Asielzoekerscentrum aan de Zuidelijke Rondweg Inbraken in Tractor met stro Uien ^Poortvliet 'T IS ECHT WAAR wnK vwitgoed de vriexenpecialitt QQBOOT /M.S77.11V Keus valt op Stuurman B V voor huizen Zuidplas ’90 gekanteld morgana slaapkamers drie huizen Zevende lustrum Oranje-galerij november boodschappen in de Oranjegalerij doet en net jes de kassabonnen bewaart maakt elke week kans op een prijzenpakket ter waarde van f 125,- en men dingt tevens mee naar een eenmalige hoofdprijs van f 500,- aan waardebonnen. Er moeten daarvoor vijf verschillende kassabonnen in een speciale envelop worden gedaan. Met kan net zo vaak meedoen als men wil. OPTIEK b BURGERS Millimeterwerk VFBBOOM makelaardij b.v.. .«V Julianastraat 6. QQ Waddinxveen, tel. Onafhankelijk Nieuwsblad Gemeente en ministerie worden het eens Ds. C. Bregman in Open Cirkel KABOUTER- KINDER- VERSJES Brenuner HET NIEUWE BOEK VAN HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP 01727-15409 SCH00NL00PMAT die water, modder, zand, ce ment, honde- en katteharen, vet, olie etc. Moeiteloos op neemt. WASBAAR op 40°. Diverse maten en kleuren. In Waddinxveen UITSLUI TEND VERKRIJGBAAR BIJ: UNIEKE KINDERBRILLEN COLLECTIE BIJ BOEK: 39.95 CD: 12.50 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll Van elke gulden 87 cent naar de Kankerbestrijding KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 Waddinneen MEGACOLOR /GOEDKOPE VRIEZERS^ van 100 Itr. 379,-tot 600 Itr. 1.199,- inruil en 2e hands tot 50,- meeneemkorting KERKWEG OOST 224 ZIJDE 6 WS' HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING NVM ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS ÏT~|.d s-AVONOS M EN ZATERDAGS KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H de pater makelaardij MAKELAAR 0.Z.I HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II111111111111111111111 A VAN DER LINDE ■I ontwikkelen: M a f 5.95 M ■I nabestellingen f 0.95 50e Jaargang No.02405 WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1994 Voor de kinderen staat er vrijdag op het dan verkeersvrije Koninin Wilhelminaplein een superglijbaan «3 m co CM y i fotoservice per foto - een definitieve vluchtelingen- (Koningin Wilhelminaplein) sen en een dependance van de Hooge Burch uit Zwammer- dam. komen kramen voor de win kels met demonstraties en aanbiedingen, maar ook een superglijbaan en andere kin- SCHOENEN Telefoon 01828 12012 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 KANTOOR KANTOOR Rijnlandstraat 4, Waddinxveen Telefoon: (01828) 16119 Een Hoofdstraat 37 (Novalux) Bergambacht tel. 01825-1444 Oudekerk a/d IJssel 01808-1866 Westbroek (Utr.) 03469-1459 Volop keus - Volop voordeel!! KERKSTRAAT 2 - 28. BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 eekblad voor Waddinxveen doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating ff (01828) 12596 Koordeinde 76a Waddinxveen OOGMET1NG - BRILLEN - CONTACTLENZEN Winkelcentrum Groensvoorde, Waddinxveen. Tel 01828-30240. Zie onze advertentie elders in deze krant. Op de plattegrond van Waddinxveen de plek waar het tijdelijk asielzoekerscentrum langs de Zuidelijke Rondweg is gesitueerd. (Te kening: Gemeente Waddinxveen). Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (01828) 12298 I opgesteld. VOOR U BESCHIKBAAR lM>KELAABJ 11 .^1-1 J Morgana heeft de kast die aan alle kanten past plas—Extra hebben de wo ningbouwverenigingen Wad dinxveen en SSW de handen ineen geslagen. De wijk zal worden voorzien van koopwo ningen en van sociale wonin gen. Ook is er een kerk vierde kerk voorzien van de Centrale Hervormde Gemeente, die overigens niet eerder dan in 1996 zal worden gebouwd, een viertal woonwagenplaat- 01828 - 12309 nomen werd een tv, een video, een cassetterecorder, een geldbedrag en dozen snoep. Vrijdagavond werden twee personen overlopen terwijl ze inbraken in een woning aan de Middelburgseweg. De ge hele woning werd overhoop gehaald. Wat weg is, is nog niet bekend. Aan de Tweede Bloksweg werd in de nacht van zater- Het gemeentebestuur van Waddinxveen is van plan nog dit jaar met de bouw in het bestemmingsplan Zuidplas 1990, zoals de officiële naam van Zuidplas—Extra luidt, te beginnen. In totaal zullen er tussen de 400 en 450 huizen kunnen worden gebouwd. Architectenbureau Stuur man Partners BV tekent de eerste 85 tot 90 woningen. Voor de woningbouw in Zuid- WADDINXVEEN - De ge sprekken tussen het ministe rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de gemeente Waddinxveen naar Op initiatief van het gemeen tebestuur zal ook worden ge probeerd een project van energievriendelijke wonin gen in Zuidplas—Extra gere aliseerd te krijgen. PCW, WD en CDA hebben dat met elkaar afgesproken in het be leidsprogramma 1994—1998. De drie architectenbureaus die streden om de het tekenen voor het eerste woningbouw project in Zuidplas—Extra deden dat op uitnodiging. De tekeningen van Stuurman Partners BV bleken bij alle betrokkenen de hoogste ogen te gooien. WADDINXVEEN - Vrijdagmiddag is in het gemeentehuis besloten dat het architectenbureau Stuurman Partners BV van de Brugweg de eerste huizen mag ontwerpen die in de wijk Zuidplas—Extra zullen worden gebouwd. Het bureau wist de strijd te winnen van de twee andere uitgenodigde plaateselijke architectenbureaus L. Roggeveen BV (Tweede Bloksweg) en Topos BV(Middelburgseweg). we seizoen van de hervormde ontmoetingskring De Open Cirkel gaat op woensdag avond 14 september om acht uur in de Schaapskooi aan de Nesse weer van start. Op de ze avond is ds. C. Bregman uit Zoetermeer uitgenodigd om het thema ’Bevrijd leven’ te behandelen. Hij zal dit doen naar aanleiding van Ga laten 5:1-4. Veel niet-christenen, maar u ook christenen, vragen zich beloopt enkele duizenden gul- vaak af of het mogelijk is om uit de wet te leven en toch vrij te zijn, of kun je alleen vrij zijn als je innerlijk buiten de wet leeft? Ds. Bregman zal de bezoekers duidelijk maken De TROS-televisie zendt maandagavond 12 sep tember een uitvoerige do cumentaire uit waarin u kunt zien wat kanker voor jongeren en ouderen betekent. Aansluitend kan via de bekende gratis hulp- en informatielijn van de Nederlandse Kan kerbestrijding - 06- 0226622 - contact worden gezocht met voorlichters van patiëntenverengin gen en van de Kankerbe strijding. De Nederlandse Kanker bestrijding rekent ook dit jaar weer op uw steun. Uw geld wordt goed be steed. Juwelier Spruy- jcuLc, x i «2/ DeiicatlfeTTf Rauwkost, Topslager G.K. Tilburg, Kantoorboek handel D. Sonneveld BV, VSB Bank, Café Royal, Bakkerij H.J. Éshuis, Albert Heijn en de Wereldwinkel Waddinx veen. B. GLASER voorzitter van de afdeling Waddinxveen van de Neder landse Kankerbestrijding. WADDINXVEEN - Maandag morgen 29 augustus om streeks negen uur kantelde op de kruising Willem de Zwijgerlaan-Jufiana van Stolberglaan een aanhang wagen met stro. De aanhangwagen werd ge trokken door een tractor. Ver moedelijk heeft de bestuur der de bocht met iets te hoge snelheid genomen. Het ge volg was dat er 200 balen stro WADDINXVEEN - Het nieu- op straat lagen waardoor een deel van de kruising moest worden afgezet. Aan de Graanakker werd vo rige week in de nacht van maandag op dinsdag een poli tievoertuig bekrast. De da der, een 44-jarige Waddinxve- ner, kon ter plaatse worden aangehouden. Zaterdagmiddag werd aan gifte gedaan van het bekras sen van een bestelauto aan de Vlasakker. Het schadebedrg Dorpstraat 38, Waddinxsveen, 01828 - 18090 Zijde 3, Boskoop, 01727 - 12965 WADDINXVEEN - De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbe- strijding-Koningin Wil helmina Fonds (KWF) zal weer volgende week (12-17 september) in Waddinxveen worden ge houden. derspelen, een ballonnenwed strijd (prijzen een fototoestel, een walkman en een pocke tradio) en een optreden van het muzikale duo De Garde- robo’s en de accordeonist Pe ter Bruys. Verder is om 16.00 uur een modeshow. De Oranjegalerij, destijds of ficieel geopend door commis saris der Koningin mr. J. Klaasesz, bestond eerst al leen uit één winkelstrip aan de oostzijde. Later kwamen de winkels aan de westzijde erbij. In het winkelcentrum zijn 15 winkeliers gevestigd die alle maal het zevende lustrum luister bij zullen zetten met een reeks van activiteiten, demonstraties, attracties, aanbiedingen en festivitei ten. Het zijn er te veel om op te noemen, zo blijkt uit een door de winkeliers opgestelde lijst. Wie tot en met zaterdag 12 WADDINXVEEN - Met het forceren van de schuifpui kon worden ingebroken in een woning aan de Van Mecklenbur- gh Schwerinlaan. Ontvreemd werd een gouden ketting. Aan de Prinses Beatrixlaan dag op zondag ingebroken in werd in de nacht van donder- het kantoor van het Leerbe- dag op vrijdag ingebroken in drijf voor de Tuinbouw. Via een schoolgebouw. Men het opensmj den van een ruit kwam het gebouw in door het 1S men bmnengekomen Weg inslaan van een ruit. Wegge- genomen werden een tv, vi- nomen werd een tv. een video, deo, computer, geldkistje en een telefoon met modem. Zondagmiddag werd vanuit een auto, die stond gepar keerd aan de Wingerd, de au- dio-apparatuur ontvreemd. Men kwam in de auto door het openwrikken van het por tier. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Voor de viering van het 35-ja- rig bestaan tekenen Video Li on, ’t Handwerkhoekje, De Kado Shop, Le Drugstore, Gall Gall, tenburg, C A Groente, Fruity en 1 van Het KWF bestaat dit jaar 45 jaar. In al die jaren is het gegaan om één doel: ‘Een beter leven voor kanker patiënten, jong en oud1. Dit is dan ook het thema waaronder dit jaar wordt gecollecteerd. In de folder, die de Wad- dinxveners vrijdag van PTT Post in de bus krij gen, kunt u meer lezen over de voornaamste ac tiviteiten, waaraan het KWF uw gift besteedt: wetenschappelijk onder zoek, voorlichting en be geleiding van kankerpa tiënten. Hoe komt de Nederland se Kankerbestrijding aan het geld? In 1993 werd bij de jaarlijkse collecte 14,2 miljoen gulden ingeza meld; 977.000 particulie re gevers droegen daar naast 22,3 miljoen bij. Uit erfenissen en legaten ontving het KWF 31,8 miljoen, terwijl het be drijfsleven 2,7 miljoen schonk. De eigen loterij van de kankerbestrijding leverde 7,3 miljoen op. Afdrachten ontvangen uit de Algemene Loterij Nederland en uit toto en lotto bedroegen ruim 2,3 miljoen gulden. voor verwerving, huis vesting en bestuur- en bureauwerkzaamheden komt van elke ontvangen gulden ruim 87 cent rechtstreeks ten goede aan de kankerbestrij ding. dens. Zaterdagmiddag werd inge broken in een flatwoning aan de Zuidplaslaan. De toe gangsdeur werd met grof ge- weid ingetrapt. De gehele wo- fiat je niet werkelijk vrij bent ning werd doorzocht. Er werd als je niet weet wat het vermoedelijk niets weggeno- betekent om een Christen te men. zijn. voor ongeveer 600 mensen, hebben inmiddels een locatie opgeleverd die voor het mi nisterie bruikbaar en voor de gemeente acceptabel is. Het gaat hierbij om een loca tie langs de Zuidelijke Rond weg, tussen de Beijerinck- laan en de spoorlijn Alphen aan den Rijn. Daarmee zijn lokaties als het bedrijven park Coenecoop 2 en Zuidplas ’90 van de baan, omdat daar te veel activiteiten gaan plaats vinden. De lokatie NKF Kabel BV aan de Noord- kade is eveneens afgevallen. Het is de bedoeling van het ministerie van VWS om een tijdelijk asielzoekerscentrum in Waddinxveen te vestigen, S waar mensen verblijven C- waarvan na een eerste ver- g hoor door het ministerie van g- Justitie is vastgesteld dat zij ZS1 een redelijke kans hebben om status te verwerven. Na het verblijf in het asiel- zoekerscentrum, in principe voor een periode van f.7 maximaal een half jaar, moe- 1 \x ten de bewoners doorstromen naar de zogeheten ROA-wo- JX ningen (Regeling Opvang MM Asielzoekers), verspreid over ^7- het hele land. Voor wat betreft de vesti- gingsduur van het asielzoe- C kerscentrum op de locatie aan de Zuidelijke Rondweg, C denkt het ministerie in eerste instantie aan een periode van 3 jaar, die te verlengen is met “7*. maximaal 2 jaar. Over dit punt en over een aantal andere zaken versterking politie en onder- aanleiding van een verzoek van de rijksoverheid om me dewerking te verlenen aan de tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) WADDINXVEEN - Het win kelcentrum Oranjegalerij viert vrijdag 9 september sa men met de weekmarkt, die de bloemetjes buiten zet met waardebonnen en standwer kers in de Willem de Zwijger- laan, het 35-jarig bestaan. Op de avond van die dag zijn de winkels (inclusief de su permarkt van Albert Heijn) geopend tot negen uur. Dat betekent dus een extra koop avond in Waddinxveen. Tij dens de festiviteiten geeft ook de Wereldwinkel Waddinx veen acte de présence. Voor het ‘verjaardagpartijtje voor de klanten4 wordt vrij dagmorgen 9 september om negen uur het Koningin Wil helminaplein voor het door gaande verkeer gesloten. Er wijsvoorzieningen - dient ech ter nog verder overleg te wor den gevoerd tussen het minis terie van VWS en de gemeen te. De resultaten van dit over leg worden vastgelegd in een tussen het rijk en de gemeen te te sluiten bestuursovereen komst, waarin de voorwaar den worden opgenomen waaronder de gemeente be reid is medewerking te verle nen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum op de beoogdelocatie. Hiervoor moet bovendien een procedure worden gevolgd in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (tijde lijke vrijstelling bestem mingsplan). Uiteindelijk be paalt de Waddinxveense ge meenteraad waarschijnlijk in november of er op zijn grond gebied een asielzoekerscen trum komt. Vóórdat de gemeenteraad be sluit - naar verwachting op woensdagavond 23 november - om hierover al dan niet een bestuursovereenkomst met het rijk aan te gaan, zullen de plannen op een informatie avond aan de bevolking wor den gepresenteerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1