Nieuwe beeldmerk voor de Rabobank Rabobank BOUWFIX Gemeente vraagt Goudse portret van koningin 30% WOONING HARWA Kookworkshops Bouwvoorlichting ■8 ïssië EEMSKERK College wil geen speelautomatenhal Band met MABniet verbroken Aanrijdingen met Kerstmis Nieuwsblad Onafhankelijk HONDERDEN MERKKEUKENS* 8 ill kalkhoven VFBBOOM makelaardij b.v.. Ts Julianastraat 6. 4 Boeiboorden Dick Brunaschool kosten 20 mille Gemeente geeft scholen 58 mille voor spullen WADDINXVEEN - Voor allerlei aanschaffingen heeft de ge meente Waddinxveen aan het bijzonder en openbaar onder- van der linde Wicanders Parket OPRUIMING! Z Rijn en Gouwe BV uitgebreid met De Lekstreek - KORTING ILford Doka materialen LAAT UW SCHOONZUS MAAR DENKEN DAT U EEN ITALIAANSE ONTWERPER KENT HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE WADDINXVEEN 01828-13822 BOSKOOP ■CORTIIWGj INBRAAK BEVEILIGING Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden WADDIN b BURGER-1 fill - t Zondag 1 januari VERONICA DRIVE-IN SHOW v.a. 21.00 hut pamcEwmmiAMiCiïU. REEUW UK V 01828-13500 WADDINXVEEN NIEUWJAARSRECEPTIE ging te doen. I DE BEKRONING IN UW WONING lllllllllllllllllll I I I I I I I I I I I I I I I I I I I lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllll I I I >l I I I I I I I I I I I I I I KOOP-VERKOOP HUUR-VERHUUR HYPOTHEKEN-BEHEER ASSURANTIËN-TAXATIES tretten van zijn kleinkinde ren. Burostoel 275,00 QUICK STOP’ MEGACOLOR Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 van de plannen in het sport park ‘de Sniep‘ contact te zul len opnemen voor nader over leg. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense M.NEELEMAN ♦4 Installatiebedrijf bx APK keuring 75,- automobielbedrijf VANELSWIIK Het nieuwe beeldmerk van de Rabobank Waddinxveen. (Teke ning: Rabobank Nederland). vooraf door middel van een praktische, cursus hiermee kennis te maken. x Onder leiding van een kookle- rares kunnen de deelnemers zelf een compleet menu sa menstellen en verorberen. Te gelijk worden de technische aspecten besproken en gede monstreerd. Hierna hebben bijvoorbeeld de combimagne tron en de inductiekookplaat geen geheimen meer voor de deelnemers. Het interessante van deze op zet is dat de consument hier door beter in staat is bewust WADDINXVEEN - De Rabobank Waddinxveen krijgt met ingang van het nieuwe jaar een nieuwe huisstijl. Het veran derde beeldmerk is al voor een deel op de buitenmuren van de vernieuwde en uitgebreide vestiging aan de Kerkweg- Oost aangebracht. Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar komt daar het nieuwe logo bij. Een voorbeeld van de gezellige, leerzame en lekkere workshops koken, bakken en braden in het Bouw voorlichtingscentrum Midden-Holland in Waddinxveen. (Foto: Bouwvoorlichtingscentrum). WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wet houders heeft de Goudse kunstenares Carla Rodenberg de finitief gevraagd voor het gemeentehuis een portret te ma ken van koningin Beatrix. gen en aanschaffingen die wettelijk vallen onder de zo genaamde andere voorzienin gen. De vergoeding werd in princi pe vastgesteld op in totaal f 57.900,00) beschikbaar te stellen. Dot geld is ten laste van de fondsen andere voor zieningen bijzonder onder wijs (f 37.853,09) en andere voorzieningen openbaar on derwijs (f 20.000,00) ge bracht. De totale oplage van onze huis-aan-huisbla- den bedraagt nu weke lijks 171.900 exempla ren. De nieuwe huisstijl volgt op een aantal vernieuwingspro gramma’s, die de afgelopen jaren bij de Rabobank op veel terreinen zijn ingezet. De in troductie van de nieuwe huis stijl is dientengevolge mede het symbool van een zich ver nieuwende Rabobank. Met haar nieuwe gezicht wil de bank zichtbaar maken dat zij een bank van en voor mensen is. Het nieuwe beeldmerk van de Rabobank toont een mensfi guur op een zonnewijzer. De Rabobank wil daarmee uit drukken dat zijn een bank van en voor mensen is. Het nieuwe woordmerk Rabo bank is opgebouwd uit een speciaal voor de bank ontwor pen letter. Vanaf maandag 2 januari to nen ruim 250 van de 1.950 kantoren het nieuwe gezicht van de Rabobank. Eind WADDINXVEEN - Tijdens de gladheid op de avond en nacht van Eerste Kerstdag hebben zich hoofdzakelijk op de rijkswegen A12 (Utrecht- Den Haag) en A20 (Gouda- Rotterdam) diverse aanrij dingen en ongevalletjes voor gedaan. Het is echter alle maal beperkt gebleven tot blikschade. REGIO Met ingang van 1 januari 1995 wordt het uitgave-pakket van het Dagblad van Rijn en Gou we BV uitgebreid met De Lekstreek, een weekblad dat huis-aan-huis wordt verspreid in de Krimpe- nerwaard met een oplage van 28.500 exemplaren. vesteringen noodzakelijk ge bleken, waarvan de realisatie of de betaling niet tot na april volgend jaar (kredietbeschik- baarstelling na de normale scholenschouwprocedure) kan wachten. Daarbij is tevens een bij het openbaar onderwijs (Dick Brunaschool, locatie Essen- gaarde) aan de orde zijnde vervanging van boeiboorden worden meegenomen, zo blijkt uit de raadsstukken. Bij het raadsvoorstel had het college van B. en W. een sa menvattend overzicht ge voegd van alle thans voorfig- gende aanvragen. Het betreft in alle gevallen voorzienin- U881 voor in het Gouwedorp kort geleden toestemming is ge vraagd, behoort echter - gelet op het tot op heden gevoerde X-12 1 J. tenbeleid - niet tot de moge lijkheden. ‘Een dergelijke activiteit staat, onzes inziens, ook op gespannen voet met de be- 9Ê till! maart is het nieuwe woord en beeldmerk op de gevel van alle kantoren aangebracht. Alle andere uitingen van de bank zoals passen, cards, briefpapier en rekeningaf schriften zullen meteen in ja nuari de nieuwe huisstijl dra gen. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I de pater makelaardij MAKELAAR O.Z. HYPOTHEEK - ADVISEUR VOOR WOONHUIZEN, BEDRIJFS- EN AGRARISCH O.G. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l.l 11111111111111111 y i 8’ Het Waddinxveensde ge meentebestuur heeft de ge meenteraadsleden laten we- KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. In het gemeentehuis hangen er al portretten van de vor stin (gemaakt door de schil deres Ans Markus) in de raadzaal van het gemeente huis en van prinses Juliana in de trouwzaal. Maar B. en W. willen een eigen portret, dat niet standaard in elk Met ingang van diezelfde datum wordt de gemeente Oudewater toegevoegd aan het verspreidingsge bied van het Gouds Nieuwsblad, waardoor de oplage van dat weekblad stijgt tot 42.250. Indien het haar lukt het ge- keninbouwapparaten vraagde statieportret te leve ren zullen de kosten door het gemeentebestuur van Wad dinxveen moet worden ver goed. Aan eventuele sponso- zulke nieuwe apparatuur aan jx i biedt fabrikant AEG samen met het Bouw voorlichtingscentrum In een goed samenspel tussen de gemeente en de bedrijven Baas uit Gouderak-Moor- drecht en Baas Bedrijven uit Waddinxveen, die het cen trum zouden bouwen, wordt volgens het gemeentebestuur al een poosje gewerkt aan de totstandkoming van een mul tifunctioneel activiteitencen- dmxveense gemeenteraad trum, met name ook voor jon- heeft vorige week woensdag- geren. avond niet gesproken over de afkoopsom van MAB Project ontwikkeling BV te Den Haag, welk bedrijf als tege moetkoming in de gemaakte kosten voor 323.125 gulden het zes en een half jaar ge duurd hebbende avontuur rond de centrumontwikke- ling in het Gouweedorp zou hebben willen beëindigen. Op de valreep heeft het colle ge van Burgemeester en Wet houders namelijk een week geleden het voorstel tot beta ling van (een deel van) de ge maakte kosten aan MAB BV daartoe ingetrokken. ‘Reden hiervoor is dat tussen de belanghebbende partijen rond de uitbreiding van het winkelcentrum een nader overleg plaats vindt wat tot andere oplossingen kan lei den', aldus B. en W. in een toelichtende brief aan de ge meenteraad. In de gemeenteraadsvergade ring hadden het CDA en Unie 55+ nog graag wat over het voorstel willen zeggen, maar omdat er geen voorstel meer lag zei burgemeester C.M. van der Linden dat hiervan geen sprake meer zou kunnen zijn. Ook een verwachte toe lichting van verantwoordelijk projectwethouder J.A. Hiele- ma (CDA) bleef daarom ach terwege. B. en W. hebben de gemeente raad nog wel laten weten dat zij de gemeenteraadsleden omtrent de verdere ontwikke lingen te zijner tijd via de raadscommissies nader op de hoogte te zullen stellen. Het college stelt zich name lijk op het standpunt dat een combinatie van sociaal-cultu- rele en commerciële activitei ten op zich wél mogelijk moet i zijn. Het oprichten van een speelautomatenhal, waar- ring wordt vooralsnog niet ge dacht. Inmiddels heeft Carla Roden- voorlichtingscentrum (tel. berg van het gemeentebe- 01828-15100) de gelegenheid stuur een schriftelijke beves tiging van de mondelinge af spraak gekregen. B. en W. hebben de raadscommissie vertrouwelijk over deze gang van zaken ingelicht. Carla Rodenberg heeft al een keer met de in haar atelier aan de Bloemendaalseweg in Gouda gemaakte werkstuk ken geëxposeerd in de raad zaal van het gemeentehuis. Ter gelegenheid van het af scheid van notaris J. in t Hol maakte zij enkele jaren gele- den op verzoek van hét comi- wijs in totaal 57.900 gulden beschikbaar gesteld. Van dit be- té uit de bevolking^twee por- drag is 20 mille bestemd voor nieuwe boeiboorden in open bare Dick Brunaschool aan de Essengaarde in Groens- waard 2. Met name op verzoek van het protestants-christelijk en het rooms-katholiek basisonder wijs is met alle besturen van het bijzonder onderwijs in Waddinxveen afgesproken een tussenronde voor nieuwe aanschaffingen gehouden. Mede vanwege enkele scho lenfusies is er een aantal in een kookapparaat te kiezen dat bij hem of haar past, zo dat ze bij de keukenleveran- cier niet overrompeld wor den. De workshops in het Bouw voorlichtingscentrum worden op dinsdagen en donderdagen gehouden van 11.00 tot 15.00 uur en kosten ƒ37,50 per per soon, inclusief lunch en kof fie. Dat bedrag wordt door sponsor AEG echter als extra korting weer terugbetaald als de workshop aanleiding is ge weest apparatuur van dit merk aan te schaffen. Dit bedrijf was geïnteres- tomatenbesluit', aldus het seerd in een activiteitencen- -"7 trum met een amusements centrum voorzien van mini maal 50 speelautomaten. Het activitetencentrum zelf zou moeten bestaan uit een grand ten met de initiatiefnemers café, bowlingbanen, muziek- studio’s, een jongerencafé en diverse feestcentra. Het cen trum zou werk bieden aan 10 tot 14 vaste medewerkers en een aantal part-timers. NOKIA KLEURENTELEVISIE LAAGSTE PRIJS 1399, IMERIEURVERZORGING openbaar gebouw is te vin den. Uit mededelingen van burge meester C.M. van der Linden, die een poosje geleden voor het eerst met Carla Roden berg over de eventuele Wad- dinxveense opdracht van ge dachten heeft gewisseld, blijkt dat haar is gevraagd of zij een opdracht zou aanvaar den een portret te schilderen van koningin Beatrix. Dit blijkt het geval. Naar ver luidt heeft zij op dit moment WADDINXVEEN - In het van de Rijksvoorlichtings- Bouwvoorlichtingscentrum dienst (RVD) in Den Haag zo- Midden-Holland aan de Sta- veel materiaal ontvangen dat ringlaan in Waddinxveen zul- zij bereid is een serieuze po- len workshops koken, bakken -~x-Jen braden worden gegeven. De ontwikkeling van de keu- gaat namelijk snel. Steeds meer mogelijkheden bieden de nieuwe ovens en kookplaten. Aan mensen die overwegen WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wet houders ziet niets in een amusementscentrum met een speelautomatenhal in het sportpark ‘de Sniep‘. Een excur sie naar Sas van Gent blijkt de mening van het gemeentebe stuur niet te hebben kunnen veranderen. In een brief aan de gemeente raad hebben B. en W. naar aanleiding van een bij hen in gediend plan voor een amuse mentscentrum (speelautoma- gemeentelijke speeïautoma- tenhal met kansspel- en be- hendigheidsautomaten) aan de Dreef laten weten dat zij niet zullen ingaan op het voorstel dat is gedaan door De Vries Speelautomaten BV treffende bepalingen in de uit Rotterdam. Wet op de Kansspelen en het daaraan gekoppelde Speelau- college van B. en W. - 5 Weekblad voor addinxveen 50e Jaargang No.02421 UW TELEVISIEDOKTER 'J Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. De receptie wordt gehouden op maandag 2 januari 1995 van 17.00 tot 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 24 uur service 3 maanden garantie Het gemeentebestuur van Waddinxveen nodigt eenieder uit om aanwezig te zijn op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het gemeentebestuur wenst u een gezond en succesvol 1995 A Bergschenhoek: Leeuwenhoekweg 2. 01892-16977 A Naaldwijk: Molenstraat 33, 01740- 28806 FLOOR LAMINAATPARKET Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728 - 9697 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN A Rotterdam Zuid: Olympiaweg 44a, 010- 4791944 KANTOOR KERKWEG OOST 224 Keritweg Oost 183 2741 HO Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 KANTOOR ZIJDE 6 01727-15409 Vloerbedekking Gordijnen Slaapcomfort en Zonwering Rijnlandstraat 4, Waddinxveen, Tel. 01828-16119 WOENSDAG 28 DECEMBER 1994 GEMEEN Zonder armleggers 198,00 Postbus 300 2740 AH Waddinxveen Dorpsstraat 39 Tel.: 01828 - 12298 Fax:01828 - 30230 sfittml* tsfteaj: lakken owrtedis Sees aijwttfe srtrvttn van zwart non-aletjiKhanuslatisch 0 nvB^tkc Itj k bh snel zwBvontf televen IDjssr Uijt ?a ranBe eutaisf bf| te teftre [de betaalbareluxevan parketzond^Tzorgen^ i® RL 8 88 <8 8 Spoorslraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 01820-18055 - Fax 01820-22926 Waddinxveen. tel 01828 - 12309 QuickOtep Floor is laminaat- parket met hoge slijtvastheid in 16 schitterende dessins. De vloer bestaat uit 5 lagen die o.a. zorgen voor een optimale kras- en slijtweerstand. Hij is tevens bestand tegen licht, chemicaliën en sigaretten. 00K s-AVONDS EN ZATERDAGS VOORU NVM BESCHIKBAAR l“*K*L*<HJ Dorpstraat 33 - 2742 AP Waddinxveen Telefoon 01828 - 3 08 99 fÉéÉNSÊ®?-? Stereo kleurentelevisie met automatisch programmeer- systeem en TOP-Teletekst systeem. Met één druk op de knop programmeert het toestel zichzelf. Bijzonder een voudig te bedienen. 3 geprogrammeerde beeldinstellin- gen en 63 cm. beeldbuis. Deze prijs is geldig t/m 28 december a.s. Dorpstraat 38 Waddinxveen Zijde 3, Boskoop telefoon 01828 - 12373 telefoon: 01727 - 12544 J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 1