li WOONING Hoofdprijs van Oranjegalerij Maatschap corporaties bouwt eerste 87 huizen Verkeerswethouder opent cursus ‘Pech aan de auto nri Koor start met zestien jongeren van der linde INTERIEURVERZORGING In plan D van yvoonwijkje Zuidplas-Extra groots op! Op initiatief van WN-afdeling Waddinxveen Waardebonnen van f500,- Kerstmarkt op leplaan Riolering in voorjaar Ondememers- spreekuur op 7 november Nieuw bomen aan Wingerd SLAPEN SLAPEN Wij ruimen I HARWA Aanbieding: SYNTHETISCHE DEKBEDDEN 4 jaargetijden 140x200 nu ■^55 Ralkhoven /ff 1 Nieuwsblad Onafhankelijk min in mini in mmmmmmi mimi i m i m m mmmmmmi m m i m m 111 m m m m m m i m []r emmer MEGACOLOR ƒ239,- ƒ269,- Volkstoneel in AF-centrum voor senioren 2 WAARDEBON 2 ƒ2,50 - 240 x 200 OM)- nu 240x220 MT)- nu ƒ149,- ƒ179,- ƒ219,- Wie van hout houdt komt nu naar HARWA HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP LI 1 INBRAAK BEVEILIGING Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden MAKELAAR O.Z. HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. mmimmimmimmimmimmimmiriimmimmimmimmimmimiimmi H~~|, L295J F/ Ci 1 PARKETSHOP met ruime keuze in: WOENSDAG 2 NOVEMBER 1994 toneelvereniging dig wachten. 111 IJ 11111111111111 hi m m hi m hi i Zelf kerstkaarten maken met pergamano KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de vereni ging Veilig Verkeer Nederland (WN) gaat weer een twee daagse cursus ‘Pech aan de auto' houden in samenwerking met Van Leeuwen Autobedrijven BV aan de Piasweg in Waddinxveen. De opening is in handen van verkeerswet houder J. Neele (PCW). name kost ƒ10,- voor leden van WN en ƒ15,- voor niet- leden, inclusief koffie. OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN KERKWEG OOST 224 ZIJDE 6 01727-15409 APK keuring 75,- AUTOMOBIELBEDRIJF VANELSWIJK ntmniiniiiiuemfri M.NEELEMAN Installatiebedrijf kv. WADDINXVEEN - In de ver harding tussen de woningen staat in de Wingerd o] drietal ’pleintjes’ een 1 Deze bomen zijn inmiddels erg groot en worden nog gro ter. Om de overlast die door het jaarlijks moeten snoeien van deze bomen voor de bewoners ontstaat te vermijden, is de van plan om deze bomen te vervangen, zo blijkt uit een brief van directeur ing. S. van Houten van de ge meentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven aan de bewoners van de Wingerd. De nieuw te planten bomen zullen uiteindelijk niet hoger worden dan 6 tot 8 meter. Er is gekozen voor een Robinia (acacia) die een ’lichte’ kroon heeft. Dit wil zeggen dat de boom niet veel schaduw zal geven. Het ligt in de bedoe ling om in de komende win terperiode de werkzaamhe den uit te voeren. WADDINXVEEN - De jaar lijkse kerstmarkt van de win kelgalerij in de Bomenwijk (leplaan) wordt zaterdag 10 december gehouden. Dat is dan voor de derde keer dat deze winkelstraat voor het doorgaande verkeer zal wor den afgesloten. De vorige twee kerstmarkten werden officieel geopend door burge meester C.M. van der Linden en wethouder J. Neele. Dit maal is er geen officiële start voorzien. Aan de eendaagse kerstmarkt wordt ook muzi kale medewerking verleend. De deelnemers krijgen in de cursus in beknopte vorm te maken met allerlei zaken die vrij eenvoudig zelf te verhel- iiii iiiiiiiiiiii linn ui linn huh iiiiiiii!inii HiiiiLiii ii ii ii ii ii iiiiiiiiiiiiiiiii in ii H ii ii de pater makelaardij s U vindt het bij: b burgers; SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg Oost 177 Waddinxveen Telefoon 01828 12012 KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. WADDINXVEEN - Bijna een jaar geleden maakte het Waddinxveense gemeentebe stuur al bekend dat in het af gelopen voorjaar zou worden gestart met het aanleggen van de riolering in de Tmn- bouwweg en een gedeelte van de Tweede Bloksweg. Men kan zich opgeven bij A.J. Both, Acaciastraat 26, 2742 ZN Waddinxveen, tel. 01828- 15777 of bij Autobedrijf Van gemeente Leeuwen BV, Piasweg 16 te Waddinxveen, tel. 01828- 21800 (vragen naar werk plaatschef J. Havenaar). ECHTE SIEMENS magnetron/ >p een boom. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen De nu definitief gesloten maatschapsovereenkomst heeft tot doel om in het sa menwerkingsverband voor gezamenlijke rekening en ri- C2 -- 1-1- x-1- kelen en te realiseren in de huur- en koopsektor. Hierbij zal zoveel mogelijk als uitgangspunt gelden dat ver groting van het woningaan bod in de koop- en duurdere huursector de doorstroming komst. Zestien jongens vanuit de goedkope huurwo- meisjes bezochten de eerste ningen dient te bevorderen. Ook kan de maatschap ande- wo- en de woningbouwvereniging Waddinxveen hebben met elkaar een maatschapsovereenkomst gesloten. Het eerste resul taat daarvan zal zijn de bouw van 87 koop- en huurwonin gen in Zuidplas-Extra (bestemmingsplan Zuidplas ’90). Stempeltjes met prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar, en vele andere teksten. f6,95 WADDINXVEEN - Maandag morgen 7 november van 10.00-11.00 uur wordt er door de Ondernemers Vereniging Waddinxveen (OVW) weer spreekuur gehouden voor on dernemers met vragen of pro blemen. Dit spreekuur, dat is bestemd voor alle onderne mers in het midden- en klein bedrijf (leden en niet-leden) en hen die zich in Waddinx veen willen vestigen, vindt plaats in ‘De Schiehoek' aan de Jan Dorrekenskade-Oost 65. Voor afspraken kunnen de ondernemers bellen 01828- 15369. Het eerste ondeme- merspreekuur ging maan dagmorgen 5 september van start en wordt iedere eerste maandag van de maand ge- Dorpstraat 76 w Waddinxveen o tel. 01828-32002 korting bij w ontwikkelen en e o afdrukken (snelservice) geldig tot 30-ll-'94 pen zijn. Lesgever is Hans Vergeer. Heel veel mannelijke en vrou welijke weggebruikers blij ken nauwelijks in staat een wiel te verwisselen, een lampje of zekering te vervan gen of betrekkelijke simpele mankementen op te lossen. Tijdens twee avonden worden veel van deze zaken uitgelegd en voorgedaan, waarna de cursisten het zelf mogen pro beren. De cursusavonden zijn op dinsdag 22 en 29 novem ber bij Van Leeuwen Autobe drijven BV. De aanvang is 19.45 uur. Bei de cursuavonden duren tot ongeveer 22.00 urn-. De deel- De nieuwe maatschapsover eenkomst is een logisch ge volg van de intentie-overeen- komst die beide corporatiebe- sturen reeds een jaar geleden ondertekend hadden. Daarin werd het voornemen werd uitgesproken om in on derlinge samenwerking in de nabije toekomst een deel van de volkshuisvestingsplannen van de gemeente Waddinx veen te realiseren. Wij hebben alle benodigdheden hiervoor! Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. re activiteiten gaan ontwik kelen, zoals woningmarkton derzoeken, voorraadbeheer en ontwikkeling van andere bouwprojecten. Deze activi teiten zullen wel indirect dienstig moeten zijn aan de volkshuisvesting. NIEUW BIJ HARWA PARKET LAMINAAT KURK NU TER INTRODUCTIE EEN HARWA-WAARD EBON VAN MINIMAAL 50,- BIJ AANKOOP VAN: PARKET, LAMINAAT OF KURK Voor de bouw van dit eerste project van de maatschap zal de woningbouwvereniging Samen Sociale Woningbouw voor de eerste keer zowel voor de huur als voor de koopwo ningen als opdrachtgever functioneren. De koopwonin gen zullen verkocht worden door bemiddeling van De Pa ter Makelaardij (Kerkweg- Oost), waarbij inlichtingen en inschrijfformulieren verkrijg baar zijn. WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van het zevende lus trum van de Oranjegalerij (Koningin Wilhelminaplein) zijn houden. Dat voorkomt onno de winkeliers met een actie gestart die zaterdag 12 novem ber afloopt. Na acht prijzenpakketten van f 125,- wordt dan f500,- aan waardebonnen uitgedeeld. Wie sinds begin september in de Oranjegalerij boodschap pen heeft gedaan en netjes de kassabon bewaarde maakte wekelijks kans op een prij zenpakket ter waarde van f 125,-. Bovendien dingt men mee naar een eenmalige hoofd prijs van f 500.- aan waarde bonnen, die binnenkort zal worden uitgereikt. Er moeten daarvoor vijf verschillende kassabonnen in een speciale envelop worden gedaan. De prijswinnaars van de prij zenpakket van f 125,- zijn tot nu toe A. W. Middelkoop (Win- Zoals het zich thans laat aan zien zal de maatschap haar werkzaamheden starten met de bebouwing van plandeel D in het bestemmingsplan Zuidplas ’90. Er is ruimte voor de bouw van ongeveer 87 woningen naar een ontwerp van het Waddinxveense ar chitectenbureau Stuurman Partners BV (Brugweg), waarvan 21 sociale huurwo ningen en 66 koopwoningen in diverse prijsklassen. Van de sociale huurwoningen zul len er 15 worden gebouwd in het kader van het leerlingen bouwplaatswezen. Mede in verband met de ont wikkeling van het gemeente lijk rioleringsplan is realisering in het afgelopen voorjaar onmogelijk geble ken, zo heeft directeur ing. S. van Houten van de gemeente lijke dienst Openbare Wer ken en Bedrijven aan de be woners van de Tuinbouwweg en de Tweede Bloksweg laten weten. Getracht zal volgens hem nu worden in het komend voor jaar met de uitvoering te star ten. Deze startdatum is overi gens mede afhankelijk van de wijze van financiële dekking. WADDINXVEEN - Maandag avond 7 november om acht uur opent de culturele com missie voor senioren van de Stichting Welzijnswerk Wad dinxveen (SWW) in het Anne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad) het winterseizoen op WADDINXVEEN - De besturen van de Waddinxveense met een optreden van de Gou- ningbouwvereniging Samen Sociale Woningbouw (SSW) derakse toneelvereniging - - - - - - - Grimas. Opgevoerd wordt van Beppie Nooy’s Volkstheater het stuk ‘Het kind van de buurvrouw', geschreven door Herman Bouber. Het is, evenals des tijds De Jantjes, een blijspel dat bestaat uit drie bedrijven. De voorstelling speelt zich af in de Amsterdamse volks buurten. Daarom worden er ook bekende Amsterdamse liedjes gezongen en wordt er gesproken met een Amster dams accent. De verwachting is dat vele ouderen naar het Anne Frank-centrum zullen komen om dit stuk volksthea ter mee te beleven. De entreeprijs is slechts ƒ3,- per persoon. Het Gouderakse Grimas voerde vijf jaar gele den ook De Jantjes in Wad dinxveen op. Dit optreden was een enorm succes. sico bouwplannen te ontwik- WADDINXVEEN-Hetjonge- 11 1 renkoor van Krea Musica startte donderdagavond met zijn repetities in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat). Er was sprake van een flinke op en gerd), mevrouw M. de Bruin (Oostpolderweg), mevrouw F.A. Mendel (Mauritslaan), mevrouw M. Hakkenbroek (Werumeus Buninglaan), D. van Reede (Prinses Irene- straat), mevrouw H. v.d. Loo (Noordkade), G. Noorlander (haverakker) en N.F. van Splunter (Prinses Margriet- straat). Aan de viering van het 35-ja- rig bestaan van de Oranjega lerij - waarvoor op zaterdag 9 september een feestmarkt en een extra koopavond werd ge houden - werken mee Video Lion, ’t Handwerkhoekje, De Kado Shop, Le Drugstore, Gall Gall, Juwelier Spruy- tenburg, C.A. Zwijgers Groente, Fruit, delicatessen en rauwkost, Tbpslager G.K. van Tilburg, Kantoorboek handel S. Sonneveld BV, VSB Bank, Café Royal, Bakkerij H.J. Eshuis, Albert Heijn en de Wereldwinkel Waddinx veen. Wethouder Joop Neele (PCW), gefotografeerd tijdens een gemeenteraadsvergadering. (Foto: Fejagrafie Ton Bennemeer). 140x220 nu 200x200 nu Het bestuur van de maat schap wordt gevormd door H.G. van den Dool (voorzitter SSW), G. van der Vlist (vice- voorzitter Waddinxveen), O.G. Hartman (secretaris Waddinxveen) en A.L.M. Boer (vice-secretaris SSW). avond. Het bestuur van het alge meen gemengd koor en diri gent Oor Breedijk waren zeer tevreden met dit resultaat, dat perspectief biedt voor de toekomst. Vooral het populai re genre van het repertoire sprak de jongelui aan. Het jongerenkoor repeteert elke donderdagavond van half acht tot kwart over ne gen in Kreater. Men kan vrij blijvend een keer komen luis teren en meezingen. 50e Jaargang No.02413 SCHOENEN Weekblad voor Waddinxveen 'Bij aankoop van een keuken v.a. f. 12.000,- gratis Siemens magnetron tw.v. f. 1650,-, bij aankoop van een keuken va. f. 5000.- gratis Siemens magnetron tw.v. f. 860,-. KANTOOR KANTOOR Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728-9697 Kerkweg Oost 183 - 2741 HD Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR, SNELLE LEVERING, GRATIS THUISBEZORGEN, GRATIS MONTAGE. UW BEDDENSPECIALIST NIEUWE HAVEN 161 GOUDA (bij het bolwerk) TELEFOON 01820-84770 Zijde 3, Boskoop telefoon: 01727-12544 doe-het-zelf-materialen keukens kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating «(01828)12596 Woordeinde 76a Waddinxveen Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2,01892-16977 Naaldwijk: Molenstraat 33,01740- 28806 ot de helft v.d. winkelwaarde als korting Boxspring/"'"'" komplete set 160 of 180 vanaf Dorpstroat 39 Woddinxveen Telefoon (01828) 12298 -<■ makelaardij b.v., pëj Julianastraat 6. Waddinxveen. tel. 01828 - 12309 OOK s-AVONDS UWJ EN ZATERDAGS lil VOORU NVM BESCHIKBAAR I Dorpstraat 38, Waddinxveen I telefoon: 01828-12373 DE BEKRONING IN UW WONING Vloerbedekking Gordijnen Slaapcomfort en Zonwering Rijnlandstraat 4, Waddinxveen, Tel. 01828-16119 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. 01820-18055 Fax 01820-22926

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1