GEMEENTE WADDINXVEEN Europese identiteitskaart Speciale dansschool Document vervangt toeristenkaarten avonden op Gemeente komt met nieuwe TELEFOONNUMMERS OPENINGSTIJDEN Ui 24700 24500 SK 24760 12570 Van den Berg: Thuis dineren Pagina 3 WADDINXVEEN - WOENSDAG 28 DECEMBER 1994 WEEKBLAD VOOR 01820-16066 PLANTSOENEN BOUWVERGUNNINGEN WET MILIEUBEHEER 06-11 SPREEKUREN CENTRAAL MELDPUNT ZORG VACCINATIES VOOR JEUGDIGEN AFSTEKEN VUURWERK COMITÉ NATIONALE FEESTDAGEN AANVULLEND OPENBAAR VERVOER UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST SLUITING LOKET OPENBARE WERKEN INZAMELING KERSTBOMEN GEMEENTEGIDS 1995 M-g- Politie WIJZIGINGEN HUISVUILOPHAALDIENST Actie voor meer sfeer Souburgh’s verpleegafdeling WADDINXVEEN - Onder het Waddinxveense be drijfsleven wordt op initia tief van administratiekan toor Derksen BV tot eind volgende maand een finan ciële actie gevoerd voor een verdere inrichting van de nieuwe verpleegafdeling voor ouderen in Huize Sou burgh aan de Prins Benj- hardlaan in Waddinxveen. Bezoekers en familieleden vinden namelijk dat er op het gebied van sfeer en ge zelligheid veel nog ont breekt en verbeterd zou kunnen worden aan deze in samenwerking van het Goudse verpleeghuis De Riethoek opgezette afde ling. Voor giften en schen kingen is bij de ING Bank (Kerkweg-Oost) een bank rekening geopend onder nummer 650452941 ten name van Verpleegafde- ling Huize Souburgh1. De gedachte achter de sponta ne actie is dat het Wad dinxveense bedrijfsleven met haar medewerkers er met elkaar voor gaan zor gen, dat de ouderen die in de Oranjewijk worden ver pleegd nog iets van vreug de en gezelligheid in het nieuwe jaar zullen onder vinden. RTW-RADIO 7 0104362244 niet nader bekend. De Akker 105 1 AARD VAN HET BOUWPLAN: i De bijeenkomst begint om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. AARD VAN HET BOUWPLAN: het oprichten van een opslagloods U moet dan - minimaal één uur van te voren - bellen naar telefoonnummer 31666. 1. Parkeerplaats/gasveld hoek Wingerd-Weidezoom; met met met met met met met met met Coenecoop 68 Thorbeckehoeve 54 Piasweg 8b Coenecoop 582 Piasweg 14b Bredeweg 22 het oprichten van een stalen brug het oprichten van een vloeistofdichte betonvloer het oprichten van een berging het oprichten van een landbouwschuur het oprichten van een atelier met kantoorruimte Vrijdag 30 december 00.00-07.00 uur:Non-stop muziek Op jonge leeftijd worden kinderen ingeënt tegen verschillende ziekten, te weten: D(K)TP: Difterie, (Kinkhoest), Tetanus en Pqlio; BMR: Bof, Mazelen en Rode hond. Op donderdag 29 december wordt er in geen van de wijken grofvuil opgehaald, zie hiervoor. Schriftelijke bedenkingen tegen de aanvragen en de ontwerp-beschikkingen kunnen door een ieder tot 26 januari 1995 bij hun college worden ingediend. Burgemeester en Wethouders nodigen de inwoners van Waddinxveen, ver tegenwoordigers uit het verenigingsleven en het bedrijfsleven van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt dan samen met de leden van het gemeentebestuur terugblikken, vooruitzien en elkaar over en weer het beste toewensen voor het nieuwe jaar. De politie zal verbaliserend optreden tegen overtredingen. Overtreding van de bepalingen van deze gemeentelijke verordening kan worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste 300 gulden. Vuurwerk mag alleen op 29,30 en 31 december worden verkocht aan personen van 16 jaar en ouder. Het afsteken van vuurwerk buiten de afsteekperiode is verboden. Het in het bezit hebben of afsteken van vuurwerk buiten genoemde perioden is, op grond van de bepalingen van het Vuurwerkbesluit een misdrijf. Wie nu wordt gepakt met vuurwerk krijgt naast een veroordeling een aantekening in het strafregister (strafblad). Dit betekent dat burgers met vragen die betrekking hebben op de dienst Openbare Werken zich dienen te melden bij de receptie op de begape grond. Om milieutechnische redenen worden de kerstbomen niet meer verbrand, maar versnipperd. De grote rookontwikkeling, die met het verbranden gepaard gaat, is een vorm van luchtverontreiniging, die niet in overeenstemming is met het gemeentelijk milieubeleid. 1 eerste prijs van 50,- 4 tweede prijzen van 25,- 35 derde prijzen van 10,- De gemeentegids zal niet worden bezorgd bij mensen, die door middel van een sticker aangeven, geen prijs te stellen op de ontvangst van ongeadresseerd drukwerk. Deze mensen kunnen gratis een exemplaar afhalen in het gemeentehuis. 2. Parkeerplaats aan de W. de Zwijgerlaan (bij A.H.); 3. Parkeerplaats Zuidplashof (voorkant); 4. Grasveld aan de Overtoom. Donderdag 29 december wordt alleen het huisvuil van woensdag 28 december opgehaald, alsmede de plastic zakken van de hoogbouw en bovenwoningen; Vrijdag 30 december wordt normaal het huisvuil opgehaald. Volgens de gemeentelijke Afvalstoffenverordening mag het huisvuil uitsluitend op de ophaaldag aan de Reinigingsdienst worden aangeboden. U wordt derhalve dringend verzocht het huisvuil op de daarvoor aangewezen dag op de straat aan te bieden, omdat er anders veel zwerfvuil zal ontstaan in de gemeente. Nadere informatie kan worden verkregen bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, onder het telefoonnummer 24500. Ontwerp-beschikkingen Burgemeester en Wethouders delen mede dat vanaf 29 december 1994 de ontwerp beschikkingen ter inzage liggen inzake de aanvragen van: - De directie van Boer en Bakker B.V. om vergunning ingevolge de Wet milieu beheer inzake het oprichten en in werking hebben van een elektrotechnisch win kelbedrijf annex reparatie en verkoop van elektrisch handgereedschap en elektromotoren op het perceel Coenecoop O, nr. 528; - De directie van Multinorm B.V. om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer inzake het oprichten en in werking hebben van een metaalbedrijf op het perceel gelegen op het bedrijventerrein Coenecoop H to. nr. 395. kad. gegevens nog De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 29 december 1994 tot 26 januari 1995 ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedurende drie uren (doorkiesnummer 24757, de heer W.P. Kaandorp). Ook na afloop van vorengenoemde periode kan nog inzage worden verkregen en wel tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikkingen op de aanvragen. Desgevraagd bestaat gedurende voomoemde termijn voor een ieder gelegenheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van een beschikking en het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen (doorkiesnummer 24757, de heer W.P. Kaan dorp). tussen Mercuriusweg 16 en Maarten Schoutenstr. 13 Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men rede lijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien gewenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, worden ingediend. Middelburgseweg naast nr. 7 Burgemeester Troost- straat29en31 het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van twee woningen en een garage het oprichten van een kweekkas het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een bedrijfspand met een entreepartij het oprichten van een tuinhuisje het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfs ruimte Heeft u nog vragen, dan kunt u elke werkdag bellen tussen 14.00 -16.00 uur naar de G.G.D. Midden-Holland, Marianne van Eijle, telefoonnummer 01820-80308. Door deze vaccinatie wordt voorkomen dat de kinderen ziek worden. De DTP en BRM prik op negenjarige leeftijd is de laatste vaccinatie in het rijksvac- cinatieschema. De vaccinaties zijn gratis tot en met de leeftijd van 12 jaar. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap- of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de kapverordening. Voor informatie over de verleende kapvergunningen kunt u terecht bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, sectie Plantsoenen. Dinsdag 10 januari 1995 is de eerste middag waarop gevaccineerd wordt in de gemeente Waddinxveen. De andere data zijn verspreid over het jaar: - dinsdag 10 januari; - maandag 13 maart; - maandag 15 mei; - dinsdag 12 september; - dinsdag 12 december. In de volgorde van postcode binnen de gemeente worden de kinderen opgeroepen. Om te voorkomen dat de kinderen lang moeten wachten, ontvangt ieder kind per soonlijk een uitnodiging met datum en tijdstip. 01045767 Ó182®5IT 01828-17613 01820-28011 12222 018^-14255 13000 130 Burgemeester en wethouders uitsluitend na afspraak via de secretaresses. De sociaal raadsvrouw is van dinsdag 27 december 1994 tot maandag 2 januari 1995 niet aanwezig. Het Centraal Meldpunt Zorg, Prins Bemhardlaan 9, is gesloten van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december 1994. Bij dringende aangelegenheden kunt u wel bellen met telefoonnummer 10401. U wordt dan doorgeschakeld met de 24-uurs Zorglijn te Gouda. Vanaf 2 januari 1995 zijn wij weer op iedere werkdag aanwezig van 09.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag 10 januari 1995 start de G.G.D. Midden-Holland, afdeling Jeugdge zondheidszorg met het vaccineren van negenjarigen in Waddinxveen. De vaccinatie is bedoeld voor kinderen die in 1986 geboren zijn en kinderen die nog niet volledig zijn ingeënt. Op grond van artikel 12 van het ’’Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen” is het verboden vuurwerk tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur (afsteekperiode). Dit is een algemeen verbod dat overal geldt In Waddinxveen geldt daarnaast een ’’Verordening gevaarlijke stoffen” met een aantal bepalingen om overlast door het gebruik van vuurwerk te beperken of te voorkomen. Deze bepalingen blijven tijdens de afsteekperiode van kracht. Artikel 4 van deze verordening luidt ”Het is verboden vuurwerk op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats te ontsteken, indien zulks gevaar, schade, hinder of overlast kan veroorzaken.” Dit verbod geldt in ieder geval: a. op trappen en galerijen; b. in portieken, gangen, passages en wachtruimten van het openbaar vervoer, c. in middelen van het openbaar vervoer, d. in een volksverzameling; e. op, uit het oogpunt van openbare orde, door de burgemeester aan te wijzen plaatsen; In verband met het bepaalde onder e. heeft de burgemeester voor de wettelijk vastgestelde afsteekperiode: -de nabije omgeving van het Anne Frankcentrum en van het Zorgcentrum Souburgh (voor de gehele periode, dus tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur); - de nabije omgeving van het dierenparkje in het Warnaarplantsoen (eveneens tussen 31 december 10.00 en 1 januari 02.00 uur) en - de winkelcentra (op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur) aangewezen als plaatsen waar het afsteken van vuurwerk absoluut verboden is. De ouderen en gehandicapten die bij deze officiële handeling aanwezig willen zijn en/of naar de Nieuwjaarsreceptie willen komen kunnen gratis gebruikmaken van het A.O.V. In de gemeente Waddinxveen wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van een comité Nationale Feestdagen ten behoeve van de organisatie van de herdenkingsplechtigheden en festiviteiten in het kader van 50 jaar bevrijding op 4 en 5 mei 1995. In dit comité zullen diverse personen vanuit de bevolking van Waddinxveen zitting nemen. Voor informatie, suggesties en dergelijke kunt u contact opnemen met de secretaresses van het college van Burgemeester en Wethouders, bereikbaar tijdens kantooruren onder telefoonnummers 24601 en 24602. Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie zal het Aanvullend Openbaar Vervoer officieel in gebruik worden genomen. Op maandag 2 januari 1995 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis Waddinxveen de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie plaats. Naar aanleiding van een op handen zijnde reorganisatie bij de gemeente zal per 1 januari 1995 het loket op de tweede verdieping van het gemeentehuis worden gesloten. Op woensdagmiddag 4 januari 1995 van 13.00 tot 16.30 uur worden op de volgende lokaties in de gemeente Waddinxveen kerstbomen ingezameld: De gemeentegids 1995 wordt in de eerste twee weken van januari huis-aan-huis verspreid. De gids, met veel informatie op allerlei gebied, is geheel geactualiseerd. GEMEENTELIJKE DIENSTEN Dienst Openbare Werken en Bedrijven Gemeentewerf Centraal Meldpunt Zorg Meldpunt vandalisme aan openbare vtwrzienragen Gouwebad "De Sn iep' (informatie) OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08,30-1230 uur, In de middaguren kuntu alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakti Sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00 tot 20.30 uur. ALARMERING Algemeen Alannmnnmer Brandweer Ongevallen MEDISCHE HULP Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood STORINGSDIENSTEN Gas en elektriciteit Waterleiding Ipnfttóè Antenne inriehring(i®^| Milieu telefoon worimheukkchten) In de WEEK VAN 26 t/m 30 DECEMBER 1994 wordt het huisvuil (GROENE CONTAINER) als volgt opgehaald: Verleende kapvergunningen - Akkerwinde 42 - Akkerwinde 16 -J. Campertlaan 12 Verleende bouwvergunningen/ÏDgestemde meldingen BOUWPERCEEL: Grote partijen (meer dan 50 stuks) kunnen door de dienst Openbare Werken en Bedrijven worden opgehaald. U kunt hiertoe telefonisch contact opnemen met de dienst op telefoonnummer 24500. Voor elke ingeleverde boom ontvangt u een lootje en een sinaasappel. Aan deze verloting zijn 40 prijzen verbonden in de vorm van waardebonnen, te weten: De uitslag van de verloting wordt bekendgemaakt in het Weekblad voor Waddinxveen van woensdag 18 januari 1995. Henegouwerweg 26c Henegouwerweg 1b Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de defini tieve besluitvorming. Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, waar tevens inlichtin gen kunnen worden gevraagd. Binnengekomen bouwaanvragen ingediende meldingen Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de volgende bouwaanvragen te hebben ont vangen: BOUWPERCEEL: In verband met kerstmis zullen de volgende wijzigingen plaatsvinden in het rooster van de huisvuilophaaldienst. reid een hogere afgifteprijs mogelijk te maken. Wel zal de minister één jaar na invoe ring van de nieuwe reisdocu menten opnieuw de redelijk heid van het thans voorlopige maximale tarief bezien. Uiterlijk ingaande 1996 zal, op basis van mogelijke bijstel ling van het maximale tarief van het nieuwe reisdocumen ten, in vergelijking met een eventuele verminderde afgif te van paspoorten, bezien worden in hoeverre andere le- gestarieven verhoogd dienen te worden om de alsdan ont stane inkomstenderving voor de gemeente op te vangen. Overigens blijven de rijksle- ges voor paspoorten per 1 ja nuari 1995 ongewijzigd. In te genstelling tot de Europese identiteitskaart komt er géén maximumprijs voor paspoor ten. De door de Waddinxveen- se gemeenteraad aangepaste legesverordening komt neer op de invoering van een nieuw tarief voor de Europese identiteitskaart (f35,-) en het tegelijkertijd laten vervallen van de tarieven voor toeris tenkaarten. krijgbaar. Voor de nieuwe Eu ropese identiteitskaart is een maximum afgifteprijs vastge steld van f35,-. Hiervan dient f 15,- te worden afgedragen aan het rijk, zo dat maximaal f 20,- ten gun ste van de gemeente komt. Ter vergelijking: de huidige gemeentelijke leges die in Waddinxveen wordt ontvan gen voor een afgegeven pas poort bedraagt f 41 Voor de gemeente maakt het - kostentechnisch gezien - niet uit of een paspoort of een identiteitskaart wordt afge geven. Dit betekent, dat het gemeentelijk aandeel in de le ges voor de identiteitskaart niet voldoende zal zijn om de gemeentelijke kosten te dek ken. Ondanks aan dringen van onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was de minister van Binnenlandse Zaken niet be- WADDINXVEEN - Niemand hoeft meer uren meer in de keuken door te brengen, ter wijl de familie gezellig in de huiskamer zit. Party-Service Van den Berg in Waddinx veen (Passage en Luifelbaan) en Gouda (Lange Groenen- daal) neemt onder het motto ’gezelig thuis dineren’ deze taak over. ‘Het enige wat dan nog hoeft te gebeuren is de maaltijd au- bain-marie verwarmen en daarna op borden presente ren', legt Francesca van den Berg uit. Op die manier kan de hele familie echt genieten van gezellige dagen. Er zijn bij Party-Service Van den Berg twee viergangenme nu’s waaruit gekozen kan chachacha gedanst. Op de laatste dans werd luid mee gezongen. De avond werd dansend na middernacht af gesloten. worden. Het eerste bestaat uit een gateau van gerookt palingmousse met een frisse limoensaus vooraf. Dit wordt gevolgd door een romige bos paddestoelensoep. Bij het hoofgerecht kan men een keuze maken uit een her- tebiefstuk met wildsaus of een varkenshaas met cham pignonsaus. Het diner wordt afgesloten met een speciaal dessert met marasquinsaus. Het tweede menu bestaat uit een gateau van gerookte een- deborst met ganzelevermous- se. De soep is een wildbouil lon. Ook bij dit menu kan er gekozen worden tussen een hertebiefstuk of varkens haas. Beide menu’s worden begeleid met aardappeltaart, haricot verts met bacon, wit lof in ham en rode stoofpeert- jes. Bij dit menu komt als des sert een bosvruchtendessert. Het diner is eenvoudig te be reiden. De gerechten worden geportioneerd klaargemaakt. Het is eenvoudig in de koel kast te bewaren. Voordat men de maaltijd begint kunnen de warme gerechten au-bain- marie (in een pan met heet water) worden opwarmd. Alle gerechten kunnen daarna op het eigen servies opgediend worden. Er is bij Pary-Service Van den Berg ook een grote sortering van allerlei hapjes. De Goedheiligman kwam speciaal naar ’zijn’ avond om een aantal mensen in het zon netje te zetten. De vaste vrij willigers werden begroet en bedankt. Ook de ’ere-gaste- van-het-jaar’, de vaste lera res voor wedstrijdparèn en aankomende dansleraren mevrouw Bronmeijer, werd nog eens extra bedankt voor het overbrengen van meer dan veertig jaar ervaring. Het hoogtepunt van de avond was het overhandigen van de door de bezoekers meege brachte cadeautjes. Onder het zingen werden de cadeau- tjes uitgepakt. Er werden nog tevens de opvolger van de ge- een quickstep-chancé en een meentelijke identiteitskaart. Als alles volgens plan ver loopt is de Europese identi teitskaart vanaf maandag 2 januari ook in het Waddinx veense gemeentehuis ver- WADDINXVEEN - Met ingang van het nieuwe jaar ver koopt het Waddinxveense gemeentehuis de nieuwe Europe se identiteitskaart voor 35 gulden. Daarmee zijn de huidige toeristenkaarten afgeschaft, terwijl er ook een einde geko men is aan de gemeentelijke identiteitskaart, die overigens in het Gouwedorp niet werd uitgegeven. Voor de invoering van de Eu ropese identiteitskaart heeft de gemeenteraad op voorstel van het college van Burge meester en Wethouders de plaatselijke legesverordening aangepast. Op Nieuwjaarsdag zal name lijk ëen landelijke wijziging van de Paspoortenwet en van het besluit paspoortgelden in werking treden, die gevolgen heeft voor de legesheffing ter zake van reisdocumenten. Er wordt dan een nieuw reis- en identiteitsdocument geïn troduceerd, de Europese identiteitskaart. Dit docu ment vervangt de huidige toeristenkaarten B en Bj en is I Via de FM-band 87,9 (kabel) en 105,8 I (ether). Staringlaan 2. postbus 330, V 2740 AH Waddinxveen. Vj Tel. 01828-10379. 07.00-09.00 uur:RTW-94-95 Ferry van Loon 09.00-12.00 uur:RTW-94-95 Ron Menke en Gert Frank 12.00-14.00 uur:RTW-94-95 Klaas van ’t Hof 14.00-16.00 uur:RTW-94-95 Wijbrand van der Sande 16.00-18.00 uur:RTW-94-95 Ron Soul 18.00-19.00 uur:Non-stop muziek 19.00-21.00 uur:Brandwacht, met Wijbrand van der Sande 21.00-23.00 uur:Nieuwscafé, met actuele informatie uit de regio 23.00-24.00 uur:Non-stop muziek Zaterdag 31 december 00.00-08.00 uur:Non-stop muziek 08.00-10.00 uunOchtendniveau, met Hildo Göbel 10.00-12.00 uur:Gouden Hits non- stop met Gerben van Kruistum en Ed Schuurman 12.00-14.00 uur:Het Middelpunt, met Colinda Cordes 14.00-16.00 uur:Het Middelpunt, met Ron Menke 16.00-18.00 uur:RTW-Sportcafe, met André, Matti en Jasper 18.00-19.00 uur:News Wave, met Ed Muller 19.00-22.00 uur:Hitfront Danceable, met Gert Voogd met Michel 22.00-00.00 uur:De avonduren, met Martin Schlink WADDINXVEEN - Dans school Guus en René van der Lubbe (Sniepweg) hebben een Sint Nicolaasbal en twee Kerstavond gehouden. Velen kwamen op deze georgani- Iseerde avonden af. Vanaf de aanvang van de avond zat de sfeer er al gauw in. Donderdag 29 december 02.00-07.00 uur:Non-stop muziek 07.00-09.00 uur:RTW-94-95 met Ferry van Loon 09.0Ó-12.00 uur:RTW-94-95 Ron Menke 12.00-14.00 uur:RTW-94-95 Klaas van ’t Hof 14.00-16.00 uur:RTW-94-95 Wijbrand van der Sande 16.00-18.00 uur:RTW-94-95 Ron Soul 18.00-20.00 uur:RTW-94-95 met Ed en Gerben 20.00-22.00 uur:RTW-94-95 met Hildo Göbel 22.00-24.00 uur:Non-stop muziek een berk in de achtertuin; een larix in de achtertuin; een sierkers in de achtertuin en een sierkers in de voor tuin; een berk in de achtertuin en een meidoorn in de voor tuin; - Gemeente Waddinxveen veertien essen in groenvakken Peuleyen; - Kerkweg Oost 159 een es en een wilg in de achtertuin.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1994 | | pagina 3