l»< Basketbal veldje irriteert bewoners aan Woubrechterf 7 IS ECHT WAAR Waddinxvener beroofd bij verlaten rijksweg 3 Niels Rood schrijft novelle ‘De Hefbrug 5,95 Werk aan neiorug en Henegouwerweg Open dag fioiiniïviïij» Caribische dag in de Passage VFieUOOM makelaardij 0 v Julianastraat 6. Waddinxveen tel REHORST Gesprekken, faxen, brieven en bezwaarschriften 6“ bij Diana Nieuwsblad Onafhankelijk i; een /eetf ÜOOk [0^ m oubl Geschoten bij overval Boskoops postagentschap l/ferbouvrings- opruiming OP ALLE AQUARIA HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP SCHOONLOOPMAT die water, modder, zand, ce ment, honde- en katteharen, vet, olie etc. Moeiteloos op neemt. WASBAAR op 40°. Diverse maten en kleuren. In Waddinxveen UITSLUI TEND VERKRIJGBAAR BIJ: WS' HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING •Z» N^nBarlingen 01727-15140 Bedrijvencentrum 'De Valk' ,/J HAAL NU JE SCHOOLSPULLEN!!! 95 x EN -MEUBELS 1 kilo 1 1111111111111111111 i iiiiiiiiiiiiiimii| iiiiiiiiiiiiiiiiiii 1111111111111111111 ii ii ii ii ii in ii in i iiiiiiiiiiiiiiiiiii Bre mm er Start van de lessen vanaf woensdag 31 augustus I 95 r Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! jong belegen 95 leuke aanbieding: vulpen balpen inktpatronen van 14^5 nu in de buurt. De politie zoekt getuigen van zowel de overval zelf alsmede KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES 17 families in de buurt van het omstreden basketbalveld- onwonenden uiterst gelukkig waren. In faxberichten werd daar nog eens aan toegevoegd dat II II I II II I I I I I I HH I HOODIE Brederolaan 10 2741 BG Waddinxveen «01828-17789 Woensdagmiddag open Natuurlijk voor dieren! S S C H O O L NIEUWENHUIJZEN-VISSER r 4 10 SCHRIFTEN in pak KERKWEG OOST 224 ZIJDE 6 01727-15409 Bij aankoop van f25,- aan schoolspullen een gratis fluorstift t.w.v. 3,50 WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1994 KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. In de daaropvolgende week (van maandag 22 augustus 9.30 uur tot en met vrijdag 26 augustus 18.00 uur) is de hef- brug in beide richtingen voor het g< afgeslr en voorspatbord met op de t van het zadel ’Chopper’, en een deel van de Dansschool Nieuwen- huijzen-Visser verzorgt op woensdagavond danslessen in één van de mooiste zalen uit de regio te weten: De Rozenburcht Rozenlaan 4 Boskoop 1e jaars18.45 uur 2e jaars20.15 uur 3e jaars (of meer)in overleg 1e jaars voor paren 21.45 uur Attentie: Voor de nog niet definitieve vast gestelde lessen wel even aanmelden. Het omstreden basketbalveldje aan het Woubrechterf, waar omwo nenden veel overlast van zeggen te hebben. De basket is volgens een bordje tijdelijk weggehaald in verband met onderhoud. (Foto: Sjaak Noteboom). 30% KORTING! Op het programma van de open dag staat de volgende onderdelen: callanetics (10.00-10.45 uur), aerobics (11.00-11.45 uur), demonstra tie kinderen (11.45-12.00 uur), steps (12.00-12.45 uur), ski-fit (13.00-13.45 uur), de monstratie kinderen (13.45- 14.00 uur), combinatie steps- aerobics (14.00-14.45 uur) en midlife voor ouderen of men sen die nog ooit aan sport hebben gedaan (15.00-15.45 um-) en demonstratie kinde ren (15.45-16.00 uur). dat het basketbalveldje zon- ‘Ons bezwaar is gericht tegen het aanleggen op deze lokatie met de navenante overlast1, legt woordvoerder Peter de Vries uit. Volgens hem hebben de om wonenden bij de gemeente verschillende alternatieven voor het basketbalveldje ge noemd, zoals het evenemen tenterrein aan de Dreef, waar de oudere jeugd volop gele genheid heeft zonder enige overlast voor omwonenden te basketballen, en in de buurt van de toekomstige plek van het activiteitencentrum in het sportpark ‘de Sniep1. ‘Ide ale plaatsen en perfect be reikbaar voor alle jeugd in de Zuidplas'. Peter de Vries: ‘Verantwoor delijk wethouder J. Neele (PCW) en directeur ing. S. van Houten van de gemeente lijke dienst Openbare Wer ken en -Bedrijven zijn echter niet bereid serieus te zoeken naar een echte oplossing en proberen, koste wat het kost, deze zaak te laten ascaleren1. ‘Helaas is een en ander weer opnieuw een staaltje van het gebrek aan communicatie tussen de lokale overheid en burgers in Waddinxveen. Is de gemeente niet aan het re organiseren om burgervrien delijk te worden? De gang van zaken rond het besket- balveldje aan het Woubrech terf is een levend bewijs van de noodzaak daartoe!1 23-RINGSMAP 23-RINGSPAPIER B Bremmer SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht KerkwegOost 177 Waddinixeen Telefoon 01828 12012 De man werd door de overval ler aan het einde van de afrit gedwongen te stoppen waar na ze hem bedreigden met een vuurwapen. Ze eisten geld waarna de Waddinxve ner een bedrag van enkele tientjes (f 37,50) heeft afgege ven. De politie heeft nog geen spoor van de daders. Tijdens nachtelijke uren is er ingebroken in een personen auto op de PC. Hooftstraat. Een ruit werd ingeslagen. De buit betrof slechts een zonne bril. Aan de Dorpstraat werd is ingebroken in een restau rant. Men kwam binnen via een bovenlichtje. De kassa en een gokautomaat werden opengebroken. Terwijl de eigenaar het voer tuig even had verlaten om een patatje te kopen werd aan de Elzenhorst de radio- cassetterecorder uit zijn auto ontvreemd. Een 17-jarige Waddinxvener heeft bij de Fazantdreef en de Haverakker verschillende ruiten van woningen kapot gegooid. De politie heeft de jongen op heterdaad betrapt, maar is nog niet achter het motief voor zijn daden. Een 23-jarige Boskoper is met zijn voertuig op het Noordeinde over de kop ge vlogen toen hij naar eigen zeggen voor een poes moest uitwijken. De man, die tij dens een ademanalyse te veel gedronken bleek te hebben, en drie inzittenden kwamen met de schrik vrij. Ze liepen slechts enkele schrammetjes op. De politie heeft een 18-jarige Waddinxvener aangehouden die in een tuin van een wo ning aan de Peuleyen tuin- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n 1111111111111111111111 de pater makelaardij MAKELAAR 0.Z.I HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 H 1111111111 AUTO MOTOR BOVAG RIJSCHOOL ’’Henry’ 47,50 (voor 60 mfe.), Motorrijles wordt tndaidueel ge»ev«R. Graanakker 84, Wadtfinxvee.i. Telefoon.-01828-19852 gen. De omwonenden is op nieuw verzocht mee te den ken over iets anders dan een aarden wal, maar die ver- F.J. Bruij stens (Wou- slechtert de zaak nog alleen maar, zo wordt aan het Wou brechterf gevonden. i (Woubrechterf De bewoners aan het Wou- 21a) en P. de Vries (Wou brechterf 19a) over hun vrij- j verstuurd schrift. WADDINXVEEN - Ter gelegengheid van het 10-jarig be staan heeft de aan de Zuidkade in Waddinxveen gevestigde Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Me- taalverwerkingsbedrijf OOM de door Niels Rood geschreven novelle ‘De Hefbrug' laten verschijnen. Druk en zetwerk waren in handen van drukkerij Haasbeek in Alphen aan den Rijn. Het boekje, voorzien van een prachtige door Gwen Wulfers genomen foto vanaf de hef brug over de Gouwe van het oude raadhuis, is tijdens de viering; van het tweede lus trum in Kasteel Montfoort aangeboden aan de directeur en het bestuur van OOM. Niels Rood (1962) weet in zijn Waddinxveense novelle, dat het resultaat is van de fanta sie van de schijver, zodat alle personen en gebeurtenissen fictief zijn, op een speelse ma nier heden en verleden met elkaar te verbinden in een meeslepend verhaal. In ‘De Hefbrug1, waarin naast de serieuze ondertoon van de historie, ook ontspanning wordt geboden, zijn bruggen slaan en overbruggen sleutel woorden. Maar ook de wereld van de metaalbewerking en de opleiding van de medewer kers in die bedrijfstak komen aan bod. Frank Natale wordt aangehaald die heeft gezegd dat het bewaren van afstand in een raltie net zo belangrijk is als het overbruggen ervan. In een nawoord voor de lezers zeggen voorzitter M.J. West rate en vice-voorzitter D. Monster van OOM: ‘Samen met u kunnen wij een brug naar de toekomst slaan om via de kwaliteit de concurren tiepositie van metaalbewer- kingsbedrijven op de interna tionale markt te versterken. Structureel opleiden van me dewerkers is daarbij een vast onderdeel'. WADDINXVEEN - Een 33-jarige Waddinxvener is op de af rit van de rijksweg A12 (Utrecht-Den Haag) bij de Brede- weg in de vroege morgen beroofd door twee gemaskerde en gewapende mannen, die in een auto reden. spullen heeft vernield. De Waddinxvener zal de schade vergoeden. Aan de Brederolaan is een po ging gedaan in te breken in een winkel door met een tegel de winkelruit in te slaan. Inbrekers blijken een woning aan de Gruttodreef te hebben bezocht. Met een schroeven draaier was het keukenraam opengewrikt. Ontvreemd werd een videorecorder. Ook is ingebroken in een wo ning aan de Kievitdreef. Aan de achterzijde werd een raam opengebroken. Ontvreemd werd een videorecorder. Vanuit een niet afgesloten au to aan de Marga Klompéhoe- ve verdwenen vijf pakjes si garetten, een portemonnee en een mapje met pasjes. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741 HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. OOM werd in de zomer van 1984 opgericht ter stimule ring van opleiding en werkge legenheid in de bedrijfstak. Sinds die tijd zijn de activitei ten voor de metaalbewerking jaarlijks toegenomen. Vooral vanaf de verzelfstandiging in 1991 zijn bedrijven bedui dend meer aan scholing van medewerkers via het leerlin genstelsel, bijscholing en werkgelegenheidsprojecten gaan doen. ff rudest, fappM. WADDINXVEEN - Diana’s Free Aerobics houdt zaterdag 20 augustus in de voormalige gymzaal aan de Anna van Bu- renstraat bij het Koningin Wilhelminaplein een open dag van 10.00 tot 16.00 uur. Diana Zwanenburg geeft dan gratis lessen waaraan ieder een kan deelnemen. zou zijn gekend. ‘Een behoorlijke verkwisting van gemeenschapsgelden', de supermarkt die toevallig vinden de bewoners, die ook niet schroomden de fractie voorzitters in de gemeente raad van hun visie op het vreemde optreden en de be- van WADDINXVEEN - Zaterdag 3 september wordt er van 10.00-17.00 uur in het win kelcentrum ‘de Passage' in Waddinxveen een Caribische dag gehouden. De dag is op gezet door de winkeliersver eniging in samenwerking met Van Ginkel Vakanties. Negen verschillende reisor ganisaties en twee verkeers bureaus hebben tijdens de Caribische dag een stand in de Passage, om geïnteres seerden te informeren over een vakantie naar het Caribi sche gebied. De deelnemende reisorgani saties zijn Indigo-Maduro, Mobiplan, Holland Overseas Travel, Evenements Reizen, Holland International, Hotel plan, Neckermann, Rent a MTt 7 f 1 Casa en Zeetours. De deelne- WADDINXVEEN - Deze en volgende week wordt er veelal ’s avonds en ’s nachts gewerkt aan de Henegouwerweg (asfal- teringswerkzaamheden) en bij de hefbrug over de Gouwe in Waddinxveen. Het doorgaande verkeer kan daar dan geen gebruik van maken. Omleidingsroutes zijn met borden aan gegeven. Fietsers en bromfietsers kunnen van de afgesloten het college weggedeelten wél gebruik blijven maken. gadering bijeen en zullen dan ook hierover spreken. ‘Het explosieve geluid van ballen tegen de plaat, het ge- dribbel van de spelers en de een meeting-point wordende gelegenheid voor de oudere de gemeente tijdelijk de plaat jeugd zijn vormen van ernsti ge overlast waardoor omwo- PASSAGE 19 -11244 gemotoriseerde verkeer [oten. Op de kruising van de Hene gouwerweg met de Brugweg wordt dan een nieuwe ver- keersregelingsinstallatie ge plaatst. Veel werkzaamheden vinden in de avond en nacht plaats. Desondanks kan er enige hinder voor het verkeer ontstaan. Voor (brom)fietsers wordt een speciale oversteekplaats ge creëerd. Deze plaats wordt tijdens de spitsuren met een tijdelijke verkeersregelin- stallatie beveiligd. spelmogelijkheden in de wijk Zuidplas moeten Kantoorboekhandel beiden op één brommer, die met draaiende motor voor de deur was blijven staan, van door gegaan. Zij zijn gereden j 1 _.T 1_ J. 1_ J_ Z~1 bos. De bromfiets, die overwegend wit was met een blauwe tank je al een protestbrief aan de tingen. en voorspatbord met op de gemeente geschreven, omdat In die periode is voor automo- achterzijde ken met bestuurders en amb- de richtingen niet te passe ren. Wel wordt er voor ge zorgd dat de Zeeheldenbuurt en de Brugweg voor bestem mingsverkeer bereikbaar de meest korte termijn een eind gemaakt wordt aan de de plaats waar de daders zich eerder door hen voorspelde hebben omgekleed. Informa- overlast door paal, bord en tie zal vertrouwelijk worden mand te verwijderen in af behandeld. wachting van het herstel van WADDINXVEEN - Bewoners van het Woubrechterf willen dat het basketveldje bij hen in de buurt onmiddelijk wordt gesloten of ontmanteld wegens excessieve overlast. Ze heb ben daar het gemeentebestuur een en andermaal om ver zocht. B. en W. zien daar echter op dit moment geen enkele aanleiding toe. Er is volgens het gemeentebestuur geen sprake van onacceptabele overlast van het basketbalveldje, dat aan het Raadhuisplein een welkome aanwinst wordt ge noemd voor de woonwijk Zuidpas is. De bewoners hebben nu een het pas gerenoveerde speel- bezwaarschrift bij het college veld, met welke renovatie alle ingediend en de hulp van de raadscommissie voor be zwaar- en beroepschriften in geroepen. De leden van deze commissie onder voorzitter- door de gemeente voogestelde schap van oud-D66-raadslid “lapmiddelen', zoals het aan- irig. H.P. Barth komen woens- brengen van ander (geluid- dagavond 31 augustus in ver- dempend) plaatmateriaal, het aanleggen van een aar den wal en het planten van bosjes geen enkele zin had den en onnodige kosten met zich zouden brengen. In de afgelopen dagen heeft op het basketbalveldje ver wijderd, kennelijk om ander nenden niet meer normaal op plaatmateriaal aan te bren- hun terrassen kunnen zitten en vaak naar binnen vluch ten, waar zelfs deze overlast doordringt', zeggen de bewo ners FT - brechterf 19b), A.J. Hoogen- doorn (Woubrechterf 21b), R. BOSKOOP - Maandagoch- Helsdingen tend 15 augustus om negen 21a) en P. de Vries (Wou- brechterf zeggen het er overi- uur vond een overval plaats brechterf 19a) over him vrij- gens van harte mee eens te op het PTT-postagentschap in dag verstuurd bezwaar- zijn dat ook de oudere jeugd een supermarkt aan de Lin- schrift. r 1 naeusweg in Boskoop, vlakbij Het grieft de bewoners voorts Zuidplas moeten hebben, dat het basketbalveldje zon- - spraak in twee dagen tijd in Gesloten voor het verkeer de plaats is gekomen van een slechts enkele weken daar voor gerenoveerd speelweide. De nieuwe asfaltlaag, paal, het Gouwebos. Twee personen kwamen voor de PTT-balie en vroegen om geld. Zij waren normaal ge kleed en droegen beiden een helm met dichtgeklapt vizier, voor gerenoveerd speelweide. Toen de 43-jarige lokettiste De nieuwe asfaltlaag, paal, niet snel genoeg reageerde plaat en basket kostte 21.000 werd door één van de overval- gulden exclusief btw, in welke Iers, die een pistool had, in de uitgave de gemeenteraad niet balie geschoten. Ook werd geschoten op een 18-jarige medewerkster van de supi te dicht in de buurt kwam. Daarbij stond tevens in de buurt een 47-jarige klant van de supermarkt. Toen de overvallers het geld sluitvorming ontvangen hadden zijn zij er op de hoogte te stellen. WD, D66 en Unie 55+ lieten deels De Henegouwerweg is tot ko- horen ‘geschokt1 te zijn, van mende zaterdag afgesloten PCW, PVdA en CDA werd nog tussen de op- en afrit naar niets vernomen. rijksweg A12 bij het Gouwe- in de richting van het Gouwe- Begin vorige maand hadden aquaduct en de tunnel in Bos koop. De afsluiting geldt van 19.00-06.00 uur in beide rich tingen. diverse individuele gesprek- bilisten ook de hefbrug in bei- kleding werden even later tenaren geen enkel resultaat aangetroffen in de fietsen- hadden opgeleverd en het stalling van de rooms-katho- veldje in spoedtempo werd lieke Don Bosco-MAVO daar aangelegd. De omwonenden eisen dat op blijven. Vanaf zaterdagmorgen 20 au gustus is de Henegouwerweg weer beschikbaar, zodra de noodzakelijke markeringen zijn aangebracht. Naar ver wachting is dat rond 9.30 uur. wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen 4 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Gouwestraat 21 Boskoop 01727-12506 KANTOOR KANTOOR Een O1S9R 19.309 50e Jaargang No.02402 OS Rijnlondstroat 4, Waddinxveen Telefoon: (01828) 16119 V.3 SCHOENEN Weekblad voor Waddinxveen Inschrijven: Woensdag 17 en 24 augustus van w 19.00-21.00 uur aan de zaal; g J Telefonisch (071)414042; Voor aanvang van de eerste les 30 minuten voor aanvangstijd). J L 00K 's-AVONDS M EN ZATERDAGS lli VOORU NVM BESCHIKBAAR IwakLH Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen, telefoon 01828-13061 Valkenburgerlaan 3 f 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1