Canada op tournee Meepraten over het Bentwoud Eerste ouderavond Prins Willem Alexanderschool Sneltram Gouda-Alphen met extra halteplaatsen Rijk betaalt 265.000 voor komst asielzoekerscentrum Martin Mans was in Tweedaagse verkoping van IZB en Goedwerk Hoorzitting in AF-centrum Zeshonderd vluchtelingen in 120 wooneenheden Golden Earring vrijdagavond in Boskoop Carolijn Visser in bibliotheek Anne Frank-centrum bijna in ’t zilver Remonstrantse wenskaarten Pagina 31 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 23 NOVEMBER 1994 reikt over de voorwaarden, Waddinxveen zal elk jaar veld. werk worden gehouden. te halen heeft succes. Voor de tijdelijke uitbreiding van het inwonertal van de ge meente (met 600 personen) en het aantal wooneenheden ze schrijft met veel aandacht voor de mensen die zij ont moet op haar reizen. Het bosontwerp in de nota Bosplan Bentwoud gaat uit van 1.300 ha aaneengesloten bos- en recreatiegebied (Bent woud) en 800 ha recreatieve en ecologische verbindingszo- nes (’groene uitlopers’). GS daarentegen gaan uit van 1.000 ha aaneengesloten bos. Zo’n bos met de groene uitlo pers is uniek voor Nederland. De recreant kan hier genie ten van de omgeving zonder gestoord te worden door bij voorbeeld bebouwing of ver keersgeluiden. De wenskaart met een winterimpressie van de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade in Waddinxveen. (Tekening: Lies van Straalen). niet allemaal op plaatsen lig gen waar de mensen wonen en werken. Sneltramexploi- tatie lijkt derhalve de oplos sing om het invloedsgebied van de lijn te vergroten door het toevoegen van haltes. Een sneltram is lichter, kent PIZZA MIA express tiatief van de afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrou wen en de Openbare Biblio- (Van 1' Schwerinlaan) om op woens dagavond 30 november om acht uur de schrijfster Caro- Waddinxveen werd enkele maanden geleden door toen malig minister drs. Hedy d’Ancona van - toen nog - WVC benaderd met de vraag of het Gouwedorp in principe bereid is medewerking te ver lenen aan de tijdelijke vesti ging van een asielzoekerscen trum (AZC) voor 600 perso nen op haar grondgebied. WADDINXVEEN - Vorige week donderdagavond 17 novem ber kwamen de ouders van de voormalige Groen van Prin- stererschool (Tollenslaan) en de De Savomin Lohmanschool overleg met het onderwijs (Wingerd) samen op de eerste ouderavond van de nieuwe gefuseerde protestants-christelijke Prins Willem Alexan derschool. Daarnaast is het college van mening dat om redenen van humanitaire aard en (inter nationale) solidariteit mede werking dient te worden ver leend. Uiteindelijk zijn B. en W, samen met de vertegen woordigers van het ministe rie, tot de conclusie gekomen dat een locatie langs de Zui delijke Rondweg de meest ge schikte plek is voor een der gelijk centrum. burgemeester De Waddinxveense musicus Martin Mans. (Foto: Martin Mans). Het nieuwe streekplan Zuid- Holland Oost (vast te stellen in de provinciale statenverga dering van vrijdag 18 novem ber) biedt ontwikkelings- ruimte voor het aaneengeslo ten bosgebied en de uitlopers langs Waddinxveen-Gouda. WADDINXVEEN - Voor de derde keer in successie maakte de Waddinxveense musicus Martin Mans (Koningin Wilhel- „v xxv, XXVXV.XV, minaplein) begin deze maand een concerttournee van twee randverschijriselen te voorkok weken door de provincie Ontario in Canada. Op uitnodiging men of in te dammen. van ’l'ht Music (ti oup te Brampton conce rteei de luj op de al lergrootste kerkorgels in Toronto, Woodstock, Londen en Ancaster. Veel mensen hebben zich al aangemeld om de lezing mee te maken. Iedereen is van harte welkom en de toegang dagen is gratis. Boekhandel Haas beek uit Alphen aan den Rijn zal aanwezig zijn met een boekentafel. Men kan daar een boek kopen en direct door de schrijfster laten signeren. geboren te Leiden en groeide ervaringen op in Zeeland. Ze reist al van af haar vijftiende. Op haar negentiende stuude ze een verhaal naar NRC Handels- blad, dat geplaatst werd. Sinds die tijd heeft ze gereisd en daarover verhalen ge schreven. een veel hogere aanzetver- snelling en kortere halte- ringstijden dan een trein. In zet van sneltrams maakt daardoor bijna twee maal zo veel haltes mogelijk zonder dat de reistijd toeneemt. Nieuwe haltes die tussen Gouda en Alphen aan den Rijn kunnen ontstaan zijn: Gouda-Goudse Poort, Gouda- West, Waddinxveen-Coene- coop, Waddinxveen-de Sniep, Waddinxveen-Willem- „„„..x. Alexandertunnel en Boskoop- fgefaëerd op 120)* ontvangt de gemeente een vergoeding, die jaarlijks afgerond neer- De voorwaarden hebben het oogmerk om, gedurende de periode van vestiging van het asielzoekerscentrum - drie jaar, met mogelijke verlen ging van maximaal één jaar -, te bewerkstelligen dat een en ander zo goed mogelijk ver loopt en mogelijke negatieve WADDINXVEEN - Vorige week donderdag vierde het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) in een drukke bijeenkomst voor ouderen het 24-jarig bestaan. In haar ope ningswoord zei mevrouw T. Moerings dat het AF-centrum een ontmoetingscentrum is voor alle Waddinxveense se nioren. Binnenkort wordt gestart met een cursus Engels. Het wachten is nog op een goede docent. Er zijn nog meer cur sussen in voorbereiding. Het AF-buffet zal worden bemand met vrijwilligers, zodat de op- neningstijden kunnen wor den verruimd. Het zilveren bestaan van het AF-centrum in 1995 zal op grootse wijze worden gevierd. Er is al een feestcommissie ingesteld. De bedoeling is dat er dan veertien dagen feest wordt gevierd november. De bijeenkomst werd opge luisterd door het Anne Frankkoor. Er werden acht bekende en vrolijke liederen gezongen, ’s Avonds werd on der grote belangstelling een grote bingo met verloting ge houden. Voor de bingo was een enorme belangstelling. Als de gemeenteraad de be stuursovereenkomst goed keurt, wordt bovendien een huurovereenkomst gesloten met de Staat der Nederlan den voor het gebruik van het perceel langs de Zuidelijke Rondweg, dat eigendom is van de gemeente. De betref fende huuropbrengst komt ten gunste van het gemeente lijk grondbedrijf. gulden. Dit geld gaat.de gemeente gebruiken voor extra uit gaven rond de aanwezigheid van 600 asielzoekers in 120 wooneenheden. Bestuurlijk Waddinxveen is het in ieder ge val eens met de komst van het nieuwe centrum, zij het dat de Unie 55+ (twee zetels) tot het laatst toe heeft gewijfeld. GOUDA/WADDINXVEEN - In de afgelopen tijd is veel ge sproken over de mogelijkheden van een sneltram over het bestaande spoor tussen Gouda en Alphen aan den Rijn, met miasschien wel drie haltes in Waddinxveen: Waddinxveen- Noord, Waddinxveen-Willem-Alexandertunnel, Waddinx- veen-de Sniep en Waddinxveen-Coenecoop. De spoorverbinding leidt thans een kwijnend bestaan. Slechts vijfduizend mensen maken dagelijks gebruik van de trein. Dat komt volgens initiatiefnemer Zuid-Westne- derland (ZWN) in Boskoop omdat de huidige stations Tijdens de nieuwe inspraak- periode kan iedereen op beide nota’s reageren. In het Bos plan Bentwoud staat aange geven waar het bosgebied Bentwoud en de er op aan sluitende verbindingszones liggen en hoe. het er uit kan komen te zien. De nota geeft ook aan wie de aanleg en het beheer gaan betalen. Het stuk is voorbereid door de Stuurgroep Bentwoud. Haar laatste boek ’Hoge bo men in Hanoi’ werd in de dag en weekbladpers alsmede in de vakpers lovend besproken. Weken stond het boek op de eerste plaats van de reisboe- sneltrams goedkoper in aan- ken-top-10. Zij vertelt zoals schaf en onderhoud en ver- - bruiken zij minder energie dan de zware stoptreinen. Tijdens een op dinsdag 11 ok tober gehouden informatie avond in De Hoeksteen (Es- doomlaan) is het verlenen van medewerking aan de ves tiging van een asielzoekers centrum onderwerp van be spreking geweest. ‘Het to taalresultaat van de in overhand. Het begin van de geschiedenis van de nieuwe Prins Willem Alexander school heeft volgens hem dan ook op een goede wijze reeds vaste vorm gekregen. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Nederlands populairste rockformatie Golden Earring, die al tientallen jaren volle zalen trekt, treedt vrijdag avond 25 november om kwart over acht op in de Boskoopse beurshal Florida. Kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar bij sigaren magazijn Van der Krans aan de Kerkweg-Oost in Wad dinxveen. In de voorverkoop bedraagt de toegangsprijs f 25,- en aan de zaal f. 30,-. In het voorprogramma treedt de nederlandse formatie Chicas Del Rock op. Ook het afgelopen jaar is voor Golden Earring weer succes vol geweest. Na de ’unplug ged’ cd The Naked Truth, waar meer dan 300.000 exemplaren van zijn ver kocht, is nu de cd Face It uit gekomen. Deze cdstaat in middels hoog in de top 10 van de diverse hitlijsten. Tijdens het concert in Bos koop zullen niet alleen de nieuwe nummers van de laat ste cd gebracht worden, maar voor de vele fans natuurlijk ook de vele hits uit het verle den in een bijna twee uur de rende spectaculaire show. WADDINXVEEN - Vrijdag 25 november (19.00-21.00 uur) en zaterdag 26 november (10.00-16.00 uur) zal in het her vormd wijkgebouw De Hoeksteen (Esdoomlaan) de tradi tionele verkoping van de Inwendige Zendings Bond binnen de Nederlands Hervormde Kerk (IZB) en de Stichting Goed- De daaropvolgende gesprek ken hebben B. en W. gevoerd op basis van ’ja mits’, omdat zij van mening zijn dat de ge meentelijke overheid niet mag weglopen voor haar maatschappelijke verant woordelijkheid en dus, voor zover redelijkerwijs mogelijk, Vervolgens hebben zij gespro ken en overeenstemming be- WADDINXVEEN/DEN HAAG - Woensdagvaond 14 decem ber om acht uur wordt er in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) door de provincie Zuid-Holland een in spraakavond gehouden over het in totaal 1.800 hectare (in clusief recreatiezones -en ecologische verbindingen) omvat tende Bentwoud tussen Waddinxveen en Zoetermeer. Deze avond zal worden voorgezeten door Zuidhollands gedepu teerde Lynde Blok (D66). Vertegenwoordigers van de provincie, het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de betrokken ge meenten werken sinds 1991 aan de ontwikkeling van het Bentwoud; een natuurlijk bosgebied dat meerdere func ties herbergt en een uniek evenwicht biedt tussen na tuur en recreatie. Meer dan anderhalf miljoen Zuidhollanders uit de directe omgeving kunnen gebruik gaan maken van het Bent woud. Het bosgebied is ge pland tussen Zoetermeer en Waddinxveen en zal door de omvang een belangrijke buf fer opwerpen tegen mogelijke verdere verstedelijking van het Groene Hart. Dit overeenkomstig de nor men die hen worden voorge houden in Gods Woord en die onder meer worden gevonden in een aantal artikelen van de universele verklaring van de rechten van de mens. De stichting heeft tot doel het verlenen van materiële hulp aan de mens in nood: hulp aan vervolgden in de meest uitgebreide zin van het woord en opkomen voor het recht van alle christenen hun ge loof in vrijheid te belijden. De Stichting Kuria is opge richt door christenen uit vijf reformatorische kerken in Amsterdam. De stichting heeft als doel christelijke gastvrijheid en verzorging bieden aan mensen die aan een ongeneeslijke ziekte lij den en zich op him sterven voorbereiden. De medewerkers vinden hun motivatie in de bijbel. Kuria wil christelijke barmhartig heid gestalte geven door ver zorging en gastvrijheid te bie den in een huis aan het Vale- riusplein in Amsterdam. Wycliffe Bijbelvertalers heeft als visie God te verheerlijken in gehoorzaamheid aan de zendingsopdracht. Zij doet dit door een unieke combinatie van wetenschappelijk werk, bijbelvertalen en dienstverle ning, zodat alle mensen toe gang zullen hebben tot Gods Woord in hun eigen taal. men bedrijfseconomisch verant woord te exploiteren is. Na de introductie van de sneltram De andere uitlopers zullen in de streekplannen Zuid-Hol- land West en Rijnmond wor den opgenomen. De realisering van de groene ver bindingszones vindt plaats in samenhang met de verstedelijking in Zoeter- meer-Oost, Waddinxveen- Zuidplaspolder, Gouda-West en de planvorming voor de Rottewig. De planning van de woningbouwlocaties is ge richt op starten van de uit voering vóór 2005. WADDINXVEEN - Ter gele genheid van het eerste lus trum van de Kunstkerst- markt in december geeft de Remonstrantse Kerk op nieuw twee wenskaarten uit met de afbeelding van het historisch kerkgebouw aan de Zuidkade. De wenskaarten zijn ge maakt door de Waddinxveen se kunstenares Lies van Straalen, die het gebouw in prachtige aquarelkleuren heeft vastgelegd in een win ter- en in een vooijaarsim- pressie. Het kerkgebouw, dat verscho len ligt achter lindebomen, krijgt als Waddinxveens mo nument steeds meer aan dacht door de permanente binnenverlichting tijdens de winterperiode en het multi functionele gebruik van deze historische ruimte. De wenskaarten zijn gedrukt op 250 gram machinecoated papier in de afmeting 11x17 cm gevouwen en worden gele verd inclusief een luxe enve lop. De prijs van een wens kaart is ƒ1,95. De kaarten, één van de initia tieven om voldoende financi ële middelen voor het onder houd van het kerkgebouw bij elkaar te krijgen, zijn ver krijgbaar bij boekhandel Bur ger (Dorpstraat) of tijdens de december-kerstmarkt in de Remonstrantse Kerk. Ze kun nen ook telefonisch besteld worden Bertus Jenner, tel. 01828-18693. geleid door de geëmigreerde Nederlander William van Suydam. Dit ruim 200 leden tellende koor zal volgend jaar een be- vrijdingstoumee door Neder land maken met Martin Mans als vaste begeleider aan het orgel. Tijdens de cd- opname in Toronto bespeelde de Waddinxvener een groot Canadees kerkorgel inet meer dan 100 registers. Terug in ons land overhandig de Martin Mans een uitnodi ging voor een Canada-tour- nee aan het bestuur van het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem, aan welk koor hij als vaste di rigent verbonden is. Belangrijke voorwaarde voor het starten van de inspraak over het Bentwoud is de be schikbaarheid van de milieu- effectrapportage (MER). Dit rapport geeft inzicht in de mi lieueffecten van de bosaanleg volgens vier verschillende bosontwerpen. Zo worden de gevolgen van bosaanleg op het agrarisch gebruik en de waterhuishou ding in beeld gebracht. Ook de effecten van het bezoek aan het bos op de verkeers drukte worden uitvoerig be handeld. Daarnaast geeft het MER onder andere aan wat de gevolgen zijn voor de na tuur, het landschap en de re creatie. Naar aanleiding van de conclusies uit dit onder zoek is het oorspronkelijke bosontwerp bijgesteld. WADDINXVEEN - Voor de vestiging van een tijdelijk asiel- reikt over de voorwaarden, zoekerscentrum voor maximaal vier jaar aan de Zuidelijke waaronder Waddinxveen be- Rondweg in Waddinxveen betaalt de rijksoverheid 265.000 reid is medewerking te verle nen aan de vestiging van een 'asielzoekerscentrum op die lokatie en hebben B. en W. die voorwaarden vastgelegd in een namens het college on dertekende bestuursovereen komst, die inmiddels even eens namens de Staat der Ne derlanden is ondertekend. Daarbij is uitdrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat de gemeenteraad die overeen komst dient goed te keuren. Voorts geldt het voorbehoud dat de burgemeester, als ver antwoordelijk bestuursor gaan voor de openbare orde en veiligheid, van oordeel dient te zijn dat een adequate politiezorg in dit verband vol doende is gewaarborgd. Dit oordeel van I C.M. van der Linden is posi tief. De fusie van beide basisscho len werd vorig schooljaar in een korte tijd gerealiseerd. Maar ook dit seizoen zijn nog de nodige aanpassingen door te voeren zoals de uitvoering van het nieuwe rapport. In de vergadering werd ook de nieuwe medezeggen schapsraad voor de gefuseer de school geïnstalleerd. De vertrekkende leden werden in het bijzondere bedankt voor het vele werk dat zij in Mecklenburg het vorige fusie-seizoen heb ben verricht. Uit resterende leden werden de nieuwe raad gevormd. necoop. Ook een route door de Goudse Poort behoort tot de mogelijkheden. De sneltramplannen betekenen ook een steun in de „„.x.^. x.x, rug van de gemeente Boskoop j aarsnota zal bezien worden huidige NS-station een be- drijventerrrein wenst te ont wikkelen. Dit geldt tevens voor Gouda dat rond het sta tion Goverwelle, waarlangs de trajectstrook mogelijk zal lopen, kantoren voor ogen heeft. De sneltram kan door de hal tes in de woon- en werkgebie den goed concurreren met de auto. Moenteel maken velen gebruik van de Henegouwer- weg (N207), de route van Gouda naar Alphen aan den Rijn langs de Gouwe. In toe nemende mate ontstaan knelpunten op dit traject. Wellicht dat de sneltram een goed alternatief voor een aan tal automobilisten is zodat deze weg ontlast wordt. Voor Gouda onderzoekt Zuid- Westnederland tevens of een route via Bloemendaal en Go verwelle naar Gouda-Cen- traal mogelijk is. Mogelijker- WADDINXVEEN - Het ini- wijs ontstaat hierdoor een parkeer- en reisvoorziening voor automobilisten die vanaf rijksweg A12 met een snelle openbaar vervoerverbinding theek naar de binnenstad willen. Het Bureau Vervoerontwik- keling van Zuid-Westneder- land kijkt daarbij ook naar de lijn Visser naar Waddinxveen mogelijkheid om de sneltram x - f -1 1- vanaf het Cëïitraal Station in Gouda over de Vredebest door te trekken naar de Kleiweg- brug zodat de reiziger in de binnenstad kan uitstappen. In eerste instantie wenst Zuid-Westnedèrland*de snel tram Gouda-Alphen aan den Rijn te realiseren. Vervolgens 'hoopt de vervoersmaatschap pij de lijn door te kunnen trekken naar Leiden en naar Katwijk en Noordwijk. Te vens verwacht men dat een fijn van Alphen aan den Rijn naar Schiphol haalbaar zal zijn. De positieve verwachtingen die Zuid-Westnederland heeft van de sneltram zijn geba seerd op een werkbezoek dat de vervoerden- eerder dit jaar aflegde aan Karlsruhe in Duitsland. Uit de ervaringen daar heeft of meer gewone omstandighe- -geleerd dat de sneltram den en is minder geïnteres seerd in brandhaarden. Zij schreef boeken over China, Mongolië, Armenië, Thai- in Karlsuhe verviervoudigde land, Nicaragua en Vietnam, binnen enkele maanden het aantal reizigers. De tram vervoert meer reizi gers, op comfortabele wijze, tegen minder kosten. Volgens het vervoerbedrijf zijn de Op beide dagen zullen ook de hulpverleningsorganisaties Stichting Dorcas (Andijk), Stichting Kuria (Amsterdam) en Wycliff Bijbelvertalers (Driebergen) aanwezig zijn. Op de boekentafel van de IZB in De Hoeksteen kunnen de bezoekers een keuze maken uit geselecteerde uitgaven voor het christelijk gezin. Er liggen bijbels, psalmboeken, kinderbijbels, gedichtenbun- Idels, dagboeken, leesboeken voor jong en oud, wenskaar ten met tekst, cd’s, cassette bandjes, kerstkaarten en ka lenders. De Stichting Goedwerk biedt houtsnijwerk, sieraden, speelgoed, koffie, thee en sui ker aan. Tegen de achter grond van de wereldeconomie is deze vorm van ontwikke lingssamenwerking klein schalig, maar voor de koffie boer uit Peru, de naaister uit Bangladesh en voor de ge handicapte man uit Thailand betekent deze steun een ver betering van hun levensom standigheden. De grondslag van de Stich ting Dorcas is de bijbel als het onfeilbare en door de Heilige Geest geïnspireerd Woord van God. Haar uitgangspunt is dat alle mensen schepselen van God zijn en dientengevol ge recht hebben op vrijheid van geweten en op behande ling. Voor uitverkochte zalen bracht organist-pianist Mar tin Mans, in Waddinxveen di rigent van het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem, een breed x.xxxxxxx.^xxxx.xxprogramma met werken uit spraakreacties was zeker niet de gehele muziekliteratuur, negatief, aldus B. en W. Uniek waren iedere keer weer de sprankelende impro visaties over Hollandse volks liederen, die de in grote geta- len aanwezige Nederlandse emigranten telkens weer in de ban hielden. De realisatie van het Bent woud vindt plaats in het ka der van de Randstadgroen- structuur. In 1990 is een plan opgesteld voor het Groene Hart waarin de bosontwikke ling Bentwoud als belangrijk project is opgenomen. Er is een stuurgroep inge steld, onder voorzitterschap van de Zuidhollandse gede puteerde Lynde Blok (D66), die tot taak kreeg een Bos plan op te stellen. De deelne mende partijen spraken zich daarmee nog niet direct uit voor de aanleg van het bos. In deze stuurgroep zijn naast provincie en rijk ook de ge meenten vertegenwoordigd. Het betreft de gemeenten Bleiswijk, Boskoop, Rijnwou- de, Waddinxveen, Zevenhui- zen-Moerkapelle, Zoetermeer en Zoeterwoude. Het project zal uitgevoerd worden met een landinrich ting. Omdat de ingreep zich vooral richt op de aanleg van het bos en de uitlopers zal dit gebeuren in de vorm van een Herinrichting met Bijzondere Doelstelling. Daarnaast kan men in die pe riode schriftelijke reacties zenden .aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Tot 19 december liggen de rapporten ter inzage in het gemeentehuis en in de lees zaal van het provinciehuis in Den Haag. Op grond van de inspraaknota zal, naar ver wachting in maart 1995, de definitieve vaststelling van het Bosplan Bentwoud plaatsvinden. het traject van de sneltram Gouda-Alphen aan den Rijn over de be staande spoorlijn en met nieuwe haltes. Snijdelwijk. o De sneltram kan met de nieu- diejaarlijks afgerond neer- Bijzonder aan deze tournee we haltes het toekomstig be- komt op ƒ265.000,- extra. was de uitnodiging om een cd- drijventerrein bij Gouda West opname in Canada te begelei- (Gouwe Park) ontsluiten als- Waddinxveen zal elk jaar den van het Liberation Choir mede het bedrijvenpark Coe- eenzelfde bedrag beschikbaar (Bevrijdingskoor) in Toronto, stellen, waaruit de eventuele extra uitgaven als gevolg van het hebben van een asielzoe kerscentrum gedekt kunnen worden. Jaarlijks bij de na- die over enkel jaren nabij het Op welke wijze het overschot kan worden bestemd. Met be- trekking tot de uitvoering van het zogenaamde onder- wijsprotocol voeren B. en W. De oudervergadering werd door voorzitter mevrouw E.M.J. Helmink geopend. Vooral voor de ouders van de Groen van Prinstererschool was de lokatie aan de Win gerd nog wat onwennig. Bij de uitwerking van de plannen zal ook rekening worden gehouden met de cul tuurhistorische elementen in het gebied. De recreatieve en ecologische verbindingszones (zoals tussen Zoetermeer- Oost en de Rotte, de Rottewig en Waddinxveen-Gouda) staan in verbinding met het aaneengesloten compacte bosgebied. Daarnaast krijgen beide schoollokaties (Wingerd en Oranjelaan) een ouderraad gekozen voor bepaalde schoolactiviteiten zoals sport- l en het Sinterklaas feest. Voor het eerste jaar is uit de drie oudercommissies een vertegenwoordiging sa mengesteld. De directeur van de nieuwe oschool, B.J. Vroegop, ging tij- Caroïijn Visser werdTin 1956 dens de ouderavond in op de i van de laatste maanden. Vooral op de loka tie Wingerd is veel veran derd. Er zijn veel meer kinde ren, meer leraren en er staan soms nog onuitgepakte ver huisdozen. De directeur stelde vast dat het goed gaat. De positieve kanten van de fusie hebben Carolijn Visser schrijft vooral volgens hem ruimschoots de over gewone mensen in min een bijdrage dient te leveren aan het verminderen van de opvangproblematiek van asielzoekers. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de nota Bosplan Bentwoud, waarmee bij de Boskoopse Hoogeveen- seweg zal worden begonnen, in concept vastgesteld. Ook hebben zij hun goedkeuring gehecht aan het milieu-effec- trapport (MER). Beide nota’s liggen tot 19 december in het Waddinxveense gemeente huis ter inzage. Wat is lekkerder dan pizza eten? TEL. 01828-11177 - FAX 01828-10300 Hl ióiiM. Boskoop Waddinxveen Reeuwtjk 7 dagen per week geopend ma. t/m vrij. 12.00-14.00 uur en 16.00-22.00 uur za. zo. 16.00-22.00 uur Nieuw in de regio! PAN PIZZA ƒ12,50 (met tomaten kaas) zelf verder samenstellen ƒ1,- per ingrediënt. Wij bezorgen in Waddinxveen, Boskoop, Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht. Ff' V* RFi S«‘ j. P WW» «td Rijn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 31