Platform Bentveld komt met alternatief bosplan AUT PUNT VANAF 53° CDK BANK Zuidplaslaan 19 Telefoon: 01828-14133 GR voor 1995 365 maal een goede nacht. AUTO- WASSEN HYPOTHEEKRENTE o.a. spaarhypotheek v.a. Bijzonder onderwijs bouwt aan federatie morgana k -slaapkamers Wij wensen u H Zware tijden voor Florida Kinderwerk in De Boog Voor het Bentwoud tussen Waddinxveen en Zoetermeer Royal Tours COLOPHON Koningin slaat bevrij dingsmunt Oliebollenactie van Vox Jubilans Regels voor afsteken van vuurwerk MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND KERKDIENSTEN w Weekblad voor Waddinxveen HYPOTHEEKCENTRUM -^PIZZAMIAV express GOUDA-WADDINXVEEN CA -VAN DER LINDE Volop sneeuw in Bramberg/Oostenrijk, wekelijks vertrek per luxe royal class touringcar op vrij dagavond voor 10 dagen -januari en februari a.s.- hotel op basis van half pension, douche, toilet, balkon en tv. Reissom p.p. v.a. 585,- Reeds 20 jaar de meest succes volle winterp laats aan de Wildkogel 2100 mtr. Hooftstraat 19, Alphen a/d Rijn. 0^ Tel. 01720-24246. ANVR Ontwerp Bentwoud PAGINA 13 f5 OUD EN NIEUW 1994-1995 rekening o 9/0 Gehuwd:M.P.C. Commissaris en J. Sanders; W. de Lange en H.M. Meijaard; C. Molenaar en C.J. Graveland. Geboren: Davey Gerardus Simon, z.v. L.C. Boom en M.M. van der Heiden; Priscilla, d.v. J.H.P.P. Bor en V Hekelaar; Ghizlane, d.v. A. Bouchekourte en F. Oukrich; Anouk, d.v. EJ. van den Brule en L.M. van Donk; Abel, z.v. J. Ferow en T. Berhane; Matjelle Wypkje, d.v. M.H. de Haan en J.H. Kremer; Joël, z.v. N.J. Hagenouw en R.M. Ha- genouw; Yorick, z.v. M.J. Verheij en M. van Loenen; Sara, d.v. P.A. van Zanten en D.M.J. van Munster. Ondertrouwd: V Soeiro dos Santos en J.L. Koorengevel; L. Hak en M.M. Tebrugge. Bovendien kost het plan on geveer 170 miljoen gulden minder dan het Bentwoud, zoals blijkt uit de kostenra ming die door het ingenieurs bureau Oranjewoud is opge steld. Een dergelijke bespa ring lijkt het Platform ook niet onbelangrijk in deze tijd. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 samenkomst BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur bijeenkomst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst OUDEJAARSAVOND 17.00 uur ds. R. Thieme-Ties- sing, Gouda Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1,2400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 2741HH Waddinxveen Postbus 372 2740 AJ Telefoon: 01828-30332 Telefax: 01828-32633 Openingstijden: Maandag tAn vrijdag 08.30-17.00 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 01828-30332 GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst Elke woensdagavond: 19.30 uur leesdienst GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage: 10.30 uur ds. L.S.K. Hoogen- doom 16.30 uur ds. C. Beiboer, Oegst- geest OUDEJAARSAVOND 19.30 uur ds. L.S.K. Hoogen- doom LEGER DES HEILS Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 16.00 uur samenkomst met kin- demevendienst (iedere tweede en laatste zondag van de maand) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst OUDEJAARSAVOND 19.30 uur ds. A. Bac CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79: 10.00 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. M.J. Oosting OUDEJAARSAVOND 19.30 uur ds. M.J. Oosting BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN TriomfaterkapeL, Havenstraat: 11.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek OUDEJAARSAVOND 19.00 uur ds. H.G. Koekkoek EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk: 10.00 uur Heilig Avondmaal WADDINXVEEN 0/ pla_ lleen Het Bentveldplan houdt im mers niet al met de belangen van de ste delingen rond het gebied, maar ook met de belangen van de bewoners van het ge bied zelf. BEDRIJVENPARK COENECOOP - ZUIDELIJKE RONDWEG 1/3 WADDINXVEEN - TELEFOON: 01828-19285/17900 CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN •- Het gebied tussen Waddinxveen en Zoetermeer waarin het door het rijk en de provincie gewilde Bent woud is gesitueerd. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het Platform Bentveld in ruimtelijke Waddinxveen, een samenwerkingsorgaan van de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle, de Natuur en Vogelwacht Rotta en de Werkgroep Milieubeheer Leiden, hebben het ’Bentveldplan’ laten zien als alternatief voor het door het rijke en de provincie gewilde Bentwoud tussen Waddinx veen en Zoetermeer. WADDINXVEEN - Voor de maand maart moeten vier werk groepen van de protestants-christelijke en de rooms-katho- lieke basisscholen in Waddinxveen hebben uitgezocht hoe de op te zetten federatieve samenwerking tussen de Vereni ging voor protestants-christelijk onderwijs PCO en de rooms-katholieke Stichting St. Victor verder ingevuld kan worden. In dit samenwerkingsproces, dat in augustus 1995 voorziet in de oprichting van een fede ratie, moet ook de toekomst van de in een moeilijkke situ atie verkerende protestants- christelijke Koningin Julia- naschooï (Peter Zuidlaan) duidelijk worden gemaakt, zo blijkt uit stukken die het PCO-bestuur dezer dagen aan de ouders en leden heb ben gestuurd. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: 9.30 uur ds. A. W van der Plas 17.00 uur ds. M. van Campen OUDEJAARSAVOND 19.30 uur ds. A.W. van der Plas De Hoeksteen, Esdoornlaan: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. K.J. Visser, Gouda OUDEJAARSAVOND 19.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 17.00 uur ds. H. Zethof, Koc- kengen OUDEJAARSAVOND 19.30 uur ds. C.D. Zonnenberg Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg OUDEJAARSAVOND 19.30 uur ds. M. van Campen Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan: 10.30 uur ds. J.C. de Moor (SoW-dienst) GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: 10.30 uur SoW-dienst in Imma- nuëlkerk OUDEJAARSAVOND 19.30 uur ds. P.A.C. Bongers (SoW-dienst) ontwikkeling wordt verwacht of nage streefd in de polders gren zend aan het nieuwe bos. Dit wordt met name door de be woners van het gebied als be dreigend ervaren. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 28 DECEMBER 1994 UTRECHT - Koningin Bea trix slaat woensdag 18 janu ari bij de geprivatiseerde Ne derlandse Munt in Utrecht de eerste munt ter gelegenheid van de vijftigste bevrijdings dag op 5 mei. De munt, een vijftig-gulden- stuk, is ontworpen' door Ge rard Unger. Op de voorkant staat een nieuw portret van de koningin, op de keerzijde is het getal 50 twee keer gra fisch verwerkt. De munt is uitgevoerd in ster- ling-zilver, heeft een di ameter van 38 mm en weegt 25 gram. Vormgever Gerard Unger ontwierp ook de letters en cijfers op het standaard Nederlandse muntgeld. De nieuwe vijftig-gulden- munt is een wettig betaal middel en komt in een oplage van 650.000 in omloop. Voor verzamelaars zal de munt ook in de kwaliteiten fleur de coin en proof te koop zijn. Het is de achtste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat het ministerie van Financiën een zilveren vijftig-gulden- stuk uitgeeft. Vorige munten werden geslagen onder meer ter gelegenheid van het 50-ja- rig huwelijk van prinses Ju liana en prins Bernhard en ter herdenking van de ratifi catie van het Verdrag van Maastricht. Gelet op het zeer geringe draagvlak voor het Bentwoud in de streek en mede gelet op de hoge kosten van het Bent woud, stelt het Platform Bentveld voor het Bentveld plan verder te ontwikkelen en te realiseren in plaats van het Bentwoud. Het Bentveldplan is geba seerd op de historie van het gebied. De ontwerpers heb ben de agrarische, natuur-, recreatie- en cultuurhistori sche belangen zodanig probe ren te verenigen dat ze elkaar kunnen versterken. In het plan blijft de landbouw de economische ’drager’ van het gebied, met een doorade- ring met moeraszones, fiets paden, wandelpaden, ruiter paden en kanoroutes. Boven dien voorziet het plan in het behoud en het herstel van molens en polderkaden. Het Platform Bentveld hoopt met het Bentveldplan een eerste aanzet te geven voor een verdere discussie over de inrichting van het gebied en vertrouwt op een creatieve in breng vanuit, met name, de streek. form Bentveld het integrale landschapsplan het ‘Bent veldplan' ontwikkeld. Dit plan is inmiddels aan Zuid- hollands gedeputeerde me vrouw drs. L. Blok (D66) aan geboden. Overleden: Bastiaan Koppenaal, oud 78 jaar; Willemina Annie Ha- gemeijer, w.v. Broug, oud 89 jaar; Clasina Johanna Jongebreur, w.v. Van der Hee, oud 88 jaar; Wilhelmina Moermans, w.v. Vellheuer, oud 73 jaar; Adriana Johanna Jenner, e.v. Verschoof, oud 37 jaar; Pieter Boon, oud 71 jaar. Tijdens de in deze streek ge houden inspraakavonden over het Bentwoud (onder an dere in het Anne Frank-cen- trum aan het Jan van Bijnen- pad) is gebleken dat het con flict over het nieuwe bos met de bewoners van het gebied niet kleiner is geworden. Niet alleen diegenen die di rect moeten wijken voor het bos verzetten zich tegen dit plan, maar ook de landbou wers waarvan het bedrijf bui ten het Bentwoud gelegen is. Mede daarom heeft het Plat- JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king WADDINXVEEN - De activi teitencommissie van de Her vormd Gemengde Zangver eniging Vox Jubilans - die af gelopen weekeinde kerst- zangavonden hield in de Brugkerk (Kerkweg-Oost) en De Doelen (Rotterdam) houdt weer een oliebollenactie op zaterdag 31 december. Door eigen leden en mede werkers hopen de zangers en zangeressen weer een groot aantal oliebollen en appel flappen te kunnen verkopen. Met de opbrengst worden di verse activiteiten in het ko mende jubileumjaar van Vox Jubilans bekostigd. De oliebollenverkoop gebeurt vanuit het kerkelijk centrum De Hoeksteen (Esdoornlaan, tel. 01828-12770), de Reho bothschool (Sperwerhoek) en vanuit de hal van de Bethel kerk (Bilderdijklaan, tel. 01828-15607). Van 9.00 tot 12.00 uur kan het publiek ze daar kopen en afhalen. Men kan ze daar ook op dezelfde dag telefonisch bestellen en worden ze even tueel thuis bezorgd. De prijs van de oliebollen is ƒ6,50 per 10 stuks. De prijs van de ap pelflappen is ƒ4,50 per 5 stuks. junct-directeur op de lokatie Oranjelaan. B. Vroegop heeft als directeur van de Prins Willen Alexan- derschool een ambulante functie, is voorzitter van de directies en woont als afge vaardigde de vergaderingen bij van het dagelijks- en alge meen bestuur. De leden van de schoolvereni ging hebben eveneens in ok tober tijdens een extra verga dering hun toestemming ge geven voor de ondertekening van de intentieverklaring om te komen tot een Federatieve Samenwerking met Stichting St. Victor op bestuurlijk ni veau. Deze ondertekening was op 10 november in de gemeen schapsruimte van de Kardi naal Alfrinkschool en de Ko ningin Beatrixschool. De stuurgroep is dezelfde avond van start gegaan, met als voorzitters B. van Belle en D. Roseboom. De werkgroepen huisvesting, onderwijs inhoudelijke za ken, personele zaken en fi nanciële zaken zijn bemenst. Zij zijn of gaan zo spoedig mo gelijk van start. Het streven is om voor 1 maart de uitkom sten van de werkgroepen op een rij te hebben. Weekeinddienst dierenarts: J. Slager, "Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 01828-12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfinarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 01820-11215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bemhardlaan 17, tel. 10462. Begin oktober was zoals be kend de officiële opening van de protestants-christelijke Prins Willem Alexander- school. Op de lokaties Win gerd en Oranjelaan van deze fiisieschool zijn toen de naamborden op de scholen onthuld. Alle leerlingen hebben een ballon opgelaten, waarvan 45 kaartjes terug gestuurd zijn en de verste ballon in België terecht kwam. Voor de scho lieren was er ’s middags een optreden van een artiest in de sportzaal Groenswaard (Win gerd). Voor ouders en geno digden werd er aan het einde van de middag een receptie gehouden. Volgens het PCO-bestuur hebben beide lokaties een goede start gemaakt. Me vrouw E.M.J. Helmink is ad- junct-directeur op de lokatie Wingerd en R. Hoek is ad- Dorpstraat 38, Waddinxveen, 01828 - 18090 's maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop, 01727 - 12965 ’s maandags gesloten - vrijdag koopavond ROOMS-KATHOLIEKE KERK St Victorkerk, Zuidkade Eucharistieviering op zondag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: Eucharistieviering op zaterdag om 19.00 uur, op zondag omll.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donderdag om 9.00 uur. Het Bentveldplan voorziet in tegenstelling tot het provin ciale Bentwoud in een inrich ting voor het gehele centrale droogmakerij gebied. Het Bentwoud beslaat slechts een deel daarvan. Daardoor blijft met dat plan ongewis, welke WADDINXVEEN - Na de on gelukkige 3-5 nederlaag te gen mede-degradatiekandi- daat SIO 2 (Leidschendam) kon het eerste team van Flo- rida-badminton geen afstand nemen van het op de onderste plaats staande PIP 1 (Berkel en Rodenrijs). Uitslag 4-4. Florida leek het thuis tegen SIO 2 eindelijk eens mee te zitten. Dennis Steenland en Rob Sikking wisten beiden na veel spanning te winnen en Mirande Baan stond op het punt de eerste game binnen te halen. Daarna ging het mis. Mirande ging flink door haar enkel en viel uit. Bij SIO bleek een nieuwe, sterke da me te debuteren, die Liesbeth van Bergeijk geen kans gaf. De HD werd verloren met 9- 15 in de derde game. Henna v.d. Heiden was te hulp geroepen, maar die moest wel even aan het ni veau wennen, terwijl SIO in de DD danig versterkt bleek. Ook dit ’vaste’ punt verloren. Rob en Henna wonnen uit een moeilijke positie terugko mend toch hun GD. Maar zelfs een gelijkspel zat er niet in, want Liesbeth en Dennis verloren. OUD EN NIEUW 1994/1995 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Van den Bru le en Wilms (groep I) heeft dienst: Arts: T.S. Wilms, Troelstrahoeve 66, tel. 18613 (Oudejaarsdag), F.J. v.d. Brule, Zuidplashof 11tel. 19239 (Nieuwjaarsdag) Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Glaser, Van der Linde, Voskamp en Vreeken (groep II) heeft dienst: Arts: J.C. Voskamp, Dorpstraat 66, tel. 12078 (Oudejaarsdag), C.N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 12979 (Nieuwjaarsdag) Dienstdoende apotheek: D.C. van Doom, Prins Bemhardlaan 55, tel. 14162 Dienstdoende verloskundige: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898 Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huis arts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen be reikbaar. Wat is lekkerder dan pizza eten? TEL. 01828-11177 FAX 01828-10300 7 dagen per week geopend ma. t/m vrij. 12.00-14.00 uur en 16.00-22.00 uur za. zo. 16.00-22.00 uur Nieuw in de regio! PAN PIZZA ƒ12,50 (met tomaten kaas) zelf verder satnenstellen 1per ingrediënt. Wij beiprgm in Waddinxveen, Boskoop, Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht. WADDINXVEEN - Iedere woensdagmiddag zijn er in het buurtcentrum de Boog (C. Huijgenslaan) activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Begonnen wordt om 14.00 uur en het slot is om 15.30 uur. De entree is ƒ1,- per keer. Het programma voor de maand januari omvat op woensdag 11 januari vuur werk verven, op woensdag 18 januari puzzels maken en op woensdag 25 januari een speelmiddag. Wie het leuk lijkt om vrijwilli ger te worden bij deze activi teiten voor kinderen is van harte welkom. Voor meer in formatie kan men contact op nemen met Els Roepers, tel. 01828-19715. Bij geen gehoor kan men bellen naar de Stich ting Waddinxveens Welzijns werk, tel. 01828-31932, en vragen naar Petra Reef. WADDINXVEEN/GOUDA - Tot en met de eerste week van januari wordt er door de poli tie extra aandacht besteed aan het afsteken van vuur werk. Politie, justitie en het Goudse bureau Halt (alterna tieve straffen) zijn over de aanpak van vuurwerköver- last werkafspraken gemaakt. Naast de bekende overlast en de gevaren die bij gebruik van vuurwerk ontstaan, met soms zeer ernstige gevolgen, krijgt ook de handel en opslag van vuurwerk extra aan dacht. De samenwerking met bu reau Halt heeft hoofdzakelijk betrekking op het afsteken en voorhanden hebben van vuurwerk tussen de 12 en 18 jaar. Jongeren die met vuur werk worden betrapt moeten zich binnen 24 uur bij het Goudse bureau melden. Op hun vrije dagen moeten zij dan schoonmaakwerkzaam- heden verrichten. Jongeren onder de twaalf jaar kunnen eveneens naar Halt worden doorverwezen. C U rijdt rechtstreeks per snelbus naar Bramberg zonder over te stappen. Opstapplaatsen: Gouda, Alphen a/d Rijn, Woerden en tussenliggende plaatsen. s r I i t ar/ F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 13