Raadsleden willen nieuw Maarten trouwt Marianne O 13,95 BOUWFIX l 12.50 Poging overval op pompstation HONDERDEN AANBIEDINGEN, plan winkelhart bekijken door BERT J. WOUDENBERG Dierenparkje krijgt nieuw konijnenhok BOEREN BELEGEN REHORST Wij ruimen groots op! 7295,= I0BF kalkhoven Bingo-avond Henry 47,50 (voor 60-*>4. WfHW Wr S i IMIWr flER Wi?i MWM i 11 Nieuwsblad Onafhankelijk Burgemeester opent pand van De Pater HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE 01828-13822 SLAPEN SLAPEN SEBO AUTOMATIC X STOFZUIGER (of op verzoek bij u thuis) VFBBOOM makelaardij b.v.. pJ Julianastraal 6. 5K Waddinxveen. tel. ^7/r emmer Voorspoedig herstel van Jan van Wijk Van Barlingen 01727-1514® Bedrijvencentrum 'De V*lk! Formele reactie van college op nieuw winkelplan 1 kilo IJ Bremmer i WADDINXVEEN BOSKOOP Hl INBRAAK BEVEILIGING voor de Be Fair-lokatie inge- Vborzie- 25.- ^29.95 1.95 lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll 1111111111111111111 t i I PASSAGE 19 s 11244 TAPIJT-ONDERHOUD EEN PROBLEEM? NEE!!! WANT WIJ DENKEN MET U MEE!!! KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES VOOR GROOT EN KLEIN MOET DE SINT BIJ SONNEVELD ZIJN ten gebonden is aan het uit voeren van het besluit van de meerderheid van de gemeen teraad in februari van dit FAUNA- jU'.jA'. HOODIE 2 KERKWEG OOST 224 ZIJDE 6 01727-15409 WS’ HARWA KATTEBAKVULLING 12 kilo FOETSIEBA WOENSDAG 23 NOVEMBER 1994 NVM (makelaar! KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen M.NEELEMAN installatiebedrijf bx De twee mannen bij het pompstation gedroegen zich verdacht, waarna de pompbe diende haastig de buitendeur sloot. Toen de twee naar bin- WADDINXVEEN - Zaterdagavond omstreeks half zeven hebben twee mannen een poging gedaan het Shell-pompsta- tion van Boonstoppel BV aan de Henegouwerweg in Wad dinxveen te overvallen. Die poging mislukte door het snelle optreden van de pompbediende. nen wilden, zag hij dat één van hen een vuurwapen in zijn handen had. WADDINXVEEN - Maarten M. van Velzen, eigenaar van restaurant ‘de Gouwe Dis‘ aan de Zuidkade in Waddinx veen, is vorige week maandag temidden van zijn familie en vrienden in Schiedam ge trouwd met Marianne Was- sink. Het jonge echtpaar hield afgelopen maandag avond in het Waddinxveense eethuisje een feestlijke ont- AUTO MOTOR BOVAG RIJSCHOOL* vangst voor familie, vrien den, kennissen, buren en re laties. Maarten van Velzen, vader van twee kinderen maar nog niet eerder ge trouwd, leerde zijn huidige vrouw kennen in zijn restau rant waar ze tot plezier van hem en van zijn klanten kwam werken. Die zakelijke relatie is nu uitgegroeid tot een echte verbintenis, die in BLIK V.d. KAT in 6 smaken ""1.39 WADDINXVEEN - Het licha melijk herstel van Jan van Wijk (47), voorzitter van de vijfmansfractie van de Pro testantse Combinatie Wad dinxveen (PCW) in de Wad dinxveense gemeenteraad, vordert gestaag. Hij laat dat weten in een dankwoord dat is geplaatst in het kerkblad van de Centraal Hervormde Gemeente. Jan van Wijk zegt daarin dat hij werd ‘stilgezet', verwijzend naar zijn hartstilstand, waar door hij halverwege vorige maand werd getroffen bij een controlebezoek aan het Goud se Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Reanimatie en snelle hulp verlening hebben hem gered. ‘Groot is onze dankbaarheid jegens de Heere, Die in Zijn ondoorgrondelijke Voorzie nigheid mijn leven bleef dra gen en mij wilde sparen1, al dus Jan van Wijk, die dank baar is voor de overweldigen de en hartverwarmende be langstelling die hij heeft on dervonden. het stadhuis van Schiedam officieel werd gesloten en in een rooms-katholieke kapel daar werd ingezegend. Direct na drukbezochte ontvangst van maandagavond - in de voor dat doel leeggeruimde ‘de Gouwe Dis‘ - vertrokken Maarten en Marianne van Velzen-Wassink voor een tweedaagse huwelijksreis naar de Belgische Ardennen. DIV. LUXE PENNEN RUGTASSEN SPEELGOED EN SPELLEN vanaf -—zTTi Hij hield daarop de deur her metisch gesloten. Het tweetal verdween daarop in de rich ting van de Brugweg. Volgens de politie ging het om twee mannen met een donkere huidskleur, ongeveer 22 jaar oud en ongeveer 1.60-1.80 meter lang. Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! WADDINXVEEN - In het gemeentehuis wordt naarstig ge probeerd een goede en zorgvuldige mogelijkheid te vinden in de komende weken precies na te kunnen gaan in hoever- L i van Pellikaan Bouwbe drijf BV in Tilburg voor de Be* Fair-lokatie inderdaad uit- van veen vorige week woensdag uitvoerig heeft bericht. Het winkelplan, dat komt ter wijl de lokatie Paasage-West nog in ontwikkeling gebracht moet worden, omvat 13.500 vierkante meter winkels (in clusief twee supermarkten en een warenhuis), 110 wonin gen boven de winkels, 36 wo ningen in een appartemen tengebouw en 775 parkeer plaatsen. Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen hebben, ge let op het meerderheidsbe sluit van de gemeenteraad in februari van dit jaar, Pelli- kaan BV, naar aanleiding van het bij brief van dinsdag 8 no vember gepresenterede plan- voorstel met bijbehorende ex- ploitatie-opzet voor de bouw van een hoofdwinkelcentrum op de Be Fair-lokatie, in een eerste formele reactie meege deeld dat zijn inzending voor alsnog voor kennisgeving is aangenomen. De meerderheid van de ge meenteraad heeft immers in zijn vergadering van woens dag 23 februari de locatie Passage aangewezen als de locatie waar de uitbreiding van het hoofdwinkelcentrum zal plaatsvinden, omdat de plek tussen Kanaaldijk en spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn financieel onhaal baar zou zijn. Op dit worden dan ook vol gens het college van B. en W. initiatieven ontplooid om te komen tot uitvoering van dit raadsbesluit. MAB Project ontwikkeling BV in Den Haag heeft inmiddels monde ling en schriftelijk kenbaar gemaakt de intentie-overeen- komst met de gemeente voor de Passage-West te willen ontbinden. In dit verband is er een principe-akkoord be reikt over het bedrag dat met de beëindiging is gemoeid (naar verluidt geen schade claim van zes ton maar van ongeveer drie ton). B. en W. kondigen aan dat de gemeenteraad zal worden ge vraagd in zijn vergadering van 21 december daarover een besluit te nemen alsmede over andere van belang zijnde voorstellen met betrekking tot de voortgang van het pro ject. in grote stilte uitgewerkte aantrekkelijk en vriendelijk winkelhart tussen de Kanaal dijk en de spoorlijn Gouda-Al phen aan den Rijn. Dit alternatieve en in zuide lijke sfeer getekende winkel hart omvat 13.500 vierkante meter winkelruimte (inclu sief twee supermarkten en een warenhuis), 110 wonin gen boven de winkels, 36 wo ningen in een appartemen- WADDINXVEEN - Maandag- tengebouw en 775 parkeer- om elf plaatsen, verspreid over het nieuw verblijf terrein. Bijzonder in de planvorming zijn bijvoorbeeld de expeditie- oplossingen en de vormge ving, die wordt gekenmerkt door het ontbreken van ach terkanten. Voor die opmerke lijke vormgeving werkte Pel- likaan Bouwbedrijf BV sa men met ontwikkelingsadvi- seur WPM Planontwikkeling BV in Den Bosch. De situatie is thans dat het college van met de opening eerder dit Burgemeester en Wethouders jaar van het Autopunt aan de uiteraard met handen en voe- Zuidelijke Rondweg. Zij over handigden burgemeester C.M. van der Linden toen een cheque van 2.500 gulden. Het nieuwe konijnenverblijf jaar, dat gestreefd moet wor- in het Warnaarplantsoen vormt een zeer welkome ver vanging van de oude hokken en zal door een grote groep kinderen zeer worden gi waardeerd. Een groep kind< ren van de hervormde Eben Haëzerschool (Jan Dorre- kenskade-West) zullen bij de feestelijkheden zijn. morgen 5 december uur zal een L’ voor konijnen worden ge schonken aan het dieren parkje in het Waddinxveense Warnaarplantsoen. Het on derkomen zal in tegenwoor digheid van Sint - Nicolaas door wethouder Joop Neele (PCW) ter plaatse in ont vangst genomen worden. Het konijnenverblijf is een geschenk van J. Baas jr. en A. Boonstoppel jr. in verband WADDINXVEEN - In het wijkgebouw De Paddestoel (Lijsterbesstraat) wordt vrij dagavond 25 november van 20.30-24.00 uur een bingo- dansant gehouden. Het dan sen is niet verplicht als men gezellig bingo wil spelen. De toegang is vrij. Korte tijd later heeft de poli tie in Boskoop twee mannen aangehouden die leken te vol doen aan het signalement, maar al snel bleek dat zij niets met de overval van dóén hadden. Zij konden daarop met excuses van de politie weer gaan. De politie is nog op zoek naar personen die rond het tijdstip van de overvalpoging aan de Henegouwerweg mogelijk iets hebben gezien dat ver dacht was. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: T Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstij den: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Jan van Wijk, sinds 1986 ge meenteraadslid, heeft vanwe ge zijn lichamelijke situatie zijn raadswerkzaamheden voor onbepaalde tijd opge schort. Later zal blijken in hoeverre het hem nog moge lijk blijkt zijn drukke baan bij de KLM op Schiphol, de aan dacht voor zijn gezin en zijn vele activiteiten als lokaal volksvertegenwoordiger te kunnen blijven combineren. Wat hem is overkomen bracht in ieder geval ook een schok teweeg bij zijn collega’s in de gemeenteraad, die Jan van Wijk omschrijven als de coali- tieleider van PCW, WD en CDA, gezien de verkiezings winst van ‘zijn‘ PCW (HKV- SGP-GPV-RPF) in maart van dit jaar. Zo schreef D66-fractievoorzit- ter Antoon Hogervorst in een politiek dagboek in het blad van zijn partij: ‘Frans Bos (D66-raadslid, redactie) belt* al vroeg dat Jan van Wijk in het ziekenhuis ligt. Toch schrik ik van dat soort din gen. Ik vraag bij het Groene Hart Ziekenhuis naar zijn ka mer en stuur namens de frac tie diezelfde dag nog een leu ke kaart. Toch laat je dat de rest van de dag niet los*. Binnen de fractie van de PCW fungeert voorlopig Kees Senneker (40) als waarne mend fractievoorzitter zolang Jan van Wijk zijn plaats in de Waddinxveense volksverte genwoordiging onbezet laat. den naar een winkelhart aan de Passage-West. Dat gegeven deden B. en W. vorige week een formele reac tie doen uitgeven dat het nieuwe winkelhart voorals nog voor kennisgeving was aangenomen. Van die zijde kunnen er dan ook buiten de aanwezig gemeenteraad om geen ge richte acties worden onderno men. B. en W. willen dat ook niet. Binnen het college is overi gens wel vastgesteld dat er naar het zich laat aanzien sprake is van nieuwe feiten, die niet zomaar terzijde ge schoven kunnen worden. Daarbij speelt natuurlijk een rol dat de collegeleden in him hart nog altijd kiezen voor de Be Fair-lokatie en niet voor Passage-West, waarvoor Jan Hielema (CDA) als project- wethouder fungeert. Binnen de gemeenteraad blijkt overigens de gedachte gegevea. Graanakker 84, Wadtfiaxveea. Telefoon: 01828-19852 veldte winnen dat aan een kennelijk financieel zeer aan trekkelijk alternatief voor een nieuw winkelhart niet zonder blikken of blozen voor bij gegaan kan worden, zeker niet als er gekeken wordt naar de moeilijke financiële situatie waarin het gemeen tebestuur verkeert. Dat liet ons desgevraagd WD-fractievoorzitter Koos de Vogel maandagavond we ten. Volgens hem moet zeker binnen veertien dagen kun nen worden nagegaan of wat er ten aanzien van een win kelhart op de Be Fair?lokatie door Pellikaan Bouwbedrijf BV wordt beloofd ook kan worden waargemaakt. Naar zijn mening tast zo’n onder zoek het in februari genomen raadsbesluit voor de Passage- West niet aan. Koos de Vogel wijst er verder op dat deze laatste lokatie be gin dit jaar uiteindelijk door de meerderheid moest wor den afgewezen vanwege de fi nanciële onhaalbaarheid, ter wijl er nu misschien nieuwe feiten zijn die een andere richting opwijzen. Om de zwaarwegende finan ciële redenen van eerder dit jaar voegden de WD-raads- leden zich zoals bekend bij de meerderheid van de gemeen teraad, terwijl WD-wethou- der Karei van Soest tot de minderheid voor de Be Fair- lokatie bleef behoren. Die verdeeldheid heeft nooit goed gedaan. Pellikaan Bouwbedrijf BV biedt het nieuwe woon- en winkelhart aan als een turn key-project zonder voorwaar den. Voorts wordt de gemeen te voorgehouden er 3 miljoen gulden aan te kunnen over houden, terwijl ook nog eens geen gebruik gemaakt zal worden van de door de ge meente voor het winkelhart gereserveerde 1,1 miljoen gulden. Tenslotte vervalt bij het be bouwen van de voetbalvelden de claim van MAB Project ontwikkeling BV in Den Haag, die waarschijnlijk bij de Passage-West uitkomt op ongeveer drie ton. Dat is bij elkaar een gemeentelijk voor deel van 4,5 miljoen gulden. WADDINXVEEN - In een brief aan Pellikaan Bouwbe drijf BV in Tilburg en in een persbericht aan de media heeft het college van Burge meester en Wethouders van Waddinxveen eind vorige week direct gereageerd op het re het nieuwe woon- en winkelplan voor de Be Fair-lokatie inge- T?-;- diende winkelplan, waarover voerbaar is. Misschien praat de gemeenteraad daar het Weekblad voor Waddinx- avond (woensdag 23 november) al over. Het internationale bouwbe- i drijf, met vestigingen in Dus- voorstel voor de bouw van een seldorf, Londen en Brussel, heeft vorige week iedereen verbaasd en verrast met het Het kersverse echtpaar Maarten van Velzen en Marianne van Velzen-Wassink, gefotografeerd in hun res taurant ‘de Gouwe Dis'aan deZuidkade in Waddinxveen. (Foto: SjaakNoteboom). 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II111111 de pater makelaardij WADDINXVEEN - De nieu we vestiging van De Pater Makelaardij aan de Kerkweg Oost wordt donderdag 1 de cember om drie uur officieel geopend. In het voormalige ABN-bankgebouw in het Brugcentrum vestigde zich maandag 8 augustus na een verbouwing het bekende ma- kelaarsbedrijf dat tot die tijd in een woonpand aan de Schielandweg was onderge bracht. De officiële opening is in handen van burgemeester C.M. van der Linden. Tot ’s avonds negen uur is op de openingsdag iedereen van harte welkom een kijkje te nemen in de nieuwe behui zing van De Pater Makelaar dij, die ook een vestiging heeft aan de Zijde in Boskoop. Het nieuwe kantoor betekende een verbeterde in terne organisatie en een kwa litatieve impuls voor de dienstverlening. Weekblad voor Waddinxveen 50e Jaargang No.02416 I I I I I I I I I I I I I I I I III i i i i i i i i i r i I I i i i, i i i wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen ‘ipckVj ii KADOTIPS; Succesagenda, kalender, hobby-artikelen, luxe aansteker fee: rkend sloten .expert A Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728 - 9697 Brederolaan 10, 2741 BG Waddinxveen -B 01828-17789 Woensdagmiddag open Natuurlijk voor dieren! A Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2, 01892-16977 A Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740- 28806 00K 's-AVONDS EN ZATERDAGS VOOR U BESCHIKBAAR KANTOOR KANTOOR Vloerbedekking Gordijnen Slaapcomfort Zonwering Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon 01828- 16119 ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR. SNELLE LEVERING, GRATIS THUISBEZORGEN. GRATIS MONTAGE. UW BEDDENSPECIALIST NIEUWE HAVEN 161 GOUDA (bij het bolwerk) TELEFOON 01820-84770 Dagelijks bij ons in de winkel DEMONSTRATIE met de unieke In Waddinxveen uitsluitend verkrijgbaar bij: APK keuring 75,- AUTOMOBIELBEDRIJF VANELSWIJK 01828 - 12309 Kerkweg Oost 183 - 2741 HD Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden SCHOENEN SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht KerkwegOost 177 Waddiniveen Telefoon 01828 12012 Kantoorboekhandel bnhOIMIHVIsl.B Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen telefoon (01828) 13061 nmiuH zoals vulpen van o.a. Shaeffer en Parker^ slechts vanaf van o.a. Oilily en Cacharel van 69.95 voor Wij hebben ook volop --of180 vanaf Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel 01820-18055 Fax 01820-22926 Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop 9 of bel 01720-73346 j in jqj: 141(47 El

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1