Drinkwatertarief Zaterdag weer actie kenteken graveren 'T IS ECHT WAAR op in Waddinxveense raadzaal Snoeiwerk in openbaar groen van Waddinxveen WS' HARWA VLOERBEDEKKING GORDIJNEN SLAAPCOMFORT EN ZONWERING Bouma-dubbeltjes voor Amnesty International Amsterdams Gitaartrio treedt gaat fors omhoog ‘De Speelbieb6 zaterdagmiddag officieel open Surprise-ochtend GIOVANNA bruidsmode Passage Molenhof 12-14 (ingang naast Blokker) Mijdrecht (C) Geopend: di. t/m vrij. 10.00-17.00 Zaterdag 9.30-16.00 uur Tel. 02979-82816 Amnesty houdt jongerenactie Voornemen juridische fusie met De Riethoek ‘Souburgh4 krijgt 20 verpleeghuisplaatsen WADDINXVEEN - De besturen van Huize Souburgh (Prins Bernhardlaan) en van het Goudse verpleeghuis De Riet hoek hebben hun voornemen over te gaan tot een juridische fusie van beide stichtingen vastgelegd in een overeenkomst, die vorige week dinsdagmiddag 15 november feestelijk in Waddinxveen is ondertekend. SCHOONLOOPMAT die water, modder, zand, cement, honde- en katteha- ren, vet, olie, etc. moeite loos opneemt. WASBAAR op 40’. Diverse maten en kleuren. NIEUWE KOLLEKTIE BRUIDSKLEDING prijzen vanaf ƒ700,- Pagina 27 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 23 NOVEMBER 1994 stuk speelgoed, één puzzel of het Reeds jarenlang is er sprake van een uitgebreide vorm van samenwerking tussen Huize Souburgh en De Riethoek. Op het parkeerterrin Groensvoorde wordt komende zaterdag weer gelegenheid geboden kentekens in autoruiten te laten graveren. (Fo to: Automark). WADDINXVEEN - Op het parkeerterrein Groensvoorde in Waddinxveen biedt Automark zaterdag 26 november van 9.00-16.00 uur automobilisten weer de gelegenheid kente kens te laten graveren in de autoramen, waarvan er twee tevens zullen worden voorzien van waarschuwingsstickers. De kosten daarvan bedragen f25,- per auto. Voor f 10,- extra wordt er een speciale reflectielaag over de gravures aange bracht. in trek bij autodieven. Niet alleen duurdere auto’s, maar ook kleinere auto’s worden vaak gestolen. Kleine auto’s filtratie in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In 1995 worden de voorbereidingen ter hand genomen van de nieuwe winning in Opper- duit-Streefkerk. moment van uitvoering zal steeds kritisch worden geke ken naar de noodzaak ervan. Op woensdag 30 november WADDINXVEEN - De afde ling Waddinxveen van de Ne derlandse Bond van Platte landsvrouwen houdt donder dagmorgen 1 december om half tien een koffieochtend in De Vlieger (Staringlaan). Dit is tenminste het voorstel dat de directie en de raad van commissarissen van WZHO op woensdagavond 30 novem ber om acht uur in Gouda zul len voorleggen aan de alge mene vergadering van aan deelhouders. Voor de gewenste tariefhar- monisatie en om de stijging Het Amsterdams Gitaartrio komt naar Waddinxveen met muziek van Scarlatti, Albeniz en De Falla. Bij het lezen van deze namen worden de ver wachtingen hoog gespannen, want de bewerkingen van hun muziek maakt goede kans van slagen. De muziek van Scarlatti is immers oorspronkelijk ge schreven voor clavecimbel, een klank die niet zover af staat van de gitaarklank. Het gebruik van drie gitaren zal ongetwijfeld een prachtige, volle stereo-achtige sensatie teweegbrengen. se, ontwikkeling en de leeftijd van het kind. Bovendien heeft het lenen van speelgoed bij De Speel- bieb diverse voordelen. Speel goed kan bijvoorbeeld worden uitgeprobeerd voordat het eventueel aangeschaft wordt. De medewerkers kunnen uit leg geven over de manier van spelen. De muziek van Manuel de Falla en van Isaac Albeniz is veelal sterk ritmisch van aard en in de pianomuziek van deze componist wordt het instrument vaak mede ge bruikt als slaginstrument (net zoals bij de gitaar). Bovendien is in de muziek van deze componisten veel te rug te horen van de Spaanse volkscultuur, dansritmes en- imitaties van instrumenten uit de folklore en dus ook van de gitaar. Op het programma staan vier sonates van Scarlatti, van Al beniz El Corpus Christi in Sevilla*, ‘Sevilla*, ‘Aragon* en ‘Noches en los Jardines de Es pana* van De Falla. fusie wordt er van uitgegaan dat er ten gevolge van de fu sie geen gedwongen ontsla gen zullen plaatsvinden. Mede als gevolg van de komst van verpleeghuisplaatsen in Huize Souburgh zal eerder sprake zijn van uitbreiding van de werkgelegenheid. De voorgenomen fusie zal in de loop van volgend jaar verder gestalte krijgen. Een plastic tasje kost bij drogisterij-parfumerie Bouma (Groens voorde) een dubbeltje, dat wordt gestopt in het geldbusje van de van een internationale carri ère met onder andere optre dens in de Neue Philharmo nic in Berlijn, Ambassador Auditorium in Los Angeles, Carnegie Hall in New York en het Concertgebouw in Am sterdam. gebied. Hierdoor kan drink water uit het Lek-gebied naar het noorden worden getrans porteerd. meter en een stijging van f Een ander belangrijk project waarmee dit jaar is gestart om suitbreiding te realiseren, is 130 mensen bijgewoonde ope ningsconcert van deze serie Waddinxveense kamermu ziekconcerten, dat werd ver- Het voornemen tot fusie en de realisatie daarvan vormen een belangrijke voorwaarde om de plannen ook daadwer- Aanvankelijk bestond deze kelijk waar te maken. Bij de samenwerking uit het me disch adviseurschap, ver zorgd door de verpleeghui sartsen van De Riethoek. Later werd deze samenwer king verder uitgebreid. Zo werd een afdeling psycho-ge- riatische dagverzorging gere aliseerd en kwam samenwer king op het gebied van de ad ministratie en keuken tot stand. Per 1 december wor den in Huize Souburgh 20 verpleeghuisplaatsen in ge bruik genomen. A.s. bruidsparen opgelet! concert bestaat uitsluitend uit transcripties: bewerkin gen van werken die oorspron kelijk voor andere bezettin gen, andere instrumenten zijn geschreven. De laatste jaren zijn tran scripties van allerlei klassie ke werken voor een gitaaren- semble nogal in de mode ge raakt. Zo zijn er bewerkingen gemaakt voor twee tot vier gi taren van werken van Bach (Brandenburgse concerten) en Vivaldi (Vier jaargetijden) tot aan Debussy toe. Brautigam, zal er ook weer sprake zijn van een con- 13.30 cert van hoogstaand niveau. Het Amsterdams Gitaartrio werd in 1978 opgericht door Johan Dorrestein, Olga dinxveens Welzijnswerk kan ke. Tegenwoordig bestaat het trio uit Olga Franssen, Hele- nus de Rijke en Edith Leer- kes. Daar het bijna Sint’s veijaar- dag is staat deze ochtend in het teken van ‘pakjes en ge dichtjes*. De enige spelregels van deze ochtend zijn: breng een surprise-pakje van onge veer vijf gulden mee en voor zie het van een gedichtje. Avond alleenstaanden WADDINXVEEN - Op veler verzoek heeft de Stichting Wijkwerk De Zuidplas reeds diverse malen een avond voor alleenstaanden georgani seerd. De eerstvolgende avond is op vrijdag 25 novem ber om acht uur in Het Zuid- honk (Zuidplaslaan). Dit zijn gezellige avonden gebleken, waarop men onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar kan praten en dansen. van plannen voor capaciteitsuitbreiding moet wel doorgaan gezien de lange doorlooptijd van de ver- blok. De diefstal van bijvoor- gunningsprocedure. Op het beeld de Fiat Uno steeg met 77,5 procent. Een goede en goedkope ma nier om een auto onaantrek kelijk voor diefstal te maken komen de afgevaardigen van is het graveren van het kente- de gemeenten in het voorzie- ningsgebied van WZHO, in de stolen auto wordt namelijk algemene vergadering van aandeelhouders bijeen. Deze openbare vergadering heeft plaats in het Het Hofhuis aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde in Gouda. De begroting voor 1995 wordt dan besproken en de drinkwatertarieven voor 1995 zullen dan worden vast gesteld. In 1990 werden er 18.350 per sonenauto’s gestolen. Vorig jaar waren dat er al 32.000. Dat is in drie jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal gestolen auto’s. wordt nu een dubbeltje ge vraagd voor ieder tasje. Elk plantsoen, dubbeltje komt in het spe- ciale Amnesty-geldbusje. Ilse Bouma heeft voor Am nesty gekozen, omdat deze mensenrechten-organisatie haar erg aanspreekt. De 1VXT_ J J2 blij met het initiatief van de Waddinxveense dorgisterij- parfumerie. Amnesty International is een onafhankelijke die uitsluitend werkt met do naties en verkoop van promo tiemateriaal. Voor inlichtin gen: Hinke Benjamins, tele foon 01828-15306. boden in hun woonplaats r 111221_ antwoord is thuis kunnen blijven wonen. Thans is men nog te veel aangewezen op voorzieningen in f-J --- plaatsen in de Goudse regio. WADDINXVEEN - Nu het winterseizoen weer in aantocht is, begint voor de sectie Plantsoenen van de gemeente Wad dinxveen (tel. 01828-24500) de snoeitijd. Een flink deel van het openbare plantsoen binnen de bebouwde kom zal weer aangepakt worden. Dit werk gebeurt om verschillende rede nen. Mede naar aanleiding van verzoeken van aanwonenden is een snoeiplanning opge steld. Voor dit winterseizoen zijn de belangrijkste snoei- objecten te vinden in de buurt van de Wilgenhorst, Peppel- horst, Elzenhorst, Wingerd, Peuleyen, Petteplas, Schu- berthof, Sweelinckhof, Heu velhof, leplaan, Evenemen tenterrein, Dorpstraat, wijk Zuidplas, begraafplaats Al- berdingk Thijmlaan, Juliana van Stolberglaan, St. Huy- bertsgeregt, Da Costaweg, Justus van Effenlaan, Prin ses Beatrixlaan, Warnaar- Burgemeester Trooststraat en Oostpolder- wijk. Ook een deel van de knotwilgen in Waddinxveen wordt onder handen geno men. erg aanspreekt. De Soms is het plantsoen zo uit- werkgroep Waddinxveen is gegroeid, dat er hinder ont staat in de vorm van scha duw- en vochtoverlast, over hangende takken over trot toirs en overgroeide lantaam- organisatie palen. Soms ook is de beplan- x J ting zo dicht, dat men zich ’s avonds niet veilig voelt. In andere gevallen is juist een afscherming gewenst, zoals rondom sportvelden of als af scheiding van onaantrekke lijke terreinen. Ook dan moet regelmatig gesnoeid worden, zodat er van onderuit nieuw groen ontstaat. Tenslotte wordt ook gesnoeid om de struiken jong en vitaal te houden. Allemaal redenen om elke winter weer snoei werk uit te voeren. Er wordt op verschillende manier gesnoeid. In de mees te gevallen wordt selectief ge werkt. De struiken die over last veroorzaken worden aan gepakt, terwijl de rest van de beplanting nagenoeg onge moeid wordt gelaten. In een aantal gevallen wordt een heel vak teruggezet, compleet afgesnoeid, dus. Dit is dan no dig omdat het hele vak te ver is uitgegroeid. Een aantal vakken, vooral bo dembedekkers, worden ma chinaal teruggezet. Met een klepelmachine wordt de be planting afgemaaid, zodat de vakken laag blijven. Vooral bij deze werkwijze komen re gelmatig vragen binnen over het waarom van deze snoei- wijze. In alle gevallen herstelt de af gezette beplanting zich weer snel, maar dat de geklepelde vakken er tijdelijk ’afgevre ten’ uitzien, is niet te ontken nen. De medewerkers van de plantsoenendienst zullen in ieder geval de trottoirranden handmatig afwerken om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Regelmatig is het noodzake lijk om tijdens het snoeiwerk gedeeltes van trottoirs, fiets paden of rijbanen te versper ren voor het publiek. Deze maatregel wordt genomen om de veiligheid voor iedereen te waarborgen. Iedereen wordt dan ook dringend verzocht zich niet binnen de wegafzet- ting te begeven en zich te voe gen naar aanwijzigen van de medewerkers ter plekke. De sectie Plantsoenen stelt zich ten doel het groenafval zoveel mogelijk te beperken. Het overgrote deel van het snoeihout wordt dus op ver schillende wijzen herge bruikt. Veel van dit hout, dat vrijkomt bij het snoeiwerk, wordt versnipperd. Deze houtsnippers worden ge bruikt voor natuurlijke pa den en als ondergrond voor speelterreinen. Soms wordt het hout onver kleind in het vak achtergela ten, de zogenaamde houtril- len. Deze zijn zeer nuttig om als schuilruimte te dienen voor allerlei dieren, zoals egels en vogels. In het voor jaar gebruiken de vogels het dode hout voor nestmateri- aal. Ook allerlei paddestoelen vinden leefruimte in de hout- rillen. Ze vormen een belang rijke schakel in het natuur lijk groen. Het trio heeft de hedendaag se muziek als zijn specialiteit, maar het beperkt zich niet tot nieuwe muziek alleen. In fei te is het Amsterdams Gitaar trio een ensemble dat speelt op hedendaagse muziekfesti vals en tegelijkertijd Vivaldi’s Vier Jaargetijden of Bach’s Concerten bewerkt en op plaat zet. Vroeger hebben musici altijd hun muziek versierd, be werkt of van geheel nieuwe arrangementen voorzien. Het Amsterdams Gitaartrio werkt graag in deze oude maar enigszins verloren ge- gane traditie. WADDINXVEEN - De werk groep Waddinxveen van Am nesty International heeft in gehaakt op de wereldwijde jongerenactie ‘Recht op de toekomst*. Zondag 20 novem ber werd voor het vijfde ach tereenvolgende jaar de Dag van de Rechten van het Kind gehouden. Bij het Kinderrechtenver drag van de Verenigde Naties hebben zich al meer dan 150 staten aangesloten. Dit betekent niet dat alles nu goed verloopt. Jongeren wor den nog altijd vervolgd om wat ze doen of zeggen, maar nog vaker omdat ze tot een bepaalde bevolkingsgroep be horen of een bepaalde sociale positie hebben. Amnesty pakt het vijfjarig be staan van het verdrag aan om tegen deze schrijnende situ aties te prosteren. Acht jonge slachtoffers van specifieke schendingen staan centraal in de Nederlandse actie in Brazilië en Burundi (politie ke moord), Bulgarije (marte ling), China (gevangen schap), Frankrijk (mishande ling), Pakistan (doodstraf), Venezuela (verdwijning) en de Verenigde Staten (dood straf). Waddinxveners kunnen aan deze actie meedoen door het kopen van een voorbedrukte kaart en deze te onderteke nen of een brief te schrijven. Men doet daarmee een appèl op de desbetreffende verant woordelijke autoriteiten. Vrijdag 25 november staat de Waddinxveense werkgroep van Amnesty International op de weekmarkt in de Wil lem de Zwijgerlaan met infor matie over de actie en de ver koop van kaarten en (cilin- der)kaarsen. werkgroep Waddinxveen van Amnesty International. (Foto: Amnesty Waddinxveen). Het Amsterdams Gitaartrio is één van Nederlands meest gevraagde kamermuzieken- sembles, dat steeds van zich doet spreken door nieuwe programma’s, premières en concerten in interessante combinaties met andere in strumentalisten. Het internationale debuut van het Amsterdams Gitaar trio in de Londense Wigmore Hall (1981) kreeg een warme ontvangst van publiek en mu ziekcritici. Het was het begin BOUWEN of VERBOUWEN? Programma Het programma van het Wad dinxveense kamermuziek- Een In Waddinxveen UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BU: Wat de invloed van de invoe ring van de fiscale heffing op grondwater volgens de Wet Algemene Bepalingen Mi- lieu-beheer zal zijn, is nog niet te voorzien. WZHO houdt voor het komend jaar rekening met een daling in de Mercedes en Fiat het meest afzet van ongeveer 2 procent. 1 XT' Bij de planning en uitvoering van de projecten voor capaci teitsuitbreiding zal de ont wikkeling van de afzet nauw- zijn makkelijk verhandelbaar gezet worden betrokken. De en vooral de Volkswagen Golf, onwikkeling de Fiat-Uno en Panda wor den, ongeacht hun bouwjaar, goed verkocht in het Oost- begonnen met een milieu-ef- fectrapportage. Met de tech nische uitvoering van de uit breiding van de winningen in de zuiveringsstations De Steeg in Langerak en De Laak in Lexmond, wordt in 1995 begonnen. In 1995 zal ook veel aandacht uitgaan naar de kwaliteit van het drinkwater. In het zuive- ringsstation- in Ridderkerk wordt een onthardingsinstal- latie in gebruik genomen. Het drinkwater zal dan worden onthard van 17 °D naar 9 °D. Gezien de risico’s voor de volksgezondheid en uit mi- lieu-overwegingen heeft WZHO besloten om vóór het jaar 2000 alle loden aanslui- tingsgebied te vervangen. Volgend jaar wordt daarmee begonnen. In het voorzie- ningsgebied van WZHO be vinden zich nog circa 20.000 loden aansluitleidingen. Sinds vorig jaar is een dalen de tendens waar te nemen in het waterverbruik bij zowel de klein- als de grootverbrui kers. Beide groepen afnemers nemen steeds meer waterbe sparende maatregelen. WADDINXVEEN - Bij drogisterij-parfumerie Bouma (win kelcentrum Groensvoorde) ‘sparen* klanten bij de aanschaf van plastic tasjes dubbeltjes voor de werkgroep Waddinx veen van Amnesty International. Er blijken veel manieren te zijn om het werk te steunen van Amnesty International. Veel mensen en ondernemers komen zelf met initiatieven. In Waddinxveen is daarvan de actie van drogisterij-parfu merie Bouma een voorbeeld. Aan de klanten van Bouma werden een paar jaar geleden nog veel gratis plastic tasjes meegegeven om de bood schappen in te doen. ‘Dat ver oorzaakt een enorme afval- berg*, weet ook Ilse Bouma. Sinds twee jaar hebben de klanten bij Bouma nu de keus. Er zijn nog wel plastic tasjes verkrijgbaar, maar er Komende zaterdagmiddag vanaf half twee heeft ieder een de gelegenheid in De Speelbieb rond te kijken en zich als lid in te schrijven. Ook kinderen zijn van harte welkom. De nieuwè speel-o-theek is vergelijkbaar met een biblio theek. In plaats van boeken kan er speelgoed worden ge leend. De medewerkers van De Speelbieb kunnen ouders en kinderen helpen bij het maken van een keuze. De keuze van het speelgoed kan worden afgestemd op interes- WADDINXVEEN - Donderdagavond 24 november om half negen geeft het Amsterdams Gitaartrio het tweede concert van de nieuwe serie kamermuziekconcerten in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis. De toegangsprijs voor dit concert, waarvoor dinsdagmiddag in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat) een ken- 1 1 1 1 1 _j_1_1TTT-1Z* gang Lange, kost f 12,50 per persoon (CJP-houders em 65- leder lid kan per keer één plussers f 11,-). stuk speelgoed, één puzzel of één spel lenen. Hiervoor moet Na het spectaculaire en door dan 50 cent per stuk betaald worden. De uitleentermijn is twee weken. Voor de eerste 200 leden die zich laten in schrijven heeft De Speelbieb zorgd door de pianist Ronald een leuke attentie. Brautigam, zal er ook nu De Speelbieb is geopend op woensdagmiddag van tot 15.00 uur en op zaterdag ochtend van 10.00 tot 11.30 uur. Voor informatie over dit Johan Dorrestein, project van de Stichting Wad- Franssen en Helenus de Rij ft'--m- men bellen met het SWW- kantoor aan de Herman Hei- jermanslaan, tel. 01828- 31932. Het Amsterdams Gitraatrio met van links naar rechts Helenus de Rijke, Edith Leerkes en Olga Franssen. (Foto: Nederlands Impresariaat). GOUDA/WADDINXVEEN - Vanaf volgend jaar zullen de tarieven voor drinkwater in gehele gebied van NV Water- maatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO) hetzelfde zijn. Daarvoor zullen ze dan wel fors omhoog gaan. De verhoging komt neer op 16 cent per kubieke meter ofwel drie tientjes Al deze ontwikkelingen dra- per gemiddeld gezin per jaar. gen bij aan het behoud en de verdere verbeteringen van de Dit is tenminste het voorstel duktielocaties vraagt om ver- kwaliteit van de zorg en aan dat de directie en de raad van groting van de produktieca- een breder zorgaanbod voor commissarissen van WZHO paciteit. ouderen in Waddinxveen. op woensdagavond 30 novem- Voor volgend jaar ziet WZHO De besturen van beide instel- ber om acht uur in Gouda zul- al een daling van de inkoop lingen zien tal van mogelijk- len voorleggen aan de alge- van drinkwater met 28 pro- heden om ook in de toekomst mene vergadering van aan- cent. Dit kan worden gereali- verder in te spelen op ontwik- deelhouders. seerd door het gereedkomen kelingen in het kader van de Voor de gewenste tariefhar- van de slagader, een zeventig zorgvernieuwing. monisatie en om de stijging kilometer lange drinkwater net streven is er dan ook op van kosten te financieren, zal transportleiding door WZJ4O- gericht een kwalitatief goed en naadloos op elkaar aan sluitend breed zorgaanbod voor T" deren, zowel binnen als bui ten de muren van Huize Sou burgh. Bij dit alles staat voor ogen dat de ouderen vormen van ’zorg op maat’ krijgen aange boden in hun woonplaats en zij zo lang als mogelijk en ver- wordt geïnvesteerd in de pro- duktie. Het kunnen voldoen aan de vraag naar drinkwa ter in het eigen voorzienings- andere gebied en het in de toekomst Dit jaar is voor deze winning wegvallen van enkele pro- WADDINXVEEN - Zaterdagmiddag 26 november om twee uur wordt de nieuwe speel-o-theek ‘De Speelbieb*, die is on dergebracht in de vroegere Leon van Gelderschool (nu een dependance van de openbare Dick Brunaschool) aan de Es- sengaarde in Waddinxveen, officieel geopend. Lange tijd heeft een groep en thousiaste vrijwilligers in sa menwerking met de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW) gewerkt aan de voor bereidingen voor een speel-o- theek in het Gouwedorp. ken in de autoruiten. Een ge- r* 1 11 vaak met andere kenteken platen en van een ander ge stolen papieren doorver kocht. Als men het eigen kenteken in de autoruiten graveert, is duidelijk van wie de auto is en kan iedereen gemakkelijk zien of de papieren kloppen. Dieven hebben dan ook een duidelijke voorkeur voor niet gegraveerde auto’s. Politie en verzekeringmaatschappijen staan achter deze vorm van diefstalpreventie. Ook de Consumentenbond en de ANWB adviseren autobezit ters de auto te laten grave ren. Daarom houdt het kwaliteits- team van Automark, dat al negen jaar in Nederland pro fessioneel kentekens gra veert, in Waddinxveen weer een speciale actie. Door de snelle werkmethode zijn er geen wachttijden en hoeft men geen afspraak te maken. De verwachting is dat dit aantal verder toe zal nemen. Uit een rapport van de Cen- rale Recherche Informatie dienst (CRI) blijkt dat in alle provincies sprake is van een toename van autodiefstal. In Zuid-Holland nam de dief stal in 1993 met maar liefst 26,7 procent toe. Ook worden steeds minder gestolen auto’s teruggevonden. Ongeveer 40 procent van de gestolen auto’s blijft weg. Auto’s die wel wor den teruggevonden zijn meestal fors beschadigd. Een auto stelen is nog altijd een snelle en gemakkelijke manier om je te verrijken. Een professionele dief heeft binnen een halve minuut een auto gestolen en is meestal in staat een eventuele alarmin stallatie uit te schakelen. Hoewel er in Europa grote criminele organisaties zich met autodiefstal bezighouden valt autodiefstal voor Justitie onder de ’kleine criminaliteit’ en heeft daarom geen priori teit. De pakkans is klein en het opsporen van een gesto len auto is tijdrovend en kost baar. Met een gestolen auto de grens over gaan is, door het wegvallen van de gren zen, de laatste jaren steeds eenvoudiger geworden. Volgens de CRI zijn de mer ken Opel, Volkswagen, Ford, Het uit te lenen speelgoed is van goede en duurzame kwa liteit. T)e Speelbieb heeft een ruim assortiment speelgoed voor kinderen in Waddinx veen tussen 0-12 jaar. Kinde ren en hun ouders, maar ook grootouders of andere geïnte resseerden kunnen lid wor den. Een ‘gezins'lidmaatschap (basislidmaatschap) kost 10 gulden per jaar. Dit lidmaat schap is nodig om meer kin deren uit een gezin lid te kun nen laten worden. Het lid- maatschap per kind kost f nismakingsles muziek beluisteren werd gegeven door Wolf- 2,50 per jaar. gang Lange, kost f 12,50 per persoon (CJP-houders em 65- ikfesti- vals en tegelijkertijd Vivaldi’s Brandenburgse ook voor de afnemers in Wad dinxveen gemiddeld een toe name van het drinkwaterta- Waddinxveen te garan- rief met 16 cent per kubieke 3,65 voor het vastrecht nood zakelijk zijn. WZHO heeft voor 1995 een bedrag voor investeringen be- de praktijkproef voor diepin- groot van bijna 65 miljoen gulden. Het grootste bedrag de gewenste capaciteit- 'z' 1 ttmtm O bouwvoorlichting dan natuurlijk éérst naar het BOUWVOORLICHTINGSCENTRUM Staringlaan 6 Waddinxveen PERMANENTE EXPOSITIE PUBLIEKSVOORLICHTING Je vindt er alles bij elkaar en de toegang is gratis. di. t/m vr. van 10.00 - 17.00 uur za. van 10.00 -16.00 uur TELEFOON 01828 - 15100 Rijnlandstraat 4, Waddinxveen Telefoon: (01828) 16119 I X-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 27