over winkelhart NIEUW Ubica doet w je conditie SLAPEN SLAPEN 19.90 0.89 Gemeente eist beperking overlast van asielzoekers Nieuwe notitie ivoor Boxspring. 1295,= 1.25 0.59 vei&ooM makelaardij b.v.. OT Julianastraat 6, iffla Waddinxveen. tel. 01828- 12309 Nieuwe praktijk van start Provincie betaalt mee aan polder- kunstwerk Vergadering Rabobank Voortzetting groenbeleid DISKETTE VOORDEEL! b BURGERZ Drugsstickers Huisartsen praktijken zijn vol Nieuwsblad Onafhankelijk Vaste subsidie voor RTW-radio van der linde HARWA Dinsdagavond 11 oktober geeft bevolking mening Fraudezaak van 78.000 gulden WADDINXVEEN - Bij het ge meentebestuur is door de jus titie melding gemaakt van een fraudezaak in Waddinx veen, die zich buiten de landsgrenzen uitstrekt en waartoe de officier van justi tie een onderzoek ingesteld wenst te zien. College weer in oriëntatiefase EEMSKERK Desso Goya, wollen tapijt op z’n mooist Bremmer nun LAAT DE BUREN MAAR DENKEN DAT UW JALOEZIEËN UIT ITALIË KOMEN. MEGACOLOR WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP ZIJDE 6 01727-15409 INBRAAK BEVEILIGING Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE H~~l WADDINXVEEN - De Wad- RTW-radio, zo blijkt uit de ge- VAN 1099,- VOOR 899,- uuuuuuuuui 1111111111111111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiii mui iniiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii I Uil llllllllllllll UUUUUUUIUII B il Topkwaliteit TDK diskettes HD Bij 2 doosjes een meeneembox kado T|ïr* KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES WADDINXVEEN - Voor vol gend jaar staat weer een uit gave van tienduizend gulden 8.00-8.30 uur en vervolgens op afspraak tussen 8.00 en 11.00 uur. Tussen 12.00 en 12.30 uur is er telefonisch spreekuur. Dokter Van den Brule, die de praktijk heeft overgenomen van P.C.W. Hertogh, komt uit Rotterdam, is getrouwd en Uit gegevens van het Wad dinxveense gemeentebestuur blijkt dat het in de bedoeling ligt van deze praktijk in de toekomst een tweehoofdige praktijk te maken. UUUUUUUIUII SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg Oost 177 Waddimveen Telefoon 01828 12012 KERKWEG OOST 224 M.NEELEMAN Installatiebedrijf kv. UW BEDDENSPECIALIST NIEUWE HAVEN 161 GOUDA (bij het bolwerk) TELEFOON 01820-84770 per doosje van 10 stuks SNELSERVICE d INTERIEURVERZORGING Domstraat 38, Waddinxveen Zijde 3, Boskoop telefoon: 01828-12373 Telefoon: 01727-12544 om half acht de eindbeslis sing zal nemen. Het ligt nog steeds in de be doeling van het Waddinxveense gemeentebestuur een winkelhart te realiseren aan de westkant van de Passage, maar dan moet de claim van MAB Projectont wikkeling BV wel van tafel zijn. (Foto: Archief - Sjaak Note- boom). De betreffende fraude, die in het gemeentehuis bekend is bij de afdeling Welzijn, On derwijs en Sport (WOS), om vat naar verluidt een bedrag van ongeveer 78.000 gulden. In het kader hiervan is een conservatoir beslag aan de or de, hetgeen een besluit van het college van B. en W. vergt. BLAUPUNKT HIFI STEREO VIDEORECORDER RTV 286 Slim-line midmount design nieuw supersnel loopwerk eenvoudige bediening showview programmering met timer 6 programma’s binnen 31 dagen diverse aansluitingen afstandsbediening college van Burgemeester en Wethouders in een toelichting wicht te vinden tussen e*gen, op de gemeentebegroting voor 1995. B. en W. herinneren de ge meenteraadsleden er aan dat bijna acht maanden geleden een jarenlange discussie over de lokatie waar de uitbrei ding van het hoofdwinkelcen trum moet komen werd afge sloten met een meerderheids besluit voor de westkant van het huidige winkelcentrum ‘de Passage'. Om tot een spoe dige planontwikkeling te ko men is het volgens B. en W. van belang fasegewijs de nu WADDINXVEEN - Vorige week donderdag dook er bij een lagere school in Waddinx veen een brief op waarin ou ders worden gewaarschuwd tegen LSD-drugs dat in stic kers zou zitten en die zelfs door de huid zou kunnen wor den opgenomen. De brief zou afkomstig zijn van de politie Amsterdam. Alles wat in de brief staat is echter grote on zin, zo laat de WEaddinx- veense politie weten. DUBBELPRINT VOORDEEL- PRINT III1111IIIIII1111111IIIIIII11111111II11IIII11IIIIIIIIIIII11111111IIII1111111IIIIII111II1111111111II de pater makelaardij MAKELAAR O.Z. I HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. l ll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11111II l ll 111111111111111111 WADDINXVEEN - Huisarts P.J.E. v.d. Linde (Souburgh- laan) heeft het Waddinxveen se gemeentebestuur laten weten dat de plaatselijke huisartsen zorgen hebben over de gezondheidstoestand binnen het aan de Zuidelijke Rondweg te vestigen asielzoe kerscentrum. Alhoewel naar verwachting de nodige medische voorzie ningen in het centrum met 600 vluchtelingen zullen wor den gedetacheerd zal het toch wellicht ook een claim gaan leggen op de huisartsen, het geen op praktische zorgen bij de plaatselijke medici stuit, zo is de gemeente te verstaan gegeven. Dokter Van der Linde heeft kortgeleden zijn zorg laten weten aan wethouder J. Nee le (PCW), die binnen het col lege van B. en W. verantwoor delijk is voor de volksgezond heid in Waddinxveen. Ook is er door de huisartsen een brief over dezelfde kwestie geschreven. Het gemeentebestuur meent dat het asielzoekerscentrum geen druk zal behoeven uit te oefenen op de omvang van de huidige lokale medische zorg, omdat met de rijksoverheid daarover - op basis van de in formatie van de plaatselijke huisartsen - afspraken zullen moeten worden gemaakt. Dat betekent derhalve dat in het asielzoekerscentrum sprake zal zijn van voldoende medi sche zorg. WADDINXVEEN - In de loop van dit jaar denken B. en W. de ontwerp-selectie voor het polderkunstwerk in de wijk Zuidplas te kunnen afronden. Dat meldt het college in de toelichting op de gemeentebe groting voor 1995. Voor het kunstwerk zal ge bruik gemaakt worden van de schepraderen uit het gemaal Bloemendaal (Henegouwer- weg). Na de keuze van het ontwerp zal overgegaan kun nen worden tot de plaatsing van het kunstwerk in de eer ste fase. Voor de realisatie van het pol derkunstwerk wordt door middel van een open inschrij ving een kunstenaar gezocht. Het bij de provincie Zuid-Hol- land ingediende subsidiever zoek van f 30.000,- is gehono- of?s kort"* WADDINXVEEN - De Rabobank Waddinxveen houdt donderdavond 13 oktober om acht uur in ho- tel-café-restaurant De Unie (Kerkweg-Oost) de jaarlijkse algemene leden vergadering. Op deze agenda staan als punten de notulen van de vorige veragdering, de jaarrekening 1993, de ver kiezing van leden voor het bestuur en de raad van voor een eigen inbreng van de gemeente. B. en W. hebben daarom een duidelijke voor keur voor een overeenkomst, omdat dan meer op de plaat selijke situatie toegesneden voorwaarden kunnen worden opgenomen, en maken dus gebruik van de overgangsre geling. Het college is van mening dat, ondanks het feit dat de komst van een asielzoekers centrum - in Waddinxveen voor 600 personen - gepaard kan gaan met negatieve randverschijnselen, de ge- 1 niet haar verant woordelijkheid" en dus, waar mogelijk, een 1 te leveren aan het verminde ren van de opvangproblema- tiek van vluchtelingen. In de bestuursovereenkomst zijn voorwaarden opgenomen die de bedoeling hebben de mogelijke negatieve randver- 1X_ 1-4? in te dammen. Zo zijn er be zoekerscentrum. Er wordt een toelichting gegeven over de plannen, onder meer door enkele vertegenwoordigers van het ministerie van 'VWS en belangstellenden krijgen de gelegenheid hun vragen en op- of aanmerkingen ten aan zien van de plannen naar vo ren te brengen. Voor de realisering van het asielzoekerscentrum moet overigens ook nog een proce dure gevolgd worden op grond van de Wet op de Ruim telijke Ordening (tijdelijke vrijstelling bestemmings plan), alvorens tot verlening van de benodigde bouwver gunning kan worden overge gaan. De raadscommissie voor age- meen bestuurlijke zaken ver gadert vervolgens op woens- dagavond 9 november om half dinxveense arts F. J. van den Brule is maandag 3 oktober met zijn dokterspraktijk in lopende besluitvorming af te ronden. ‘Momenteel bevinden wij ons (weer) in een oriënta tiefase. In deze fase zal een aantal stedebouwkundige uitgangspunten en randvoor waarden worden geformu leerd met in achtneming van het gestelde daarover in het collegeprogramma van PCW, WD en CDA‘. ‘Op basis van een stedebouw- kundig plan zal de financiële haalbaarheid daarvan wor den beoordeeld. Tevens wordt overleg gepleegd met betrok ken partijen over de status van de intentie-overeen- komst. Na de gewenste duide lijkheid hierover zal in deze fase de keuze van een project ontwikkelaar nader aan de orde komen', aldus B. en W. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741 HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. WADDINXVEEN - Onder het uitdrukkelijke voorbehoud vond gehouden overhet asiel- dat het gemeentebestuur een en ander dient goed te keuren en dat burgemeester C.M. van der Linden van oordeel moet zijn dat een toereikende politiezorg in Waddinxveen, met het oog op de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Zuidelijke Rondweg, voldoende is gewaarborgd, heeft het college van B. en W. de voorwaarden vastgesteld voor de komst van het tijdelijke AZC en deze, voorzien van een handtekening, toegezonden aan het ministerie van Volksge zondheid, Welzijn en Sport. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. acht over deze materie, waar na de gemeenteraad op r_j._ woensdagavond 23 november het Gouwedorp begonnen. Hij heeft zich gevestigd op het adres Zuidplashof 11, naast het winkelcentrum Zuidplas. De nieuwe arts houdt elke dag een inloopspreekuur van ten tegengaan dat in het asielzoekerscentrum mensen worden geplaatst die de in take-procedure in een onder- zoeks- en opvangcentrum niet hebben doorlopen en nog niet gehoord zijn door het mi nisterie van Justitie. Op die manier wordt bereikt dat alleen asielzoekers met ning van de vluchteïingensta- dag voor de zoveelste maal ruiten ingegooid - volkstuinencomplex de Sniepweg en het bedrij venpark Coenecoop. WADDINXVEEN - Het ge meentebestuur heeft in een toelichting op de gemeentebe groting voor 1995 de gemeen teraad laten weten dat de in gezette weg van het groenbe- heer zal worden voortgezet. Zo natuurlijk mogelijk groen- beheer, evenwichtige verder gaande privatisering en be drijfsmatiger uitvoeren van de werkzaamheden zijn de pijlers hiervan. oVoor een goed draaiende bezint zich weer over een notitie over een winkelhart aan de plantsoenendienst is het vol gens het college van B. en W. van belang een goed even- veelal betrokken en lokaal be kend personeel (55% van het werkpakket), en personeel van derden (45% van het werkpakket) die vaak op ba sis van uitbesteed werk hun arbeid verrichten. Naast de voordelen van het uitbesteden van substantiële delen van het werk zeggen Burgemeester en Wethouders wel steeds alert te willen blij ven op de nadelen ervan. kt°bned Het tijdelijk asielzoekerscen trum wordt in Waddinxveen gevestigd voor een periode van drie jaar, welke termijn met wederzijdse instemming eventueel kan worden ver lengd met ten hoogste één jaar. Door, met inachtneming van dit voorbehoud, vóór 1 okto ber accoord te gaan, valt de gemeente Waddinxveen on der de overgangsregeling van het faciliteitenbesluit op vangcentra, waardoor met de rijksoverheid nog een be stuursovereenkomst kan worden gesloten. Sinds 1 juli van dit jaar is normaliter een soort stan daardregeling van toepas sing, die minder ruimte laat Dokter EJ. van den Brule met zijn assistente Leontine Lekx. (Foto: Sjaak Noteboom). heeft twee kinderen. De prak- reerd. Voor het totale project tijk aan de Zuidplashof be- isf112.500,-beschikbaar. treft een tijdelijke vestiging. geschopt alsmede haar be dreigd. Het gaat om vier bui tenlandse jonge mannen van ongeveer 1.70 m lengte met trainingsbroeken en sport schoenen. Aan de Sniepweg werden in redelijke kans op toeken- de nacht van zaterdag op zon- J_ 1 J /T «-» rr xrr\r\io ryrzirvl van het tussen tus in het Waddinxveense asielzoekerscentrum worden geplaatst. Dinsdagavond 11 oktober om half acht wordt in het wijkge- bouw De Hoeksteen (Es- doornlaan) een informatiea meentelijke overheid weg mag lopen voor maatschappelijke bijdrage dient Meisje beroofd WADDINXVEEN - Vorige week woensdagavond werd aan de Oostringdijk een 23- jarige Moordrechtse beroofd die daar op de fiets reed. Zij werd door vier mannen tot WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentebestuur Passage-West, waarover de gemeenteraad in februari van dit jaar een definitief lokatiebesluit nam. Dat schrijft het die de bedoeling hebben de schijnselen te voorkomen of stoppen gedwongen waarna j21’men haar om geld vroeg. palingen opgenomen die moe- Dat had zij niet bij zich, waar- oo- na de mannen haar kettinkje Op de begroting voor de lokale van haar nek trok. Het vier- RTW-radio, zo blijkt uit de ge tal heeft ook tegen haar fiets meentebegroting voor 1995. De RTW-radio krijgt sinds dit jaar een structurele garantie- subsidie in het exploityatiete- kort tot maximaal tien mille. Als inspanningsverplichting hierbij geldt dat de omroep tracht zoveel mogelijk finan ciële steun te verkrijgen via andere bronnen, waarbij de nadruk ligt op reclame-in- komsten. Ook dient met enige regelmaat een luisteronder zoek verricht te worden. i f 2X9.- OOK s-AVONDS EN ZATERDAGS VOORD BESCHIKBAAR SCHOENEN Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 KANTOOR KANTOOR Kerkweg Oost 183 - 2741 HD Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR. SNELLE LEVERING, GRATIS THUISBEZORGEN, GRATIS MONTAGE. WOENSDAG 5 OKTOBER 1994 50e Jaargang No.02409 DE BEKRONING IN UW WONING Vloerbedekking Gordijnen Slaapcomfort Zonwering Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon 01828- 16119 Weekblad voor Waddinxveen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (01828) 12298 Dcrpstmt 33 2742 AP W»*finxvHn Tffoon 01C8 3 03 M VPS komplete set 160 of N. 180 vanaf 'doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating 1T (01828) 12596 Noordeinde 76a Waddinxveen 1 1 - 7 1J_- Nu voor een prijs met een knipoog: ter introductie van 359,- voor per strekkende meter (400 cm breed) V, z~»4- xrnvrm ■»-» zT n_ t l.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1