rij voor Coenecoop 2 Nieuw clubhuis 13,95 Ondernemers weer in de REHORST TWEEDE KAART GRATIS Thuishulpcentrale zoekt oppas en gastgezinnen Zoeken naar plekken voor speelplaatsen BOlMllïVIUJ» ‘Ons Genoegen6 Onafhankelijk Fietsen gestolen Gemeente schakelt extern bureau in 20 oktober opening! Bezinning over nieuwe bedrijfsterreinen Snorfiets vernield Echtpaar 65 jaar getrouwd BOEREN BELEGEN HOODIE VFIBBOOM makelaardij b.v.. Julianastraat 6, QjQ Waddinxveen, tel. 01828- 12309 Inbraken in huizen Open keuken in Souburgh Voorverkoop bijVW Auto in slip op rijksweg NinBarlinge 01727-15D w Nieuwsblad 1 kilo Tl LAAT DE BUREN MAAR DENKEN DAT UW JALOEZIEËN UIT ITALIË KOMEN. HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP ZIJDE 6 01727-15409 HARWA INBRAAK BEVEILIGING Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden KU 4 7 kl I 147TTT cretaris) en A. de Knoop. (Foto: SjaakNoteboom). WONING! REPROSET J 1111111II1111111111 1111111111111111111 lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll 11111111 l'l 111111111 lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES Binnen de gemeente Wad dinxveen is met betrekking tot speelplaatsen een aantal problemen naar voren geko men, zo schrijven B. en W. in de toelichting op de gemeen tebegroting voor 1995. De problematiek laat zich volgens het college in hoofd zaak onderscheiden naar: - beheer- en onderhoudssitu- atie; - afnemende middelen zoals geld en menskracht; - functionele, visuele en tech nische veroudering; Wegens inrichting van onze nieuwe zaak zijn wij gesloten op 17-18-19 oktober. PASSAGE 19 11244 gebouwtje, dat hij een ‘pracht lokaal' noemde. Door deze voorziening is het volkstuin complex volgens hem com pleet geworden. Bij de volkstuindersvereni- ging ‘Ons Genoegen1 vinden 80 menden hun vertier. Het is ook een mooi wandelgebied, waar konijnen, hazen, her- melijnen en talloze vogels te vinden zijn. i Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u bij aankoop van een wenskaart een SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg Oost 177 Waddinneen Telefoon 01»2> 12012 WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentebestuur laat een onderzoek uitvoeren naar plekken in woonwijken waar jeu de boulesbaantjes, basketbalveldjes en speelter- reintjes gemaakt kunnen worden. Er wordt naar gestreefd het spelen en het woongenoot te laten samengaan. zien op een geslaagd open huis. Oud-voorzitter Chris de Vries nam er het nieuwe clubhuis in gebruik. De volkstuinders namen in mei 1981 hun toen nog illega le complex (dat nu van ge meentewege wordt gedoogd) in gebruik. Het toenmalige clubhuis was van hout en zat met roestige spijkers in el kaar. M.XEEIEMAX installatiebedrijf bx KOMT U GERUST BIJ ONS LANGS VOOR DE NIEUWE AGENDA’S EN KALENDERS o.a. de Marjolein Bastin. Aan de Alpherwetering werd donderdagavond ingebroken door het forceren van het voordeurslot. Weggenomen werden een fototoestel, siera den en twee betaalpasjes. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10. 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. pas, vooral tijdens de avond uren is het grootst. Belangstellenden kunnen ge heel vrijblijvend informatie opvragen bij De Vierstroom Thuishulpcentrale. Ellen van den Zilver of Marion Dubois zijn telefonisch te bereiken op alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur op 01820-19191. ‘Het clubhuis is er voor vriendschap*, sprak Chris de Vries over het gerenoveerde WADDINXVEEN - Veel ou ders kiezen ervoor hun ge handicapte kind thuis te la ten opgroeien. Voor een kind is dit dikwijls prettiger dan opname in een internaat, maar voor het gezin vaak een zware belasting. Om deze ou ders te ondersteunen zoekt de Thuishulpcentrale vrijwilli gers die af en toe de zorg voor het gehandicapte kind over willen nemen. Dit kan vari ëren van een avond oppassen bij het gezin thuis tot regel matig het kind een dag of een weekeinde opnemen in het ei gen gezin. Dit is afhankelijk van de vraag van de ouders en het aanbod van de vrijwil ligers. Op het moment staan er op de wachtlijst zowel lichamelijk als verstandelijk gehandicap te kinderen van verschillende leeftijden. Ook staan er kin deren met een ontwikkelings achterstand en gedragsge stoorde kinderen op de wachtlijst. De vraag naar op- KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. NVM 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 de pater makelaardij MAKELAAR 0.Z.I HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l.l 1111111H111111111111111 AUTO MOTOR BOVAG RIJSCHOOL ’’Henry’ 47,50 (voor 60 mfe). Motorrijles wordt tndtvidueel gegeven. Vorige week dinsdagavond 4 oktober omstreeks half negen is er een snorfiets vernield voor de ingang van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. De vernieling vond plaats door een aantal jongens, die zijn weggelopen in de richting van de supermarkt Aldi aan de Kerkweg-Oost. De politie zoekt getuigen. speelvoorzieningen, een ver betering van het gebruik van de speelplaatsen, een verbe tering van de woonomgeving en van de sociale integratie, controle en zorg, het vaststel len van onderhoudsmaatre- gelen en onderhoudsbudget en het bepalen van investe ringen zowel in tijd als in om geving. Dit alles is nodig om een goed speelbeleid in de gemeente Waddinxveen te kunnen heb ben en houden. Het is de be doeling om onderzoek dit jaar nog te laten starten en en vol gend voorjaar te bespreken. WADDINXVEEN - In een wo ning aan de Prinses Irene- straat is vorige week woens dagavond ingebroken. Men kwam binnen door het force ren van een raam. Vermoede lijk is de inbreker gestoord, want er wordt niets vermist. Zaterdag werd aan de Wil genhorst een poging gedaan in te breken in een flatwo ning. Gepoogd werd het slot van de deur te forceren. WADDINXVEEN - Woensdag 19 oktober houdt zorgcen trum Souburgh (Prins Bem- hardlaan) een ’open keuken’. Van half vier tot half vijf zijn die dag de bewoners die het laatste halfjaar in het verzor gingshuis zijn binnengeko men uitgenodigd. Directeur mevrouw G. Fahr- ner zou het eveneens op prijs stellen alle cliënten van het ThuisDiner - de maaltijden service van het zorgcentrum - en geïnteresseerden in deze voorziening - te verwelko men. ‘Ze kunnen allemaal tijdens ons open uurtje een kijkje in onze keuken nemen, kennis maken met het keukenperso- neel en zien hoe wij de ver pakking en het transport ver zorgen1, zegt mevrouw Fahr- ner. ‘Er staan een hapje en een kop soep klaar. Het is de be doeling dat iedereen een in druk krijgt van de mogelijk heden en de service die zorg centrum Souburgh biedt'. Schriftelijke informatie over de maaltijden, de prijzen en bijkomende zaken is even eens aanwezig. Zeker nu het aantal ouderen in de gemeen te gestaag toeneemt en de af gelopen maanden ook velen in die leeftijdsgroep hun do micilie in Waddinxveen heb ben gekozen, wil zorgcentrum Souburgh zich bekend ma ken. Een kijkje in de keuken is daartoe de eerste aanzet. Naast het bedrijvenpark Coe necoop 2, het succesvol ver volg op Coenecoop 2, richten de ruimtelijke ontwikkelin gen in het Gouwedorp zich het komend jaar vooral op: - De doorvertaling van de be sluitvorming van Provinciale Staten over het streekplan. In deze besluitvorming zal duidelijkheid worden gecre- eerd over de in Goudse regio verband aangedragen voor stellen met betrekking tot de woon- en werklocaties. - De start met de invulling van wijk Zuidplas ’90 (wo ningbouw, dependance Hooge Burgh, tweede woonwagen centrum). - De verdere invulling van be- caties, die alle hun moeilijk heidsgraad hebben, alsmede van overige actuele zaken voeren B. en W. maandelijks overleg met de gemeente raadsleden. - Aanleg van het Bentwoud, voorzover geprojecteerd op Waddinxveens grondgebied. - Actualiseringsplan voor de uitbreiding van het hoofdwin kelcentrum aan de Passage- West. - Het in voorbereiding nemen van de toekomstige bouwlo catie tussen Tweede Bloks- weg, Zuidelijke Rondweg en spoorlijn, dat wil zeggen het gaan voorbereiden van een stedebouwkundig plan en het maken van proefverkavelin- gen om tijdig klaar te zijn na j van de locatie Zuidplas ’90. Tevens zullen B. en W. - nu er inmiddels weer flinke belangstelling is voor Coenecoop II - zich gaan be zinnen op de eerst volgende bouwlocatie voor bedrijven. Op dezelfde avond werd inge broken in een woning aan de Prins Bemhardlaan. Men kwam binnen door het force ren van een raam. Ont vreemd werden twee bank passen. BOSKOOP - Voorverkoop voor onder andere: BZN op 10 december in Ahoy Rotterdam. The Gipsy Kings op 29 no vember in Ahoy Rotterdam. Shirley Bassey op 4 maart in het Ned. Congresgebouw in Den Haag. Evita op 8 novem ber in het Ned. C bouw in Den Haag. Mega Mu sic Dance Experience op 10 december in de Jaarbeurs in Utrecht. Extra concert De Dijk op 11 november in Noor- derligt in Tilburg. The Cult op 6 december in Central Stu dio’s in Utrecht. Walt Disney on Ice van 7 t/m 13 december in het Ned. Congresgebouw in Den Haag. The Spin Doc tors op 30 oktober in Paradi so, Amsterdam. My Fair Lady van 18 december t/m 14 janu ari in het Ned. Congresge bouw in Den Haag en van 31 januari t/m 19 februari in Carré, Amsterdam. Sound of Motown van 4 t/m 16 oktober in het Ned. Congresgebouw in Den Haag. De Dijk in Nighttown Rotterdam op 13 oktober, op 16 oktober The Ramones. Op de foto de bestuursleden van ‘Ons GenoegenA. de Knecht, M. van Wageningen-van der Zeeuw, f Moerings, J. Heukelom, H. Smid (penningmeester), J. Commissaris, H. Rolfes (voorzitter), P Polfliet (se- KfrbdtsiXa,p-pM - tekort aan speelplaatsen voor de oudere leeftijdsgroe pen; - onvoldoende spreiding van speelplaatsen over de woon wijken; - gebrek aan afstemming aan de wijkopbouw; - op een aantal locaties ge brek aan tolerantie van wijk bewoners in het spannings veld van spelen en woonge not. Deze problemen leiden vol gens het college tot klachten van gebruikers en bewoners, vandalisme, vervuiling en verminderd gebruik en ook tot verzoeken om nieuwe aan leg van speelplekken. Mede in verband met ver schillende verzoeken om aan leg van jeu de boules baan tjes, basketbalveldjes en speelterreintjes in het alge meen, hebben B. en W. in be ginsel besloten een onderzoek te laten instellen (door een extern adviesbureau) naar speelvoorzieningen in Wad dinxveen. Dit onderzoek zal meer in zicht moeten geven over: - de gewenste plaats van speelgelegenheid en de in richting, dus het verschaffen van inzicht in de huidige situ atie en het beschrijven van een visie op de gewenste situ atie; - het toedelen van gemeente lijk middelen, zoals arbeid, geld en ruimte, in tijd en naar organisatie. Doel hiervan is te komen tot een samenhangend en onder ling afgestemd stelsel van WADDINXVEEN - Vorige week maandagavond raakte op rijksweg A12 een auto in een slip vanwege de grote hoeveelheid water op de weg. Vervolgens botste hier een andere auto tegenop. Er de den zich geen persoonlijke on gelukken voor. Vrijdagmiddag reed vanaf een parkeerplaats op het be drijvenpark Coenecoop een personenauto weg, bestuurd door een 23-jarige Goudse, zonder vrije doorgang te ver lenen aan een anderende vrachtauto waardoor een aanrijding met materiële schade ontstond. De perso nenauto is vermoedelijk to- tal-loss. Het kenteken werd ingenomen. In de nacht van vrijdag op za terdag vond op rijksweg A12 een kop-staart aanrijding plaats waarbij een personen auto, bestuurd door een 31-ja- rige Hagenaar, over de kop sloeg. De bestuurder bleef on gedeerd maar bij controle bleek wel dat hij teveel alco hol had gedronken. Vrijdagmiddag kwam op de Boezemweg een Boskoopse - fietster ten val waarbij zij lichte verwondingen opliep. drijvenpark Coenecoop II. De belangstelling bij onderne mers voor vestiging op dit park is bijzonder goed te noe men. Ervan uitgaande dat de in het convenant van Gouda- Moordrecht-Waddinxveen ge noemde werklocaties in het nieuwe streekplan zullen worden meegenomen, zal het komende jaar de planologi sche uitwerking daarvan in bestemmingsplannen (waar onder bedrijventerrein Doel- wijk aan de Bredeweg) de no dige aandacht vragen. - Afronding van lopende ont wikkelingen zoals locatie A3- voltooiing- gebied (bij Apollolaan), het gebied ten westen van de Dorpstraat, het Brugcen- trumgebied, het gebied van het Gijsberterf. Van de voort gang ten aanzien van deze lo- Kantoorboekhandel WADDINXVEEN - De Waddinxveense volkstuindersver- eniging ‘Ons Genoegen' aan de Twëede Bloksweg kan terug- WADDINXVEEN - Voor het vestigen van een bedrijf op het be drijvenpark Coenecoop 2 bestaat weer een flinke belangstel ling. Dat meldt het college van Burgemeester en Wethouders in de toelichting op de gemeentebegroting voor 1995. De toegenómen belangstel ling van de ondernemers zal ongetwijfeld te maken heb ben met het aantrekken van de economie, hoewel het colle ge daar met betrekking tot Coenecoop 2 niet over schrijft. r WADDINXVEEN - Vanaf het Stationsplein in Wad dinxveen is een grijze Ba- tavus Locarno dames fiets, postcode 2742GS12, gestolen. Vanaf de Zuidplaslaan verdween een groen zwarte heren ATB merk Giant. Woensdagavond werd bij een eetgelegenheid in de Passage een bromfiets weggenomen. Het was een groen-blauwe dames- bromfiets van het merk TOMOS en met het ver- zekeringsnummer WMJ-953. WADDINXVEEN - Zondag morgen 9 oktober herdacht het Waddinxveense echtpaar Heemskerk-Vermeulen het feit dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wethouder en loco-burge- meester K.W.Th. van Soest (WD) heeft namens het ge meentebestuur het bruids paar in restaurant Bibelot Limaweg) de felicitaties overgebracht. -L- c- 5.- C z. r eekblad voor addinxveen WOENSDAG 12 OKTOBER 1994 50e Jaargang No.02410 ■ongresge- WADDINXVEEN ”1 wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen OOK s-AVONDS EN ZATERDAGS VOORD BESCHIKBAAR Gouwestraat 21 Boskoop o 01727-12506 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Brederolaan 10, 2741 BG Waddinxveen ■3* 01828-17789 Woensdagmiddag open Natuurlijk voor dieren! KANTOOR KERKWEG OOST 224 KANTOOR DE BEKRONING IN UW WONING Vloerbedekking Gordijnen Slaapcomfort Zonwering Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon 01828 - 16119 i (de voordeligste) SCHOENEN Kerkweg Oost 183 - 2741 HO Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 i Deze bon geldt tlm 18 oktober 1994. MAKELAAR Graanakker 84. Wadtfinxveea. Telefoon: 01828-19852 9 Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen, telefoon 01828-13061 Bedrijvencentrum ’De Valkenbu rgerlaan 3 2771 CW Boskoop 3 of bel 01720-73346 VAPDf/l/XVEFNi.,. O Handelsdrukwerk Zwart/wit kopteen c Rekiamedrukwerk Kleurkopieën o Gelegenheidsdrukwerk Full-color kopieert z Inbinden Plastificeren o Papierwaren Dorpstraat 68 - Tel. 01828-18640 fff;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1