Info-avond van het NKF BV verwacht winstverbetering Flyers-heren Herfstvakantie voor kinderen Zesde Coenecooploop zaterdag 22 oktober WADDINXVEEN - Zaterdag 22 oktober wordt in Waddinx- veen voor de zesde maal de Coenekooploop gehouden. Een evenement waar veel at leten uit de regio op afkomen. Er zijn diverse afstanden, ook voor kinderen en per afstand zijn er twee categorieën voor dames en heren. De langste afstand is een halve mara thon en er is een wedstrijd over 10 kilometer. Europese Toyota-dealers Wout den Boer leidt de Gastouderproj eet I tonen klasse KOM SNEL EENS LANGS! Inspraak over Groenswaard 3 Bijbelclub in vakantie De Energiekluis sponsort I I DE MOOISTE MEUBELEN STAAN BIJ JANMAAT KLOKKEN KEUKENCENTRUM MEUBELSPEC1ALIST GEBR. BAKKER ZN. DE ENERGIEKLUIS Romanschrijvers in Goudse Grand Salon VERMAAS WOONSELEKTIE APPEL MEUBELEN VAN BERKESTEIJN WOONCULTUUR Gouden rookworst voor keurslager Peter Compeer GOUWE MEUBEL Avond over Praag JEANTIQUE Veronica Drive-In in Reeuwijk-Dorp Algemene ledenvergadering VW Boskoop te houden op donderdag 27 oktober 1994 in hotel Neuf om 20.00 uur Herfstwandelingen Bleiswijkse Zoom VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 12 OKTOBER 1994 WEEKBLAD Pagina 21 bedrijfsre- 1 bestemmings- J 6. Tbekomstplannen 7. Beboeming kas- commisie 1995 8. Rondvraag 9. Sluiting zaterdag 15 oktober presen teren. Alle Boskoopse kinde ren worden uitgenodigd dit feest, gekleed in pyama, bij te wonen. BOSKOOP - In de bibliotheek wordt een duister feest voor- als bijdrage in de kosten ƒ1,- per kind per dag gevraagd. volg van de financiering van de acquisitie in 1993 en van het opnemen van het resul- den als vice-voorzitter geko zen en M.W. Thiede (Duits land) als bestuurslid. dinxveense plannen. bondsreis naar de Tsjechische hoofdstad. tig van deze eeuw bedraagt f 12,50. GOUDA - Dinsdagavond 18 oktober vanaf acht uur zijn in de Grand Salon aan de Zeug- straat in Gouda de roman schrijvers Max Dendermode en Jo van der Walle te gast bij de Goudse stichting voor let teren ‘Gheraert Leeu‘. De toe- van deze avond Door Nixdorf en Fina Neder land werden tijdens de bij eenkomst presentaties ver zorgd. Voor deze vergadering was ook uitgenodigd dr. Jur gen Creutzig, general-mana ger van de Duitse ZDK (syno niem voor Bovag). In een boeiend betoog behandelde hij het heikele punt van de se lectieve distributie. de tien personen. Om misver standen te voorkomen ver meld het Gastouderproject dat gastouders zelfstandig werken en niet in dienst zijn van het project. Er is wel con tact met de vaste coördinator, Marjolein van der Linden (tel. 01828-19591). Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven (op werkdagen tus sen 08.30 tot 12.30 uur). De auteur vindt ‘De over- Het plan Groenswaard III ’89 tocht', een bundel met vijf wordt begrensd door de Wad- de, de spoorlijn Alphen aan den Rijn-Gouda, de water gang Groene zoom en Noordeinde. Bij deze herzie ning gaat het in hoofdzaak om het creëren van een uni forme regeling voor aan- en bijgebouwen, zoals deze ook van kwaliteit, versheid, pre sentatie, assortiment, hygi ene en service. Voldoet een lid jaar mee geweest met een niet aan de door de Vereni ging voor slagerijrelame De Keurslagers (VSR) gestelde normen dan kan hem het K- embleem worden ontnomen. er- 1 gesubsidieerde de gastouder betaald. Het Gastouderproject, al ja- WADDINXVEEN - Tijdens de keuring van ambachtelijke Gelderse rookworst verdien de keurslager Peter Compeer (winkelcentrum Groensvoor- de) het predikaat Goudkeur voor de goede kwaliteit van zijn rookworst. De keuring wordt ieder jaar rond deze tijd georganiseerd door de Vereniging van Keurslagers. Om het predi kaat Goudkeur te behalen moet de rookworst aam stren ge eisen voldoen. Een onafhankelijke en des kundige jury, bestaande uit consulenten van het oplei dingsinstituut voor de vlees sector (SVO), beoordeelt de aangeboden rookworsten op geur, smaak, kleur, samen stelling en snijdbaarheid. In totaal kunnen 100 punten be haald worden, bij 90 punten of meer ontvangt men het Goudkeur-certificaat. Bij de start van het rook- worstseizoen is het behalen van Goudkeur een goede sti mulans voor de keurslagers. De kwaliteit van de rook worst wordt streng beoor deeld en met het keurings rapport in de hand kan men vraagouder rechtstreeks aan den van de herfst. Dit wordt gedaan door creatief te knut selen, te dansen en te toneel spelen. De activiteiten op beide da gen beginnen om 10.30 uur in de voormalige Klaas de Vries- school (Herman Heijermans- laan) en duren tot 15.00 uur. Van degenen die meedoen wordt een bijdrage van ƒ2,50 per dag gevraagd, de jongelui moeten een eigen lunchpak ket meenemen. Voor opgave kan men overdag terecht bij de Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk (tel. 01828-31932). Mensen die het leuk vinden bij deze kin- deractiviteiten als vrijwillig ster actief te zijn kunnen voor informatie bellen naar de Stichting Waddinxveense Welzijnswerk en vragen naar Petra Reef. Volgens de organisatie is ook dit keer weer sprake van een sterk deelnemersveld. Een flink aantal toplopers is geno teerd voor de 10 km wegwed strijd die onder auspiciën van de KNAU wordt gelopen. Naast veel B amateurs is ook een aantal A lopers van de partij. Onder andere zijn be naderd Richard Nurekar, To ny Dirks en John Vermeulen. Of ze allemaal kunnen komen hangt nog van een aantal fac toren af. Nurekar uit San Se- bastiaan was onlangs vierde op de Europese kampioen schappen. Deze loper van we reldklasse zou voor aardig spektakel kunnen zorgen door bijvoorbeeld het snelle parcourrecord te breken dat drie jaar geleden is neergezet door Tony Dirks. De sfeer en het opvoedings- klimaat van de gast- en vraagouder vertonen in grote Na het starten van de koppe- eïkaar. Het kind voelt zich veilig en vertrouwd bij de gastouder. Een gastouder woont meestal gesteld in de directe omgeving. Het uurtarief wordt door de der thuis opgevangen. Gastouderopvang is klein schalige en persoonlijke op vang in het gastgezin op tij den die de vraag- en de gas- soonlijke afspraken bij de takel, vermaak en moderne muziek. Door mee te doen met diverse sponsor-spelle- zich verzameld en zullen zich tjes kunnen bezoekers ook nog leuke prijzen winnen. De dj’s zijn Harold Gerritsen en Martin Jessurun, bekend van Radio 2 en 3. WADDINXVEEN - Meisjes junioren 1 van Flyers-basket- bal speelt in de eredivisie, het hoogste niveau van de bas- ketbalcompetitie. Daarom heeft De Energie-Kluis (Zuid- kade) voor dit team gekozen als sponsor op te treden. De samenwerking geldt voor verhalen, zijn belangrijkste boek. Zijn lezers waarderen in het bijzonder ‘Een vlek op het de rug“, waarin de afschaffing van de slavernij in Suriname, het invoeren van de stoom machine en het leven in een melaatsenkolonie worden ge schetst met als thema de keu ze tussen materialisme en idealisme, gevoelloosheid en mededogen. houdt ook dit jaar tijdens de de dit nog niet tot een over winning, maar deze zal niet lang meer op zich laten wach ten. Uitslag 19-50. Topscoor ders Michael de Levie met 7 MOERKAPELLE - De maan- gratis Goudkeur-rook- delijkse bijeenkomst van de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen afdeling Moerkapelle wordt vanavond om acht uur (woensdag 12 ok tober) in dorpshuis ‘Op Moer' Het onderwerp deze bijeenkomst is senteert zijn jongste roman “Mondriaan, de man die de charleston danste'. De pre sentatie van deze roman past uitstekend in het docor van de Grand Salon met de wand decoraties uit 1924, de tijd van de art déco. Van Jo van der Walle ver scheen onlangs bij uitgeverij De Prom zijn verzameld werk. Zijn boeken spelen zich Belangrijke opgave voor de ETDA is meer Europese lan den te laten deelnemen in de associatie om voor alle Toyo- ta-dealers een goed klank bord te vormen voor onder andere harmonisatie van prijzen, uniforme dealercontracten en modelbe- sprekeingen met de fabriek. De ETDA kan terugzien op een geslaagde vergadering waarbij prioriteiten zijn ge steld in het te voeren beleid voor de eerstvolgende jaren. Voor de dames van dit inter nationale gezelschap was een afzonderlijk programma ge organiseerd. (met puzzel voor de kinderen) en 10 kilometer. Deelnemers kunnen starten vanaf de par keerplaats bij het restaurant ’t Zeeltje aan de Kooilaan. Het is ook mogelijk onder de deskundige leiding van een gids van Natuur- en Vogel wacht Rotta deel te nemen aan een natuurexcursie. Deze excursie begint om 14.00 uur. Deelnemers aan de excursie wordt aangeraden een verre kijker mee te nemen. Deelname aan de wandeling of de excursie kost ƒ2,- voor volwassenen en ƒ1,- voor kin deren tot en met 13 jaar. Bij het startpunt staat zondag de recreatie-informatiebus van de provincie Zuid-Holland. De post financiële baten en lasten, met lasten ten bedra ge van ƒ5,4 miljoen, is aan zienlijk onder het niveau van dezelfde periode in 1993, met WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijns werk houdt in de herfstvakantie (dinsdag 18 oktober en donderdag 20 oktober) van volgende week spectaculaire kinderactiviteiten voor kinderen van 4-12 jaar. Het thema van de kinderacti viteiten is twee dolle herfst dagen. Tijdens deze twee da gen wordt met kinderogen be keken hoe leuk de herfst kan zijn en wat de meisjes en jon gens allemaal kunnen doen met de mogelijkheden die de herfst biedt. Dinsdag 18 oktober staat ’de tocht van Tarzan en Jane’ op het programma. Dit is een speurtocht met verschillende opdrachten. Bij regen moeten de kinderen regenjas en rub berlaarzen aan. Na de lunch wordt verder ge gaan met het uitwerken van de opdrachten van Tarzan en Jane. Zij hebben nog niet ver teld wat het allemaal voor op drachten zijn, maar ze heb ben beloofd dat hetk leuke, spannende en creatieve op drachten zullen worden. Donderdag 20 oktober wordt begonnen met een gezamen lijk inleidend spel. Daarna De zesde Coenekooploop krijgt een extra sportief ele ment door het invoeren van een tussensprint klassement op ongeveer 6 kilometer van de start. Op de Van Bey- erincklaan ter hoogte van ho venier Wijsman zal een tus- senspring klassement wor den gehouden voor de wed- strijddeelnemers. Wijsman heeft hiervoor een flinke prij- zenpot beschikbaar gesteld. Nog een nieuw element is dit jaar de warming-up die onge veer een half uur voor aan vang van de wegwedstrijd en jeugdlopen wordt verzorgd door Diana’s Free Aerobics. Deelnemers kunnen hier op een podium aan meedoen. Een team van Diana’s dan sers en danseressen zullen onder begeleiding van ritmi sche muziek de oefeningen voordoen die door de deelne mers worden gevolgd. Dit heeft ook een nuttige kant. Het is namelijk van es sentieel belang voor een deel- nem’er dat het lichaam voor een loopwedstrijd goed wordt voorbereid. Ritmische spier- oefeningen en bewegingen warmen de spieren op zodat tijdens de wedstrijd de kans op blessures tot een mini mum beperkt blijft. WADDINXVEEN - Het eerste herenteam van Flyers-bas- ketbal kreeg vrijdagavond Hurricans uit Spijkenisse op bezoek. Na de nederlaag van een week eerder zag men wel op tegen deze wedstrijd. Maar het werd een ware show. Hurricanes werd de eerste helft volledig weggespeeld via razend snelle aanvallen en een uitstekende verdediging. Dit leidde tot een ruststand van 64-38. De tweede helft liep bij Flyers de concentratie terug en nu kon het talrijke I? publiek genieten van een ge- lijkopgaande wedstrijd. Eind uitslag 104-78. Topscoorder: Wolter Zwijnenburg met 30 punten. Meisjes-junioren 1 kreeg één van de sterkste junioren teams van Nederland - Lei derdorp - op bezoek en verloor deze wedstrijd kansloos. Coach Wolter Zwijnenburg sprak van een ingecalculeer de nederlaag, waarbij erva- drie jaar. Er is gekozen voor shirtreclame. Dankzij de fi nanciële steun van De Ener- gie-Kluis is het voor de Fly- ers-jeugd mogelijk op het hoogste niveau te spelen, zon der dat het ten koste gaat van opgeld doet in andere Wad- de andere teams binnen de J’- 1x-- Waddinxveense vereniging. REEUWIJK-DORP - De Ve ronica Drive-In Show is za terdagavond 15 oktober aan wezig op de disco-show in partycentrum Amicita in Reeuwijk-Dorp. Zo’n dertig jaar geleden legden oud-Bos- koper Lex Harding en Rob Out de basis voor de huidige drive-in show. Anderen imiteerden hun idee, maar de show van Vero nica is nog altijd niet over troffen. Dat belooft dus spek- bereid. Alle griezels, heksen, 1 1 1- spoken en luchtkastelen uit de bibliotheekboeken hebben WADDINXVEEN/BERGAM- BACHT - In restaurant De Arendshoeve te Bergambacht is drie dagen vergaderd door de Europese Toyota Dealer Associatie (ETDA) waarbij Nederland als gastland de or ganisatie van de vergadering verzorgde. Van de ETDA is de Waddinxvener Wout den Boer (Piasweg) de komende dfrie jaar gekozen als voorzitter. Aan de vergadering van de Europese Toyota Dealer As sociatie word als lid deelgeno men door de Toyota- dealerverenigingen uit Bel gië, Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zwitserland. De Toyota- dealers uit Ierland waren in Bergambacht als gast verte genwoordigd. Het bestuur van de Europese Toyota Dealer Associatie (ETDA) met van links naar rechts bestuurslid M. W. Thiede (Duitsland), vice-voorzitter M.A. de Vries (Nederland), voorzitter W.A. den Boer (Waddinx veen) en vice-voorzitter D. Heanraets (Duitsland). (Foto: Toyota). WADDINXVEEN - De Stichting Gastouderproject Wad- dinxveen en omstreken houdt maandagavond 31 oktober van acht uur tot kwart voor tien in het eigen kantoor in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) haar tweemaan delijkse informatieavond voor aspirant-gastouders. Ieder een die overweegt om via het Gastouderproject gastouder te worden wordt van harte uitgenodigd voor deze avond. Gastouderopvang is éen kende en g vorm van kinderopvang. Kin- Het Gastouderproject, al ja- deren in de leeftijd tot 13 jaar ren werkzaam in Waddinx- van werkende of studerende veen en Zevenhuizen-Moer- ouders worden bij de gastou- kapelle en sinds kort ook in - Rijnwoude actief, zoekt voor vraagouders een passende gastouder. Het regelt onder andere de zakelijke en per- ’7 ■jeer- touder met elkaar afspreken, ste contacten tussen gast- en vraagouder. Dit wordt een koppeling genoemd. Na het starten van de koppe- lijnen overeenkomsten met ling vindt na 6 tot 8 weken een evaluatie plaats. De af spraken worden nog eens doorgenomen, eventueel bij- 1 en er wordt bespro ken hoe de eerste periode voor alle betrokkenen is ver lopen. Het project kan desgewenst bij vakantie of ziekte van de gastouder zorgen voor een re- serve-gastouder. Daarbij ver leent het project onder meer opvoedingsondersteunende activiteiten zoals koffie-och- tenden voor gastouders en thema-avonden. In Waddinxveen en omliggen de gemeenten is er een groei ende vraag naar gastouder opvang. Binnen het project zijn er circa 90 gastouders die één of meerdere kinderen op vangen. Ondanks dit grote aantal worden er door het project regelmatig via adver tenties nieuwe gastouders ge vraagd. Het doel van de aspirant-gas- touderavond is tweeledig. In de eerste plaats goede voor lichting. Belangstellenden worden zo volledig mogelijk geïnformeerd over wat het betekent om gastouder te zijn of te worden. De coördinato ren van het project en een er varen gastouder laten alle as pecten rondom gastouderop vang aan bod komen. In de tweede plaats kunnen aspirant-gastouders na deze avond de afweging maken of zij via het gastouderproject gastouder willen worden. Vanzelfsprekend is er op de informatie-avond alle gele genheid tot het stellen van vragen. wordt verder gegaan met ver- deeld en met het keurings- Het aantal belangstellenden schillende spelen en het on- rapport in de hand kan men °P je aspirant-gastouder- derzoeken van de mogehjkhe- zjen op we]]<e punten de rook- avonden ligt gemiddeld rond worst nog voor verbetering vatbaar is. Zo krijgt de consu ment een extra garantie voor een perfect produkt. De ambachtelijke rookworst staat de komende weken bij keurslager Peter Compeer in het middelpunt van de be langstelling. Er is een spe ciale folder met recepten en wetenswaardigheden over rookworst gemaakt. En er is een actie waarmee de klant een l worst kan verdienen. De Vereniging van Keursla gers heeft 600 leden, geves tigd door het hele land. Iedere keurslager moet voldoen aan strenge eisen op het gebied gehouden, voor Praag. Veel leden zijn vorig Agenda: 1. Opening 2. Notulen d.d. 28/10/93 3. Jaarverslag en -cijfers 4. Verslag kascommisie 5. Bestuursverkiezing N.B. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een uur voor de vergadering bij bestuursleden of ten kantore (tel. 14644) aanmelden. Op de foto vooraan van links naar rechts Jane Sijl, Brigitte Hagen, Susan Snippe, Tineke Lelieveld en Monique Boudewijns. Achteraan van links naar rechts Cressida Jobels, Jolande Geurts, Joyce Hulst, Ymke Troost, assistent-coach Rudo van Loo, coach Wolter Zwijnen burg, Charlotte Lelieveld en Claudia Remmerswaal. (Foto: Flyers- Sjaak Noteboom). Het bedrijfsresultaat steeg tot meer dan het drievoudige, hetgeen een reflectie is van de positieve effecten van de acquisities en van het succes van de kostenbesparende maatregelen. Ondanks de huidige uitdagende markt omstandigheden nam het be drijfsresultaat toe tót 5,8% (2,8%). Belangrijk agendapunt voor de vergadering was onder meer de bestuursverkiezing van de ETDA voor de eerstko mende drie jaar. Als voorzit ter van de Nederlandse in breng in de dealerassociatie werd W.A. den Boer uit Wad- dinxveen gekozen. M.A. de Vries (Nederland) en D. Heanraets (Duitsland) wer- 18 oktober en woensdag 19 oktober van 13.30-16.00 uur in Het Nieuwe Trefpunt (Sta tionsstraat). Op de club worden allerlei ge zellige en leuke dingen ge- daan. Gezellig samen zingen, I spelletjes doen, knutselen, I naar een verhaal luisteren, I di a’s kij ken en nog veel meer. Natuurlijk is er ook iets te drinken en iets lekkers om te snoepen. Voor de club wordt terdag 15 oktober om 19.00 ~1~ i_;. j -- 1 ---- j--> uur, jongens-junioren 1 tegen Blitz uit Voorschoten. WADDINXVEEN/DELFT - De winst van NKF Holding, welke kabelproducent nog dit jaar over een vestiging aan de Noordkade in Waddinxveen beschikt, is in de eerste acht maanden van 1994 - in vergelijking met dezelfde periode van 1993 - met 80 procent gestegen tot 18,2 miljoen gulden. geconsolideerde sulfaat. Het effectieve belastingtarief op de winst verminderde van 24,4% voor geheel 1993 tot 19,5% voor de verslagperiode. Dit kan worden toegeschre ven aan de benutting van mo gelijkheden tot verliescom pensatie. De nettowinst nam met 80% toe tot ƒ18,2 miljoen (ƒ9,9 miljoen). Als percentage van de netto-omzet is de netto- Feest in bibliotheek ^t gelijk aan die voor die zelfde periode in 1993 (3,8%), maar deze ratio is aanzienlijk toegenomen gedurende de laatste vier maanden van de verslagperiode. De winst per aandeel voor de periode nam toe tot ƒ13,86 (januari-augus- tus 1993: ƒ7,93). De balansverhoudingen ver beterden aanzienlijk in ver gelijking met de balans over december 1993, die voor de eerste maal Kaiser bevatte. Het eigen vermogen nam toe van 32% tot 37%. De verbetering van de ba lansverhoudingen staat in di recte relatie tot het grote aan tal aandeelhouders (97%), dat voor stockdividend heeft geopteerd, tot de conversie van obligaties in aandelen en tot het positieve effect van de verkoop van Monette. Dit al les in aanvulling op de inge houden winst voor de eerste acht maanden. De nabije toekomst zal wor den gekenmerkt door aan houdende concurrentiedruk. Hoewel de eerste signalen voor economisch herstel in de voornaamste thuismarkten van de NKF thans duidelijk en bemoedigend zijn, is het bedrijf nog voorzichtig met schattingen van het groeipo tentieel in de eigen markten. Om die reden zullen de NKF reorganisatieprogramma’s - die goed op schema liggen - met dezelfde voortvarend heid en snelheid worden voortgezet. Tegen deze ach tergrond kondigden NKF in juni aan, dat de telecomka- belproduktie zal worden ge- concenteerd in de bestaande produktiefaciliteiten in Delf zijl en Neurenberg en dat de produktie-activiteiten in T NKD’s fabriek in Keulen zul- nnS opdoen de hoofdzaak was len worden beëindigd. v00r zijn jonge team. In het licht van het voorgaan- Dames 4 speelde een goede de bevestigt NKF Holding de wedstrijd tegen Springers uit verwachting van een verbete- cn on ring van het netto-jaarresul- taat voor 1994, in vergelij king met 1993. WADDINXVEEN - Donder dagmiddag 20 oktober om half vijf zal in de trouwzaal van het gemeentehuis (Raad- gangsprijs huisplein) een inspraakbij- met muziek uit de jaren twin- eenkomst worden gehouden over de eerste partiële herzie ning van de voorschriften van Max Dendermonde, in lezend het bestemmingsplan Nederland vooral bekend Groenswaard III’89. door zijn roman ‘De wereld Tijdens deze bijeenkomst gaat aan vlijt ten onder', pre- wordt informatie gegeven -- over de wijziging van de voor schriften en bestaat de gele genheid daarover vragen te stellen en opmerkingen te maken. De formele mogelijk heid schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken, volgt pas in een later stadium. In verband met deze in spraakbijeenkomst ligt de partiële herziening twee we ken ter inzage bij de afdeling af in de Ï9e en 20ste eeuw te en Bouw van de gen een achtergrond die trek ken vertoont van Suriname en de Grote Antillen. De auteur vindt ‘De BERKEL EN RODENRIJS - Het natuur- en recreatie schap Rottemeren houdt zon dag 16 oktober van 10.00- 15.00 uur samen met Groen- service Zuid-Holland een herfstwandeling in het recre atiegebied de Bleiswijkse Zoom, ten oosten van Bleis- wijk. Er zijn twee wandeltochten uitgezet van respectievelijk 5 Per aandeel is dat bij het be- - drijf, dat overigens blijft wor stelen met de scherpe concur rentie in Europa, van 7,93 tot 13,86 gulden. Het bedrijfsre sultaat steeg van 7,3 miljoen tot 28 miljoen gulden. De om zet verdubbelde bijna tot 484,3 miljoen gulden. Deze ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de aan koop van Philips’ Duitse ka- belactivitejten (PKI), her doopt tot Nokia Kabel en van Kaiser Kabel. NKF is voor 51 procent van het Finse Nokia. De toename van de netto-om zet is enigszins verminderd baten ad ƒ7,6 miljoen, als ge- door de deconsolidatie van Monette Kabel und Elektra werk GmbH in verband met de verkoop van deze onderne- taat van Kaiser Kabel in het ming per 1 mei 1994. De vraag naar NKF-kabels stabiliseert zich na de drasti sche afname van vorig jaar. De prijsdruk houdt echter aan. De gevolgen hiervan worden opgevangen door een effectiever gebruik van de ge combineerde kennis en mid delen van de groep. De verkopen in de sector pro jecten waren beter dan in 1993. Gouda en won met 59-39. Topscoorder: Nicole Berg met 13 punten. Meisjes-junioren 2 behaalde de eerste overwin ning ten koste van Westland Stars. Coach Marcel Pentier was erg tevreden over het teamspel, zeker gezien het feit, dat dit team is samenge steld uit verschillende andere teams van vorig seizoen. WADDINXVEEN - Het Leger Ook de mini’s gaan goed voor des Heils in Waddinxveen uit. Tegen Grasshoppers leid- herfstvakantie weer een va- kantiebijbelclub voor kinde ren van 4-12 jaar. De club wordt gehouden op maandag 17 oktober, dinsdag punten. Jongens passerelle 1 won ook de tweede wedstrijd tegen Leiderdorp. Men moest wach ten tot de laatste minuut om een overwinnaar aan te kun nen wijzen. Dit werd Leider dorp. Uitslag 46-50. Topscoor der Joyce Kars met 12 pun ten. Vrijdag 14 oktober om 21.00 uur speelt dames 1 tegen Dunckers uit Hilversum. Za- I r» ZUIDKADE 1X3 - TELEFOON: 01628-13197 ZUIDKADE 6 - TELEFOON: 01828-11631 NOORDKADE 157 en 92a - TELEFOON: 01828-15722 ZUIDKADE 6 - TELEFOON: 01828-16170 (2e etage boven keukencentrum) KANAALDIJK 30 - TELEFOON: 01828-32441 ZUIDKADE 53 - TELEFOON: 01828-12232 T~~ I KANAALDIJK 44 - TELEFOON: 01828-14633 7 BRUGWEG 2 - TELEFOON: 01828-17705 KERKSTRAAT 23 - TELEFOON7 01828-11919 l £>e

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 21