Nieuwe cursus samen bevallen Egyptische Waddinxvener wordt Ridder in Orde Oranje-Nassau Eddy Auad heeft uitstekende relaties Eddy Auad’s wereldprimeur voor de NOS Ballon kwam aan in Post Roche Eddy Auad dertig jaar in Nederland Eurobetaling bij Rabobank Hortensia Allende logeerde bij hem thuis Nieuwe gemeente- gids komt eraan Pietenmiddag in de bibliotheek Oecumenische kerkdienst in Zevenhuizen Creatieve avond in Open Cirkel h Pagina 15 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 23 NOVEMBER 1994 breid. Zijn activiteiten boden In 1962 werd Eddy Auad in Duitsland zakelijk actief. In de loop der jaren heeft hij zijn op een gegeven moment werk aan 57 mensen. port van hun diensten en pro- dukten naar de Arabische landen. Hierdoor wordt veel onzeker heid en angst weggenomen. Omdat de kennis bovendien bij beide ouders aanwezig is, kunnen ze erover praten en elkaar in de gebeurtenis steu nen. De rol die de partner bij dit alles kan spelen, krijgt hier bij ruim de aandacht. De cur sisten krijgen zo kennis over wat er bij de bevalling kan ge beuren. Prinses Beatrixlaan-bewoner Eddy Auad, directeur van Prodetra BV en Proda Sup plies BV aan de Mercurius- weg, woont nu 30 jaar in Ne derland. Ruim een kwart eeuw geleden trouwde hij met een Nederlandse vrouw, de schoonheidsspecialiste Jane Auad-Piëte. Yvonne van der Ham, sinds dit najaar gediplomeerd cur susleidster van de Vereniging Samen Bevallen, verzorgt de cursus bij haar thuis aan de Zuidplaslaan. De cursus be slaat negen avonden van on geveer twee uur. Felicitaties van de oud-burgemeester van Rotterdam en NOS-voor- zitter André van der Louw voor de Waddinxveense zakenman Eddy Auad, die werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (Foto: SjaakNoteboom). langste reis afgelegd. De bal lon van eerste prijswinnares Tara Burggraaf kwam in Post Roche (Duitsland) aan. Zij verdiende dan ook terecht een fraai fototoestel van Ko dak. Het was een week geleden een drukte van belang in het kantoor van VSB Bank, want alle kinderen van wie het kaartje van de ballon retour is gekomen, waren uitgeno digd om een presentje te ko men ophalen. Auad eind 1981 kwam wo nen) kantoor hield. Het Waddinxveense bedrijf is zich onder zijn leiding meer gaan profileren in de olie- en gasindustrie. De onderne ming verzorgde zowel totale projecten als de toelevering van uitrustingen en materia len. Dankzij de vele en goede rela- Doordat de cursisten weten wat er kan gebeuren bij een bevalling en zij hiermee om kunnen gaan, wordt de beval ling een bewust hanteerbare, natuurlijke gebeurtenis. On nodige spanning, angst en pijn kunnen voorkomen wor den, waardoor velen een posi tief beeld van de bevalling overhouden. king met de Egyptische om roep een uitgebreide docu mentaire gemaakt over de ontwikkelingen in dat land, waarbij ook Eddy Auad be trokken was. Twee maanden voor de aan slag op het leven van wijlen president dr. Anwar Sadat re gelde Eddy Auad dat een NOS-delegatie in augustus 1981 een lang interview met de Egyptische leider kon krij gen. Dit was een journalistieke wereldprimeur. Het tv-inter- view is dan ook niet alleen in Nederland, maar in veel an dere landen uitgezonden. De live-uitzending in ons land van president Anwar Sadat’s uitvaart op 10 oktober 1981 is door Eddy Auad begeleid en van commentaar voorzien. Daarnaast is de Waddinxve- ner nu sinds twee jaar voor zitter van de Stichting Neder- lans-Libanees Instituut Life for Lebanon (Heemstede). Dit instituut werkt samen met Terre des Hommes voor wat betreft de humanitaire hulp verlening aan slachtoffers van de burgeroorlog; hetzij door middel van scholing aan kinderen, hetzij door leniging van de medische nood. Naast de humanitaire hulp verlening houdt Life for Le- Ibt in het begin van de jaren zestig verbleef de Nederlan der geworden Egyptenaar van ‘Libanese* ouders in ver schillende Arabische landen, waar hij in diverse functies in het zakenleven heeft ge verstandelijk werkt. JJJ nr - - dag worden er spelletjes ge speeld, muziek gedraaid en andere activiteiten gehouden succesvolle commerciële acti- gezellige viteiten aanzienlijk uitge- Het lijkt vanzelfsprekend, dat de zwangere vrouw en haar partner de zwanger schap en de bevalling ‘samen doen*. De praktijk is vaak an ders. Tijdens de cursus wordt daarom uitgebreid informatie gegeven over de zwanger schap, het verloop van de be valling en de kraamtijd. Daarnaast wordt, nadat de laatste cursiste bevallen is, nog een terugkommiddag met de baby’s georganiseerd. Er wordt dan nog eens terug gekeken op de cursus, het verloop van de bevallingen en de kraamtijd. ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - De voorbereidingen voor een nieuwe officiële ge- meentegids Zevenhuizen- Moerkapelle worden volgens het gemeentebestuur binnen kort weer gestart. De nieuwe uitgave wordt verzorgd door uitgeverij Holland Adverti sing BV (Den Helder). De gids zal mei volgend jaar verschij nen. De werving van advertenties voor de komende uitgave be gint binnen enkele weken. T. Borgart, vertegenwoordiger van Holland Advertising, zal contact opnemen met geïnte resseerde zaken en bedrijven. Adverteerders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de uitgever (tel. 02230- 556669. Organisaties, instellingen en verenigingen uit het redactio nele gedeelte zullen binnen kort door een medewerker van Holland Advertising worden benaderd. Zij kunnen hun wij zigingen ook doorgeven met behulp van de mutatiebon uit de laatstverschenen gids. de sector en een positieve uit- WADDINXVEEN - De Waddinxveense zakenman E. Auad is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het ‘schouderklopje* van koningin Beatrix vrijdag middag op feestelijke wijze tijdens een receptie in restau rant Bibelot (Limaweg) uitgereikt door burgemeester C.M. van der Linden vanwege zijn vele verdiensten voor mens en samenleving. WADDINXVEEN - In Waddinxveen wordt een nieuwe vorm van zwangerschapsbegeleiding gegeven. Het gaat om een cursus van de “Vereniging Samen Bevallen*, die in Waddinx veen wordt gegeven door Yvonne van der Ham (Zuidplas laan 50, tel. 01828-19566). Uitgangspunt is de gezamelijke voorbereiding van de vrouw en haar partner op de beval ling. nale economie mede heeft be vorderd, en voor zijn inzet voor de humanitaire kant van mens en samenleving binnen en buiten ons land. Eddy Auad, die in Egypte is geboren, maar inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft verworven, kwam in 1964 naar Nederland, trouw de in 1968 en is actief in zo wel het Nederlands als het in ternationale bedrijfsleven. In 1976 werd hij directeur-eige- naar van Prodetra BV en richtte hij Proda Supplies BV op. De Waddinxvener beschikt al vele jaren lang over uitste kende contacten in de Arabi sche wereld, welke er onder andere toe hebben geleid dat grote Nederlandse bedrijven substantiële opdrachten kon den verwerven. De activiteiten van Prodetra BV bestaan uit het begelei den van voornamelijk Neder landse bedrijven bij export naar de Arabische landen in het Midden-Oosten en Noord- Afrika. Daarnaast wordt ook voor eigen rekening handel gedreven. De tegenwoordige activitei ten omvatten met name de toelevering van materialen voor de olie- en gasindustrie in de Arabische landen. Het bedrijf heeft ook enkele agen turen van vooraanstaande in ternationale bedrijven weten te verwerven. banon zich eveneens bezig met het herstellen van de za kelijke contacten tussen bei de landen in het kader van de wederopbouw van Libanon. Dit heeft - in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) en de Economische Voorlichtings Dienst (EVD) van het ministerie van Eco nomische Zaken - geleid tot de vorming van een handels- delegatie. In november vorig jaar heeft deze missie op initiatief van de NCH Libanon bezocht. Ed dy Auad heeft met zijn zake lijke know-how, zijn talen kennis en zijn kennis van de landen in het Midden-Oosten een belangrijke bijdrage gele verd aan het welsagen van deze missie. Op humanitair gebied is Ed dy Auad ook nog voorzitter van de Stichting Piëta, die zich ten doel stelt behoeftige personen of instellingen hulp te bieden, alsmede het chris telijk geloof te verspreiden. Deze stichting is eind 1993 begonnen met een project in India. Dit houdt dat ter plaat se een pand wordt gekocht om daklozen te kunnen onder brengen, te kunnen voeden en de eerste opvang te kun nen bieden. In 1968 is Eddy Auad ge trouwd met een Nederlandse vrouw. Door zijn huwelijk ori ënteerde hij zich meer en meer op onze samenleving. In 1976 richtte de Waddinx veense zakenman Prodetra BV (projects development and trading company) op. Het bedrijf richt zich ener zijds op de im- en export van produkten in de diplomatic service branche; anderzijds richt het bedrijf zich op het interesseren en motiveren van Nederlandse bedrijven Hij is bijvoorbeeld lid van de International Society of Pe troleum Engeneers (Hous- ten), het Nederlands Genoot schap voor Internationale Za ken (Breda) en het World Tra de Center (Rotterdam). In Waddinxven doet de rooms katholieke St. Victorparochie nooit tevergeefs een beroep op hem. Diverse landelijke stichtin gen en verenigingen kunnen overigens ook op zijn steun rekenen: het Nederlandse Ro de Kruis, Artsen zonder Grenzen, Unicef (kinderfonds van de Verenigde Naties), de Nederlandse Kankerbestrij ding (Koningin Wilhelmina Fonds), Mensen in Nood, Me- misa en De Zonnebloem. Eddy Auad doet al sinds au gustus 1985 vertaalwerk voor Foster Parents Plan. Boven dien werkte hij mee aan de oprichting van het Salvador Zondagmiddagsoos WADDINXVEEN - Zondag middag 27 november van 14.00-16.00 uur wordt in wijkgebouw Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) weer een soos gehouden voor 1 - - j- gehandicapten. Op deze mid- r .'J- speeld, muziek gedraaid om met elkaar een middag te hebben. WADDINXVEEN - Woensdag 30 november tussen 13.00- 14.00 uur is het Pietenmid dag in de Openbare Biblio theek (Van Mecklenburg Schwerinlaan). Om één uur kunnen kinderen er terecht. Eerst wordt een Sinterklaas verhaal voorgelezen en daar na kunnen de meisjes en jon gens zelf aan de slag met het maken van zwarte piet-trek- poppen maken. Voor de klein tjes is er een kleurplaat. Om twee uur wordt begonnen met het opruimen. Kinderen die mee willen doen, kunnen zich volgens jeugdbibliothecaris Anneke Hilhorst tot en met donderdag 25 november op geven in de Openbare Biblio theek. De vitale zestiger krêeg van burgemeester C.M. van der Linden de versierselen beho rende bij het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld en ontving uit han den van voorzitter drs. R.A. Schreuder van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland te Gou da de zilveren legpenning (versierd met een beeltenis van de Romeinse handelsgod Mercurius) en bijbehorende oorkonde. Op de receptie was het een gaan en komen van bekende relaties van Eddy Auad, die 30 jaar in Nederland woont, vorig jaar 25 jaar getrouwd was met de schoonheidsspe cialiste Jane Auad-Piëte en vader is van vier zoons, van wie er twee in zijn onderne mingen Prodetra BV en Pro da Supplies BV aan de Wad dinxveense Mercuriusweg ac tief zijn. Onder de aanwezigen zagen we uit Waddinxveen onder andere oud-buurman en wet houder Karei van Soest (WD), WD-fractievoorzitter en ‘Libanonganger* Koos de Vogel, Waddinxveens groot ste werkgever Joop Baas, kunstenares Ton van Dup- pen, ICW-voorzitter Adri Brand, de oude zakenrelatie Jacques van Oosten, oud- meubelman Peet Mulleman en vele anderen. Van buiten het Gouwedorp kwamen NOS-voorzitter An dré van der Louw, VARA-co- ryfee Jan Nagel, premier Wim Kok’s raadsadviseur drs. Jos Kieboom, oud-D66- Tweede-Kamerlid drs. Maar ten Engwirda (lid van de Al gemene Rekenkamer) en de Zo werd halverwege de jaren zeventig met behulp van drs. Jos Kieboom (nu raadgevend adviseur van minister-presi dent Wim Kok), dr. Wisse Dekker (oud-directeur van Philips BV) en wijlen drs. P.J.G. van Doome (DAF), deelgenomen aan een consor tium om gezamenlijk comple te projectopdrachten uit de Arabische landen te verkrij gen en uit te voeren. Hierbij waren verder bedrij ven betrokken als RSV, Stork, HBG, DAF en Philips en hun dochterondernemingen. Het Nederlandse consortium is door Eddy Auad geïntrodu ceerd bij de diverse Egypti sche ministers en topbestuur ders. De Waddinxvener bracht zijn activiteiten in 1976 onder in Prodetra BV, dat aanvanke lijk in Boskoop en vervolgens in Waddinxveen (waar Eddy veen (eerste prijs een Kodak camera), aan Marco Kuypers uit Waddinxveen (tweede prijs een walkman) en aan Hidde Stolwijk uit Waddinx veen (derde prijs een pocke tradio) door mevrouw Gerda A.M. Damen, rayondirecteur van de VSB Bank in Wad dinxveen. Tijdens de feestmarkt zijn ruim 400 ballonnen de lucht ingelaten en aan hun reis be gonnen. De ballonnen van de prijswinnaars hebben de ZEVENHUIZEN - Zondag middag 27 november om 16.00 uur wordt onder het motto ‘Ontmoeting over drempels heen* weer een oecumenische samenkomst gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen. Ds. A.D. Noordam uit Dor drecht zal er spreken over dankbaarheid. De Goudse gospelgroep Menorah onder leiding van Cor Breedijk ver leent muzikale en vocale me dewerking. De samenzang wordt begeleid door de Wad dinxveense organist Jaap Ak kerhuis. Voor de kinderen is er ook een apartv programma. Voor de allerkleinsten is er op pas. WADDINXVEEN - Ter afwis seling staat de maandelijkse avond van de hervormde ont- moetingskring De Open Cir kel in De Schaapskooi (Nes se) vanavond (woensdag 23 november) vanaf half negen in het teken van creativiteit. Mevrouw Roseboom (Iets To taal) en groenteman Wim Ta» nis zijn uitgenodigd de bezoe kers te helpen bij het ont plooien van hun (verborgen) creativiteit. Mevrouw Roseboom zal kerststukjes maken van ma terialen die ogenschijnlijk niet meer bruikbaar zijn. Wim Tanis laat zien met fruit creatief bezig te zijn. Ook hij de gelegenheid geven het ge leerde in de praktijk te bren gen. Iedereen die belangstelling heeft voor creatieve activitei ten wordt vanaf acht uur ver wacht in De Schaapskooi. Tot half negen wordt een kopje koffie of thee gedronken. Het programma begint om half negen met het zingen van en kele geestelijke liederen. Allende Centrum, dat is be doeld voor Chileense en Zuid- amerikaanse vluchtelingen. Voor de officiële opening van dit centrum kwam mevrouw Hortensia Allende in 1977 uit Chili naar Nederland, waar zij logeerde in het huis van Eddy en Jane Auad. André van der Louw, de toen malige burgemeester van Rotterdam, was voorzitter van het bestuur van het Sal vador Allende Centrum. Ed dy Auad was vanaf de oprich ting tot de opheffing - rond eind 1992 - bestuurslid. Na de opheffing van het Sal vador Allende Centrum zijn de activiteiten ten behoeve van de Chileense vluchtelin gen voortgezet in het nieuw opgerichte Stichting Neder lands Chileens Instituut te Rotterdam. Ook hiervan is de Waddinxvener wederom be stuurslid. In de periode juli 1977 - eind 1981 is Eddy Auad onbezol digd adviseur geweest van de NOS tv-rubriek Panoramiek, die werd geleid door de nu zelfstandig werkende media- adviseur Klaas Jan Hindriks. In die tijd werden bijvoor beeld de vredesonderhande lingen van Egypte en Israël nauwlettend gevolgd. In fe bruari 1979 is in samenwer- De Waddinxvener, die in zijn koninklijke onderscheiding het bewijs zei te zien zich he lemaal opgenomen te weten in de Nederlandse gemeen schap, heeft laten weten van plan te zijn het in de komende tijd een beetje rustiger aan te zullen gaan doen, maar zijn uit andere branches tot de ex- directe omgeving denkt overi- «an him ajonc+nn on ne gens dat hij nog intensief en creatief aan de slag zal blij ven. Misschien dat zijn vele buitenlandse trips wat min der in aantal gaan worden. Deze week is hij overigens al weer op bezoek in de Arabi sche emiraten. Eddy Auad heeft in de Ver enigde Staten van Amerika het doctoraal diploma Bache lor of Science in the Business Administration behaald aan de Century University van Beverly Hills. kent de cursus ook een prak- ties, die Eddy Auad in de Ara- tisch gedeelte. Er worden ont- bische olieproducerende lan- -j-1 den heeft, was de weg ge baand voor nieuwe zakelijke successen. Bij Prodetra BV en Proda Rotterdamsese zakenman Willem-Jan van Vollenhoven, broer van prinses Margriet’s echtgenote, langs om het Waddinxveense tweetal te fe liciteren. In diverse toespraken, te be ginnen bij Kamer-voorzitter drs. R.A. Schreuder (die deels van de Franse taal bediende), werd allerwege de waarde ring en belangstelling uitge drukt voor de wijze waarop Eddy Auad zich altijd heeft ingezet voor zijn bedrijf, waardoor hij tientallen jaren de ontwikkeling van de regio- spannings- en ademhalings- technieken geleerd en er is aandacht voor houding mas sage tijdens de zwangerschap en de bevalling. Met name Supplies BV werken in totaal ademhaling en ontspanning 14 mensen, van wie 3 in het blijken belangrijke buitenland. Daarnaast werkt i 'j 1 ’j een net van agenten op free- met wat er in het lichaam ge- lance basis voor Prodetra BV. WADDINXVEEN - De Rabo bank Waddinxveen heeft een nieuwe manier van betalen naar het buitenland geïntro duceerd die stukken goedko per is. Bovendien gaat betalen naar het buitenland heel wat sneller dan voorheen. Het gaat daarbij om betalin gen tot circa ƒ5000,- (Ecu 2.500) naar alle landen van de Europese Unie. Deze betalin gen worden nu net zo eenvou dig als de betalingen in het land van de begunstigde. Voor ondernemers en particu lieren betekent de nieuwe Eu robetaling een voordeel. Voor de betalingsopdrachten die elektronisch worden aangele verd, wordt slechts ƒ10,- in re kening gebracht. Het geld is dan meestal binnen vier tot zes werkdagen op de rekening van de begunstigde bijge schreven. Dat kan zo snel, omdat de Rabobank-organisatie samen werkt met vaste partnerban- ken in de landen van de Euro pese Unie. Met deze nieuwe manier van betalen zet de bank een belangrijke stap naar doelmatiger en goedko per internationaal betalings verkeer. WADDINXVEEN - Vorige week woensdagmiddag 16 no vember zijn de prijzen uitge reikt van de ballonnenwed strijd die VSB Bank (Konin gin Wilhelminaplein) heeft gehouden tijdens de feest markt ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Oranjegalerij. Tijdens een feestelijke bijeen komst in het kantoor van VSB Bank werden de drie hoofdprijzen uitgereikt aan Tara Burggraaf uit Waddinx- WADDINXVEEN - Tijdens een drukbezochte receptie in restaurant Bibelot (Lima weg) ontving de Waddinx veense ondernemer E. Auad (Prinses Beatrixlaan) vrij dagmiddag twee onderschei-* dingen. Burgemeester C.M. van der Linden (links op de foto) feliciteert de Waddinxveense zakenman E. Auad met zijn koninklijke onderscheiding. Op de foto kijkt echtgenote Jane Auad-Piëte tevreden glimlachend toe. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De vrij dagmiddag in restaurant Bi belot (Limaweg) koninklijk onderscheiden Waddinxvener Eddy Auad ontplooit naast zijn dagelijkse werkzaamhe den voor zijn bedrijven Prode tra BV en Proda Supplies BV aan de Mercuriusweg tal van opmerkelijke maatschappe lijke activiteiten. In het kantoor van de VSB Bank aan het Koningin Wilhelminaplein werden de prijzen uitgereikt ter gele genheid van de ballonnenwedstrijd tijdens de viering van het 35-jarig bestaan van de Oranjegalerij. (Fo to: SjaakNoteboom). Van der Starre wint Tuinbouwmilieuprij s NAALDWIJK/WADDINX- VEEN - Eén van de twee win naars van de Nederlandse Tuinbouwmilieuprij s 1994 ‘De zilveren wesp* is gewor den boomkwekerij Van der Starre aan de Alfensvaart in Boskoop met het project mi lieuvriendelijke container- teelt. Minister Jozias van Aartsen van Landbouw, Natuurbe heer en Visserij heeft de prijs tijdens een feestelijke bijeen komst op Bloemenveiling Holland te Naaldwijk uitge reikt. De zilveren wesp is sinds dit jaar een landelijke milieu- prijs, die jaarlijks wordt uit gereikt aan een onderne ming, organisatie, instelling of persoon die op een bijzon dere wijze heeft bijgedragen aan een schonere Nederland se tuinbouw. De Stichting Nederlandse Tuinbouwmilieuprijs streeft hiermee naar een nog grotere milieubewustwording binnen (J J1X1-_1X straling naar buiten toe. In totaal 25 kandidaten uit alle tuinbouwsectoren waren door 37 inzenders voorgedra gen voor de prijs. De inzen dingen samen gaven een tuinbouwbreed beeld. Uit de ze kandidaten zijn door de ju ry vier genomineerden gese lecteerd, van wie er vervol gens twee als winnaar zijn uitgekozen. Boomkwekerij Van der Starre is het bedrijf van de twee ne ven Bart en Bert van der Starre. Zij hebben samen een bedrijfsfilosofie ontwikkeld die geheel in het teken staat van milieubewust kweken. De jury noemde ze een licht puntje in een wat terughou dende sector. ‘Twee jonge on dernemers die hun nek dur ven uit te steken*. Ze zijn als één van de eersten gestart met recirculatie in de boomkwekerij. ’High tech’ is doorgevoerd in het gehele be drijf. De combinatie van con- tainerteelt, eb en vloed, nage noeg gesloten recirculatie, de gebruikte ondergrond en de daarbij behorende mechani satie is baanbrekend en uniek. Het bedrijf bespaart op mest stoffen en gewasbescher mingsmiddelen. Al twee jaar staat de onderneming open voor anderen als voorbeeldbe drijf. Zij bewijzen dat met mi- lieuinvesteringen ook geld kan worden verdiend. De cursus wordt aan maximaal vier ouderparen tegelijk gegeven. In januari van het komendee jaar start een nieuwe cursus. Geïnte resseerde ouderparen kun nen voor meer informatie of aanmelding bellen naar Yvonne van der Ham. instru menten te zijn bij het omgaan beurt tijdens de bevalling.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 15