g:iiiiïi EL 1G0 worden er lootjes uitgedeeld Raadhuisplein vol met kinderen Voor de kou die komt! In meer dan honderd winkels Goede zaken op bedrijvenbeurs Consument vraagt naar lootjes van Sint-actie Rabobank oogst complimenten over verbouw van hoofdkantoor eurohome k TONE Duifs Mode VISUAL BASIC PROGRAMMEUR MN Bij elke bestede 15 gulden kans op luxe prijzen Sint Nicolaasactie met meer dan 100 deelnemende winkels de moeite waard Pagina 21 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 23 NOVEMBER 1994 REPROSET deelne- Ringelenstein overhandigde aan burgemeester C.M. van der Linden een foto van het carillon, een driebenige deel, maar ook een recordaantal van meer dan 100 winkels. Gils, de schrijven of bellen naar: in Boskoop Tel. 01828-211 11 Fax. 01828-211 99 Aan de actie, die donderdag 17 november is begonnen en tot en met maandag-5 decem ber duurt, nemen meer dan honderd winkels deel. Nog niet eerder is de jaarlijkse Sint Nicolaasactie zo groots opgezet en is er een zo groot WADDINXVEEN - Aan de spiksplinternieuwe Sint Nico laasactie 1994 van de Waddinxveense middenstandsvereni- ging neemt niet alleen een recordaantal van 96 winkeliers De kleurwedstrijd ter gelene- heid van de komst van Sint Nicolaas trok 3.000 deelne mers. De eerste tien van de in totaal honderd prijzen wer den zaterdagmorgen op het bordes van het gemeentehuis door Sint Nicolaas aan de prijswinnende meisjes en jon gens uitgereikt. Zijde 36 01727-14550 CONVENIENT BV Postbus 175, 2740 AD Waddinxveen t.a.v. dhr. J. Speetjens Alphen aan den Rijn Tel: 01720-73818 ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Volop keus - Volop voordeel!! Pieten. Zij lieten zich ook bij de aankomst horen. De komst van Sint Nicolaas betekende tevens het officiële startsein voor een dit jaar grootse Sint Nicolaasactie, die eigenlijk vorige week don derdag al is begonnen en duurt tot en met maandag 5 december. De beursbezoekers ontdekten weer dat Waddinxveen een plaats is waar het om diverse redenen aangenaam verblij ven is en dat het bij uitstek een uitstekende vestigings plaats is voor bedrijven. De bestaande glanzende Coe- necoop-brochure is voor een deel vernieuwd en aangepast en werd op de Bleiswijkse beurs ten doop gehouden. In de gemeentelijke stand ver spreidde men ook de brochure ‘De gemeente, net zo onderne mend als u‘. feestweek van vorige week dinsdagavond 22 november tussen zeven en negen uur een ‘open huis' in de verbouw de en uitgebreide Rabobank aan de Kerkweg-Oost, omdat deze vaste cliënten eveneens een blik te gunnen achter de schermen van hun bank. Sint Nicolaas temidden van de toegestroomde kinderen op het Raad huisplein. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Vorige zich evenals vorig jaar sa- - men met het Waddinxveen se bedrijfsleven in een geza- - De Bas doe-het-zelf, Jan Dorrekenskade-Oost - Van der Linde, Dorpstraat - Van der Linde, Passage - Van den Bor Tweewielerspe- cialist, Zuidkade - Juwelier Spruytenburg, Ko ningin Wilhelminaplein - Harwa Woninginrichting, Rijnlandstraat - Iets Totaal, Koningin Wil helminaplein - Intercolor De Rooy, Kerk- weg-Oost - Zuivelhandel Van Leeuwen, Kerkweg-Oost - Heemskerk BV, Dorpstraat - Wielaard voor de fiets, Dorp straat - Radio Dool, Kerkweg-Oost - Mulder Mannenmode, Pas sage - Foto Film Sjaak Noteboom, Passage - Jacob Vis, Kanaalstraat - Janine Vis, Passage - Juwelier Den Haag, Passage - De Kapper, Zuidplaslaan - Kapsalon Hermada, Ka naalstraat - Kapsalon Mama, Dorp straat - Snel Hairstyling, Kerkweg- Oost - Keukencentrum Waddinx veen, Zuidkade - La Lingerie, Zuidkade - Le La, Brederolaan - Le Drugstore, Koningin Wil helminaplein - Neeleman, Kerkweg-Oost - Massa Sport, Nesse - Megacolor, Dorpstraat - Bloemsierkunst Mia en Wim Rip, Dorpstraat - Faunaland Hoodie, Bredero laan - Keurslager Peter Compeer, Groensvoorde - ’t Paradijsje, Oranjelaan Bijzonder is dat nu ook super markten en het grootwinkel bedrijf meedoen aan het uit delen van lotnummers bij el ke bestede 15 gulden. De lot nummers biedens kans op één van de 99 waardevolle prijzen, die een gezamenlijke winkelwaarde hebben van meer dan 30.000 gulden. De lijst van deelnemers aan de Sint Nicolaasactie 1994, die donderdag 17 november van start is gegaan en tot en met maandag 5 decembver duurt, telt de namen van de volgende deelnemende win kels: Hoewel de winkeliers deze lootjes automatisch behoren uit te delen, wordt er door de klant ook steeds vaker ge richt naai' gevraagd. Het prij zenfestival van de organise rende middenstandsvereni- ging Waddinxveen blijkt zeer attractief te zijn. De gemeentelijke deelname aan de driedaagse beurs met 300 deelnemers en 10.000 be zoekers richtte zich dit jaar voornamelijk op de acquisitie voor bedrijvenpark Coene- coop, onder het motto ‘Teken voor Coenecoop'. 1 Dames- of herenfiets; 1 Bauknecht wasautomaat; 1 Week vakantie; 1 CD-i-speler; 1 Kleuren-tv 55 cm; 1 Sony stereotóren; 1 WAP-hogedruk reiniger (groot); 1 Whirlpool wasdroger; 3 Akai video-recorders; 3 Kinderfietsen; 3 Vakantieweekeinden; *6 Draagbare kleuren-tv’s; 1 WAP-hogedruk reiniger (klein); 10 Magnetrons; 3 Draadloze telefoons; 5 Bosch boormachines; 10 Beautycases met cosme tica; 10 Fototoestellen; 5 Pulsar horloges; 5 Draagbare cassetterecor ders; 5 Accu schroef-boormachi- nes; 5 Stereo walkmans; 3 Pucky driewielers; 3 Homes sjoelbakken; 5 Badenkaarten Gouwebad a/38,-; 5 Badenkaarten Gouwebad a ƒ52,-. Een ondernemer die een koopovereenkomst voor een bedrijfsterrein op het bedrij venpark Coenecoop heeft ge tekend, kan volgens het ge meentebestuur ook na de on dertekening van een transac tie op steun blijven rekenen. De gemeente staat nieuwe en bestaande bedrijven steeds met raad en daad bij. Ook om die reden was in de gemeen telijke stand op de bedrijven beurs, naast andere meest be trokken ambtenaren, ook be- drijfscontactfunctionaris drs. P.A.N. Kooien aanwezig. gevarieerd aantal mende bedrijven. Het prijzenpakket loopt uit een van kleuren-tv’s en vide orecorders tot vakantieweken en -weekeindes, van fietsen en walkmans tot hogedruk reinigers, van magnetrons en beauty cases tot draadloze te lefoons en van boormachines en sjoelbakken tot fototoe stellen, horloges en abonne menten voor het Gouwebad. De prijzen zullen worden ge trokken op een speciale trek- kingsavond in hotel-café-res- taurant de Unie (Kerkweg- Oost) op dinsdag 6 december. Voor het prijzenpakket delen de welgeteld 96 deelnemende winkeliers bij elke bestede 15 gulden een lotnummer uit. Alle lotnummers maken kans op één van de 99 luxe prijzen. Het volledige prijzenpakket ziet er zo uit: 1 Sony camorder; De grootste Sint Nicolaasac tie aller tijden van de Wad dinxveense middenstands- vereniging omvat dan ook maar liefst 99 waardevolle prijzen met een totale winkel waarde van meer dan 30.000 gulden. Wij bieden: - Een zeer dynamische functie in een jong en enthousiast bedrijf, met zeer goede vooruitzichten - Een prettige werksfeer - Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Met vuurwerk werd het nieuwe woordmerk van de verbouwde en uit gebreide Rabobank aan de Kerkweg-Oost in waddinxveen officieel in gebruik genomen door burgemeester C.M. van der Linden. '(Foto: Sjaak Noteboom). en particulieren en met geld automaten en een geldtelma- chine, beschikt nu over ruim bemeten werkplekken, waar rust heerst en privacy is ge garandeerd. Speciaal voor de cliënten van het te sluiten kantoor aan de Groensvoorde was er na de WADDINXVEEN - De consument in Waddinxveen en omge ving is massaal en indringend aan het vragen naar de lot nummers die in het kader van de Sint Nicolaasactie 1994 door de deelnemende winkeliers worden uitgedeeld bij elke bestede 15 gulden. - Passafleur, Passage - De Kado Shop, Koningin Wilhelminaplein - Postkantoorwinkel G. Kool, Zuidplaslaan - Van de Wal Speelgoed, Pas sage - Keurslager De Bas, Zuid plaslaan - Rehorst Fromagerie, Passa ge - Rianne Mode, Passage - Drogisterij Bouma, Groens voorde - Schoenmakerij Zuidplas, Zuidplaslaan - Schraagen Optiek, Zuidka de - Sigarenmagazijn Van der Krans, Kerkweg-Oost - Spar-supermarkt, Groens voorde - Van der Haven, Groensvoor de WADDINXVEEN - De Coöperatieve Rabobank Waddinx veen BA heeft na tien maanden ingrijpend verbouwen en vernieuwen een modern bankgebouw aan de Kerkweg-Oost in gebruik genomen. Bestuur, directie en medewerkers heb ben in de afgelopen week talrijke complimenten te horen ge kregen over het onder architectuur van Stuurman Partners Zij die graag willen werken in een jonge en dynamische omgeving en uitdagend werk aandurven kunnen Voor de uitbreiding van activiteiten zoeken wij een dynamische programmeur die automatiseren op PC-platforms als hobby ziet. HBO/MBO'ers die alles kunnen met een PC, commerciële vaardigheden bezitten en bereid zijn zich volledig in te zetten, worden uitgenodigd om te solliciteren op de onder staande functie: Wij vragen: - Ervaring met Visual Basic voor DOS en Windows - Ervaring met Pascal (Borland 7.0) - Ervaring met Novell is een pré WADDINXVEEN - Op de af gesproken tijd heeft Sint Ni colaas en zijn Zwarte Pieten zich zaterdagmorgen laten zien op het Raadhuisplein in Waddinxveen. De Goedheilig- man werd op het bordes van het gemeentehuis door burge meester C.M. van der Linden ontvangen. In het gezelschap van de eer ste burger bevonden zich ook wethouder Jan Hielema (CDA) en het bestuur van de middenstandsvereniging Waddinxveen. De gemeente bestuurders lieten zich verge zellen door hun kleinkideren, zodat het over en weer een echt kinderfeest werd waar geen wanklank viel te horen. Om praktische- en veilig heidsredenen had de plaatse lijke middenstandsvereni ging er voor gekozen de Sint niet meer bij de Nesse aan de Gouwe te ontvangen, maar direct op het Raadhuisplein. De meisjes en jongens had den daar alle gelegenheid met Sint Nicolaas te spreken en hem een hand te geven. Ook kon hij diverse zelfge maakte werkstukken in ont vangst nemen. Het blijkt tel kens weer dat heel veel kin deren plezier beleven aan een ontvangst waarbij de Sint zo kan men gebruik maken van een produkten- en diensten pakket dat optimaal aansluit op de behoeften van de Wad- dinxveners. Bedrijven en par ticulieren zullen te maken krijgen met een initiatiefrijke bank, die maatwerk levert. Voorafgaande aan de herope- ningshandeling werd in res taurant Bibelot (Limaweg) een bijeenkomst gehouden met toespraken van G. van Ringelenstein (voorzitter Rabobank Waddinxveen), C.M. van der Linden (burge meester), drs. M.J.L. van der Stuyft (adjunct-regiodirec- teur Rabobank Nederland), ir. R.C. van der Velden (direc teur architectenbureau Stuurman Partners BV) en A. J. Ammerlaan (directeur). Na de vijf toespraken vertrok het gezelschap in een bus naar het bankgebouw voor de openingshandeling en bezich tiging van het complex. Er was daar live muziek en een rondleiding door piccolo’s. Na het officiële gedeelte was er aan de Kerkweg-Oost van vijf tot zeven uur een “happy hour' voor uitgenodigde rela ties. Dat gebeurde in de splinter nieuwe bankhal waar in de nieuwe situatie de bezoekers vakkundige begeleiding wacht op een persoonlijk ni veau. De receptie zorgt daar voor. Bezoekers van de bank worden desgewenst begeleid naar de juiste plaats om fi nanciële zaken af te handeen of voor een gesprek met één van de adviseurs. dat klaar is voor de toekomst en waarin nieuwe ontwikke lingen het beste opgevangen kunnen worden. De laatste verbouwing dateerde immers van 1988. In de nieuwe opzet zijn per soonlijk, samenwerkend en deskundig kernwoorden voor de op nieuwe leest te schoeien cliëntenbediening. Daarbij Convenient BV, onderscheidt zich door het bieden van een totaaloplossing voor automa tiseringsproblemen. Persoon lijke sendee en nazorg staan daarbij hoog in het vaandeL Convenient BV is een dyna misch fidl-service automatise ringsbedrijf. Met een team van 35 personen wordt dage lijks gewerkt aan de ontwik keling en het onderhoud van gespecialiseerde pakket soft ware. - ’t Pijke, Kerkweg-West - A. de Bruin, Zuidkade - Supermarkt Albert Heijn, Koningin Wilhelminaplein - Asscheman, Brederolaan - Bakkerij Eshuis, Koningin Wilhelminaplein - De Stenenwereld, Kerkweg- West - Bastiaan Optiek, Groens voorde - Van Blitterswijk Verf en Be hang, Nesse - Bloemisterij Verkley, Twee de Bloksweg - Bloemisterij Van Groensvoorde - Bloemisterij De Binnentuin, Brederolaan - Boetiek Fools, Passage - ’t Handwerkhoekje, Konin gin Wilhelminaplein - Banketbakkerij De Graaff, Zuidkade - Banketbakkerij De Graaff, Zuidplaslaan - Poelier Cock Smit, Passage - Lichtpaviljoen, Passage - Boekhandel Bruna-Caze- dicht mogelijk in hun buurt kan verkeren. Sint Nicolaas verbleef tussen tien en elf uur op het Raad huisplein. Daarna stapte hij in een open rijtuig naar de winkelcentra. De Zwarte Pie ten zaten in een Jan Plezier. Vóór de middag bezocht de Spaanse kindervriend de winkelcentra B rugcentrum, Zuidplas en de Sniep. Daarna waren de winkelcentra Dorp straat, Groensvoorde, Oran- jegalerij, Luifelbaan en Passage aan de beurt. Had op het Raadhuisplein de drumband Cormula’s staan te musiceren, tijdens de rijtoer werd Sint Nicolaas vergezeld door dertien spelende Zwarte Banketbakkerij Van den Berg, Passage - Banketbakkerij Van den Berg, Brederolaan - Slijterij Van Eeuwen, Brede rolaan - Van Benten Groente en Fruit, Zuidplaslaan - Van Mourik C1000, Passage - Monique Mode, Passage - Van Meerten Schoenen, Pas sage - Verhoeff, Dorpstraat - Parfumerie Mieke, Juliana van Stolberglaan - Christelle Mode, Kerkweg- Oost - Verzijl Sport, Passage - Video Lion, Koningin Wil helminaplein - Visser Zn., Dorpstraat - Music Shop, Passage - Boekhandel Burger, Mozart- laan - De Smikkelarij, Dorpstraat Convenient BV biedt oplos singen voor automatiserings- vraagstukken van eenmans bedrijven tot multinationals. Convenient BV levert stan daard low-budget pakketten op maat gesneden voor o.a. paramedici, keuken- en sani- tairspecialisten, architecten- buros en tekenkamers, de bouwmaterialenhandel en vele andere gespecialiseerde bedrijven. BV bereikte resultaat van de langdurige veranderingswerk- zaamheden. Burgemeester C.M. van der Linden verrichtte vorige week dinsdagmiddag 15 no vember de officiële openings handeling bij het compleet vernieuwde en uitgebreide kantoor in het centrum van Waddinxveen. Waddinxveens eerste burger onthulde op de voorgevel in aanwezigheid van talrijke ge nodigden het nieuwe woord merk van de Rabobank Wad dinxveen. Even tevoren had hij op symbolische wijze een carillon met 14 bronzen speelklokken als geschenk aan de bevolking van de plaatselijke bank geaccep teerd. De openingshandeling was voor voorzitter G. van Ringe lenstein en zijn bestuurders en voor directeur A.J. Am merlaan en zijn medewerkers het slot van een langdurige en ingrijpende verbouwing, waarin met bouwkundige handicaps moest worden ge werkt. Het verbouwingsslot betekende overigens tevens het uitdagende begin van een nieuwe periode waarin de bankinstelling beter eh des kundiger dan ooit gewerkt kan worden aan de beharti ging van de belangen van zo wel particuliere- als bedrijfs- relaties. Voor Waddinxveens oudste bankinstelling was er alles aan gelegen om aan de Kerk weg-Oost om na een uitge kiende voorbereiding van en kele jaren een modern en ei gentijds financieel dienstver- leningscentrum te realiseren, Daar kan ook verwezen wor den naar de adviesbalie, de fi nancieel adviseur particulie ren, de financieel adviseur - bedrijven, de assurantie-ad- week woensdag 16, donder- viseur, de adviseur effecten- dag 17 en vrijdag 18 novem- beleggingen en de her is de bedrijvenbeurs On- menlijke cluster. Volgens de safeloketten. Er is ook een dernemen in Midden-Hol- ondernemers zijn er goede zithoek. land in het complex van vei- zaken gedaan. De Rabobank, met publieks- ling De Kring te Bleiswijk ruimten voor de receptie, gehouden. De gemeente geldhandelingen, bedrijven Waddinxveen presenteerde Ut tfPfWFWTlWM mier. Passage - Zwijgers Groente- en Fruit- specialist, Koningin Wilhel minaplein - Kantoorboekhandel Sonne- veld, Koningin Wilhelmina plein - Banketbakkerij DA., ie Vlaam, Oranjelaan - Doe Het Zelf Zwanenburg, Noordkade - De Kaashakker, leplaan - Van de Kaasplank, Bredero laan - Bloembinderij De Rozebot- tel, Nesse - Madeliefje, Zuidplaslaan - Drogisterij Zuidplas, Zuid plaslaan - De Bas Speelgoed, Bredero laan - Tweewielerspecialist Frans Versluis, Beethovenlaan - Riwa Plusmark, Zuidplas laan - Supermarkt Kool, leplaan - Warme bakker G. Huizer, Zuidkade - Warme bakker G. Huizer, Groensvoorde - Galerie Den Boon, Dorp- straat - Slijterij Gall Gall, Passa ge - Slijterij Gall Gall, Groens voorde - Slijterij Gall Gall, Konin gin Wilhelminaplein - Garantmarkt Bavelaar, Bre derolaan - Gebr. Bakker Meubelen, Noordkade - Gouwe Meubel, Brugweg - Greenfield Co., Kerkweg- Oost Rabobank-voorzitter G. van i„..oo- profielstalen zuil met 14 bronzen speelklokken als een geschenk aan de Waddinxveense gemeenschap, aan burgemeester C.M. van der Lin den. (Foto: Sjaak Noteboom). TO A J WINNAAR ONÜERNE.MERSPRIIS WADDINXVEEN 1994 De beste pakketsoftw.ire op maat komt uit Waddinxveen KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON 01726 12541 Stichting LEZEN. Keizersgracht 391 1016 EJ Amsterdam o Handeisdrukwerk o Zwart/wit kopteen o RMamedrukwerk o Kleurkopieën o Gelegenheidsdrukwerk Full-color kopieen o Inbinden o Plastificeren o Papierwaren Dorpstraat 68 - Tel. 01828-18640 f -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 21