Boomzaden voor bruilofsgasten GEMEENTE WADDINXVEEN Kleurwedstrijd van Passage-winkeliers Prijs voor stand van Axis-Aandrij vingen Tijdens vakbeurs in Utrech tse Jaarbeurs Idee ‘Tree Beginnings Zestig jaar getrouwd Video-avond OONNUMMERS OPENINGSTIJDEN ■■Illi Hg Pagina 3 VOOR WADDINXVEEN- WOENSDAG 12 OKTOBER 1994 WEEKBLAD VERGADERINGEN iing(C.A.l.) WET MILIEUBEHEER WET OP DE RUIMTELIJKE VERORDENING BOUWVERGUNNINGEN SPREEKUREN MAX MILIEU OVER HUISHOUDELIJK CHEMISCH AF VAL 1995 1995 1995 1995 24642 24700 24500 10401 24760 12570 i ggfgaiii DE CHEMOCAR RIJDT WEER OP VRIJDAG 14 OKTOBER 1994 Woensdag 12 oktober Donderdag 13 oktober Vrijdag 14 oktober Maandag 17 oktober Dinsdag 18 oktober Zondag 16 oktober g -i RTW-RADIO Mg rJ OPENINGSTIJDEN 010-4362244 het oprichten van 5 woonhuizen 01820-15767 AARD VAN HET BOUWPLAN: BOUWPERCEEL: Nassaulaan 20 Bonenakker 7 Oranjelaan 12 Coenecoop 715,717 en 719 Kuyperhoeve 33 C. Huygenslaan 51 Brugweg 121: Asbest: BOUWPERCEEL: AARD VAN HET BOUWPLAN: Willem de Zwijgerlaan 26 De Genestetlaan 30 en 32 WADDINXVEEN] - ‘Tree Beginnings Europe' aan de Brug- komst te bevorderen. pe pas dit najaar op de Neder- f! Op de foto de uitreiking van de ‘Mooiste Stand Aandrijftechniek' aan directeur Ruud Visser van Axis links), met vlak achter hem zijn echtgenote Lenny. Van links naar rechts de Commissie IV op donderdag 13 oktober 1994, aanvang 1930 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Gemeentebegroting 1995 (inclusief Wensen- en Middelpakket). - Voorstellen belastingverhogingen 1995. Marktcommissie op woensdag 19 oktober 1994, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Ontwerp-beschikking Burgemeester en Wethouders maken bekend dat vanaf 13 oktober 1994 de ontwerp-beschikking ter inzage ligt inzake de aanvraag van: - de directie van K. Edelman B.V. om vergunning ingevolge de Wet milieu beheer tot het oprichten en in werking hebben van een glastuinbouwbedrijf op het perceel 2e Bloksweg 26. De ontwerp-beschikking, de aanvraag en 'andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 13 oktober tot 10 november 1994 ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedu rende drie uren (doorkiesnummer 24757, de heer W.P. Kaandorp). Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden verkregen. Ook na afloop van vorengenoemde periode kan nog inzage worden verkregen en wel tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag. Schriftelijke bedenkingen tegen de aanvraag en de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot 10 november 1994 bij hun college worden ingediend. Desgevraagd bestaat gedurende voomoemde termijn voor een ieder gelegenheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van de beschikking en het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen (telefoonnummer 24757, dhr. W.P. Kaan dorp). Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bezwaren hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking, kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien gewenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient, niet bekendgemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, worden ingediend. Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de volgende bouwaanvragen te hebben ont vangen: Op de agenda o.a.: - Begroting 1995/meeijarenbegroting 1995-1999, voorzover deze betrekking heb ben op het taakgebied van deze commissie. - Weekmarkt op 5 mei 1995. het plaatsen van een dakkapel op het achter- geveldakvlak het geheel vernieuwen en het vergroten van twee dakkapellen op het achtergeveldakvlak Verzoek om vrijstelling Burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een aanvraag om afgifte van een bouwvergunning is ingedient voor. Gijsberterf 34 t/m 42' (even) Nesse 20 het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning het gedeeltijk veranderen en het vergroten van een serre het oprichten van twee stalen hekwerken en twee bedrijfsgebouwen met kantoor- en opslag ruimte en een timmerwerkplaats het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel- dakvlak en een dakkapel op het achtergeveldak vlak het geheel vernieuwen en vergroten van een dakkapel op het achtergeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen van een het winkel-, kantoor- en opslagruimte in een horecaruimte annex woning het oprichten van een vloeistofdichte betonvloer Chemisch afval: houd het apart Jg' Afval scheiden doen we allemaal, of het nu gaat om papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval of om textiel. We zijn zelfs wereldkampioen glasbak-gooien. Soms is het apart houden van afval toch nog lastig. Neem nou huishoudelijk che misch afval (ook wel bekend als ”kca”, klein chemisch afval). Wat is dat precies? Dat is belangrijk om te weten. Want hoe meer chemisch afval we apart inzamelen en verwerken, hoe minder schadelijke stoffen er uiteindelijk in bodem, water en lucht terecht komen. Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 uur tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. niet bij het huishoudelijk chemisch afval), wanneer de melding betrekking heeft op a) gelijmde asbestbevattende vloerbedekking, b) gelijmde asbestbevattende vloer tegels, c) geschroefde hechtgebonden asbestbevattende bouwmaterialen (wanneer die bestaan uit platen aan de buitenzijde van een bouwwerk geldt een maximum van 35m2), dan geeft het college binnen acht dagen na uw melding een mededeling met voorschriften; In alle andere gevallen is een sloopvergunning vereist. Inlichtingen over asbest: tel. 24757 WADDINXVEEN - Dinsdag echtpaar Otterspeer-Slikker- veer in het huwelijk is getre den. Op welke produkten komt het teken te staan? Hieronder staat op welke produkten u het teken kunt verwachten. Overigens staat het teken voor chemisch afval niet altijd op elk van de genoemde produkten. Dat hangt af van de hoeveelheid schadelijke stoffen die erin zitten. Tot huishoudelijk chemisch afval behoren: aceton, accu’s, accuzuur, batterijen, bestrijdingsmiddelen, correctievloeistoffen, (foto)fixeer, (foto)ontwikkelaar, houtverduurzamingsmiddelen, inkten, insectici den, kitten, kwastreinigers, kwastontharders, kwikthermometers, lampolie, de meeste soorten lijm, meubelolie, nagellak, nagellakremover, oliefilters, petroleum, plamuur, remolie, smeervetten, spaarlampen (TL, PL, S), spuitbussen (afhankelijk van de inhoud), terpentine, thinner, TL-buizen, verf (ook op waterbasis), verfaf- bijtmiddelen, verfverdunners. vlekkenwaters, vlooienbanden, wasbenzine, zout zuur. En nog even het volgende: oude medicijnen: deze kunt u inleveren bij de apotheek, maar wanneer dat gemakkelijker is mag u ze ook bij het huishoudelijk chemisch afval doen; losse huishoudelijke produkten of apparaten waarin een klein beetje asbest zit (bijvoorbeeld kookplaatjes of broodroosters) mag u bij het huishoudelijk chemisch afval doen; het voornemen om overige asbestbevattende materialen te verwijderen dient u te melden aan het college van Burgemeester en Wethouders (deze materialen mogen ke van deze aandenkens is, de originaliteit en het bevor deren van t milieu. Het aandenken bevat het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een bedrijfskantoorruimte Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aangezien het bouwplan in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan: ’’Brugweg 80” en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 50, lid 5, van de Woningwet Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen de gevraagde vrijstelling te verlenen, met het oog hierop bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de vooraf benodigde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen de gevraagde bouwvergunning te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter inzage met ingang van 13 oktober 1994 gedurende twee weken, vooreen ieder tijdens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen door een ieder schriftelijk bedenkingen naar voren worden gebracht bij Burge meester en Wethouders van Waddinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400,2740 AX Waddinxveen). 00.00-07.00 uur: Non-stop muziek. 07.00-09.00 uur:Ochtendniveau, met Ferry van Loon en met Luuk van Dijk. 09.00-18.00 uur:Non-stop muziek. 18.00-22.00 uur.Nederlands op z’n best, met Frank en Ronald. 22.00-00.00 uunNashville Express, met Cor van Eijk. 00.00-07.00 uur:Non-stop muziek. 07.00-09.00 uur:Ochtendniveau met weg 78 is de markt opgegaan met een groen en exclusief per- Ferry van Loon en Luuk van Dijk. -1221--T 1 --J.2-J -1-2 J- n/i aa no oo-vt ---1- Ze krijgen als alternatief voor de bruidsuikers drie soorten boomzaden mee: Blauw Spar, Zwarte Den, Oriëntaalse le vensboom. Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Coenecoop 68 Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de defini tieve besluitvorming. Verleende bouwvergunningen/ingestemde meldingen Een nieuw teken om chemisch afval te herkennen Chemisch afval is voortaan veel makkelijker te onderscheiden. Op huishoudelijke produkten die na gebruik bij het che misch afval horen, staat namelijk een teken. Als u dat teken op een produkt ziet, dan wil dat zeggen: dit produkt hoort bij het huishoudelijk chemisch afval, houd het apart in uw KCA-box tot de chemocar weer komt (zie hierna). Het teken kan op het produkt of op de verpakking staan. Op sommige produk ten die wél bij het huishoudelijk chemisch afval horen, ontbreekt het misschien nog. Dat komt omdat het invoeren ervan tijd kost. Maar in de zomer van 1995 staat het teken op alle produkten die daarvoor in aanmerking komen. Dat is een wettelijke verplichting. Overigens, het gaat om het apart houden van produkten of produktresten die schadelijk zijn voor het milieu. Een lege verpakking, ook al staat het teken voor chemisch afval erop, hoeft u niet apart te houden. soonlijk aandenken voor receptiegasten van bruidsparen. 09.0Ó-00.00 uur:Non-stop muziek. 00.00-07.06 uur:Non-stop muziek. 07.00-09.00 uur:Ochtendniveau, met Ferry van Loon en Luuk van Dijk. 09.00-19.00 uur:Non-stop muziek. 19.00-21.00 uur:Brandwacht, met Wij brand van der Sande. 21.00-23.00 uur:Het Nieuwscafé, met actuele info uit de regio. 23.00-00.00 uur:Non-stop muziek. za terdagmiddag 15 oktober van 16.00-18.00 uur met een re ceptie in hotel-café-restau- rijk verpakt zakje boomzaden rant De Unie (Kerkweg-Oost) te ontwerpen dat bij de worden stilgestaan. Namens het gemeentebestuur zal bur gemeester C.M. van der Lin den felicitaties aanbieden. Het echtpaar, afkomstig uit aan den IJssel, woont bijna zes jaar met veel genoegen in Waddinxveen, en een beter, groener heeft één dochter, woonachtig v waan de Zuidkade. bruidsparen zou aanslaan en een alternatief zou bieden voor de bruidsuikers. Sandra Boeve: “We hebben ontdekt dat het aantrekkelij- Krimpen ingeleverde kleurplaten heeft de winkeliersvereniging be sloten om deze succesvolle ac tie te herhalen. De komende herfstvakantie is volgens de winkeliers een ideale gele genheid om gezellig met el kaar de kleurplaat te gaan in vullen met materialen naar keuze. De winkeliers hebben een groot aantal mooie prijzen ter beschikking gesteld, zodat de kans op een prijs erg groot is. De kleurplaten liggen in de winkels en bij inlevering, dat kan tot zaterdag 29 novem ber, krijgt iedereen een mi niatuur setje kleurpotloden. De inleveradressen staan op de kleurplaat vermeld. Om iedereen mee te laten ge nieten van de prestaties die geleverd zijn, zullen de inge leverde kleurplaten in de eta lages van diverse winkels worden tentoongesteld. eenvoudig te volgen zaai- en kweekinstructies, ongeveer 10 zaden in een luchtdichte verpakking en een woord van dank aan de gasten'. Het exclusieve aandenken - drie soorten boomzaden - bedrijf kreeg al veel spontane en enthousiaste reacties op dit milieuvriendelijke alter natief voor huwelijksge schenken. ir. H. de Jong, architect van ’De Prins van Oranje’-hal. Tijdens de zeer geanimeerde en uitstekend verzorgde deel- nemersontvangst van de vak beurs voor aandrijf- en bestu- ringstechniek 1994 kwam de jury met de zes genomineerde bedrijven op de proppen. De nominaties kwamen tot stand na uitgebreide schou- WADDINXVEEN - Vrijdag avond 14 oktober is iedereen van 15 jaar of ouder weer van harte welkom in de hervorm de koffiebar De Schaapskooi (Nesse). Deze avond draait er een verrassend videopro gramma. elke werkdag van 08.311-12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt 01820-93511 Sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond 01828-17613 (koopavond) van 19.00 tot 201 uur. 01820-28011 Aandrijvingen BV (derde van i juryleden Leo de Ridder en Wim Muys en de Axis-medewerkers Carl de Zoete (half zichtbaar), André de Knoop, Ben v.d. Moolen, Colinda Ringelenstein, Peter Boogerman en Jack Noteboom. (Foto Jaap J. Her- schel-Jaarbeurs Utrecht). De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. ma door een der kerken. 12.00-14.00 uur:RTW-klassiek Da Capo. 14.00-16.00 uunNashville Express, met Cor van Eijk. 16.00-18.00 uur:Non-stop muziek. 18.00-19.00 uur:Newswave, met Ed Muller. 19.00-20.00 uur:Non-stop Live, met Walter Ravensberg. 20.00-23.00 uur:De Avonduren, met Ron Menke. 23.00-24.00 uur:Non-stop muziek. 00.00-07.00 uur:Non-stop muziek. 07.00-09.00 uur:Ochtendniveau, met Ferry van Loon en Luuk van Dijk. 09.00-19.00 uur:Non-stop muziek. 19.00-20.00 uuriReligieus verzoek platenprogramma. 20.00-21.00 uur:Informatief/amuse- rend Turks programma. 21.00-24.00 uur:Non-stop muziek. 00.00-07.00 uur:Non-stop muziek. 07.00-09.00 uur:Ochtendniveau, met Ferry van Loon en Luuk van Dijk. 09.00-24.00 uur:Non-stop muziek. geestelijke en sociale STORINGSDIENSTE! Gas en elektriciteit Waterleiding l Centrale Antenne larf Milieu (telefoon voor GEMEENTELIJKE D 00.00-08.00 uur:Non-stop muziek. 08.00-10.00 uur:Ochtendniveau, met HildoGöbel. 10.00-12.00 uur:Gouden Hits non- stop, met Gerben van Kruistum. 12.00-14.00 uur:Het Middelpunt, met Colinda Cordes. 14.00-16.00 uur:Het Middelpunt, met Ron Menke. 16.00-18.00 uur:RTW-Sportcafe, met André, Matti en Jasper. 18.00-19.00 uur:News Wave, met Ed Muller. 19.00-22.00 uur: Hitfront Danceable, met Gert Voogd met Michel. 22.00-00.00 uur:De avonduren, met Martin Schlink. 00.00-02.00 uur:In ’t holst van de nacht, met Ed Muller. 02.00-09.00 uur:Non-stop muziek. 09.00-12.00 uur:Religieus program- Algemeen Alat Brandweer M-g. Politie Ongevallen MEDISCHE HULP Ambulancedienst Telefonische hulpdienst AI.AKMEMNT. WADDINXVEEN - De winkeliersvereniging in de Passage houdt evenals vorig jaar weer een kleurwedstrijd voor kin deren en volwassenen. Vooral de kleurplaten die toen door volwassenen werden ingeleverd waren van een kwalitief hoog niveau. 11 oktober was het 60 jaar ge- Mede gezien het grote aantal planten en door de jaren heen leden dat het Waddinxveense zien groeien'. r'“ Het idee voor Tree Begin nings Europe is ontstaan door het speciale aandacht Bij dit heugelijke feit zal schenken aan aandenkens op bruiloften. Daarbij ging het er om een persoonlijk kleur- UTRECHT/WADDINXVEEN - Axis-Aandrijvingen BV op het bedrijvenpark Coenecoop heeft tijdens de vakbeurs 'Aandrijftechniek' op de Utrechtse Jaarbeurs de prijs ’Mooi ste stand Aandrijftechniek 1994’ gewonnen. De onderscheiding is vorige week dinsdag 4 oktober aan directeur Ruud Visser over handigd door juryvoorzitter ir. L. de Ridder. Tevoren had jurylid W. Muys de argumen tatie van de jury voor de zes genomineerde stands gepre senteerd. In de jury hadden zitting M. Fröhlich, directeur Techniek Museum Delft, en De standprijs is ingesteld door de Federatie Aandrijf techniek (FEDA). Naast een oorkonde voor alle genomi neerden bestaat de onder scheiding voor de winnaar uit een wisseltrofee, het beurslo go uitgevoerd in staal op een marmeren voet. De trofee is vervaardigd en ter beschik king gesteld door medewer kers van de Hydraudyne Groep. Tree Beginnings Europe is een jong Waddinxveens be drijf dat boomzaden oogst en verpakt in exclusieve verpak kingen voor bruidsparen om als aandenken te geven aan hun bruiloftsgasten en zo te gelijkertijd een groenere toe- heeft Tree Beginnings Euro- Zaterdag 15 oktober komst te bevorderen. pe pas dit najaar op de Neder- ‘Twee jaar geleden trouwden landse markt gebracht. Het vrienden van ons in Amerika. Omdat zij, net als wij, een be drijf in boomzaden hebben, wilden ze iets weggeven op hun bruiloft dat met bomen te I maken had', vertelt Sandra Boeve van het bedrijf. ‘Zij hebben toen gekozen voor zaden van de Blauw Spar (Pi- cea pungens Glauca), een groenblijvende naaldboom het hele jaar door. Iedereen was enthousiast omdat ze iets kregen wat ze konden I Via de FM-band 87,9 (kabel) en 105,8 I (ether). Staringlaan 2, postbus 330, l 2740 AH Waddinxveen. Tel. 01828-10379. A Op vrijdag 14 oktober a.s. kunt u weer het bewaarde Klein Chemisch Afval per soonlijk aan de chemocar afgeven. De Chemocar stopt op de volgende tijden en plaatsen: 08:30-09:15 uur wijk Zuidplas, Zuidplashof, kringloophalte; 09:20-09:50 uur wijk Zuidplas, cirkelflat; 09:55-10:40 uur Bomenwijk, winkelcentrum leplaan; 10:45-11:15 uur St. Victorwijk, wijkgebouw Zonnig Zuid; 11:20-12:05 uur Oostpolderwijk, Overtoom; 12:50-13:30 uur Centrum, Passage ingang stationszijde; 13:35-14:20 uur Vondelwijk, winkelcentrum Luifelbaan; 14:25-15:10 uur Groenswaard, winkelcentrum Groensvoorde; 15:15-16:00 uur Willem de Zwijgerlaan bij de markt. Indien 14 oktober a.s. niet mogelijk is voor u, kunt u wel: het chemisch afval bewaren tot de volgende inzameling te weten: 09 december 1994 13 januari 10 maart 12 mei 14 juli 08 september 1995 10 november 1995 uw buren of kennissen vragen om Klein Chemisch Afval te brengen en af te geven; het Klein Chemisch Afval op werkdagen brengen naar de gemeentewerf aan de Noordkade (nr. 48), vanaf 08.00 uur tot en met 12.00 uur en van 13.00 uur tot en met 16.00 uur. Regels van de Chemocar: Bedrijven kunnen niet bij Chemocar en Noordkade terecht. - U mag het Klein Chemisch Afval absoluut NIET vooraf bij de halteplaats zet ten, omdat dan eventueel kinderen ermee kunnen gaan spelen. Injectienaalden moet u in een gesloten verpakking aanbieden. ,- Lege plastic flessen van chloor, ammonia, spiritus e.d. kunnen nadat ze met water zijn omgespoeld, worden weggegooid in de grijze container of de vuil niszak. - Goed geleegde verfblikken, kunnen in de blikbak worden gegooid. wing van een groot aantal van de 240 stands in het Jaarbeurscomplex. De overwegingen van de jury voor de toekenning van de on derscheiding aan Axis-Aan- drijvingen BV uit Waddinx veen waren dat Tiet bedrijf met eenvoudige materialen een ruime stand met een chique uitstraling heeft we ten te creëren’. De uitstraling van het exposi- tie-programma van Axis rond een duidelijk centrum in de stand werd overzichtelijk en efficiënt genoemd, zonder dat aan warmte van de presenta tie werd ingeboet. ‘Met deze zorgvuldige en evenwichtige presentatie toont het bedrijf tevens de waarde die men hecht aan het eigen produktprogramma èn de fabrikanten die men vertegenwoordigt.. Met een verzorgde en actieve standbe- zetting blijft men voortdu rend in beweging'. De presentatie van Axis-Aan drijvingen BV verdiende vol gens de jury grote waarde ring en die werd tot uiting ge bracht door toekenning van het predikaat ’Mooiste Stand’. (koopavond) van 19.00 tot 20,30 uur. Gemeentesecretarie 06-11 Dienst Openbare Werken en Bedrijven 12222 Gemeentewerf 01820-24255 Centraal Meldpunt Zorg 13000 Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen 13000 Gouwebad "De Sniep” (informatie) OPENINGSTIJDEN 01820-16066 Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: ■K- *4»-.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 3