Begraafplaats is ook om te gedenken Toekomst van Nederlands in Boskoopse bibliotheek Kaarten voor volwassenen VOOR GRO Criteria voor emancipatie- subsidies Donderdag open huis Randstad HYPOTHEEKRENTE o.a. spaarhypotheek v.a. 4 WEKEN Begroting Plannen voor meer ‘Kreater4 politie op straat Exotisch fruit Rijn en Gouwe CDK BANK Zuidplaslaan 19 - Telefoon: 01828-14133 Bowlingavond De Paddestoel Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Brandweerkorpsen viert in 1995 vierde lustrum praten verder over samenwerking VERONICA DRIVE IN SHOW IN AMICHIA REEÜWIJK-OORP STOFZUIGER (of op verzoek bij u thuis) In Waddinxveen uitsluitend verkrijgbaar bij: Doopdienst met gehandicapten Noodbestuurspost rampenbestrij ding Winst meisjes pupillen WSE Aanvang: 21 uur. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 12 OKTOBER 1994 Pagina 17 Een blik op de begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan, een plek om te begraven, te gedenken te verblijven. (Foto: A.G. Pijnsse van WADDINXVEEN I I I I I I I I I kere Stolwijk Bl won met 1-3. i 004000 710114 8 TAPIJT-ONDERHOUD EEN PROBLEEM? NEE!!! WANT WIJ DENKEN MET U MEE!!! BOSKOOP - In de bibliotheek van Boskoop is tot 26 oktober 1994 een expositie te zien over de toekomst van het Ne derlands, die is samengesteld door het Genootschap Onze Taal. In het kader van het jaar van de toekomst heeft het Genoot schap Onze Taal een affiche- Ook kunt u in de bibliotheek gratis proefnummers van On ze Taal en brochures van de Taaladviesdienst krijgen. WADDINXVEEN - De meis jespupillen van WSE-voetbal menwerken. Gekeken wordt vooralsnog naar de mogelijk heden tot gezamenlijke aan- in eerste instantie bij de eer ste uitruk per gemeente be nodigd zijn. gevoel van socialé veiligheid en het bevorderen van de ver keersveiligheid; De taakstelling om status houders te huisvesten voor de komende jaren is nog niet bij de gemeente bekend. Toch ziet het er naar uit dat de aantallen geenszins minder worden. In dit kader zal bezien wor den, gelet op de grote druk op de woningmarkt en gezien de ‘Groene Hart‘-problematiek, of wisselwonigen noodzake lijk zullen zijn teneinde het verplichte aantal te huisves ten. te passen en te verbeteren. Hierbij gaat het om aanpas sing van de begraafplaats, om aanpassing van de verorde ning, om nadere regels rond de grafbedekking en de gra- findeling, om aanpassing van de tarieven en om onderzoek naar de exploitatie van de be graafplaats. Ook is er een brochure over de begraaf- Er zijn weer leuke prijsjes te winnen. Tussendoor is er een loterij. Leden en donateurs betalen ƒ2,50 en niet-leden ƒ3,50. WADDINXVEEN - De inrich ting van de noodbestuurspost voor de lokale rampenbestrij ding zal in 1995 verder vorm gegeven worden. Dat schrij ven B. en W. in de toelichting op de gemeentebegroting voor 1995. HYPOTHEEKCENTRUM en e Vooruitlopend op de kemta- kendiscussie en het besluit over het actualiseren dan wel herschrijven van de gemeen telijke nota Emancipatie zul len de criteria op grond waar van subsidie wordt verleend worden bijgesteld. Dit is een expositie in het ka der van het ’Jaar van de Toe komst 1994/1995’ dat loopt van september 1994 tot en met augustus 1995. WS’ HARWA Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon 01828- 16119 serie samengesteld waarop via groot opgeblazen teksten en illustraties prikkelende stellingen worden geponeerd over de toekomst van het Ne derlands en de wijze waarop het onze taal zal of kan ver gaan. WADDINXVEEN - De brand weerkorpsen van Waddinx veen en Boskoop blijven met elkaar in gesprek over moge lijkheden van samenwerking. Dat melden B. en W. in de toe lichting op de gemeentebe groting voor 1995. Oude en nieuwe nummers van het tijdschrift Onze Taal zijn ter illustratie toegevoegd aan deze tentoonstelling. WADDINXVEEN - Zaterdag avond 1 oktober was er weer een bowlingavond in The Hill te Gouda van de wijkvereni- giong De Paddestoel (Lijster besstraat). Er waren 36 deel nemers. De uitslag van deze avond ziet er als volgt uit: da mes: 1. Monique van Brug gen, 2. Ellen van Bruggen, 3. Anita Nootlander. De poedel prijs was voor Truus Tuwana- kotta. Heren: 1. Fred Schoon- derwoerd, 2. Rob van Dijken, 3. Gert van Bruggen. De poe delprijs was voor Cor Oskam. Het Genootschap Onze Taal stelt zich ten doel met zijn tijdschrift Onze Taal, Taalad viesdienst te bevorderen en aan taalgebruikers meer be grip en kennis over de taal bij te brengen. WADDINXVEEN - De Neder landse Bond van Plattelands vrouwen afdeling Waddinx veen houdt dinsdagavond 18 oktober om acht uur haar maandelijkse avond in de re creatiezaal van Huize Sou- burgh (Prins Bemhardlaan). De avond zal in het teken van exotisch fruit staan. Jim Kos ter, chef van de groente- en fruitafdeling van C1000 (Pas sage) zal de aanwezigen weg wijs maken bij de vele soorten buitenlands fruit. Hij komt vertellen hoe het klaarge maakt en verwerkt moet wor den. De twee voorziene portable telefoons ten behoeve van de communicatie zijn reeds aan geschaft. Volgend jaar zal de aandacht uitgaan naar de eventueel benodigde (opfris) opleidingen en daaropvol gend zal een oefening voor de kern van de rampenstaf geor ganiseerd worden, in samen werking met de Regionale Brandweer Midden-Holland. den van geweld tegen goede ren en personen op de open- Voorganger is ds. J.C. de bare weg, het bevorderen van het hiermee samenhangende WADDINXVEEN - Het Anne Frank-centrum wordt ver bouwd. Volgend jaar beschikt Waddinxveen aan de Zuidelij- plaats in de maak. Om te komen tot een plan van aanpak van aanpassingen en verbeteringen op de begraaf plaats heeft de Waddinxveen- se gemeenteraad reeds een krediet beschikbaar gesteld. Er wordt naar gestreefd be gin 1995 met gerichte voor stellen over eerdergenoemde* tijdelijke medewerkers die activiteiten te komen. 3. Het voorkomen en bestrij den van inbraken in bedrij ven, scholen en auto’s alsme de ht voorkomen en bestrij den van fietsendiefstallen. Nieuw als prioriteit is het toe zicht op straat. Dit onder werp zal volgend jaar en daarna verder volop in de aandacht staan. Getracht zal worden op verschillende wij ze in te spelen op het gecon stateerde gebrek aan ’blauw op straat’ In de begrotingstoelichting van een jaar geleden was reeds vermeld dat op distric telijk niveau door de voorbe reidingscommissie gekomen zal worden tot een model voor een districtelijke Algemene Plaatselijke Verordening. In 1994 is dit model vervaardigd en zal eind 1994-begin 1995 ter vaststelling aan de ge meenteraad aangeboden wor den. WADDINXVEEN - De door de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen en de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk voorgestane samenwerking op het terrein van organisatie en activiteiten zeggen B. en W. in de toelichting op de ge meentebegroting voor 1995 zeer te waarderen. In de openbare bibliotheken in Nederland zijn dan uiteen lopende tentoonstellingen te zien die met de toekomst te maken hebben. WADDINXVEEN - In een tijd waarin de economie weer aantrekt houdt Randstad Uitzendbureau (Nesse) weer een open huis op donderdag 13 oktober van 10.00-19.00 uur. De vestiging Waddinxveen van dit uitzendbureau be schikt over veel vacatures voor tijdelijke banen op alle gebieden. Voor de invulling van de diverse soorten vaca tures is gemotiveerd perso neel nodig. Er is vraag naar secretarieel en technisch per soneel in diverse branches. Daarnaast is er behoefte aan Asielzoekers De mogelijkheid bestaat dat er vanaf 1995 voor een aantal jaren een asielzoekerscen trum voor 600 personen wordt gevestigd in Waddinx veen. Eind 1994 zal hierover meer duidelijkheid komen. De vestiging van een derge- net niet tegen Spirit El. Zij verloren met 3-2. E2 won door doelpunten van Mike Kutt- schreuter, Daniël de Geus en Pim Verlaan met 8-3 van Flo- reant E2. E3 was kansloos te gen Jodan Boys D5. De oran- je-zwarten verloren met 18-0. D2 zat dicht bij de eerste overwinning. 1" scoorde Sportlust D2 de win nende treffer en won met 2-3. Erik Klijn scoorde drie maal voor Dl tegen Sportlust Dl. Sportlust scoorde echter zes maal tegen. Cl blijft aan de winnende hand. Zij wonnen met 3-0 van VEP Cl. C2 kon geen vuist maken tegen Woerden C2 2-6. BI kwam tegen Middelburg niet verder dan een 1-4 ver lies en B2 liep tegen de eerste De taakstelling voor 1994 is van rijkswege verlengd van 31 december 1994 tot 1 maart 1995. De taakstelling voor dit jaar betreft het huisvesten van 65 statushouders. De gemeenten Waddinxveen, Boskoop en Zevenhuizen- Moerkapelle werken samen met Stichting Vluchtelingen werk Waddinxveen en om streken. De per 1 juli 1994 toegepaste financieringssys tematiek zal ook voor 1995 gehandhaafd blijven. Voorwaarde hierbij is dat het voldoet aan het uitgangspunt van gemeentlijke budgettaire neutraliteit en dat het de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen en omstreken in staat stelt haar werkzaam heden structureel uit te voe ren. Op basis van de intentiever klaring tussen de gemeente Waddinxveen en de Tsjechi sche gemeente Pelhrimov zullen B. en W. uitwisselin gen op sportief en cultureel gebied stimuleren. Hiertoe zal een jumelage-ver- ordening worden opgesteld. Op grond van de jumelage- verordening kan iedere in stelling of vereniging binnen de gestelde kaders in aan merking komen voor een sti- muleringsbij drage In 1995 zal de Waddinxveen- se partnergemeente Pelhri mov (Tsjechië) door middel van een ’Holland-week’ ge stalte geven aan de geforma liseerde vriendschapsband. Bij voorjaarsnota zullen B. en W. de gemeenteraad voorstel len voor dit doel een bedrag van f 10.000,- beschikbaar te stellen. In 1995 zal de Kerngroep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen haar 20- jarig bestaan vieren. B. en W. zullen daar waar mogelijk hun medewerking verlenen aan de Kerngroep om het jaar feestelijk te vieren. WADDINXVEEN - Toezicht op straat is een nieuwe priori teit van de politie in Waddinxveen. Dat meldt het college van B. en W. in de toelichting op de gemeentebegroting voor 1995. Het college geeft daarin aan dat getracht zal worden op verschillende wijze in te spelen op het gebrek aan ‘blauw op straat'. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 14 oktober om acht uur is er weer klaveijasen in het wijkgebouw De Paddestoel (Lijsterbesstraat). A.s. zaterdag 15 oktober graag in aanmerking willen komen voor de volgende werkzaamheden: licht admi nistratief, horeca, magazijn, produktie en schoonmaak. Randstad Uitzendbureau zet zich in om de vraag naar en het aanbod van tijdelijk werk zo zorgvuldig mogelijk op el kaar af te stemmen. Wie inte resse heeft en aan de slag wil kan langskomen in het kan toor aan de Nesse (tel. 01828- 30233). Voor een inschrijving zijn de volgende documenten noodzakelijk: paspoort of identiteitsbewijs, sofinum- mer en eventuele diploma’s of getuigschriften. berdingk Thijmlaan kent een strakke indeling en een grote uniformiteit aan grafstenen. Er is weinig mogelijkheid voor persoonlijke en emotio nele beleving voor de nabe staanden. In dit kader wordt er op ini tiatief van het gemeentebe stuur gewerkt aan voorstel len om de begraafplaats aan WADDINXVEEN - Het be stuur van het centrum voor kunstzinnige vorming Krea- ter (Kerkstraat), bestaande uit raadsleden (en enkele in middels oud-raadsleden), heeft als interim-bestuur op voortvarende wijze de verant woordelijkheid op zich geno men voor de continuering van de goede gang van zaken bij I£reater ‘Wij hebben van het bestuur inmiddels een 1 Begin van dit jaar vond de wisseling van de wacht in de leiding van de gemeentelijke ke Rondweg over een asielzoekerscentrum. Er komt een ge- T 7 meentelijke jumelage-verordening. In 1995 bestaat de Minderheden Volgend jaar zal het project jongerenwerker voor de Ma rokkaanse bevolkingsgroep in Boskoop, Moordrecht, Schoonhoven en Waddinx veen over het eerste jaar wor den geëvalueerd. Nog steeds bezien B. en W. de zieningen als voorwaarden stellen. Daarnaast is het gemeentelij ke beleid er op gericht de maatschappelijke acceptatie van dit centrum te bewerk stelligen. B. en W. verwach ten de gemeenteraad in de ne- form officiéél van start ge- men van een beslissing te 11 Waddinxveens Welzijnswerk ‘Doordat wij voor 1 mei 1994 2 promille van het inwoners aantal (50) aan asielzoekers hebben gehuisvest en daar naast aan onze taakstelling van 1993 hebben voldaan (het huisvesten van 45 statushou ders), mogen wij een start maken met de afbouw van het huisvesten van asielzoekers naar 1 promille', aldus B. en W. Voor de gemeente Waddinx veen houdt dit in dat 25 asiel zoekers (8 woningen) gehuis vest dienen te worden. De beleidsplanning verloop cyclish, dat wil zeggen via re gionale plannen (structuur nota en strategisch jaarplan) naar districtelijke plannen (jaarplan IJssel en Gouwe), afgesloten door het regionale WADDINXVEEN - Zondag- korpsbeleidsplan. Het jaar- morgen 23 oktober wordt er plan IJssel en Gouwe 1995 in de Ontmoetingskerk bouwt voort op het eerst ver- (Groensvoorde) een gerefor- vaardigde districtelijk jaar- meerde kerkdienst gehouden, plan (voor 1994). waarin met name mensen De prioriteiten van de politie- met een verstandelijke han- zorg_zijn: dicap en hun ouders en ver wanten en verzorgers van harte welkom zijn. De dienst begint om 9.30 uur. Het thema van de dienst is ‘In Jezus gedoopt'. Naar aanleiding van de eind van dit jaar te maken start notitie ’Lokaal Integraal Vei- WADDINXVEEN - ‘De be- ligheidsbeleid’ zal in 1995 ge- graafplaats is niet langer start worden met het opzet- meer een plaats waar slechts ten en uitvoeren van (deels begraven kan worden, maar wijkgerichte) projecten. ook een plaats om te geden- Op deze wijze zal uitvoering ken en te verblijven', schrijft gegeven worden aan de prio- het college van Burgemeester riteiten zoals die door B. en en Wethouders in de toelich- W. zijn verwoord in het colle- ting op de gemeentebegroting geprogramma 1994-1998. voor 1995. Rapportage zal via de raads- De begraafplaats aan de Al- commissie voor algemeen be stuurlijke zaken plaatsvin den. De nieuwe Politiewet is op 1 april 1994 in werking getre- den. De reorganisatie van de inmiddels een begroting politie is een feit. De lokale en 1994-1995 ontvangen, alsme- districtelijke functies zijn de een meerjarenraming tot verdeeld. Per gemeente zijn en met het seizoen 1999- lokale contactmedewerkers 2000. De exploitatiesaldi zijn van de politie benoemd. Deze conform de door de gemeente- functioneren volgens het ge- raad .vastgestelde financiële meentebestuur goed en staan kaders en bewegen zich bin- borg voor een goede lokale in nen de (aanvullende) afspra- bedding binnen de districte- ken die wij in overleg met het lijke structuur. bestuur hebben gemaakt', al- De overlegstructuur op be- dus B. en W. in hun toelich- stuurlijk niveau heeft gestal- ting op de gemeentebegroting te gekregen middels deelna- voorl995. me van burgemeeester C.M. Over het toekomstmodel van van der Linden in het dis- Kreater en de financiële ka- tricscollege van IJssel en ders zullen B. en W. de Wad- Gouwe en het regionaal colle- dinxveense gemeenteraad op ge van Hollands Midden. korte termijn informeren. De beleidsplanning verloop nederlaag op. Het fysiek ster- lijk centrum zal leiden tot een kere Stolwijk Bl won met 1-3. sterk verhoogde druk op on- A2 won bij Spirit A2 met 1-3. der meer (vreemdelingen)po- A1 speelde een prima wed- litie, gemeentelijke organisa- strijd tegen WDS Al. De tie, onderwijsinstellingen, oranje-zwarten wonnen met In het overleg met onder an- 3-0. dere het ministerie van 1. Toezicht op straat, het voorkomen en bestrijden van woninginbraken, roofoverval len en milieuvervuiling en -belasting alsmede de nood zakelijke begeleiding van Het koor Da Capo onder lei- evenementen; ding van Ben Kramer luistert 2. Het voorkomen en bestrij- de dienst op. Er zal in deze J-1J x-J~ dienst ook gedoopt worden. Moor. organisatieverordening vast gesteld en zal het secretari aat van de brandweer verzelf standigd worden. Eind 1995 zal de nieuwe or ganisatiestructuur geëvalu eerd worden. Het in 1994 door het college van B. en W. opgestarte overleg met de ge- je wordt deze weken in raads- meente Boskoop en haar commissies gesproken en brandweer zal in 1995 gecon- eind van deze maand in de ge- tinueerd worden. meenteraad. Gebleken is dat beide korp sen al op vele fronten goed sa- Dit jaar is het Ouderenplat- novembervergadering het -1ija. form officiéél van start ge- i- - gaan; ook is de Stichting kunnen voorleggen. schaf van materialen, die niet gestart met de coördinatie van sociaal culturele activi teiten voor ouderen middels de activiteitencommissie. In 1995 dient duidelijkheid te komen over de plannen tot aankoop en verbouwing van het voormalige dienstcen- trum in het Anne Frankcen- trum (Jan van Bijnenpad) om daarin onder andere de acti- behaalden zaterdag 8 oktober viteiten voor ouderen verder de eerste overwinning. De vorm te kunnen geven, meisjes van Nieuwkoop wer den met 2-0 verslagen door doelpunten van Jolien van Pelt en Sharon van Zanten. De meisjes-junioren wonnen overtuigend van de meisjes van VEP met 5-1. Fl won met 2-1 van Nieuwer- kerk F2. F2 won met 2-5 van Soccer Boys F4 en F3 haalde genadeloos uit tegen Bode graven F4 19-0. El redde het mogelijkheden van een regio- naai samenwerkingsverband om het ’nieuwkomersbeleid’ op te zetten. Het college zal er naar streven een structureel beleid hiervoor te ontwikke len. Dit beleid zal door Waddinx veen via de bestuurscommis sie Volwasseneneducatie en Uiteindelijk het intergemeentelijk samen- l tao j-werkingsorgaan Midden-Hol land worden bevorderd. brandweer plaats. Naar aan- Lj leiding hiervan is een nieuwe Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen 20 Dat zijn diverse zaken die Volksgezondheid, Welzijn en staan vermeld in de toelich- Sport zullen B. en W. uitbrei- ting op de gemeentebegroting ding van faciliteiten en voor- voor 1995 van het college van 1 Burgemeester en Wethou ders. Over het huishoudboek- Waddinxveen werkt aan j umelage-verordening 9/0 4' derAa). Wanneer U nu kiest voor een kennismakingsabonnement, dan ontvangt U Rijn en Gouwe 4 weken lang s morgens vóór 7 uur in de brievenbus! WADDINXVEEN 0/ Ja. ik maak graag gebruik van dit voordelige aanbod. Ik ontvang Rijn en Gouwe 4 weken voor slechts fl. 12,75. Naam: Adres Postc./Woonpl: Telefoon: (voor controle op bezorging) Bon in open envelop, zonder postzegel, zenden naar: Rijn en Gouwe afdeling abonnementen Antwoordnummer 10008 2400 VB Alphen a/d Rijn Dagelijks bij ons in de winkel DEMONSTRATIE met de unieke SEBO AUTOMATIC X Vloerbedekking Gordijnen Slaapcomfort Zonwering 12.75 F - -■ Z 4? »-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 17