Waddinxveense arts bekeek marinekeukens H Verkoop van Composteerinrichtiiig volgend jaar gereed Rotonde Esdoornlaan in de maak "'C geld voor Zoeken naar ruimte zesde peuterzaal CAI-bedrijf is gezond Open huis in verbouwde en uitgebreide Hoeksteen 1st Avenue in De Tunnel ’Dorpstraat ondernemers- centrum op Coenecoop Boskoop Rommelmarkt Concordia de moeite waard De Speelbieb zoekt diverse vrijwilligers WADDINXVEEN - Speelbieb, een project Montasys komt met MagDoc Pagina 13 De consistorie in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan. (Foto: Sjaak Noteboom). BOSKOOP - De jaarlijkse LA Op het schoolplein van de voormalige Willem van Oranjeschool (Oranjelaan) werden ballonnen opge- l De aanbeveling komt, zo be richt De Telegraaf deze week, van de inspecteur voor de mi litaire gezondheidszorg, com- mandanteur-arts A.J. Noord- hoek uit Waddinxveen, die de Dit geldt dus onder andere ook voor apotheek Kerkweg- West van drs. F.F. van Dijk. de wijk Zuidplas. De moge lijkheden in het nieuwe deel van de wijk Zuidplas ’90 wor den momenteel onderzocht. Gezien de behoefte aan deze zesde peuterspeelzaal willen B. en W. de financiële midde len hiervoor handhaven. WADDINXVEEN - V herinrichting van het Veenkade-Dorpstraat (bro af u— tief, bodemsanering en starten van een (pan herziening van het best deropvang Humanitas zullen de Waddinxveense gemeente raad dit najaar voorstellen worden voorgelegd Het is nog steeds niet moge lijk gebleken een locatie te vinden voor de realisatie van een zesde peuterspeelzaal in WADDINXVEEN - Op de Es- doomlaan is een begin ge maakt met de aanleg van een tweede rotonde. Na de krui sing met de Sniepweg en de Dreef zal er ter bevordering van de verkeersveiligheid ook een klein verkeersplein ko men bij de kruising met de Kerkweg-West en de Chopin- laan. In verband met de aanleg van de tweede rotonde dient het verkeer op het kruispunt Es- WADDINXVEEN - Het ge heel verbouwde en vernieuw de wijkgebouw De Hoeksteen (Esdoornlaan) wordt zater dagmiddag 22 oktober om half vier met een open huis officieel in gebruik genomen. In de afgelopen maanden is er door beroepskrachten en tal loze vrijwilligers vele uren besteed aan de veranderin gen van het ruim veertig jaar oude gebouw waarin door de weeks vergaderingen en an dere bijeenkomsten plaats vinden en waar elke zondag twee kerkdiensten worden gehouden. BOSKOOP - Eén van Neder lands beste live acts op rook gebied, 1st Avenue, is zater dag 15 oktober te zien in jon gerencentrum De Tunnel. De formatie met frontman/zan- ger Peter Strykes (ex-Van- denberg) zal die avond een spetterende show geven in Boskoop. Het optreden mar keert de start van een kleine tournee die de band ook in an- Over de verbouwing van De Hoeksteen is een periode van langdurig overleg voorafge gaan. WADDINXVEEN - De finan ciële positie van het Gemeen telijk Antenne Systeembe- drijf (GAS) is zonder meer ge zond, schrijven B. en W. in de toelichting op de gemeentebe groting voor 1995. De renovatie van de wijknet- ten naar een 30 kanalen-con- cept wordt nog dit jaar afge rond. Met het uitvoeren van de werkzaamheden ten be hoeve van een 30 kanalen concept van het hoofdnet wordt naar verwachting eind dit jaar begonnen. Nader on derzoek naar de financiële consequenties van de uitvoe ring in glasvezel- dan wel ko- pertechniek zorgt voor enige vertraging. Het maandelijkse tarief dat de abonnees betalen, is in Een beeld van de nieuwe kerkzaal met preekgestoelte. (Foto: Sjkaak Noteboom). zijkant naar de voorzijde. (Foto: Jan Oskam). WADDINXVEEN/DEN HELDER - Het is bar en boos in de keukens van de Koninklijke Marine op de Nederlandse An tillen. De hygiëne en werkomstandigheden laten ernstig te wensen over. De kombuizen zijn dringend aan opknapbeur ten toe. Op het schoolplein van de voormalige Willem van Oranjeschool (Oranjelaan) werden ballonnen opge laten ter gelegenheid van de nieuwe fusieschool Prins Willem Alexander. (Foto: Sjaak Noteboom) Ballonnen op schoolplein WADDINXVEEN - De herfst is net begonnen en dat is voor muziekvereniging Concordia uit Waddinxveen het teken om weer een rommelmarkt een naj aarsrommelmarkt. Zaterdag 29 oktober van 9.00- 16.00 uur zullen er diverse bruikbare artikelen uitge stald liggen op tafels in de beide lokalen van het clubge bouw De Hoge Noot (J.W. Fri- soweg). Alle spullen worden van te voren goed gesorteerd, waar door er per tafel de volgende artikelen te koop zullen lig gen: elektrische apparaten (zoals lampen, tv’s, pick-up’s, radio’s), huishoudelijke spul len (kop en schotels, borden, bestek, glazen), bloempotten, vazen, boeken, spelletjes, puzzels en schilderijen. Naast bovengenoemde arti kelen zullen er ook diverse binnen- en buitenplanten met bloempot) verkocht wor den. Is men moe van het kij ken en kopen dan kan men onder het genot van een kopje koffie even uitrusten. Voor de najaarsommelmarkt kunnen bruikbare artikelen nog tot en met woensdag 26 oktober ingeleverd worden in het clubgebouw aan de J.W. Fri- soweg. zullen de tussentijds vond plaats op beide pleinen. ’s Middags van 13.00 tot 15.30 uur was er een kinder feest voor alle leerlingen in de sportzaal Groenswaard (Win gerd). De leerlingen van de lo catie Oranjelaan werden met bussen vervoerd. Voorts was er vrijdag een re ceptie voor ouders, bestuur, collega’s en genodigden in het schoolgebouw aan de Win gerd. Behalve uit Peter Strykes be staat de band uit Nop Tom (drums), Chris Allister (toet sen), Gil Lopez (gitaar) en Ar- ko Bommer (bas). Zaal open om 22.00 uur, entree 10 gul den. Agenda De Tunnel: 12 okto ber bestuursvergadering 20.00 uur; steps/fitness 19.00 uur; 13 oktober pianolessen vanaf 15.00 uur; 14 oktober weekencafé vanaf 16.00 uur; muziekcafé 22.00 uur; 15 ok tober 1st Avenue. atief wordt dit jaar geopend op zondag 26 december en blijft open tot 21 januari 1995 in de Openbare Bibliotheek, willen helpenTsij het uitzoe- De,tentoonstelling is speciaal ken van het speelgoed. Het is de bedoeling om de Speelbieb eind november te openen. De openingstijden van De Speelbieb zijn voor lopig vastgesteld op woens dagmiddag van 15.00-16.30 uur en zaterdagochtend van 10.00-11.30 uur. De voorbereidingsgroep is op zoek naar mannen en vrouwen die de tijd hebben en hen willen helpen en bij voorbeeld twee of meer dag delen per maand mee te werken aan De Speelbieb. Wie interesse heeft of meer informatie wil kan contact opnemen met de Stichting Waddinxveens Welzijns werk en vragen naar Petra Reef(tel. 1828-31932). bedoeld voor Boskoopse ama teur kunstenaars. Werken van allerlei aard kunnen ge ëxposeerd worden, te denken valt aan tekeningen en schil derijen, maar ook keramiek, beeldhouwwerk en sieraden zijn welkom. Het aantal te exposeren wer- ken per deelnemer is afhan kelijk van het aantal inschrij vingen maar zal vermoedelijk niet meer zijn dan twee. Er wordt dan uitgegaan van werken van gemiddelde af metingen. Voor ieder die wil deelnemen zijn aanmeldingsformulieren verkrijgbaar in de bibliotheek aan de Babsloot tijdens de ge bruikelijke openingstijden, Inschrijven kan tot 3 decem ber. invulling van dit gende gebied. B. en W. zullen de gemeente raad op korte termijn een notitie voorleggen over het verkavelingsplan en de fi nanciële gevolgen van de wijzigingen, nadat de reste rende gronden in eigendom zijn verworven. Met betrekking tot de bo demsanering merken zij nog op dat deze locatie in aan merking komt voor opname in het werkprogramma bo demsanering 1995 van de provincie Zuid-Holland. Eind 1994 zal de provincie hierover uitsluitsel geven. Aanvankelijk was het bedoe ling het complex te slopen er op dezelfe plaats een nieuwe kerk, mede voor de wijk Zuid plas, te bouwen. Hiervan is na veel woorden strijd afgezien. In Zuidplas ’90 zal een nieu we kerk worden gebouwd. Na het nemen van dit besluit bleek de weg vrij voor een grootscheepse verbouwing van De Hoeksteen. vrijwilligers. De nieuwe voorziening gaat eind vol gende maand officieel open. De Speelbieb is een voorzie ning die vergelijkbaar is met een bibliotheek. In een speel-o-theek kan speelgoed omhierbij uftjedaUtegaan, worden geleend in plaats van boeken. De medewer kers van De Speelbieb hel pen de kinderen en dé ou ders bij de keuze van het speelgoed. Op deze wijze wordt speelgoed gekozen af gestemd op de leeftijd, inte resse en ontwikkeling van het kind. De Speelbieb zal worden ge huisvest in de dependance van de Dick Brunaschool, de oude Leon van Gelderschool aan de Essengaarde. Op dit moment is een groep en thousiaste mensen bezig met de voorbereidingen voor WADDINXVEEN - De protes- tants-christelijke Prins Wil- lem-Alexanderschool (Win gerd) werd vrijdag 7 oktober feestelijk geopend op de loca ties aan de Oranjelaan en de Wingerd. De Prins Willem-Alexander- sehool is aan het begin van het nieuwe schooljaar ont staan door het samengaan van de Groen van Prinsterer- school (Tollenslaan), de De De wegen Dorpstraat, Kerk weg-West (westzijde), Kerk straat en Heuvelhof zullen - mede door het éénrichting- verkeer op de Dorpstraat ge durende de afzettingen - met een auto alleen via het Noord- einde (noordelijke ingang van de Dorpstraat) bereikbaar zijn. WADDINXVEEN - Op dit moment worden serieuze po gingen ondernomen om het gemeentelijk ondememers- centrum op Coenecoop te ver kopen. Dat schrijven B. en W. in de toelichting op de ge- meentebegroting voor 1995. In eerste instantie wordt aan de huidige gebruikers het eerste recht tot koop geboden. Uit oogpunt van zorgvuldig heid beslaat de verkoop enige tijd. Vooralsnog zijn de voor uitzichten tot verkoop posi tief. De markttarieven worden verhoogd met de inflatiecor rectie. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht tot het invoeren van een zoge naamd milieu-eiland op de weekmarkt. Indien wordt tot invoering milieu-eiland markttarieven worden verhoogd. doomlaan-Kerkweg-West- Chopinlaan gedurende twee en een halve maand rekening te houden met een volledige afzetting van dit kruispunt. Deze afzetting zal in ieder ge val op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur plaatsvin den; incidenteel zal het kruis punt hele dagen worden afge sloten. Fietsers en bromfiet sers zullen lopend binnen de afzetting hun weg kunnen vervolgen. WADDINXVEEN - Halver wege dit jaar is de Stimule ringsmaatregel Kinderop vang 1994-1995 van kracht geworden. Over de conse quentie van deze maatregel en de verlenging van het con tract met de Stichting Kin- de opening van De Speel- (_zI*C3OCl bieb. Deze mensen zijn op zoek naar mannen of vrouwen die het leuk vinden om te hel pen met het voorbereiden van De Speelbieb en straks na de opening de kinderen marinebases in de West heeft bezocht. Ook bij onze ’jannen’ op de Antillen wordt over de hygi ene en de omstandigheden in de kombuizen geklaagd. Lan ge tijd is daarop geen actie ondernomen. Nu blijkt uit de rapportage van de Waddinx veense inspecteur, dit jaar op Koninginnedag koninklijk onderscheiden, voor de mili taire gezondheidszorg dat sprake is van een acute situ atie. ‘De situatie is inmiddels zo danig dat snelle uitvoering van de nieuwbouwplannen voor de keukens noodzakelijk wordt geacht', rapporteert commandeur Noordhoek. De hoge officier voegt de verant woordelijke officieren fijntjes toe: ‘Het is opmerkelijk dat bij alle bouwkundige vernieu wingen de kombuizen kenn- lijk een hele lage prioriteit hebben gekregen'. Het gaat om de kombuizen op de marine- en marinebases Parera, Suffisant en Savane- ta, alsmede de vliegbasis HA- TÓ. Over de eerstelijns-ge- zondheidszorg voor het mari nepersoneel in de West toon de de inspecteur zich overi gens wel tevreden. - if A - M WADDINXVEEN - De plannen voor een composteerinrich- ting aan de Tweede Bloksweg in Waddinxveen - welk bedrijf er volgend voorjaar kan staan - gaan door. Dat blijkt uit ge gevens van het college van Burgemeester en Wethouders in de toelichting op de gemeentebegroting voor 1995. toekomstige exploitant de hiervoor geldende procé dé composteerinrichting dures gaat het college van B. en W. ervan uit dat de com posteerinrichting niet eerder dan in het voorjaar van 1995 gunning ingediend bij het col- in gebruik kan worden geno- 1 men. ten van Zuid-Holland. De tarieven voor verwerking van het gemeentelijke groen afval zullen de komende ja- ren overigens nog stijgen, om- Savomin Lohmanschool (Wingerd) en de Willem van Oranjeschool (Oranjelaan). De locatie Oranjelaan van de fusieschool werd geopend om 10.00 uur en de locatie Win gerd om 10.45 uur. De ope ning bestond uit het zingen van een openingslied, een toe spraak van de directie, de onthulling van het naambord van de school en het oplaten van ballonnen. De opening De van aan de Tweede Bloksweg heeft deze zomer een aan vraag Wet Milieubeheerver- lege van Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland. Daarnaast hebben B. en W. de planologische procedure gestart teneinde realisatie van een composteerinrichting dat de verwerkingskosten als op die locatie mogelijk te ma ken. Rekeninghoudend met land voorlopig een bijd van maximaal /1.83Ö.( gereserveerd. De rest ring is volgens het col van B. en W. in de toe ting op de gemeentebe ting voor 1995 gemaakt de periode 1996-1997. Mede naar aanleiding 1 van worden momei tentoonstelling Boskoop Cre- voorbereidingen getrc rr (waaronder aankoop t resterende percelen in plangebied, verplaat De Hoeksteen kreeg een nieuwe ingang, die werd verplaatst van de vergelijking met de regioge meenten en het gebodene re delijk te noemen, zeggen B. en W. Ten gevolge van nood zakelijke aanpassingen (on der andere HDTV) zullen ta rieven in de meerjarenplan ning geleidelijk stijgen (circa 2 procent). Dit jaar is de start gemaakt met onderzoeken naar het eventueel afstoten van het G.A.S.- bedrijf. B. en W. zul len de gemeenteraad, zodra een en ander is afgerond, hierover nader informeren. Bij wensen en middelen is een bedrag van f 400.000,* als negatieve stelpost (verlaging gemeentelijke uitgaven) op genomen wegens aanwen ding van de verwachte boek winst bij verkoop van het be drijf ten behoeve van versnel de afschrijving van investe ringen in het kader van het verkeer. De van de Stichting Waddinxveens dere Europese landen brengt. Welzijnswerk, zoekt diverse Tijdens het optreden in Bos koop zal 1st Avenue num mers van de nieuwe CD ’Dai ly Battle’ spelen. De formatie staat garant voor melodieuze hardrock. Een weelderige haardos is echter niet nodig wordt gemaakt. (Foto: A.G. Pijnsse van der Aa). WADDINXVEEN - Montasys Automatisering BV (Kanaal dijk) heeft een nieuw soft warepakket gelanceerd onder de naam MagDoc. Met dit pakket is het mogelijk zen dingen via een vervoerder te voorzien van geprinte labels en vrachtbrieven. Met name voor wat kleinere bedrijven met een magazijn, waaruit dagelijks verzendin gen plaatsvinden, betekent dit een doorbraak. Het pak ket rekent af met geschreven labels en vrachtbrieven en houdt bovendien een ver- zendhistorie bij. MagDoc is een Windows-ap- plicatie en is zeer eenvoudig te bedienen. Een vrijblijven de demonstratie is mogelijk, aldus het Waddinxveense be drijf Montasys Automatise ring van E.J.A. van den berg, (tel. 01820-30360). gevolg van de door de provin cie opgelegdë milieu-eisen voor het oprichten van com- posteerinrichtingen aanmer kelijk hoger zijn geworden. Teneinde tariefverhogingen enigszins op te vangen, heb ben B. en W. als taakstelling de hoeveelheid gemeentelijk groenafval te reduceren van circa 6.800 ton (1993) naar circa 4.700 ton in 1995. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om, vooruitlo pend op nadere advisering, de bestaande stelpost overeen komstig wensen en middelen met f25.000,- te verhogen om de hogere verwerkingskosten op te vangen. Een overall-plan voor nieuwe composteerme diek en -inrichting zal nenkort aan de gemee raad worden voorgelegd. Het kruispunt Esdoornlaan-Kerkweg- West-Chopinlaan waar in twee en een halve maand een rotonde WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 12 OKTOBER 1994 ■x jo» ~:~z Stichting LEZEN. Keizersgracht 391 1016 EJ Amsterdam 'z ♦j llll'iue vuuiuuieiuingeii vuui e z» '■"*P

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 13