■niiiii Duifs Mode steeds weer nieuw Woningcorporaties bouwen 87 huizen Muziek op ongekende hoogte bij het Rijnlands Orkest in Zuidplas ’90 voor kerkgebouw ‘Vin St. Victor6 Brandweer- Lachsalvo’s voor Toi-Toi eurohome TONE met gevoel voor detail 500 GRAM KIPFILET en 4 ROOM- SCHIJVEM Duifs Mode Voorlichting huurhuizen senioren Sportief, vrouwelijke combinatie mode Rode en witte flessen wedstrijd Moerkapelle Nieuwe cursus besturen en vergaderen Gospelfestival van Meeting in St. Victorkerk COLOPHON MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND KERKDIENSTEN WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS 9 NCVB-avond over zending Roemenië Gebr. Tuitel Transporten B.V. DE BAS REAS Pagina 9 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 12 OKTOBER 1994 10 t/m 15 oktober samen voor 1994 100 jaar 1894 MOV NOT*' in Boskoop Op zaterdag 15 oktober a.s. hopen wij het feit te herdenken dat ons bedrijf 100 jaar geleden werd opgericht. Moerkapelle Zijde 36 01727-14550 ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Volop keus - Volop voordeel!! Alphen aan den Rijn Tel: 01720-73818 PETER COMPEER Groensvoorde 6, Waddinxveen. Tel. 01828 - 12937 Wij zouden het prettig vinden u te mogen verwelkomen op zaterdag 15 oktober a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in Partycentrum Concordia, Bredeweg 66 te Moerkapelle. - f GEVONDEN I EN VERLOREN VOORWERPEN IAOMT ER,) NOG WAT ’-.VAN Weekblad voor Waddinxveen 9,95 Ondertrouwd: P.P. Brands en E. Rutten. ZONDAG 16 OKTOBER 1994 A •t - Gehuwd: M. Schmidt en A. Klee. T.C.M. de Heer en M.G. van Pinx- teren. Overleden: Gijsbertus Hendrikus Marie van Rooijen, oud 75 jaar. Aletta Adriana Noorlander w.v. P. Hoek, oud 94 jaar. Johanna Tim mer, w.v. H. van Slingelandt, oud 96 jaar. Johanna Margaretha Hof man, e.v. P. de Man, oud 81 jaar. KERKSTRAAT 2. BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst Elke woensdagavond: 19.30 uur leesdienst RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 samenkomst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuid kade: 10.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: 9.30 uur ds. A.A. van Houwelin- gen 17.00 uur ds. G. de Jong, Hee- renveen (SoW-dienst) OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage: 9.30 uur leesdienst 16.30 uur ds. H. Hidding, Bun schoten JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uurds. A. Bac 18.00uurds. A. Bac DONDERDAG 20 OKTOBER 19.30 uur ds. Th. van Stuyven- berg LEGER DES HEILS Het Nieuwe Trefjpunt, Stationsstraat 16.00 uur samenkomst met kin- demevendienst (iedere tweede en laatste zondag van de maand) EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROL SIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk: 10.00 uur de heer J. Spoor WADDINXVEEN - De afde ling Waddinxveen van de Ne derlandse Christen Vrouwen- plas ’80. (Foto: Archief-Sjaak Noteboom). KEURSLAGERIJ/POELIER Zuidplaslaan 424, Waddinxveen. Tel Jtax 01828 - 12034 KEURSLAGERIJ KEURSLAGERIJ Burg. Coüjnstraat 18, Boskoop. KEURSLAGER Tel. 01727 - 12024 ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 OKTOBER 1994 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Hertogh en Wilms (groep I) heeft dienst: Arts: T.S. Wilms, Troelstrahoeve 66, tel. 18613 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Glaser, Van der Linde, Voskamp en Vreeken (groep H) heeft dienst: Arts: J.J. Alberts, Jacob Catslaan 1, tel. 12112 Dienstdoende apotheek: Van den Dries, Zuidplaslaan 434, tel. 33000 Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 met enkele delen uit ‘Ein Sommemachtstraum’, naar het verhaal van William Sha kespeare, waarin een dochter dwars tegen de keuze van haar vader haar eigen min naar koos. Een hachelijke onderneming overigens, omdat de Griekse wet in die tijd de vader daar mee in staat stelde bij het ge recht een aanvraag in te die nen zijn dochter ter dood te laten brengen. Veel zal dat wel niet voorgekomen zijn, zo I vember van 20.00-22.00 uur WADDINXVEEN - Twee van de drie Waddinxveense wo ningcorporaties (woningbouwvereniging SSW en woning bouwvereniging Waddinxveen) gaan samen een deel van de nieuwe wijk Zuidplas ’90 invullen en bouwen daar 87 door Stuurman Partners (Brugweg) ontworpen woningen. ROOMS- KATHOLIEKE KERK St Victorkerk, Zuidkade Eucharistieviering op zondag j in De Vlieger (Staringlaan). De kosten voor de gehele cur sus bedragen ƒ50,-. Inschrijvingen overdag bij Stichting Waddinxveens Wel- zijnswerk, tel. 01828-31932, of ’s avonds bij Tiny Ribbens, tel. 01828-18899. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: 9.30 uur ds. A. van Vuuren, Zoe- termeer 17.00 uur ds. H.C. Marchand, Ermelo De Hoeksteen, Esdoomlaan: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds, C. van Duyn, Krimpen aan den IJssel Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur ds. C. van Duyn, Krim pen aan den IJssel 17.00 uur ds. W. Verboom, Hier- den Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. B.J. Verspuij, Gies- sendam 17.00 uur ds. H. Schipaanboord Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan: 10.00 uurds. P.A.C. Bongers 17.00 uur SoW-dienst in Ont moetingskerk plaatst zijn om alleen in deel drie en vijf respectievelijk De Bromtol en Het Bal de aan dacht te vestigen op de twee contrabassisten. Zowel hier als elders vervullen zij steeds een goede en belangrijke on dersteunende rol. Het orkest mag blij zijn met deze potsen in de branding. Na de pauze bracht het Rijn lands Orkest het pianocon cert no.l in d-mol opus 15 van Johannes Brahms. Evenals Mendelssohn geboren in Hamburg, ook levend rond 1850, maar met veel minder gefortuneerde ouders, werd Brahms gezegend met een oersterke gezondheid, met roem gedurende zijn hele le ven. Als romanticus was hij aan de nuchtere kant, wat hem vrijwaarde van overdrij ving. In dit stuk verleende Paul Huijts, een jonge pianist met belangrijke erkenning uit Pa rijs en Bremen, zijn mede werking. Hij trad niet als so list op, maar als lid van het orkest. Dit samengaan van deze getalenteerde jonge pia nist met het Rijnlands Orkest bracht de muziek op ongeken de hoogte. Het is niet overdreven te zeg gen, dat het orkest hierdoor boven zijn eigen kunnen werd uitgetild. Niet alleen het feit, dat Brahms zeer onder de in druk was van de dood van Ro bert Schumann, maar zeker ook de kwalitatieve wijze, waarop pianist en orkest de gevoelens van Brahms ver tolkten, was zeer indrukwek kend. De vertolking van het smar telijk verdriet van Brahms werd door orkest en pianist zo goed weergegeven, dat het publiek volledig in de ban raakte van dit schitterende spel. In het slotgedeelte, een snelle rondo, lijkt Brahms zijn ver driet te aanvaarden en te be seffen - zie daar de terughou dende en wat nuchtere ro manticus - dat het leven toch doorgaat. Samen met Paul Huijts heeft de TO-jarige’ dirigent Michel Havenith aan het orkest een prestatie ontlokt, waar het zelf niet van wist daartoe in staat te zijn. streek. De wijn kan iets ge koeld worden gedronken op bijvoorbeeld een gezellig avondje, als apéritief voor de maaltijd of juist bij het des sert. Het geestrijk vocht is perfect bij vis en mosselen. De prijs is f7,50 per fles. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat. Gouda 10.30 uur Evangelie studieklas- sen 11.20 uur Algemene vergade ring l Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen J Voor aangifte van gevon den en verloren voorwer pen kan men zich in Wad dinxveen wenden tot het bureau van het politiedis trict Gouwe en IJssel aan de Mozartlaan 46 in Wad dinxveen. De politiemensen zijn be reikbaar onder telefoon nummer 01828-13688. De rode wijn komt uit de oude wijnstreek Bourgogne, de streek waar men doorrijdt via de Autoroute du Soleil van Noord-Frankrijk naar de wijnhoofdstad Beaune. Aan de boorden van het riviertje Clos de Fouchauld groeien de traditionele druivenrassen, waaruit deze Cuvée is samen gesteld. Dat gebeurt door de wijn meesters van Maison Thomas Bassot, die al sinds 1850 in het stadje Nuits St. George hun wijnen laten rijpen in de wijnkelders van een nog ou der Urselinenklooster. Deze Cuuvée is een aangename ro de wijn, die velen zullen waarderen. De prijs bedraagt f7,95 per fles. WADDINXVEEN - Het inter kerkelijk koor ‘Meeting’ houdt zaterdagavond 22 okto ber om acht uur in de St. Vic torkerk (Zuidkade) een regio naal gospelfestival op 22 ok tober. De andere koren die hieraan meewerken zijn het Interker kelijk Jongerenkoor Hatikva uit Zoetermeer en het Bos- koopse Interkerkelijk Jonge renkoor Joy Singers. De ko ren zingen Nederlands- en Engelstalige gospelliederen. Toegangskaarten voor het gospelfestival zijn in de voor verkoop te koop bij bloemsier- kunst Wim en Ria Rip (Dorp straat) en bij ’t Handwerk- hoekje (Koningin Wilhelmi- naplein). De toegangsprijs is f 5,00 en voor kinderen tot 12 jaar f2,50. WADDINXVEEN - Onder de aanduiding “Vin St. Victor’ biedt de Stichting tot Behoud van de St. Victorkerk de Wad- dinxveners twee flessen wijn aan, een witte van f 7,50 en een rode van f7,95, beide uit Frankrijk. De opbrengst is be stemd voor de restauratie van de rooms-katholieke St. Vic torkerk (Zuidkade). De verkoop van de Franse wijnen vindt plaats na de weekendvieringen in deze maand, zowel in de Ontmoe tingskerk (Groensvoorde) als in de St. Victorkerk. De witte wijn is een Cótes de Gascogne en dus afkomstig uit de wijnstreek ten zuiden van Bordeaux. De Fransen noemen de Golf van Biskaje ook wel de Golf van Gascog ne. Deze frisse wijn valt op door een fruitige geur, omdat hij is geperst uit de wijndruif Co- lombard, een oud ras in deze In Zuid-Holland Oost zal, als het ontwerp-streekplan voor dit gebied door de provinciale staten wordt aangenomen, nog weinig mogelijkheid be staan tot het uitvoeren van grote bouwprojecten. ‘De nu al verontrustende wo ningnood zal daardoor slechts toenemen. Het zal bijzonder moeilijk zijn om nog wonin gen te bouwen met een be- taalbure huur’, aldus de plaatselijke woningbouwver enigingen. Doorstroming van huurders van beide woningcorporaties naar koopwonigen is een ma nier om huurwoningen vrij te krijgen voor starters op de woningmarkt en voor mensen die groter of kleiner willen gaan wonen. Het plan omvat 87 wonigen in diverse prijsklassen en cate gorieën. Architect is het Wad dinxveense bureau Stuur man Partners BV. Naar ver wachting zal de eerste paal in mei 1995 geslagen worden. De verkoop is in handen van De Pater Makelaardij (Kerk weg-Oost). In de tweede helft van november zal een voor lichtingsavond worden ge houden. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79: 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uurds. M.J. Oosting Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst’ is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huis arts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen be reikbaar. WADDINXVEEN - De Stich ting Vrouwenraad Waddinx veen houdt in samenwerking met de Stichting Waddinx veens Welzijnswerk (SWW) de cursus "bestuur- en verga- dertechniek’. Behalve vrouwen kunnen nu ook mannen, die in het vrij- willigerscircuit bezig zijn of willen gaan, zich inschrijven voor deze cursus. De cursus houdt met name praktisch oe fenen in met begeleiding van theorie. Daarbij gaat het om het voor bereiden van bestuursverga deringen, zoals agenda sa menstellen, besluitvorming, uitvoeren van besluiten en taakverdeling. Indien er tijd over is zal aan het aspect lei ding geven aandacht worden geschonken. De cursus bestuur- en verga- dertechniek neemt vier avon den in beslag op donderdag 10 november, woensdag 16 november, woensdag 23 no vember en woensdag 30 no- Weekeinddienst dierenarts: J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 01828-12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Driewegplein 8, Gouda, tel. 01820-11215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bemhardlaan 17, tel. 10462 (bij afwezigheid dierenarts C. Moons, tel. 01829-2568). Geboren: Marijn Robbert, z.v. M.T.M. Kraak en C.E. Blijenberg. Jennifer Cornelia, d.v. F.J. Jochems en K. Zuidam. Martijn, z.v. E. Wetsteen en VM. Snip. Jacoba Johanna, d.v. H. Slappendel en E.C. Verschuure. Pietemella Elizabeth, d.v. A. van Stuijvenberg en P.E. Bregman. Robbert-Jan, z.v. J. Bosch en J.A. van der Bijl. van de kringwedstrijden Krimpenerwaard en de vier best geëindigde ploegen van de kringwedstrijd Tien Ge meenten. Het afwijkende aantal deel nemers uit de kring Tien Ge meenten heeft te maken met het feit dat de finalist van vo rig jaar zich dit jaar weer ge classificeerd heeft door als tweede te eindigen in de kringwedstrijden. Het wedstrijdcomité wordt geleid door J.W Schrijvers. De brandweerkorpsen wor den eerst in de brandweerka zerne aan het Raadhuisplein in Moerkapelle ontvangen. De prijsuitreiking is ’s avonds in dorphuis ‘Op Moer’. sander te verenigen. De zeer begaafde Mendels- sohn-Bartholdy, die veel in Europa gereisd had, maar nog nooit in Engeland ge weest was, wist toch dit Griekse drama een Engelse sfeer mee te geven. Hij schreef dit stuk op zeventien jarige leeftijd. De ouverture werd door het Rijnlands Orkest zeer sterk en overtuigend gebracht. De flinterdune vioolstemmen schetsten de feëen, het volle orkestgeluid schilderde onder andere de handwerkslieden. De dwaaltocht in het inter mezzo werd herkenbaar uit gebeeld evenals de romanti sche sfeer in het derde deel Nottumo, waar blazers en celli goed werk deden. Het werk eindigde met de overbe kende Rüpeltanz, waarin het orkest zich in zijn element voelde en de blazers voor een goede ondersteuning zorg den. Margriet Kleingeld maakte het voor de luisteraar gemak kelijk met haar teksten in het verzorgde programmaboekje. In ‘Petite suite d’orchestre: Jeux d’enfants’, opus 22 van George Bizet, waaruit het or kest vijf delen speelde, was weinig fantasie nodig om te weten, waarover het orkest sprak. De tinnen soldaatjes liepen bijna letterlijk in mar stempo voorbij. In de berceuse ‘La Poupée’ brachten de celli met hun te rugkerend thema de luiste raar bijna echt in slaap, posi tief bedoeld dan. Het zou mis- De avond, die precies om 20.15 uur begon, eindigde om om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoor de: Eucharistieviering op zaterdag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donderdag om 9.00 uur. Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoui Wallenbergplein 9, Postbus 1,2400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 2741HH Waddinxveen Postbus 372 2740 AJ Telefoon: 01828-30332 Telefax: 01828-32633 Openingstij den: Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 01828-30332 BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RUN Triomfaterkapel, Molenwerf- straat: 10.00 uur ds. H. van Dorp 18.30 uur ds. H. van Dorp GOUDA/WADDINXVEEN - 2 Het door de Waddinxveense toneelvereniging Toi-Toi on- B| der regie van René Roza op gevoerde ‘Tassen1 was vrij dagavond één van de absolute - toppers van het Goudse éé- nacterfestival in De Garen spinnerij. De tien spelers van Toi-Toi, die buiten mededinging mee deden en een door afzegging opengevallen plaats opvul den, oogstten tijdens de voor stelling van de eigen produk- tie uitbundig gelach en veel applaus. Toi-Toi revancheerde zich daarmee op perfecte wijze voor het teleurstellend begin van het op vrijdagavond 30 september in Gouda gespeel de stuk van Tsjechov ‘Het Ju bileum’, dat ondanks de inzet niet goed tot zijn recht kwam tussen twee éénacters van de schrijver Slawomir Mrozek. De stukken van beide schrij vers (Tsjechov en Mrozek) zijn nauwelijks met elkaar te vergelijken. Toi-Toi had het dan ook moeilijk de waarde ring te krijgen die het ver diende. Het publiek was na ‘Op Volle Toeren’, gespeeld door de to neelvereniging Scene uit Gouda, nog in een te serieuze stemming om de luchtige klassieker van Tsjechov op de juiste merites te beschouwen. Toch was het geen slechte voorstelling. Met name het hilarische tweede gedeelte en het chaotische slot, dat door de spelers met verve werd ge speeld, sprongen eruit. door J. VERHOEVEN WADDINXVEEN - Vorige week vrijdagavond 7 oktober was het Rijnlands Orkest uit Alphen aan den Rijn in het na- j aarsconcert ‘Timez vour Brahms’ te beluisteren in de Wad dinxveense Ontmoetingskerk (Groensvoorde). De pianist Paul Huyts verleende medewerking. Het geheel stond on der leiding van dirigent Michel Havenith, die hiermee zijn tweede lustrum bij het orkest volmaakte. ook hier: Hermia weet zich uiteindelijk na veel verwik- Een blik vanaf de Piasweg op de nu volgebouwde woonwijk Zuid- 22.30 uur. Begonnen werd kelingen met haar eigen Ly- Het gezamenlijk bouwen mate van vrijheid van hande- wordt mede ingegeven door lenjjekregen. de grote veranderingen die zich voltrekken in de volks huisvesting. De rijkssubsi- dies vallen zo goed als weg. De woningcorporaties hebben wel een aanmerkelijk grotere WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveense Bej aardenhuisvesting houdt vrijdag 14 oktober van 14.00-17.00 en van 19.00-21.00 uur twee voorlichtingsbijeenkom sten in het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnen- pad) over de in aanbouw zijnde senior-huurnwo- ningen aan het Jan van Bijnenpad. De nieuwbouw omvat 49 woningen, waarvan 28 woningen in de vrije sec tor en 21 woningen in de sociale woningbouw. Door de bouwer van de woningen zal een aantal alternatieve inrichtingen worden gepresenteerd, die in de woningen kun nen worden aangebracht. Het gaat daarbij om wandtegels, vloertegels, vouwwand voor de hob- bykamer, kastenwand in de slaapkamer, keuken- front, aanvullingen op het keukenblok en nog enige andere zaken. De kosten van deze alter natieven komen ten laste van de huurder. Tevens zullen er een aantal be stuursleden aanwezig zijn om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. MOERKAPELLE/WAD- DINXVEEN - De Waddinx veense vrijwillige brandweer zal meedoen aan de finale wedstrijd van de Regionale Brandweer Midden-Holland, die zaterdag 29 oktober in Moerkapelle wordt gehou den. De Waddinxveners zijn als laatste tussen 16.30 en 17.00 aan de beurt. Daarvoor ko men in actie de brandweer korpsen van Zevenhuizen, Krimpen aan den IJssel, Reeuwijk, Schoonhoven, Driebruggen en Ouderkerk aan den IJssel. Aan het evenement zal dit bond (NCVBÏ vergadert van- jaar ook worden deelgenomen avond om kwart voor acht door de finalist van 1993, de (woensdag 12 oktober) in het drie best geëindigde^ pjoegen wijkgebouw De Hoeksteen J (Esdoomlaan). Sprekers zijn Kees de Groot en Wim Sluiter uit Gouda. Zij zullen de aan wezigen vertellen over Oost- Europazending in Roemenië. Tevens is er een minimarkt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 9