Verdachten van Duizendste bezoeker 95 vragen: Schrap bezuigingen ’95 Andere opzet van schoonmaakactie overval op snackbar aangehouden PvdA en D66 3 WECCOOI AANSTEKERS VOOR SLECHTS OKTOBERp Platys in 6 soorten 2,95 per stuk 5 voor ƒ10,- WJNALANE) HOODIE Brederolaan 10,2741 BG Waddinxveen 01828-17789 Woensdagmiddag open Natuurlijk voor dieren! ïBonniïviïi.» startersspreekuur JONGE KAAS REHORST .^1727-15141 "Henry* Bevolking in de computer HARWA Nieuwsblad Onafhankelijk 1 kilo K Bremmer Algemene beschouwingen WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP INBRAAK- BEVEILIGING Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden Benoemingen Veranderingen aan Peuleyen .ft -r- mBarltngen Valkhoven In 1996 weer Ondernemersprijs HYPOTHEKEN Wie van hout houdt komt nu naar HARWA HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Registeraccountant PARKETSHOP met ruime keuze in: u handeling even hard blijven lachen als op deze foto, valt nog te bezien. Op deze archieffoto hebben 50e Jaargang No.02412 UW TELEVISIEDOKTER “S 01828-13500 op het bedrijvenpark Coenecoop. (Foto: Archief - Joop Dorst). A I k I 1111111111111111111 1111111111111111111 lllllllllllllllllll 1111111111111111111 lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll Donderdag 27, Vrijdag 28 Zaterdag 29 MIDDEN-HOLLAND wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen T| Uit onze tropische visafdeling: Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie A A V BOVAG Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES een Waddinxveense onderne ming over te gaan. Eveneens met ingang van 1 oktober is bij de gemeente be noemd, E. Arslan, in tijdelij ke dienst, tot medewerker au- in tot welzijnswerk moet worden benaderd, - bedoeld inhoudelijk perspec- OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN lllllllllllllllllll Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstij den: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. gX Albert’s modestoffen KANTOOR KERKWEG OOST 224 KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 NVM KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. makelaardij b.v., Julianastraat 6. md Waddinxveen, tel. 01828 - 12309 WOENSDAG 26 OKTOBER 1994 Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen telefoon 01828-13061 X serviceverlening naar het pu bliek zeker ten goede zal ko men. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen een bedrijf in montage van keukens te beginnen. In de vier jaar dat het spreekuur nu bestaat zijn er gemiddeld 250 personen per jaar op be zoek geweest. En dan te be denken dat het aantal gevoer de gesprekken nog hoger ligt, want 2 tot 3% van de bezoe kers komt voor een tweede of zelfs derde keer om raad vra gen. In de gemeenteraad is de fractie D66 voor het afschaf fen van deze prijs, waarmee volgens de democraten geen f 2.500,- aan kosten is ge moeid, maar f 32.500,- gezien de gemeentelijke ondersteu ning. WADDNXVEEN - Mevrouw M. Schoenmaker-Michiels is, ingaande 1 oktober, bij de ge meente Waddinxveen in tij delijke dienst benoemd tot ty piste tekstverwerking op de afdeling Interne Zaken. WADDINXVEEN - De schoonmaakactie, die dit en vorig jaar in Waddinxveen is gehouden, zal niet op dezelfde wijze worden voortgezet. Daarmee is er een einde gekomen aan het initiatief van M. Mos sr., die hiervoor nog met de ge meentelijke milieuprijs is beloond. Uit het resultaat van de eva luatie van de dit jaar gehou den tweede schoonmaakactie ter bevordering van het zich bewustworden van kinderen en volwassenen hun dorp vrij te houden van zwerfvuil en andere verontreiniging, is volgens het college van B. en W. gebleken dat het initiatief, met uitzondering van enkele scholen, niet is aangeslagen. Omdat het nadrukkelijk een particulier initiatief betreft, waaraan de gemeente slechts door beschikbaarstelling van materialen zou meewerken, is besloten de schoonmaakac tie in deze vorm niet meer te herhalen. 00K s-AVONDS EN ZATERDAGS VOORU BESCHIKBAAR lMAKEUU>BJ Basisadministratie op 1 okto ber definitief inwerking is ge treden. Dit houdt in dat, alhoewel er nog veel werk op de sectie perspectief te heroverwe- Burgerzaken in het gemeen- dere de nieuwe Paspoortwet), Kees de Bas verricht zijn werkzaamheden sinds de cember 1993 in duo-verband met Gerrit van Ringelen- stein. Ook het Koninklijk Ne derlands Ondernemers Ver bond (KNOV) houdt een spreekuur voor startende on dernemers bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Gouda. WADDINXVEEN - Naar aan leiding van de onlangs onder de bewoners van de Peuleyen gehouden enquete over de bo men op de binnenpleintjes en de aanbiedplaatsen voor huisvuil is door het college van Burgemeester en Wet houders besloten om de drie een ande re manier in te richten, de be staande aanbiedplaatsen voor huisvuil te verwijderen en een nieuwe aanbiedplaats aan te leggen langs de rij baan. AUTO MOTOR 47,50 (voor 60 rato), Motorrijles wordt indhidoeel goQCvcB* Graamakkor 84, Waririhrrvee.1 Tckfoon: 01828-19852 len coördinatieteam van de recherche Hollands Midden en met de recherche van Heeswijk-Dinter en Den Haag, via een door de ver dachten gebruikte auto de WADDINXVEEN - De pro-- jectleiding van de gemeente lijke basisadministratie inhoudelijk (GBA) heeft het gemeentebe stuur van Waddinxveens schriftelijk te kennen gege- tief thans gelet op de bespre- ven dat de Wet Gemeentelijke kingen ontbreekt. TBremmer SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg-Oost 177 Waddiniveen De gemeentelijke inzet van menskracht en materiaal is te groot, meent het college. Volgend jaar zal worden vol staan met een schriftelijke oproep aan de scholen, om in schoolverband, de schoolplei nen en de omgeving vn de scholen schoon te maken, waarbij de gemeente zonodig het reinigingsmateriaal ter beschikking zal stellen. WADDINXVEEN - Aan de Vrije Universiteit te Amster dam heeft J.A. den Boer uit Waddinxveen met succes zijn scriptie ’De waardering van beleggingen en verwerking van beleggingsresultaten bij verzekeringsmaatschappijen’ verdedigd. Hiermee heeft hij de post-doctorale opleiding accountancy afgerond en mag zich derhalve registeraccoun tant noemen. K -d f" /.ftS NIEUW BIJ HARWA PARKET LAMINAAT ♦KURK NU TER INTRODUKTIE EEN HARWA-WAARD EBON VAN MINIMAAL 50,- BIJ AANKOOP VAN: PARKET, LAMINAAT OF KURK Vloerbedekking Gordijnen Slaapcomfort en Zonwering Zij werden daarop overge bracht naar diverse lokaties in de omgeving van Waddinx veen en Den Haag. Inmiddels is een recherche team van acht man gefor meerd om de zaken verder te onderzoeken. Het is niet uit gesloten dat ook nog overval len in andere plaatsen passen bij deze dadergroep. De ver dachten zijn dezer dagen voorgeleid aan de officier van justitie. zich gelden. Zij hekelen de bezuinigings voorstellen op de Openbare Bibliotheek, het welzijns werk en de sportverenigin gen. Deze kortingen staan in het collegeprogramma van PCW, VVD en CDA en wor den dan ook door die partijen onderschreven. Wat verder opvalt is dat vrij wel iedereen haast lijkt te willen maken met het hoofd winkelcentrum aan de Passa ge-West. De planologische be- lenmmeringen moeten wor den weggenomen en de stilte die sinds de raadsvergade ring in februari viel zou nu spoedig door het college van B. en W. - waar Jan Hielema (CDA) op dit punt als project- wethouaer fungert - doorbro ken moeten worden. PvdA en D66 dienden maan dagavond een motie, waarin de gemeenteraadsleden drs. Aad van Holsteijn (PvdA), Bep Vermeij (PvdA) en An- toon Hogervorst (D66) het college van Burgemeester en Wethouders - samengesteld uit PCW, VVD en CDA - ver zoeken de bezuigingen voor volgend jaar achterwege te laten en in meerjaren per spectief te heroverwegen en vervolgens de gemeenteraad op basis van een inhoudelijke afweging voorstellen ter be sluitvorming voor te leggen. kan worden bespaard. Geeft als zijn mening te ken nen, dat - het voorzieningenniveau voor de burger intact dient te blijven, - in dit perspectief de finan ciering van zaken als sport- voorzieningen, bibliotheek en WADDINXVEEN - Zaterdagavond zijn in de stad Gronin gen zes personen aangehouden die ervan worden verdacht op enigerlei wijze betrokken te zijn geweest bij overvallen in GOUDA/WADDINXVEEN - In het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland in Gou da heeft de 1.000-ste aspirant-starter op de deur geklopt van de Waddinxveense oud-ondérnemer C. de Bas voor een ad vies. Een moment om toch wel even bij stil te staan, vindt de Goudse Kamer. Kees de Bas, samen met mid- denstandsvoorzitter Gerrit van Ringelenstein starter- sadviseur, vertelt: ‘Op 6 sep tember 1990 hield ik voor het eerst spreekuur. Mijn eerste klant was een mevrouw die graag voor zichzelf wilde be ginnen. Zij had één probleem, ze wist absoluut niet waarin ze nu een zaakje wilde star ten'. ‘De vraag aan mij was of ik iets voor haar wist. Nou, daar zat ik met het zweet in mijn handen. Ik vroeg me vertwij feld af of alle mensen op mijn spreekuur zulke moeilijke vragen zouden gaan stellen. Gelukkig rol je daar na ver loop van tijd steeds beter in‘. De 1.000-ste bezoeker op het startersspreekuur was R. Streefkerk, die er over denkt I I I I I I I I I I I I I I 1,1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I de pater makelaardij MAKELAAR O.Z. HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ll 11 H 111111 WADDINXVEEN - Naar aan leiding van de evaluatie van de uitreiking van de Onder nemersprijs Waddinxveen 1994 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de gemeenteraad voor te stellen een krediet be schikbaar te stellen om ook in 1996 voor de vierde maal tot uitreiking van deze prijs aan Of de wethouders van PCW, VVD en CDA ook na de algemene beschouwingen over de begrotingsbe- - z» x-% t ZV* De letterlijke tekst van de motie, waarover donderdag in de gemeenteraad gestemd zal worden, is als volgt: ‘De gemeenteraad in verga dering bijeen op 24, 25 en 27 oktober 1994, overwegende dat - in afwijking van het college programma 1994-1998 in meerjarenperspectief 2,8 mil joen incidenteel is vrijge maakt voor de reorganisatie van het ambtelijk apparaat, - in afwijking vain het college programma ten behoeve van automatisering binnen het gemeentelijk apparaat meerj arenperspectief snellere afschrijving wordt overgegaan, wat tot hogere kosten op de begroting leidt, - voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie in belangrijke mate extra mid delen op de begroting zijn vrijgemaakt, - bovengenoemde uitgaven nodig zijn voor de interne or ganisatie, maar deze een sterk intern karakter heb ben, - het college nog met instellin gen in gesprek is over de ma te waarin en de wijze waarop mogelijkerwijs op uitgaven PASSAGE 1911244 WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad is maandagavond begonnen met de jaarlijkse algemene be schouwingen over de gemeentebegroting voor 1995. Deze be sprekingen zijn dinsdagavond voortgezet en zullen donder dag in de loop van de dag worden afgerond. In de debatten, waaraan frac- de oppositiepartijen PvdA en tievoorzitter Jan van Wijk D66 (elk drie raadszetels) (PCW) wegens ziekte niet “-1 1J kan deelnemen, laten vooral De uitreiking van de derde Ondernemersprijs Waddinxveen aan ondernemer JF Speetjens, deze zomer bij Volvo Bedrijfswagens BV tomatisering op de afdeling 'f Personeel en Organisatie. Waddinxveen, Moerkapelle en Heeswijk-Dinter. Het gaat om vier manen uit werking met het roofoverval- Den Haag in de leeftijd van 21, 22, 23 en 24 jaar oud en om twee mannen uit Veghel van 22 en 28 jaar oud. De vol gende overvallen waarvan ze worden verdacht vonden plaats op donderdag 20 okto- groep op het spoor gekomen, ber op een café te Moerkapel- Door intensief recherchewerk le, op woensdag 19 oktober op werden de zes verdachten za- de snackbar ’t Smulhoekje bij terdagavond te Groningen ge bet Koningin Wilhelmina- signaleerd en aangehouden, plein te Waddinxveen en op J vrijdag 6 oktober op een café te Heeswijk-Dinter. De recherche van het politie korps IJssel en Gouwe te Waddinxveen is, in samen- Verzoekt het college thans de bezuinigingen voor 1995 ach terwege te laten en in meerja ren i gen en vervolgens de gemeen- tehuis zal afkomen (onder an- teraad op basis van een in- houdelijke afweging voorstel- er nu gestroomlijnder kan houders besloten o len ter besluitvorming voor te worden gewerkt, hetgeen de binnenpleintjes op leggen. serviceverlening naar het pu- re manier in te nchi En gaat over tot de orde ?an de dag‘. van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland in Gou- spirant-starter op de deu: d-ondérnemer C. de Bas voor een ad- 4 f 1.25 »c BIJ 39 BOVAG AUTODEALERS IN BOSKOOP, GOUDA, MOORDRECHT EN WADDINXVEEN. zie onze advertentie elders in de krant Weekblad voor i addinxveen •■WW Telefoon 01828 12012 ,-kweg Oost 183 - 2741 HO Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 - DE BEKRONING IN UW WONING Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Tel. 01828-16119 Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 01820-18055 - Fax 01820-22926 Bedrijvencentrum 'De V»1k’ Vallcenburgerlaaa 3 2771 CW Boskoop j of 01 ~2O-~3346. I VflM links naar rechts Joop Neele (PCW), Karei van Soest (VVD) en Jan Hielema (CDA) in ieder geval veel plezier. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1