WOONING BOUWFIX Dertig mille voor boulevard Gewapende overval op supermarkt Plusmarkt 50 i Woongebouw ouderen krijgt naam Cor van der Hooft Petitie tegen verhuizing HDIimiH BADKAMERS, DENIAllEN AANBIEDINGEN. „Sas VVD meest positief over plan I I GRATIS Desso Goya, wollen tapijt op z’n mooist heeft andere burgemeester korting SEBO AUTOMATIC X STOFZUIGER van der linde SLAPEN SLAPEN bBURGER kontoor Valkhoven VESBOOM makelaardij b.v.. «^^)^!^iTOi MB fiffiWi fïïiW’FiW Nieuwsblad Onafhankelijk College vraagt voorbereidingskrediet Bremmer AUPING WADDINXVEEN 01828-13822 MEGACOLOR - BOSKOOP DEMONSTRATIE HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE INBRAAK BEVEILIGING Woonexpositie in het gemeentehuis Hl «11 REPROSET kerst cd’s kerstboeken DE SPECIAALZAAK 1 Initiatiefneemster Helma Schippers-van Rhee biedt de petitie tegen de verhuizing van peuterspeelzaal l.l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I lllllllllllllllllll Illi IIIIII II II II II I lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll 1210,- alles om zelf kerstkaarten te maken! TAPIJT-ONDERHOUD EEN PROBLEEM? NEE!!! WANT WIJ DENKEN MET U MEE!!! KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES Wfh M.NEIiLEMAN Installatiebedrijf bx SCHOENMAKERIJ Hakken klaar terwijl u wacht Kerkweg Oost 177 Waddiniveen Telefoon 01828 12012 PELHRIMOV/WADDINX- VEEN - De in Pelhrimov ge houden - FOTOLIJST - bij besteding oa» van ƒ35,- bij ontwikkelen en afdrukken WS’ HARWA APK keuring 75,- Automobielbedrijf vansëlswijk VERWEN UZELF MET EEN AUPING OPLAGE 13,500 EXEMPLAREN INTERIEURVERZORGING Dorpstraat 38, Waddinxveen Zijde 3, Boskoop telefoon: 01828-12373 Telefoon: 01727-12544 van het integraal gemeente lijk rioleringsplan. Stichting Behartiging Belan gen Waddinxveense Peuter speelzalen is nu nog onderge bracht in de kantine van de voetbalvereniging Waddinx veen in het sportpark ‘de Sniep‘, maar daarin komt per 1 februari volgend j aar veran dering omdat de kantine zal worden verbouwd. Voor die datum is de huur op- januari zulen de eerste mo delwoningen voor Van der Linde BV worden ingericht in het hoogste -10 verdiepingen tellende - woongebouw van Waddinxveen.De Alphense aannemer Marcel Muyres BV startte vrijdagmiddag 21 ja- Voorbereidingskrediet van ƒ30.000,- ten behoeve van de voorbereidende werkzaamhe den voor de herinrichting van de Zuidkade en de Nesse (realisatie boulevard Nesse- Zuidkade). De dekking van deze voorbereidingskosten zal te zijner tijd bij het totale krediet voor de uitvoering van het project worden be- trökken. Meer informatie over de woonexpositie en het bouw- rijpmaken van Zuidplas ’90 elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. stelling van het dagelijks be stuur in de Tsjechische zus- tergemeente van Waddinx veen. Het 21 leden tellende ge meentebestuur koos uit zijn midden de 31-jarige ing. Mi roslav Brezina tot burge meester. Deze volgt de in Waddinxveen bekende Jan Tomasek op. Hij had zich om gezondheidsredenen niet her kiesbaar had gesteld. Tot vice-burgemeester zijn gekozen Michael Pacner (50) en mgr. Miroslav Pech (30). In het nieuwe gemeentebe stuur zijn acht politieke groe peringen vertegenwoordigd. Het vertrek van oud-burge- meester Jan Tomasek betekent niet, dat hij Wad dinxveen uit het oog zal ver liezen. Hij is kort geleden voorzitter geworden van een comité in Pelhrimov, dat de samenwerking met de Stich ting Vriendschapsband Wad- dinxveen-Pelhrimov gaat sti muleren. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: I Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. te van 1.78 a 1.80 m. De dader heeft een fors pos tuur en een enigszins rond gezicht. Hij droeg kort blond, stekelig haar en een lichte bruine jas. De politie vraagt naar aanlei ding van deze overval de me dewerking van het publiek. Dit geldt met name voor de klanten die kort voor slui tingstijd van de winkel in het winkelpand aanwezig waren. Wie iets van deze overval heeft gezien of meent aan de hand van het signalement de politie verder te kunnen hel pen of denkt de politie op an dere wijze in deze zaak be hulpzaam te kunnen zijn, kan contact opnemen met de politie aan de Mozartlaan, tel. 01828-13688. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. WADDINXVEEN - De Waddinxveense harmonie Concordia krijgt 2.500 gulden extra subsidie, de aanschaf van het kunstwerk ’Samen sterk’ kost 3.710 gulden en voor een ver betering van de lokale bewegwijzering is 53.000 gulden uit getrokken. Dat blijkt uit een aantal be- grotingswijziginmgen die het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinx veen de volgende week woensdagavond vergaderen de gemeenteraad hebben voorgelegd.Uit die verande ringen in het huishoudboekje blijkt ook dat er een voorbe reidingskrediet van 30.000 gulden wordt gevraagd voor de herinrichting van de Zuid kade en de Nesse met'het oog op een daar te maken ‘boule- vard‘. De lijst met begrotingswijzi gingen ziet er zo uit: Krediet van ƒ2.500,- ter ver hoging van de subsidie aan de muziekvereniging Concordia. Krediet van ƒ1.000,- voor een structurele subsidie aan de Stichting Gered Gereed schap Werkgroep Waddinx veen. Verhoging, per 1 augustus 1994, van de bijdrage voor ge bruik sporthal door leerlin gen van het voortgezet onder wijs met ƒ9.300,- op jaarba- sis Krediet van ƒ53.000,- ten behoeve van de aanleg van lo kale bewegwijzering. Krediet van ƒ50.000,- voor het opstellen van het be heersplan ’bermen en sloten’. Krediet van ƒ3.710,- voor de aankoop van het kunstwerk ’Samen sterk’. Krediet van ƒ29.000,- voor het verrichten van een extern onderzoek naar gemeentelij ke speelplaatsen. Aanvullend krediet van ƒ54.375 voor het opstellen WADDINXVEEN - In de raadzaal van het gemeente huis wordt volgende week dinsdag de gehele dag een woonexpositie gehouden voor alle ingeschreven adspirant- kopers en andere geïnteres seerden van koopwoningen in plandeel D van Zuidplas ’90. De opening van de expositie is ’s morgens om half twaalf. Hierbij zullen aanwezig zijn leden van het gemeentebe stuur, bestuursleden van de woningbouwcorporaties Wad dinxveen en SSW (die voor Zuidplas ’90 een samenwer kingsverband hebben ge vormd), architect R. van der Velden van Stuurman Part ners BV (Brugweg) en De Pa ter Makelaardij (Kerkweg- Oost). ting aan de Peter Zuidlaan. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Het be stuur van de Stichting Wad dinxveense Bejaardenhuis vesting, dat volgend jaar af scheid neemt van voorzitter en ereburgeres mevrouw L.M. Oosterbroek-Waag- meester, heeft besloten het in aanbouw zijnde appartemen tencomplex met 49 huurwo ningen voor zelfstandig wo nende ouderen aan de Peter .INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen WADDINXVEEN - Wethou der J. Neele (PCW) heeft vori ge week dinsdagmiddag in het gemeentehuis (Raadhuis plein) van een groep ouders een petitie en handtekenin gen overhandigd gekregen te gen de gedwongen verplaat sing van peuterspeelzaal Dik kie Dik. De peuterspeelzaal van de WADDINXVEEN - Vrijdagmiddag 9 december om tien voor zes, vlak voor sluitingstijd, vond een gewapende overval plaats op de supermarkt Plusmarkt in het winkelcentrum aan de Zuidplaslaan, waarbij een aanzienlijk geldbedrag werd buit gemaakt. De te voet binnengekomen dader bedreigde plotseling de bedrijfsleider met een vuur wapen en dwong hem geld af te geven, dat door de dader in een plastic tas werd meegeno men. De witte tas was er één met een foto-opdruk. De overval ler verliet weer te voet het winkelpand. Hij kan volgens de politie worden omschreven als een Het complex met 48 huurwoningen voor ouderen van de Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisves- blanke man van ongeveer 30 a 35 jaar oud en met een leng- Zuidlaan te vernoemen naar oud-burgemeester C.A. van der Hooft.Cor van der Hooft overleed dinsdagmiddag 19 april van dit jaar na een lang ziekbed op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Door- werth. Hij was burgemeester van Waddinxveen van 1 de cember 1958 tot en met 31 de cember 1975. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot erebur ger van het Gouwedorp. Met het vernoemen van oud- burgemeester Van der Hooft komt het stichtingsbestuur tegemoet aan de wensen van de bewoners die het prachtig vinden dat de naam van de door hen geliefde en gewaar de eerste burger blij ft voortle ven in het appartementen complex. Waddinxveen heeft geen grote traditie in het ver noemen van lokale persoon lijkheden. Socialistisch raadslid Maarten Schouten (straat) en de burgemeesters P.A. Troost (straat) en A. War- naar Jzn. (plantsoen) zijn daar enkele uitzonderingen op. Kortgeleden werden de 145 anonieme flatwoningen gesierd met de naam van An ne Frank, welke naam al was verbonden aan het diensten centrum. Punt van overleg is nog op welke wijze de naam van Cor van der Hooft op het appartementencomplex zal worden aangebracht. Het complex van 49 flatwoningen omvat 28 huizen in de vrije huursector en 21 huizen in de gesubsidieerde huursector. In nuari met de bouw van het complex naar een ontwerp van architect ir. Kees Jonge- lie van Topos Architecten BV (Middelburgseweg). Me vrouw Lous Oosterbroek- Waagmeester sloeg toen de eerste paal. Het complex bestaat uit twee blokken van in lichtgele steen uitgevoerde 28 vrije sector- huurwoningen en in zalm kleurig stucwerk uitgevoerde 21 gesubsidieerde huiurwo- e ningen. De huurprijzenvari- Pf» I «11*1 TTI MTV eren van f 730,- tot f 1.150,- A I11IVV per maand, exlcusief ser- vicekosten.Het aaneengeslo ten complex is voorzien van afgesloten galerijen en is rol stoeltoegankelijk. De wonin gen hebben een gezamenlijke entree met postkasten, lift en containerruimte. Er is een ei gen parkeerruimte voorzien houden gemeenteraadsver- voor 28 auto’s. Nog niet alle in kiezing heeft een onverwacht aanbouw zijnde appartemen- gevolg gehad voor de samen ten zijn aan huurders toege wezen. 00K kit tfPWCMnWM UADD//VXVÏÏN". Dikkie Dik aan aan verantwoordelijk wethouder J. Neele. (Foto: Sjaak Noteboom). I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I de pater makelaardij gezegd. Peuters en ouders van Dikkie Dik vrezen dat een mogelijke verhuizing van de peuterspeelzaal naar het veel verder uit de wijk Zuid plas gelegen centrum voor kunstzinnige vorming Krea- ter (Kerkstraat) alleen meer extra afstandsproblemen op levert. de mooiste collectie kerstkaarten WADDINXVEEN - In de ge meenteraad van Waddinx veen staat waarschijnlijk al leen de WD-fractie niet af wijzend tegenover de vorige week in het Weekblad voor Waddinxveen gepubliceerde plannen voor de bouw van een activiteitencentrum in het sportpark ‘de Sniep‘ (Sniepweg-Dreef), ipaar dan inclusief een amusements centrum met minimaal 50 speelautomaten. Binnen de WD-raadsfractie wordt weliswaar genuan ceerd over deze plannen van P.D. de Vries Speelautomaten BV in Rotterdam en de aan nemers Baas Bedrijven in Waddinxveen en J. Baas Gou- derak-Moordrecht gedacht, maar vooralsnog zeggen de li beralen hierin de laatste mo gelijkheid te zien om einde lijk eens een amusements centrum voor de jeugd te realiseren. Men wil het nieuwe plan daarom niet direct van tafel vegen. Binnen PCW, CDA, PvdA, D66, Unie 55+ lijkt er overi gens geen raadslid te vinden te zijn dat het aandurft een warm pleidooi te houden voor een amusementscentrum met minimaal 50 speelauto maten, waarop het activitei tencentrum met een grand café, bowlingbanen, muziek- studio’s, een jongerencafé en divesre feestcentra zou moe ten draaien. Volgens PvdA-gemeente- raadslid Charles Wijnen is er voor een dergelijk plan geen draagvlak binnen Waddinx veen. Volgens hem zal het niets eens tot een raadsvoor stel komen. Ook wethouder Jan Hielema (CDA) en oud-D66-raadslid Wim de Wit hebben ook zo hun bedenkingen, zo bleek ons uit gesprekken met hen. Om een indruk te krijgen hebben de initiatiefnemers het college van B. en W. een kijkje laten nemen in een amusementscentrum met speelautomaten in het Zeeuwse Sas van Gent. De Waddinxveense bestuurders zijn daar niet negatief van daan gekomen. ju tl m m --JUOL WOENSDAG 14 DECEMBER 1994 I AUPING I I SCHOENEN Automaat1750,- INFOLIJN 01820-Ö4770 Kerkweg Oost 183 - 2741 HO Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 A Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 A Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2, 01892-16977 A Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740- 28806 M8 (zolang de voorraad strekt) BB (alleen snelservice geldig lot 31/12/94) KANTOOR KERKWEG OOST 224 Vloerbedekking Gordijnen Slaapcomfort Zonwering Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon 01828- 16119 Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728 -9697 BIJ AANKOOP VAN EEN AUPING 2 HOOFDKUSSENS KADO Dorpstraat 76 m Waddinxveen Tel. 01828-32002 KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 Dagelijks bij ons in de winkel met de unieke (of op verzoek bij u thuis) In Waddinxveen uitsluitend verkrijgbaar bij: Weekblad voor Waddinxveen Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR. SNELLE LEVERING. GRATIS THUISBEZORGEN. GRATIS MONTAGE. UW BEDDENSPECIALIST NIEUWE HAVEN 161 GOUDA (bij het bolwerk) TELEFOON 01820-84770 VOLG PIJLEN NIEUWE HAVEN DocpsJroct 39 - Woddmxveen Tetefoon (01828) 12298 Nu voor Pnis mcr knipoog: ter introductie van 359,- voor per strekkende meter (400 cm breed) - Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel 01820 18055 - Fa» 01820-22926 50e Jaargang No.02419 Vlak.. Hand- tA-rn verstelbaar1470,- Julianastraat 6. SË Waddinxveen. tel 01828 - 12309 s-AVONDS UWJ EN ZATERDAGS Hl VOORU NVM BESCHIKBAAR o Handehdrukwerk o Zwart/wit kopteen O Rekiamedrukwerk c Kleurkopieën o Gelegenheidsdrukwerk o FulI-color kopteen o Inbinden o Plastificeren o Papierwaren Dorpstraat 68 - Te/. 01828-18640 II III S>l 1 to,in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1