‘Anne Frank4 siert nu ook Kerstconcert van het Rewa-orkest k AUT PUNT GEMEENTE WADDINXVEEN ingang 145 bejaardenflats Koffieochtend Zevenhuizen I I TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJ Gemeentesecretarie Pagina 3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 23 NOVEMBER 1994 2 en Bedrijven: 0104362244 i VERGADERINGEN in u een KAMERMUZIEKCONCERT IN RAADZAAL MAX MILIEU WET MILIEUBEHEER WEEKMARKT PLANTSOENEN GOUDA-WADDINXVEEN il® BEDRIJVENPARK COENECOOP - ZUIDELIJKE RONDWEG 1/3 WADDINXVEEN - TELEFOON: 01828-19285/17900 24642 24700 24500 10401 24760 12570 INSPRAAK BENTWOUD BOUWVERGUNNINGEN SPREEKUREN MEDISCHE HUIzP Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood STORINGSDIENSTEN Gas en elektriciteit Waterleiding Centrale Antenne Inrichting (C.A.I.) Milieu (telefoon voor milieuklachten) GEMEENTELIJKED1ENSTEN Algemeen Alaronuramo-^ 01820-15767 »<sF“k 01820-28011 ane pony S gaat het om het prachtige r ‘Comfort Ye Me People' van 06-11 Dienst Openbare Werken en Bedi 12222 Gemeentewerf 01820-24255 Centraal Meldpunt Zorg i 3000 Meldpunt vandalisme aan openba 13000 Gouwebad "De Sniep” (informati, OPENINGSTIJDEN 01820-16066 Gemeentesecretarie en dienst Qpt H... Aft IA o IA Ote werKaag van WMiHaWv u la de middaguren kimt ualleen di ivond Meldingen krachtens artikel 8.40 Wet milieubeheer Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Op de agenda o.a.: 50,- korting op milieuvriendelijke koelkast Op de agenda o.a.: Verleende bouwvergunningen/ingestemde meldingen Nesse 20 Kielkade 53 Zuidplaslaan 96 Verzoek om medewerking Terinzagelegging ontwerp-beschikking Buiten kantooruren is inzage van de stukken mogelijk na telefonische afspraak. Verleende kapvergunning Prinses Beatrixlaan 48: zoals nu ook de flats aan het Jan van Bijnenpad in Waddinxveen wor den genoemd. (Foto: Sjaak Noteboom). k VANAF 53 Commissie III op woensdag 30 november 1994, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis Commissie I op dinsdag 29 november 1994, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis De agendastukken liggen bij het secretariaat van de commissie op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage. Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de volgende bouwaanvraag te hebben ont vangen: Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de defini tieve besluitvorming. Toegangskaarten kunt u telefonisch reserveren op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur onder nummer 01828-24697. De gereserveerde kaarten kunnen dan aan de zaal worden betaald. AUTO- WASSEN De ontwerp-beschikking, de aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 24 november tot 22 december 1994 ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedurende drie uren (doorkiesnummer 24757, de heer W.P. Kaandorp). Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden verkregen en wel tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag. Schriftelijke bedenkingen tegen de aanvraag en de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot 22 december 1994 bij hun college worden ingediend. Desgevraagd bestaat gedurende voomoemde termijn voor een ieder gelegenheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van de beschikking en het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen (telefoonnummer 24757, dhr. W.P. Kaan dorp). Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bezwaren hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking, kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. - mevrouw Posthuma voor Dierenpension Kwispel om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer tot het oprichten en in werking hebben van een dierenpension op het perceel Zuidelijke Dwarsweg 13c. Burgemeester en Wethouders delen mede dat vanaf 24 november 1994 de ontwerp beschikking ter inzage ligt inzake de aanvraag van: - Advies inzake het aanbrengen van de A.N.W.B.-fietsbewegwijzering. - Advies tot vaststelling van een lokaal object-verwijssysteem binnen de gemeente. Voorbereidingskrediet boulevard Nesse/Zuidkade. - Advies inzake o.a. kruispunt Kanaaldijk Zuidelijke Dwarsweg. - Advies inzake aanvullend krediet integraal rioleringsplan. - Advies inzake aansluiting op het gemeenteriool van Voetbalverenigingen ”Be Fair” en ”WSE” en Tennisvereniging ”De Gouwe Smash”. - Advies inzake onderzoek speelplaatsen. Advies inzake aanvullend krediet onderhoud wegen. Advies inzake kredietaanvraag maai- en slootwerk. - Advies inzake verwerking veegvuil. - Advies inzake groot onderhoud groenvoorzieningen 1994-1995. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (le etage) van het gemeentehuis ter inzage. - Voortgang bouw Zuidplas '9Ö, eindadvies competitie deelplan A. - Voortgang o.b.p. Groenswaard III ’89, eerste partiële herziening. - Voortgang o.b.p. Zuidkade-Wilhelminakade ’92 eerste partiële herziening. Voorbereidingsbesluit(en) ten behoeve van perceel Brugweg 33. Werkkrediet bestemmingsplannen. - Najaarsnota. - Bentwoud. Advies inzake reacties vanuit wettelijk vooroverleg o.b.p. Landelijk gebied Oost. - Prioriteitenregeling nieuwbouwwoningen. Mondelinge opmerkingen over het M.E.R. en het Bosplan Bentwoud kunt u naar voren brengen tijdens drie inspraakavonden op: - dinsdagavond 6 december 1994 in Zoetermeer (in het stadhuis/bedrijfsrestaurant, ingang Frankrijklaan 6); - donderdagavond 8 december 1994 in Hazerswoude-dorp (in het Dorpshuis, Pieter de Hooghstraat 3); - woensdagavond 14 december 1994 in Waddinxveen (in het Anne Frankcen- trum, Jan van Bijnenpad 1). Inzage Het M.E.R. en de concept-nota Bosplan Bentwoud liggen van 21 november tot en met 19 december 1994 ter inzage op de volgende plaatsen: - provinciehuis, kamer A 520, Koningskade 1 te Den Haag; - in de gemeentehuizen van Boskoop, Rijnwoude, Zevenhuizen-Moerkapelle, Bleiswijk, Waddinxveen, (telefoonnummer 01828-24642), Zoeterwoude, Zoe termeer, Leiden, Alphen aan den Rijn, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Rotterdam en Gouda. Inspraakavonden Schriftelijke reacties over het M.E.R. en de concept-nota Bosplan kunt u van 21 november 1994 tot en met 19 december 1994 indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1, 2596 AA te Den Haag. Uw persoonlijke gege vens worden niet bekend gemaakt als u daar in een aparte brief bij de bedenkingen om vraagt Bosontwerp Het bosontwerp in de nota Bosplan Bentwoud gaat uit van 1.300 ha aaneengesloten bos- en recreatiegebied (het Bentwoud) en 800 ha recreatieve en ecologische ver- bindingszones (’’groene uitlopers”). G.S. daarentegen gaan uit van 1.000 ha aaneen gesloten bos en vinden dat bij de uitwerking van de plannen ook rekening moet wor den gehouden met de cultuurhistorische elementen in het gebied. De recreatieve en ecologische verbindingszones (o.a. tusssen Zoetermeer-Oost en de Rotte, de Rotte- wig en Waddinxveen/Gouda) staan in verbinding met het aaneengesloten compacte bosgebied. Besluit akkerbouwbedrijven van: - Boomkwekerij Veenwoud V.O.F. op het perceel Henegouwerweg 117a; - de heer O.O. Spruijt op het perceel Noordeinde 120; - de heer DJ. Oudijk op het perceel Piasweg 27c; - de heer M.A. van Bruggen op het perceel Zuid. Dwarsweg 12; - de heer J.P. van Straalen op het perceel Noordeinde 74; - de heer J.H. van Gils op het perceel Henegouwerweg 117; - Boomkwekerij J.L. van Klaveren op het perceel Middelburgseweg 16; - de heer C. Bremmer en Zonen op het perceel Kromme Esse 4b; - de heer J.A. van Berkel op het perceel Noordeinde 100; Besluit woon- of kantoorgebouwen van: - gemeente Waddinxveen op het perceel Raadhuisplein 1. De meldingen met bijbehorende stukken liggen vanaf 24 november 1994 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven in het gemeentehuis alhier, tijdens werkdagen vanaf 08.30 tot 12.30 uur. Desgevraagd kunnen de stukken tenminste gedurende drie aan eengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien (doorkiesnummer 24757, de heer W.P. Kaandorp). Gedeputeerde Staten (G.S.) van Zuid-Holland hebben het voornemen om samen met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ten oosten van Zoetermeer een bosgebied aan te leggen. Daartoe is de nota Bosplan Bentwoud opgesteld en door G.S. in concept vastgesteld. G.S. zijn de initiatiefnemers tot het opstellen van het bosplan. Burgemeester en Wethouders delen mede dat onderstaande meldingen milieubeheer zijn ontvangen van: Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen maken bekend dat zij voornemens zijn medewerking te verlenen aan het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning op het perceel Justus van Effenlaan 31 alhier. Het verzoek om medewerking te verlenen ligt met ingang van 24 november 1994 gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, voor een ieder ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder schriftelijk bedenkingen naar voren worden gebracht bij Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Wij wijzen erop dat in de hiervoorgenoemde inspraaktermijn alleen opmerkingen over het M.E.R. en de concept-nota Bosplan aan de orde zijn. De opmerkingen op het M.E.R. kunnen slechts betrekking hebben op het niet voldoen van het M.E.R. aan de wettelijke regels, mede gelet op de eerder gegeven richtlijnen, danwel op onjuistheden die het M.E.R. bevat. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer ir. A.M. v.d. Meulen, tele foonnummer 070-3116748 of mevrouw S. Veraar, telefoonnummer 070-3116697. Genoemde aanvraag is opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tus sen 08.30 en 12.30 uur voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. 1 atlasceder in voortuin in verband met overlast. Heeft u nog vragen over de actie? Neem gerust contact op met het voorlichtingscentrum van het Energiebedrijf Mid- den-Holland in Gouda, Nieuwe Gouwe Oostzijde 2, tel. 01820-89589. Of bel mevrouw Adolf van de gemeente, tel. 01828-24758. De winkeliers in Waddinxveen die meedoen met de actie zijn: Heemskerk B.V., Dorpstraat 33, tel. 30899; Neeleman B.V., Kerkweg-Oost 183, tel. 12303; Radio Dool, Kerkweg-Oost 171, tel. 12301; Fa. Verhoeff, Dorpstraat 105, tel. 12377. Hoe kunt u meedoen? Wanneer u overweegt binnen enige tijd een nieuwe koelkast of diepvriezer te kopen, ga dan eens langs bij één van de deelnemende winkeliers. De namen vindt u hieron der; u kunt ze herkennen aan een speciale raamsticker, waarop een "bankbiljet” staat van 50,- met de vermelding ’’milieukorting”. Zij hebben een folder over de actie voor u, en kunnen alle gewenste informatie verschaffen. Het maakt voor de korting niet uit of u kiest voor een koelkast, een diepvriezer of een koelvriescombinatie. Ook de prijs van het apparaat speelt geen rol. De enige voorwaarde is dat het apparaat weinig energie gebruikt en dat het isolatiemateriaal en de koelvloeistof geen CFK ’s mogen bevatten. De winkelier kan u precies ver tellen bij welke modellen u de milieukorting krijgt. Hij neemt ook uw oude koelkast graag voor u mee wanneer het nieuwe exemplaar wordt thuisbezorgd. En u hoeft voor de korting niet naar het energiebedrijf: de 50,- wordt door de winkelier gewoon in mindering gebracht op de aanschafprijs. Later wordt dat bedrag dan door het energiebedrijf aan de winkelier vergoed. Op donderdag 24 november 1994 vanaf20.30 uur zal in de raadzaal van het gemeen tehuis een kamermuziekconcert plaatsvinden. Op het programma staat muziek van Scarlatti, Albeniz en De Falla uitgevoerd door het Amsterdams Gitaartrio, bestaande uit Olga Franssen, Helenus de Rijke en Edith Leerkes. Met z’n allen kunnen we dus een steentje bijdragen aan een beter milieu: wanneer u een milieuvriendelijke koelkast of diepvriezer koopt, zorgen de deelne mende winkeliers, het energiebedrijf en de gemeente samen dat de oude koelkast op een milieuverantwoorde wijze wordt verwerkt. Sommige gebruiksgoederen, zoals koelkasten en diepvriezers, koopje maar eens in de tien of vijftien jaar. Toch schaffen Nederlandse huishoudens met elkaar jaarlijks zo’n 700.000 koelkasten en diepvriezers aan. Bij de keuze van een nieuw model spe len de inhoud, de prijsklasse en de praktische indeling natuurlijk een belangrijke rol. Als bovendien gekozen wordt voor een energiezuinig en milieuvriendelijk apparaat heeft ook het milieu er baat bij. Ons milieu moet tenslotte langer mee dan een koel kastenleven lang is. Daarom geeft het Energiebedrijf Midden-Holland sinds enige tijd 50,- korting op energiezuinige, milieuvriendelijke modellen. Goed voor het milieu én uw energienota Oude koelkasten en diepvriezers, maar ook sommige nieuwe modellen gebruiken meer stroom dan nodig is. Daarnaast bevatten deze apparaten vaak milieuschadelijke stoffen zoals CFK ’s (chloor-fluor-koolwaterstoffen). Steeds meer fabrikanten bren gen echter modellen op de markt waarin deze stoffen niet meer voorkomen en die zuinig omgaan met electriciteit. Een gering energiegebruik is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee: het levert een lagere energienota op. Wie bedenkt dat koelen en vriezen ongeveer 20% van het huishoudelijk electriciteitsver- bruik uitmaakt, ziet direct het financiële voordeel. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 9 december om acht uur geeft de muziekvereniging Rewa (combinatie van de mu ziekverenigingen Voorwaarts uit Waddinxveen en Crescen do uit Reeuwijk) een kerstconcert in de Ontmoetingskerk (Groensvoorde). Aan dit concert zal tevens medewerking worden verleend door het bekende mannenkoor Gouda’s Liederentafel. Grieg, de populaire ‘Exodus‘- song van de gelijknamige film en ‘Christmas Prelude' zin gen. BOUWPERCEEL: Piasweg naast 16a/b De Genestetlaan 104 AARD VAN HET BOUWPLAN: het oprichten van een bedrijfswoning het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak en een dakkapel op het achtergeveldak vlak het gedeeltelijk veranderen van een winkel-Zkan- toor-/opslagruimte in een horecaruimte annex woning het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel- dakvlak en een dakkapel op het achtergeveldak- vlak het gedeeltelijk veranderen van een woning BOUWPERCEEL: Coenecoop nabij 375 AARD VAN HET BOUWPLAN: het oprichten van een transformatorstation Inspraak milieu-effectrapportage/concept-nota Bosplan Bentwoud Binnengekomen bouwaanvraag ingediende melding Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 uur tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen van - de directie van Auto Baas Chrysler Jeep B.V. op het perceel Wilhelminakade, nr. nader te bepalen (per juni 1995). Zowel de muziekvereniging Rewa onder leiding van Har ry Weykamp, als het man nenkoor Gouda’s Liederenta fel onder leiding van Johan Oomkens hebben de afgelo pen maanden hard gestu deerd. Beide vereniingnen hopen dit vrijdagavond 9 december aan een groot aantal toehoorders te kunnen tonen. Op maan dagavond 12 december wordt ditzelfde concert in Reeuwijk- Dorp herhaald. Voor informatie over de verleende kapvergunning kunt u terecht bij de dienst Open bare Werken en Bedrijven, sectie Plantsoenen. Gegadigden voor de niet-commerciële kraam op de weekmarkt kunnen zich tot 1 januari 1995 schriftelijk aanmelden bij de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK, Waddinxveen. De werkzaamheden aan het interieur van de appartemen- Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afde ling Ruimte tn Bouw, wgar tevens inlichtingeajunnen worden gevraagd. ZEVENHUIZEN - Op de oe cumenische koffieochtend van donderdagmorgen 24 no vember van 9.30 tot 11.00 uur komt voor ‘Vrouwen bouwen aan Gods koninkrijk' Ank Verboom in het Hervormd Centrum aan de Dorpstraat in Zevenhuizen spreken over ‘Op weg naar Kerst1. Met hun aanwezigheid kunnen de be zoeksters elkaar bemoedigen in het geloof. Er is kinderop vang aanwezig. ten betroffen het vernieuwen van het keukenblok, het ver vangen van de closetpot met waterreservoir in de badka mer en het eventueel opknap pen van de wanden. In het kader van de buiten werkzaamheden werden de gevels geheel opgeknapt. Daarbij ging het om vervan gen van de borstwering met zonodig aanbrengen van nieuwe kozijnen en deuren, inclusief het plaatsen van nieuwe beglazing. Verder werden de hekwerken met platen op de balkons ver vangen door nieuwe hekwer ken met glasplaten. Het ge heel werd tenslotte geschil derd. Als in het voorjaar de achter tuin wordt opgeknapt kan daar nieuw tuinmeubilair worden neergezet, een ge schenk van de Goudse aanne mer Van der Speld namens alle bouwkundige medewer kers. Brandweer b^.g. Politie Ongevallen Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften op donderdag 24 november 1994, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Bezwaarschriften tegen een besluit tot verlening van een bouwvergunning ten behoeve van het tijdelijk plaatsen van een huisartsenpraktijkruimte op het perceel Zuidplashof 11. Bezwaarschrift tegen een besluit tot verlening van een sloopverguning ten behoeve van het slopen van twee woningen, twee bruggen, een fabrieksgebouw, een ber ging, alsmede terreinverhardingen op de percelen Zuidkade 141 en 147, resp. tegen een besluit tot verlening van een vergunning voor het kappen van bomen en hou- topstanden op de percelen Zuidkade 147 en 147a. WADDINXVEEN - De 145 ge renoveerde bejaardenflats van de Stichting Waddinx- veense Bejaardenhuisvesting aan het Jan van Bijnenpad in Waddinxveen heten op ver zoek van de bewoners nu - evenals het dienstencentrum en de toneelzal - ook officieel ‘Anne Frank'. De boven de vernieuwde ingang aange brachte naam werd vorige week vrijdagmiddag op fees telijke wijze en met kleurig Procedure Om de kwaliteit van de besluitvorming van dit omvangrijke project te vergroten is gekozen om het bosplan van een milieu-effectrapport (M.E.R.) te voorzien. Indien het bosplan in landinrichtingsverband wordt uitgevoerd is dit met ingang van het vootjaar 1994 een m.e.r.-plichtige activiteit. Het aan het bosplan gekoppelde M.E.R. zal in eerste instantie gebruikt worden voor de besluitvorming omtrent de nota Bos plan en uiteindelijk ook voor de besluitvorming in landinrichtingskader. De effecten van de bosaanleg op het milieu zijn beschreven in het milieu-effectrap port. G.S. van Zuid-Holland coördineren de voorbereiding en behandeling van het M.E.R. Het M.E.R. is door de bevoegde instantie aanvaardbaar verklaard. Indien gewenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient, niet bekendgemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met de bedenkingen worden ingediend. ALARMERING Bestuursleden van de Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisves ting. met rechts de volgend jaar vertrekkende voorzitter mevrouw L M Oosterbroek-Waagmeester, rond het naambord ‘Anne Frank', vuurwerk onthuld. De bejaardenflats, die weer voldoen aan alle eisen van de ze tijd, zijn na een voorberei ding van enkele jaren grondig opgeknapt. Ook zijn er verbe teringen uitgevoerd. Eerder waren de gangan van de flats al opgefrist en voorzien van een nieuwe alarm- en bel- deurinstallatie. 01820-®!! Sectie Burgerzaken: bovenden ell ffi 0182847613 (koopavond} van 19.00 tot 2B30 Naast een aantal bekende kerstliederen, die door het publiek kunnen worden mee- AH gezongen, staan ook een aan- VI lYlVVtl tal werRen Op het programma rlvnn voor koor en orkest. Hierbij WADDINXVEEN - Op initia- Handel (een solo voor vijf ba- tief van de winkeliersvereni- ritons), een potpourri van En- ging in de Dorpstraat lopen gelse kerstliedjes (‘Trilogie Of daar komende zaterdag van Carols') en een ‘Adagietto 11.00-15.00 uur drie pony’s, voor fluit' (een solo voor fluit die door kinderen kunnen met orkestbegeleiding), worden bereden die zich heb ben verkleed als Sint Nico- Met begeleiding van de mu- laas of als Zwarte Piet. Van ziekvereniging Rewa zal Gou- de meisjes en jongens zullen da’s Liederentafel het prach- door Megacolor gratis foto’s tige ‘Landerkennung' van de worden gemaakt. Noorse componist Edvard

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 3