SSW: Onderhoud vergt 4 miljoen Fusieschool heet Coenecoop College DE NIEUWE ZOMERGIDSEN LIGGEN VOOR U KLAAR Gemeente maakt einde aan Djfsmode l 8 s Ojs°8 NO° ‘zwarte6 uitstallingen Winkeliers worden beter gecontroleerd TOOS-tumers onder de maat Derde nederlaag ZVH-volleybal f o Gouden Kring-speld L.C. Vonk Welkom in de Goudse Schouwburg! o o 2 s ONBETWIST VAKANTIE SPECIALIST WS’ HARWA DEMONSTRATIE met de unieke SEBO AUTOMATIC X STOFZUIGER (of op verzoek bij u thuis) In Waddinxveen uitsluitend verkrijgbaar bij: u 41 Wij knallen het jaar uit met knetterende aanbiedingen 8 Rent A Car naar Paul van Gelderen WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS NIEUW: DE PEUGEOT 806 50%. WINTER UITVERKOOP ar S o «T 5 o f* e Pagina 15 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 28 DECEMBER 1994 derhoudsniveau van de corporatie. is rekening gehouden met een Tevens zijn er dor de corpora- REPROSET -z Voorzitter W.J. Haket van de veiling De Kring speldt scheidend se- FOT< VIDE» AUDI» Kortingen tot manieren ontlast worden. Dat betekent dat steeds meer mensen zullen overgaan tot het huren van een auto om zowel kosten te besparen als ook het milieu. lijk zal ontmoedigen. Tevens zal dan worden beke ken of de controle-activiteit in voor De belangrijkste onderhouds- uitgaven van de SSW hebben betrekking op schilderwer ken (ƒ672.000,-) en vervan- TAPIJT-ONDERHOUD EEN PROBLEEM? NEE!!! WANT WIJ DENKEN MET U MEE!!! 1995). Op grond van de Algemene Plaatselijke (APV) is men voor bedoelde uitstallingen 1 plichtig. Deze regeling was in Vloerbedekking Gordijnen Slaapcomfort Zonwering Rijnlandstraat 4, Waddinxveen. Telefoon 01828-16119 Dagelijks bij ons in de winkel L.C. Vonk was ruim drie de cennia verbonden met de veiling. Hij werd in 1961 ge kozen als lid van de Raad van Toezicht van de toenma lige veiling Rotterdam. Drie jaar later volgde zijn verkie zing tot bestuurslid. Na in 1978 te hebben fun- geerd als waarnemend se cretaris werd hij in 1979 be noemd tot secretaris. Deze functie vervulde hij tot zijn aftreden op de naj aarsleden vergadering deze maand, waar hij werd benoemd tot erelid van veiling De Kring. gene, die voorwerpen zonder vergunning buiten zet, buiten de heffing blijft. Deze persoon is namelijk niet bek plichtig, omdat hij geen aan vraag heeft gedaan. tief moet worden uitbesteed. In de gemeenteraadsvergade ring van vorige week woens- T i II-111 dinxveen een heeft gevormd voor van huizen in het woonwijkje Zuidplas-Extra, beschikt over 1882 verhuureenheden. ZEVENHUIZEN - De volley ballers van Piet Zoomers Dy namo zijn er weer in geslaagd zich aan de koppositie van de eredivisie te nestelen. De ploeg van trianer-coach Henk Wever versloeg het ambitieu ze Rentokil ZVH met 3-1 (10- 15, 16-14, 15-6, 15-13) en bracht daarmee de Zevenhui zenaren de derde nederelaag toe. Dynamo speelde onbevangen en was duidelijk de betere ploeg. ZVH-coach Toon van der Burgt gaf dat ook toe: ‘De hele wedstrijd hebben we achter de feiten aangelopen'. Zijn collega Henk Wever was een half jaar en g het gehele jaar). Het uitge werkte tarievenoverzicht om- belasting- vat bedragen voor 5 m2, 5-10 m2,10-15 m2, 20 m2 en meer voor een half jaar van f 125,- via f 300,- en f 700,- tot f 1.200, - en voor een heel jaar vann f 200,- via f 500,- en f 1.200, -tot f2.000,-. Van de progessieve lijn in de tariefopbouw kan volgens het gemeentebestuur een regule rende werking uitgaan. Te zijner tijd zal worden bezien op welke wijze de APV aange past kan worden, zodanig dat hiervan toch een regulerende werking uitgaat. dat door de nieuwe aanpak al n/~v 211i_ i1i zich voor een belastingaan slag hadden gemeld. Overigens zullen met de con- tariefopbouw kan volgens het trole op de hondenbelasting, alsmede met de uitstallingen op gemeentegrond, ook extra interne kosten gemoeid zijn. Indicatief worden deze ge schat op 10.000 gulden voor de hondenbelasting en even eens 10.000 voor de uitstal lingen. onderzocht of een derde de controle op uitstalling van het hebben van uitstallingen koopwaren op de openbare weg zou kunnen gaan verzor gen, zodat voor de feitelijke De algemene ledenvergade ring van de SSW heeft kort geleden unaniem ingestemd met de begroting voor 1995. Daarmee is ook de onder- houdsbegroting goedgekeurd. De corporatie verwacht vol gend jaar in totaal aan onder houd ƒ4.032.000,- uit te zul- tie grote posten in de begro ting opgenomen voor vervan ging en reparatie van dakbe dekkingen (ƒ501.000,-) en metsel-, beton- en tegelwerk gingen aan te brengen in de gemeentelijke precario- en le- gesverordening. VO en VWO. In Boskoop zal in ieder geval de eerste en tweede klas doorlopen kun- In het planmatig onderhoud nen worden. Op termijn moet vastgesteld worden in hoe verre derde en vierde klassen mogelijk zijn. De lokatie Waddinxveen zal aan de Sniepweg gelegen zijn. Het schoolgebouw aan de Mauritslaan wordt bij de start van de nieuwe school buiten gebruikt gesteld, de mogelijkheid bestaat dat in dit complex rooms-katholiek basisonderwijs zal worden ondergebracht. De nieuwe school voor voort gezet onderwijs zal het ka rakter van een samenwer kingsschool dragen. In ieder leerjaar wordt een uur le vensbeschouwelijke vorming gegeven. Voor wat betreft de verdere inrichting van het on derwijs is gekozen voor een kleinschaligheidsstructuur met vijf klassen tot een klas- sengroep. De samenhang hierin betreft de docentenverdeling, leer lingbegeleiding en gezamen lijke activiteiten. Hierdoor zal het mogelijk zijn de leer lingen die van de verschillen de soorten onderwijs gebruik maken adequaat te begelei den. Hondenbelasting In het collegeprogramma 1994-1998 van PCW, VVD en CDA staat reeds aangegeven dat de gemeente regelmatig controle voor de hondenbelas ting uit wil voeren. B. en W. zijn van plan gedurende de twee controlejaren (1995 en 1996) ook voor de p- De SSW, die samen met de i woningbouwvereniging Wad- groot-onderhoudplan voor de maatschap Wingerdflat. Een bedrag van de bouw ƒ1.574.000,- is hiervoor gere serveerd. Dit jaar was daar al een bedrag van ƒ1,1 miljoen voor begroot, maar tot uitvoe ring is het nog niet gekomen. De corporatie heeft in de afge- De plannen bevinden zich lopen periode meer huursub- nog in de voorbereidingsfase, sidie uitgekeerd en kampt T' 1 met een stijgende huurach terstand. Het bedrijfsresul taat bedraagt 1.820.289 gul den. Bij de SSW zijn tien be- ging en reparatie van hout- wonerscommissies actief. werken (ƒ611.000,-). Vooraf gaand aan de uitvoering van schilderwerken zullen het hang- en sluitwerk en alle houtwerken gecontroleerd worden en indien nodig wor den vervangen of gerepa reerd. cretaris L.C. Vonk de gouden Kring-speld op. (Foto: Veiling De Kring). het daar roerend mee ens. ‘Ei genlijk hadden we de eerste set al moeten pakken', gaf de Groninger aan. Dat het uiteindelijk 3-1 voor de thuisploeg werd, was nog enigszins verrassend. ZVH pakte een voorsprong van 11-5, maar zag dat Dynamo Om in de aanloopfase een re- puntje voor puntje terug kwam. Toen Dynamo-speler Richard Schuil op 12-13 aan de opslag verscheen was het afgelopen voor ZVH. De sprongservice van Schuil gaf zoveel problemen voor de ZVH-stoppers, dat de Apel- doornse aanvaller de wed strijd uitmaakte. WADDINXVEEN - De woningbouwvereniging ’Samen So ciale Woningbouw’ (SSW) gaat komend jaar meer dan vier miljoen gulden uitgeven aan dagelijks en planmatig onder houd van het huurwoningenbezit in Waddinxveen en Ze venhuizen. Dit hoog uitgevallen bedrag is toe te schrijven aan tegenvallende renteontwikkelingen en aan het hoge on- W O O I BLEISWIJK - Tijdens een druk bezochte afscheidsre ceptie is L.C. Vonk onder scheiden met de gouden ’Kring-speld’. Deze onder scheiding werd hem opge speld door veilingvoorzitter W.J. Haket, die de scheidend secretaris prees voor zijn ja renlange inzet voor de co öperatieve veilingwereld in tuinbouwgebied de Kring. Daarmee kwam een einde aan een 33-jarige loopbaan als bestuurder van de vei ling in Rotterdam en later in Bleiswijk. - delijke belastingheffing zo veel mogelijk te waarborgen zijn B. en W. voornemens in elk geval gedurende de eerste twee jaar (1995 en 1996) in tensieve controle te laten uit oefenen door een gespeciali seerd bedrijf (4x per jaar; te koppelen aan controle hon denbelasting). Na afloop van twee jaar kan worden bezien of de intensi teit van de controlewerk zaamheden eventueel kan worden teruggebracht. Te vens kan dan bekéken wor den of deze controle-activiteit in eigen beheer kan worden verricht, dan wel dat deze de finitief moet worden uitbe steed. Op deze wijze presenteerde zich dezer dagen het nieuwe Coene coop College, de nieuwe fusieschool voor voortgezet onderwijs in Waddinxveen en Boskoop. WADDINXVEEN - Het Coenecoop College. Dat is de splin ternieuwe naam die is gekozen voor de fusieschool voor het voortgezet onderwijs in Waddinxveen en Boskoop, die vol gend schooljaar van start gaat. Met ingang van 1 augustus 1995 zullen de sinds j aren be kende namen van de rooms katholieke Don Bosco-Mavo (Boskoop), de christelijke scholengemeenschap voor MAVO-VBO De Wadde (Sniepweg), de Prof. Kohn- stammschool voor openbaar MAVO (Mauritslaan) en de samenwerkingsschool voor Wat wordt het straks Peru, Peking of Petten We hebben de meeste brochures al binnen. Kom snel langs, we hebben nog een kleine attentie voor u in petto. Op 20 en 28 januari a.s organiseren wij een gezellige informatieve avond. Entree slechts fi. 10,-. Uw entreebewijs is tevens lot. Maak kans op fantastische prijzen, zoals reischeques t.w.v. fl. 1000,- 1 WADDINXVEEN - TOOS- turners meegedaan aan het Rabo-tumtoumooi in Ouder kerk aaan den IJssel. Deze wedstrijd gold als voorberei ding op het Nederlands kam pioenschap voor teams in Rotterdam. De Waddinxve- ners, die deelnamen met een team in niveau 6C en een team in niveau 4B, presteer den onder hun normale ni veau. TOOS, voorzien van nieuwe trainingspakken, ,was verte genwoordigd met 14 turners. In niveau 6C draaide Richard Nobel drie goede oefeningen, maar omdat hij op voltige en brug in de fout ging, werd hij zesde met een totaal van 41.95. Sander Reus behaalde 35.70 en eindigde op de acht ste plaats, terwijl Tim Ver klei) negende werd met een score van 34.85. Vincent Dijkstra turnde in ni veau 6B, maar met name op brug, mat en ringen kwam Vincent tekort om als win naar uit de bus te kunnen ko men. Hij eindigde nu met 42.55 als vierde. In niveau 5C had TOOS maar liefst 5 deelnemers. Toch was de eerste plaats niet voor een TOOS-tumer weggelegd. Mi chel Brand eindigde op de tweede plaats met een score van 30.70. Hij had een echte ’baaldag’. John de Boer eindigde met 29.60 op de derde plaats, Ger- ben Zirkzee werd vierde met 28.05, Pieter Westgeest vijfde met 25.25 en Stefan Grom men eindigde met 17.80 op de zesde plaats. In niveau 4B was TOOS met vijf turners ook goed verte genwoordigd. De tegenstan ders waren echter sterke tur ners, dus ook hier kon geen eerste plaats worden wegge sleept. Juijen van Pruissen behaal de 44.00 en werd daarmee derde, terwijl Raymond Pla teel 42.80 haalde en net ach ter Juijen als vierde eindig de. Anton Stoter werd zesde met een totaal van 40.50. Niek Buijs en Maarten Witte- man met één-tiende punt in zijn voordeel besliste (39.80 vs. 39.70). kit FEPWeMTlMM BOSKOOP - Kees van Teylin- gen van het Boskoopse huur- autobedrijf Rent A Car Ser vice (RACS) heeft besloten de zaak per 1 januari over te dragenn aan Paul van Gelde ren, die reeds jarenlange er varing heeft in het autovak. Het verhuren van auto’s is de vendien wordt de controle op beide zaken fors verscherpt trend van de jaren negentig, door dé inschakeling van een extern bedrijf. Daarvoor wordt Het milieu moet op allerlei jaarlijks in totaal 22.000 gulden op tafel gelegd. Deze uitga- manieren ontlast worden, ve wordt overigens door de meeropbrengsten ruimschoots gedekt. Met de nieuwe controleaan- pak van het college van Bur gemeester en Wethouders len geven. Van dit geldbedrag is ƒ1.519.000,- begroot voor da- onderhoud ƒ2.513.000,- voor onderhoud. Het planmatig 'ft. f, .,cS Diegene die zonder vergun ning voorwerpen op de open bare weg zet is ingevolge de heeft de gemeenteraad vorige APV in overtreding. Maar week woensdagavond van omdat de politie niet aan der- harte ingestemd door wijzi- gelijke controle-werkzaamhe- in de praktijk toch geen af doende oplossing te bieden. Alleen die ondernemer wordt rekening wordt gebracht, belast, die een vergunning Iedere categorie is onderver- vraagt voordat hij voorwer- deeld (2 mogelijkheden) naar pen op straat zet, terwijl de- de duur van de uitstalling (tot eigen beheer kan worden ver- I gedurende richt, dan wel dat deze defini- Kerstmis officieel bekend ge maakt. De naam Coenecoop, die is ontleend aan een riviertje dat dagavond maakte wethouder in vroeger tijd in Waddinx- Jan Hielema (CDA) duidelijk veen-Zuid heeft gestroomd, is dat door de nieuwe aanpak al ook al verbonden aan de na- 30 illegale hondenbezitters bijgelegen bedrijvenparken Coenecoop 1 en 2 en aan bij voorbeeld één van de Baas Bedrijven, ingenieursbureau Coenecoop. Zoals bekend heeft het in au gustus gevormde bestuur van het openbaar lichaam voor voortgezet onderwijs in sa menwerkingsverband in Waddinxveen en Boskoop be sloten de onder haar bevoegd gezag ressorterende vier scholen voor voortgezet on derwijs met ingang van het nieuwe schooljaar tot één school te fuseren. Eerder maakte het provinci aal bestuur van Zuid-Holland in het Provinciaal Advies Scholengemeenschapsvor ming 1994-1995 bekend dat de rooms-katholieke Bos koopse Don Bosco-MAVO als nieuwe nevenvestiging kan blijven bestaan als ze mini maal 240 leerlingen telt. Dat zijn er nu 109, maar er wordt weer groei verwacht. Het college van Gedeputeer de Staten meent dat de scho lenfusie past in een even wichtige onderwijsspreiding in Waddinxveen en omge ving. De Don Bosco-depen- dance moet blijven bestaan omdat in het Gouwedorp de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO zal worden opgeheven. Gedurende een aantal jaren is er tussen de besturen van de verschillende scholen (aanvankelijk ook uit Hazers- woude) gesproken over een mogelijke fusie. Daarbij zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Er was uiteindelijk sprake van vier verschillende besturen in twee verschillen de gemeenten en drie ver schillende schoolsoorten. Na uitvoerige voorbereidende besprekingen werd aan het begin van dit schooljaar één bestuur ingesteld door het creëren van het ’openbaar li chaam voor voortgezet onder wijs in samenwerkingsver band in Waddinxveen en Bos koop’. Hierin participeren de nieuw opgerichte Vereniging voortgezet onderwijs in menwerkingsverband en de gemeentebesturen van Bos koop en Waddinxveen. Hier door ontstond één bestuur voor de vier aparte scholen. In de volgende fase is uitge zócht onder welke omstandig heden de scholen tot een bre de scholengemeenschap zou den kunnen fuseren. De door het bestuur benoem de projectleider, de stuur groep en de diverse werkgroe pen, samengesteld uit alle bij de school betrokken geledin gen, hebben vervolgens een fusierapport samengesteld. Deze maand heeft het nieuwe schoolbestuur op basis van dit fusierapport besloten om, met het in aanmerking ne men van de gebruikelijke in spraakronden, de scholen per 1 augustus 1995 tot één school te laten samensmel- tensief (op willekeurige mo menten) te laten controleren. Na afloop van die twee jaar zullen zij ook voor de honden belasting bekijken of de in tensiteit van de controle werkzaamheden eventueel kan worden teruggebracht. Wel acht het college het mini maal nodig dat jaarlijks wordt gecontroleerd, zodat van een permanente controle HAVO-’Atheneum (Sniepweg) kan worden gesproken het- verdwijnen om plaats te ma- ^(A-SAMe^ WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad heeft het groene licht gegeven voor nieuwe tarieven voor uitstal lingen op de openbare weg en het hebben van honden. Be handeling in de raadscom missies hebben B. en W. het aantal categorieën (in het -x.1 1. .j het college er drie opgeno men) uitgebreid tot vijf. Te vens is besloten voor terras dag exacte meting in feite dar sen een maximum tarief vast- gesteld (700 gulden voor een Het vergunningstelsel blijkt halfjaar en 1.200 gulden voor een heel jaar), dat overeen komt met hetgeen nu reeds in geen ontduiking zoveel moge- ken voor het korte en krachti- i 1 ge Coenecoop College, zo heb ben projectleider dr. A.W Hendriks en bestuursvoorzit ter L. de Jong vlak voor 9, ten. De nieuwe school zal op twee gelijks lokaties de eerste jaren van het voortgezet onderwijs ver- zorgen voor VBO, MAVO, HA- onderhoud is gebaseerd op de meerjarenbegroting voor de komende vijfjaar. en planmatig (ƒ529.000,-). den toekomt, wordt tegen be trokkene niet verbaliserend opgetreden. ïn de gemeentelijke legesve- Vanwege deze problematiek rordening is sinds 1992 opge- heeft het gemeentebestuur nomen dat voor het aanvra gen van een vergunning voor op of aan de weg (winkeliers, terrassen) een tarief ver schuldigd is (215 gulden in uitstallingen een heffing op basis van de precarioverorde- ning zou kunnen worden op- Verordening gelegd, zodat het hebben van een vergunning kan worden vergunning- afgeschaft. Om de controle- U n intensiteit tot een minimum eerste het leven geroepen omdat be- te beperken is verder een lastingheffing middels de sterk vereenvoudige tariefop- hondenbelasting redelijk in- Waddinxveense precariove- bouw opgesteld. rordening controle-technisch Naar aanleiding van de be te arbeidsintensief bleek. 1 1 1 Een en ander werd veroor zaakt doordat zowel dag, week, maand als jaartarieven oorspronkelijke voorstel had werden gehanteerd. Boven dien was het tarief per vier kante meter verschuldigd, zo gelijks noodzakelijk was. 4- <1 (Zolang de voorraad strekt) WADDINXVEEN Passage 222, tel. 01828 - 17522 GOUDA Nieuwe Markt Passage 42, tel. 01820 - 81222 GOUDA K. Tiendeweg/hoek Markt, tel. 01820 - 21922 ZOETERMEER Dorpsstraat 136, tel. 079 -167555 sa- ANVR Zie onze advertentie elders in deze krant. kléin PEUGEOT DEALER boonstoppel b.v. Oranjelaan 21 Waddinxveen Tel. 01828- 30800 L\ Showroom Juliana v. Sfolberglaan I t t o Handeisdrukwerk o Zwart/wit kopteen o RekJamedrukwerk o Kleurkopieën o Gelegenheidsdrukwerk o Full-color kopteen o Inbinden o Plastificeren o Papierwaren Dorpstraat 68 - Te/. 01828-18640 s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 15