfot en met 26 augus tus. Er worden in die periode door TOOS geen gymnas tiek-, aerobic- en jazzlessen gegeven. De leiding en de le den maken gebruik van hun welverdiende rust. In de week van maandag 29 augus tus vangen alle lessen bij TOOS weer aan. 00.00-06.00 uur:Non-stop muziek. 06-00-09.00 uuriOchtendniveau, met Ferry van Loon en Luuk van Dijk. 09.00-19.00 uur:Non-stop muziek. 19.00-21.00 uuriBrandwacht, met Wijbrand van der Sande. 21.00-23.00 uuriHet Nieuwscafé, met actuele info uit de regio. 23.00-00.00 uur:Non-stop muziek. In Waddinxveen wordt het notariaat aan de Prinses Beatrixlaan vertegenwoordigd door mr. P.L. van der Meuten en mr. JA M. Koek. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - PCW, VVD en CDA willen dat er in Waddinxveen weer een recy clingwinkel wordt opgericht. Deze moet in de plaats komen van de failliet gegane tweede hands zaak aan de rand van de St. Victorwijk in Waddinx- veen-Zuid. De oprichting van een recyclingwinkel staat ge noemd in het nieuwe college programma van B. en W. bij de opstelling van een lokaal afvalstoffenplan. Verder wordt gedacht aan het realiseren van een klein aan tal energiezuinige nieuw bouwwoningen in Zuidplas- Extra, de oprichting van een open composteerinrichting aan de Tweede Bloksweg voor het (gemeentelijk) plantsoen afval en de aanleg (zonodig met baatbelasting) van riole ring in de nog niet gerioleerde buitengebieden GOUDA/WADDINXVEEN - De gemeenschappelijke ge zondheidsdienst Midden-Hol- land in Gouda, waarbij ook Waddinxveen en Zevenhui- zen-Moerkapelle zijn aange sloten, biedt de mogelijkheid om bij problemen rond het bedplassen van kinderen te overleggen met de schoolarts. Er zijn veel kinderen die na hun zesde verjaardag nog in bed plassen. Veel van deze kinderen gana ook dit jaar niet uit logeren, op vakantie- of schoolkamp. Ze proberen het nog niet droog zijn te ver bergen voor de buitenwereld. Kinderen zijn (terecht) bang gepest te worden door andere kinderen. Zij schamen zich voor het in bed plassen. Voor de ouders is het in bed plassen vaak ook een pro bleem. Het is vervelend om passende luiers te kopen of el ke dag de natte lakens te moeten wassen en drogen. El ke ochtend opnieuw blijkt het kind iets niet te kunnen wat andere kinderen vanzelf le ren. Kinderen, maar ook ou ders, schamen zich voor het nog niet droog zijn. Er is niet één oorzaak voor het in bed plassen te noemen. Spontaan droog worden is al tijd mogelijk. Maar als al van alles geprobeerd is lijkt over leg met iemand die het pro bleem kent zinvol. Met de schoolarts kan bespro ken worden welke methode op een bepaald moment past bij het kind. Soms is rustig af wachten de beste methode, een andere keer kan een dro ge bed training zinvol zijn. Het is altijd mogelijk vragen over het in bed plassen te stellen aan de schoolarts. Men kan elke werkdag tussen 09.00-16.00 uur bellen naar de afdeling jeugdgezond heidszorg van de GGD Mid- den-Holland (tel. 01820- 80308) om een afspraak te maken met de schoolarts. In het gemeentelijk afvalstof fenplan komt niet alleen de oprichting van een recycling winkel aan de orde, maar staan ook zaken genoemd als een gewijzigde grofvuilrege- ling voor particulieren, het gescheiden inzamelen van huisvuil bij de hoogbouw, voorlichting over kleinere af valstromen, verdergaande gescheiden inzameling van afval, (mogelijkheden voor) differentiatie van tarieven af valstoffenheffing, verder gaande samenwerking in re gionaal verband (Gemeen schappelijk Vuilverwerkings Bedrijft, nuttige toepassing van bouw- en sloopafval en het bevorderen van het mi lieubewustzijn bij burgers en bedrijven. met 5,5 procent of minder verhogen, dan moet hij in de aanzegging de oude kale huurprijs, het percentage of bedrag van de huurverhoging en de nieuwe kale huurprijs vermelden. De huurverhoging mag alleen berekend worden over de kale huurprijs. Dit is de huurprijs die overblijft na aftrek van de eventuele servicekosten. Ook moet hij de ingangsdatum en de wijze waarop men bezwaar kan maken tegen de huurver hoging vermelden. Wil de verhuurder de huur met meer dan 5,5 procent ver hogen, dan moet hij ook een specificatie van het aantal punten van de woning mee sturen PCW, WD en CDA schrijven in het nieuwe collegepro gramma dat er voor de ge meentelijke schaal jaarlijks milieuprogramma’s móeten worden opgesteld voor de uit voering van de wettelijk opge dragen milieutaken. Verder moet worden gewerkt aan een plan voor de bedrijfs interne Milieuzorg (BIM) voor de gemeentelijke organi satie, aan de uitvoering van het gemeentelijk energie be sparingsplan en het formule ren van uitgangspunten voor ‘duurzaam bouwen* bij nieuwbouwwoningen. Is de woning met rijkssubsi- die ingrijpend verbeterd, dan kan men de eerste vijf jaar geen bezwaar maken tegen de huurverhoging. De eerste vijf jaar geldt een verplichte huurverhoging. In drt geval kan men alleen bezwaar ma ken bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelij ke Ordering en Milieubeheer binnen zes weken na de in- gagsdatum van de huurver hoging. Met ingang van deze maand is de verplichte huurverho ging voor gesubsidieerde niewbouwwoningen afge schaft. Let op: gaat men sinds 1 juli een woning huren voor meer dan 963,75 gulden dan gaat men ’geliberaliseerd’ hu ren. 00.00-06.00 uur:Non-stop muziek. 06.00-09.00 uuriOchtendniveau met Ferry van Loon en Luuk van Dijk. 09.00-00.00 uur:Non-stop muziek. WADDINXVEEN - Zondag 31 juli van negen tot twaalf uur is het weer de beurt voor de Centraal Hervormde Ge meente van Waddinxveen voor een uitzending via de lo kale RTW-radio. Om 9.00 uur begint de uitzen ding met een kinderprogram ma, waarna om 9.30 uur over geschakeld wordt naar de hervormde Bethelkerk (Bil- derdijklaan) voor een recht streekse uitzending van de wekelijkse erdienst die door de Waddinxveense predikant drs. M. van Campen wordt geleid. Om circa 10.50 uur kan er naar geestelijke liederen ge luisterd worden. Daarna zendt RTW-radio de musical Thy Kingdom Come’ uit, een muzikale vertolking van de Bijbel. e Ongevallen Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Gas en elektriciteit De tariefsverlaging bij het notariaat van deze week in procenten (percentage gelden bij top van waar- deklasse) voor gelijktijdig gepasseerde acten voor transport en hypotheek. De waarde van het onroerend goed is uitgedrukt in guldens. DEN HAAG/WADDINXVEEN - Ook bijna elke huurder in Waddinxveen heeft de aanzegging van de jaarlijkse huur verhoging weer in de brievenbus gekregen en betaalt sinds deze maand meer huurpenningen. Het percentage van de huurverhoging kan per woning verschillen, maar mag niet meer dan 6 procent bedragen. Elke verhoging van meer dan 6 procent is onredelijk. Bedraagt de huurverhoging 6 procent of minder, dan wordt een weigering van de verho ging in twee situaties (zeker) gehonoreerd door de huur commissie. De eerste situatie is dat de huur hoger wordt dan het teegestane maximum voor de woning. De tweede dat de onderhoudstoestand van de woning slecht is. Heeft het voorstel tot huur verhoging tot gevolg dat de huurprijs hoger wordt dan de maximaal redelijke huur prijs, dan kan men altijd met succes bezwaar maken tegen de huurverhoging. Met be hulp van het puntenstelsel kan men het aantal punten de hierbij behorende maximaal redelijke huurprijs voor de woning berekenen. Informatie over dit punten stelsel is verkrijgbaar bij de Huurderslijn of het secretari aat van de huurcommissie. Als de huurprijs na de voorge- stelde huurverhoging boven de maximaal redelijke huur prijs uitkomt, dan moet men binnen zes weken na de voor gestelde ingangsdatum van de nieuwe huur (uiterlijk dus vrijdag 12 augustus) een be zwaarschrift indienen bij de verhuurder. Een speciaal formulier is hiervoor berkrijgbaar bij het secretariaaat van de huur commissie. Op dit formulier geeft men aan dat de huur verhoging wordt geweigerd omdat deze na de voorgestel de huurverhoging hoger is dan de maximale redelijke huurprijs. Het puntenaantal van de wo ning moet men meesturen met het bezwaarschrift. Laat de verhuurder dringend noodzakelijke reparaties niet uitvoeren (bijvoorbeeld een daklekkage), of hij heeft de woning ernstig laten ver waarlozen, dan kan men voor vrijdag 12 augustus bezwaar maken tegen de huurverho ging. Ook hiervoor moet men het standaardformulier gebrui ken. In dit bezwaarschrift moet men duidelijk aangeven welke onderhoudsklachten men heeft. De verhuurder moet wel op de hoogte zijn van de onderhoudsklachten, zodat hij de mogelijkheid heeft gehad om de gebreken te verhelpen. Is er geen sprake van achter stallig onderhoud en ligt de huurprijs na de voorgestelde verhoging onder de maximaal redelijke huurprijs, dan heeft het geen zin bezwaar te ma ken tegen de voorgestelde huurverhoging. Tezij de huurverhoging meer dan 6 procent is natuurlijk. Vindt men dat de huurprijs gezien het inkomen al veel te hoog is, dan zal men beroep moeten doen op de individu ele huursubsidie. Bezwaar te gen de huurverhoging zelf heeft in dit geval geen zin. Wil de verhuurder de huur De regering wil met de invoe ring van de Notariswet alle tariefsregels schrappen, om dat ze volgens haar overbodig zijn. De Koninklijke Notariële Broederschap verzet zich te gen de ontwerp-Notariswet, die volgens het notariaat enerzijds de plichten van de notaris als ’openbaar ambte naar’ benadrukt, maar an derzijds, als het om de inkom sten gaat, de notaris als een ondernemer afschildert. KNB-voorzitter Dijk vindt dat een ’krakkemikkig funda ment’. Een ander argument van de KNB tegen vrijlating van de tarieven is dat Neder land uit de pas zou lopen bij alle andere EU-lidstaten met een vergelijkbaar notarieel systeem: in geen van die lid staten zijn de tarieven vrij. Tevens moet hij de ingangs datum en de wijze waarop men bezwaar kan maken te gen de huurverhoging aange ven. Houdt een verhuurder zich niet aan de voorschrif ten, dan kan men op grond daarvan de huurverhoging weigeren. Of de huurcommissie de wei gering honoreert, bijvoor beeld met een latere ingangs datum, verschilt per huur commissie. Als de huisbaas het niet eens is met de bezwa ren en de huurverhoging toch wil doorzetten dan moet hij het bezwaarschrift en zijn huurverhogingsvoorstel bin nen twaalf weken na de voor gestelde ingangsdatum door sturen naar de huurcommis sie. Hij moet de huurcommis sie vragen een uitspraak te doen over de redelijkheid van zijn voorstel. Deze procedure kan ongeveer een jaar duren. Tot die tijd kan men gewoon de oude huurprijs blijven betalen. Het is wel verstandig het verschil opzij te zetten voor het geval Testamenten, huwelijksvoor waarden en samenlevings contracten gaan juist meer geld kosten. De verhoging die in 1991 werd doorgevoerd, blijkt de vraag niet merkbaar te hebben beïnvloed. Een tweede verhoging is no dig omdat de tarieven nog steeds niet kostendekkend zijn. Dat zullen ze ook niet gauw zijn, want het notariaat vindt de toegankelijkheid van deze diensten belangrijker dan een volledig kostendek kend tarief. Er zal met andere woorden voorlopig nog sprake zijn van zogenaamde interne subsidi ering: voor de ene handeling wordt te weinig betaald, het geen wordt opgevangen door dat tarieven voor de andere handeling aan de hoge kant zijn. Voor de oprichting van rechtspersonen zullen ad viestarieven worden gehan teerd. Een notaris is vrij om van die tarieven af te wijken, als de omstandigheden daar naar zijn oordeel aanleiding toe geven. Er is dus sprake van -zij het op bescheiden schaal- tariefs vrijheid. Maar van volledige vrijlating van de notaristarie ven wil de KNB niet weten. ma door een der kerken. 12.00-14.00 uuriRTW-klassiek Da Capo. 14.00-16.00 uuriGouden Hits, met Ed Schuurman en Gerben van Kruistum. 16.00-18.00 uur:Non-stop muziek. 18.00-19.00 uuriNewswave, met Ed Muller. 19.00-22.00 uur:Non-stop muziek. 22.00-00.00 uuriDe Avonduren, met Ron Menke. I Via de FM-band 87,9 (kabel) en 105,8 I (ether). Staringlaan 2, postbus 330, V 2740 AH Waddinxveen. Tel. 01828-10379. J De Koninklijke Notariële Broederschap acht de tijd rijp voor meer kostprijs-gerela- teerde tarieven, zeker nu-de conjuncturele ruimte daar voor beschikbaar is. De tarieven voor de over dracht van een huis en vesti ging van een hypotheek wor den verlaagd met 3% tot 18%, afhankelijk van de waarde van het huis. Dat zou betekenen dat 90% van de ko pers van een huis nu goedko per af is. Het tarief voor huizen tot f 100.000,00 wordt gehand haafd op f 2025,-. Dat is vol gens de KNB eigenlijk te laag, maar handhaving is no dig ’om die markt betaalbaar te houden’. Voor bouwcomplexen waar van de waarde (het totaal van rmnummer 06-11 Gemeentesecretarie 24642 12222 Dienst Openbare Werken eo Bedrijven 24700 01820-24255 Gemeemewerf 24500 13000 Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen 24760 13000 Gouwebad "De Sniep" (informatie) 12570 01820-16066 Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en elke werkdag van 08.30-12.3(1 uur. 010-4362244 middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. 01820-15767 01820-93511 Sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond 01828-17613 (koopavondvan 19.00 tot 20.30 uur. 01820-280H ■f:- Gas en elektriciteit Waterleiding Centrale Antenne Inrichting (C.A.l.) Milieu (telefoon voor mil ieukiachten)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 3