WOONING l>(& Wij ruimen Winkel zoete inval MMMilÊVIsl.ll de pater makelaardij MAKELAAR 0.Z.I HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRUPS- EN AGRARISCH O.G. Bejaardenflats heten voortaan ‘Anne Frank K^ENSTUNT! Federatie bijzonder onderwijs Stukjesschrijver op bezoek 9,95 I In plaats van vier bestaande namen i groots op! SLAPEN SLAPEN 01727-15141 <295, Kalkhoven Renovatie voorbij HARWA REHORST "Henry' f I 1 Nieuwsblad Onafhankelijk N&n Barlin Brenuner Werkzaamheden aan kruising zijn vertraagd BIJ aankoop van 3 kg FAUNALAND BROK OF DINER HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Mini CD van de Phantom of the Opera GRATIS WADDINXVEEN 01828>13822 BOSKOOP Welfarewerk in AF-centrum Nu volop keus! INBRAAK BEVEILIGING Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden Wie van hout houdt komt nu naar HARWA ^te kers(A PARKETSHOP met ruime keuze in: Arie Oostlander zondag in Gouda RFPROSEtÏ WOENSDAG 9 NOVEMBER 1994 50e Jaargang No.02414 i A LOJ iiiiiiiiiiiiiiiiiii 1111111111111111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiii 1111111111111111111 1111111111111111111 1111111111111111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiii 1111111111111111111 KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES 1 kilo JONG BELEGEN KAAS Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstij den: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. HOODIE Brederolaan 10 2741 BG Waddinxveen «01828-17789 Woensdagmiddag open KERKWEG OOST 224 ZIJDE 6 01727-15409 APK keuring 75,- Automobielbedrijf VANELSWI1K mmimuiiiniHEnai H B Hatuurlijk voor dieren! i J gegeven zo’n intentieverkla- ig te kunnen tekenen. besturen van St. Victor en SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg Oost 177 Waddinxveen WADDINXVEEN - De werk zaamheden op de kruising Vondellaan-Brederolaan heb ben een poosje stil gelegen omdat enkele kabels en lei dingen onder een verbreding van de asfaltweg terecht dreigden te komen. Dit is niet toegestaan door de kabel- en leidingbeheerders. De kabels en leidingen moesten daarom worden omgelegd, zodat de reconstructie van het kruis punt alsnog uitgevoerd kan worden volgens ontwerp. De voorbereiding van de precieze planuitvoering en de coördi natie om tot definitieve aan leg kostte om die reden nogal wat tijd. WADDINXVEEN - Vrijdag 11 november van 10.00-16.00 uur wordt in het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnenpad) de jaarlijkse verkooptentoon stelling van het Welfarewerk van het Rode Kruis in Wad dinxveen gehouden. De ten toonstelling wordt ’s morgens om tien uur geopend door Margreet Delissen, coördina tor van de telefooncirkel. De Limburgse journalist Pierre Huyskens slaat geïnteresseerd moderne communicatietechnieken gade fcan de nieuwe scSc bij zijn werkbezoek aan het hoofdkwartier van de Baas Bedrijven (Wilhelminakade). Rechts op de foto wethouder Karei van Soest (WD). (Foto: Joop Dorst). gelegen- leveren. Oud-leerlingen en hun ou ders, ouders van toekomstige leerlingen en verder iedereen die zich betrokken voelt bij de vier scholen en de nieuwe Men schoolnaam. M.NEELEMAN >■0 installatiebedrijf bx De Waddinxveense Jantien Groen-Oppelaar in haar snoep-cadeaus- dropwinkel ‘de Smikkelarij' aan de Dorpstraat 47. (Foto: SjaakNo- teboom). ke prijsvraag voor kinderen tot en met zeven jaar. De ondernemende Waddinx veense noemt haar winkeltje een smakelijke attractie, een snoepparadijs met talloze- soorten snoepjes, toffees, drop, maar ook met doop- en bruidssuikers, verkrijgbaar in cadeauverpakking en als tractatie. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. vFieaoow makelaardij b.v.. ,«V Julianastraat 6, iüS?l Waddinxveen. tel. 01828 - 12309 Kantoorboekhandel Dagblad, vorige week woens dag een bezoek gebracht aan het Gouwedorp. De bedoeling is dat de media- het hoofdkantoor van de Baas man ook landelijk uitdraagt Bedrijven aan de Wilhelmi- wat er allemaal in Waddinx veen te beleven valt. Om in spiratie op te doen bezocht hij scholengemeenschap het mo gelijk zowel in Waddinxveen als in Boskoop basisvorming aan te bieden. Vandaar dat bij de Don Bosco-schoolin Boskoop driftig wordt ge bouwd aan een technieklo- kaal. Door de opdeling in kleinere eenheden zullen de leerlin gen de grotere scholenge meenschap niet als een be-' zwaar ervaren. Een van de meest opvallende voordelen voor de leerling is dat de over stap naar een beter passende onderwijsvorm eenvoudiger is en ook beter begeleid kan worden. Straks zal er in Waddinxveen en Boskoop een scholenge meenschap zijn waar de ler- lingen zien thuis zullen voe len en waar veel ruimte is voor persoonlijke contacten en individuele aandacht, al dus de gefuseerde schoolbe sturen. 111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 f 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen p'j' WADDINXVEEN - Op uitno diging van het gemeentebe stuur van Waddinxveen en het bedrijfsleven heeft Pierre Huyskens, columnist van het Algemeen Dagblad en oud- hoofdredacteur van Elseviers Magazine en het Limburgs Van 't Hof heeft een huis voor u I Kijk elders in t deze krant! WADDINXVEEN - De gerenoveerde bejaardenflats aan het Jan van Bijnenpad zullen op initiatief van de Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisvesting ook voorzien gaan worden van de naam ‘Anne Frank*, omdat ze door iedereen al zo worden genoemd. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst volgende week vrijdagmiddag. De flats aan het Jan van Bij nenpad zijn door de Stichting Waddinxveense Bejaarden huisvesting onlangs grondig gerenoveerd. Ook zijn er ver beteringen uitgevoerd. In een wat eerder stadium waren de gangen van de flats al opge knapt en voorzien van een nieuwe alarm- en beldeurin- stallatie. De binnenwerkzaamheden betroffen het vernieuwen van het keukenblok, het vervan gen van de closetpot met wa terreservoir in de badkamer en het eventueel opknappen van de wanden. In het kader van de buiten werkzaamheden werden de gevels geheel opgeknapt. Daarbij ging het om vervan gen van de borstwering met zonodig aanbrengen van nieuwe kozijnen en deuren, inclusief het plaatsen van nieuw dubbele beglazing. Verder werden de hekwerken met platen op de balkons ver- NIEUW BIJ HARWA PARKET LAMINAAT KURK NU TER INTRODUCTIE EEN HARWA-WAARD EBON VAN MINIMAAL 50,- BIJ AANKOOP VAN: PARKET, LAMINAAT OF KURK S'/; 5? 5? nakade en prikte hij een vorkje mee bij Maarten M. van Velzen in restaurant ‘de Gouwe Dis‘ aan de Zuidkade. GOUDA - CDA-Europarle- mentariër drs. Arie Oostlan der spreekt op zondagmorgen 13 november tussen elf uur en half een in de Goudse Ag- nietenkapel aan de Nieuwe Markt over het onderwerp Tn de moderne samenleving voelt de burger zich verloren’. Arie Oostlander, die in Zeven- huizen-Moerkapelle woonde, is sinds 1989 lid van het Eu ropees Parlement voor het CDA. Daarvoor was hij direc teur van het wetenschappe lijk instituut van de christen democraten. Aan de bijeen komst wordt meegewerkt door het koor Eigen Wijs uit Gouda, dat enkele liederen zal zingen die verband hou den met het onderwerp van de lezing. De activiteit wordt georgani seerd door de Stichting Ag- nietenconvent, een onafhan kelijke stichting die bijeen komsten organiseert rondom thema’s op het snijvlak van kerk, religie en samenleving. Deze thema’s betreffen onder andere ethische kwesties, zingevingsvraagstukken en maatschappelijke en filosofi sche stromingen. WADDINXVEEN - Het pro- testants-christelijk en rooms katholiek basisonderwijs in Waddinxveen gaan een inten tieverklaring tekenen op weg naar een federatieve samen werking per 1 augustus vol gend jaar. Vorige maand hebben de ach terbannen van de Vereniging voor Protestants Christelijk TL7TT Onderwijs (PCO) en de Stich- ting Sint Victor aan hun alge meen besturen toestemming gegeven zo’n intentieverkla ring te kunnen tekenen. De PCO maken van de onderte kening van de intentieverkla ring een feestelijke gebeurte nis op donderdagavond 10 no vember om acht uur in de ge meenschapsruimte van de Kardinaal Alfrinkschool en de Koningin Beatrixschool aan het Zuidplashof 3. Na een welkomstwoord zal tot het ondertekening van de intentieverklaring worden overgegaan, waarna er gele genheid is tot het drinken van een kopje koffie. De bij eenkomst wordt om half ne gen afgesloten. vangen door nieuwe hekwer ken met glasplaten. Het ge heel werd tenslotte geschil derd. Voor de bewoners heeft de Stichting Waddinxveense Be jaardenhuisvesting een fees telijke bijeenkomst belegd in de toneelzaal van het Anne Frankcentrum (Jan van Bij nenpad) op vrijdagmiddag 18 november om drie uur, waar een kopje koffie en een drank je met een hapje zal worden aangeboden. o.a. puzzel-, naam- en speciaal Vanuit Waddinxveen- kerstkaarten. Aanbiedingskerstkaarten 3 dozen 10 stuks voor ƒ10,- iM. UAWfMXV£M". een week geleden het ge meentehuis aan het Raad huisplein, ging hij langs in het hoofdkantoor van de B; AUTO MOTOR BOVAG RIJSCHOOL - vóór zaterdag 19 november sturen naar ’Commissie Naamgeving1, postbus 424, 2740 AK Waddinxveen. Intussen wordt in werkgroe pen met personeel, leerlin gen, ouders en bestuursleden le nieuwe scholengemeen schap vorm gegeven. Een be langrijk uitgangspunt daar bij is daj de sterke kanten van de vier scholen gehand haafd blijven. Bovendien probeert men de onderwijskundige en organi- Leerlngen, ouders, personeel satorische mogelijkheden van en basisscholen is gevraagd een grotere scholengemeen- suggesties voor een nieuwe schap optimaal te benutten, schoolnaam te leveren. Voor Zo maakt de omvang van de een originele naam, een naam die goed klinkt, een naam die ergens voor staat. Iedereen krijgt de t heid om een naam te leveren. s-AVONDS M WADDINXVEEN - In Waddinxveen en Boskoop wordt hard gewerkt aan een nieuwe school voor voortgezet onderwijs. In augustus van dit jaar fuseerden de besturen van de open bare Prof. Kohnstammschool voor MAVO (Mauritslaan), christelijke scholengemeenschap voor MAVO-LBO De Wad- de (Sniepweg), de samenwerkingsschool voor HAVO-Athe- neum (Sniepweg) en de Boskoopse rooms-katholieke Don Bosco-MAVO. Met ingang van het volgend cursusjaar 1995-1996 zullen de leerlingen van de vier scholen naar één nieuwe fu sieschool gaan. Er ontstaat dan, overigens op diverse lo- katies, een brede scholenge- g< meenschap voor VBO, MA-- d< VO, HAVO en VWO met ves tigingen in Waddinxveen en Boskoop. De vier vertrouwde schoolna- men zullen door het samen gaan verdwijnen; er moet dus een nieuw naam komen. WADDINXVEEN - De Dorp straat beschikt over een nieu we snoepwinkel. Vorige week namelijk heeft Jantien Groen-Oppelaar (Schaep- op het adres Dorpstraat 47 de snoep-ca- deaus-dropwinkel ‘de Smik kelarij1 geopend. Dat ging gepaard met ope- ningsaanbieaingen bij aan koop van tien gulden en er was ‘in de zoete inval’ een leu- PASSAGE 19 -11244 f: Weekblad voor Waddinxveen Fusieschool zoekt naar nieuwe naam 111 ■■■w.w.wwwwwwwwww» wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN SS KANTOOR KANTOOR Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728- 9697 ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR. SNELLE LEVERING, GRATIS THUISBEZORGEN. GRATIS MONTAGE. UW BEDDENSPECIALIST NIEUWE HAVEN 161 GOUDA (bij het bolwerk) TELEFOON 01820-84770 Bedrijvencentrum 'De V»lk’t Valkenburgerlaan 3 T 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346 /x^BoxspringCT' template set 160 of 180 vanaf Berg schen hoek: Leeuwenhoekweg 2, 01892-16977 Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740- 28806 ot de hem v.d. winkelwaarde als korting SCHOLNEN Telefoon 01828 12012 Kerkweg Oost 183 2741 HD Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 W Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen telefoon 01828-13061 O Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel 01820-18055 Fax 01820-22926 s DE BEKRONING IN UW WONING Vloerbedekking Gordijnen Slaapcomfort en Zonwering Rijnlandstraat 4, Waddinxveen, Tel. 01828-16119 BÏfaankoop van een keuken v.a. f. 12.000,- gratis Siemens Combi-magnetron tw.v. f. 1650,-, bij aankoop van een keuken v.a. f. 5000,- gratis Siemens magnetron tw.v. f. 860,-. HandeMrukwerk o Zwart/srit kopteen keklamednikwrrk o Kleurkopieën Getefenheidsdrukwerk Full-eolor kopteen o Inhmdeo c. Plastificeren o Paptenraren Dorpstraat 68 - Tel. 01828-18640 47,50 (voor 60 Motorrijles wordt IndMdóeel gegeven. OOK EN ZATERDAGS VOOR u NVM BESCHIKBAAR I T" ■-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1