Dick Bruna-klas zaterdag op tv 010-4732266 Voor Passage-West weer nieuw plan in de maak 1.25 0.89 WS HARWA Pril geluk dierenparkje Bevrijdingsfeest in aantocht 10-50% KORTING William Properties BV vervangt Anva BV NIEUW 95 Woede over transactie NKF-complex Wij ruimen groots op! I KAPPEDS Kolleye OPRUIMING van der linde 1 till Onafhankelijk Nieuwsblad HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Valkhoven o 24 foto’s 10x15 JANUARI AANBIEDING MEGACOLOR INBRAAK BEVEILIGING Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden I I ONTWIKKELEN AFDRUKKEN NU NOG VEEL GOEDKOPER! 12 foto's 10x15 95 ter gelegenheid van de bevrijding van Waddinxveen wordt geslagen. (Foto: Sjaak Noteboom). REPROSET prijs zo aan het dalen bleek. EE- AUDI' FOTl VIDE' 4 Wicanders Parket v.a. v.a. v.a. Moeder en kroost (twee Nubische geitjes) in de stal van het dieren parkje in het Warnaarplantsoen. (Forto: R. Boogaard). Olympia buro-telmachine van 275.00 Om aan de Confetti Club mee te kunnen doen moes ten de meisjes en jongens zich eerst wekenlang ver diepen in allerlei wetens waardigheden over Ameri ka. Wicandersl^MHVOBI^MBNlV de betaalbare luxe van parket zonder zorsên? GWIOCSTK» FLOOR LAMINAATPARKET APK keuring 75,- M.NEELEMAN installatiebedrijf bx VOORDEEL- PRINT 0.59 DUBBELPRINT SNELSERVICE 4 DE BEKRONING VAN UW WONING. Groep 8 van de Dick Bru naschool moet het opne men tegen twee andere groepen 8 van basisscholen elders uit Nederland. De presentatie van dit ont zettend spannende vraag- en antwoord is in handen van Bas Westerweel. Wie wil weten hoe het afloopt moet zaterdagmiddag naar de televisie kijken. WADDINXVEEN - Na het passeren van de koopacte bij het notariskantoor mr. P.L. van der Meniën en mr. J.A.M. Koek zijn dinsdag 24 januari Van Uden Interna tionaal Transport BV (Wad dinxveen), bouwbedrijf De Vries en Verburg (Stolwijk) en oud-ondememer Map Doeland (Stolwijk) voor 8,5 miljoen gulden officieel eige naar van het NKF-complex aan de Noordkade in Wad dinxveen. op de nieuwjaarsbijeenkomst van ganser harte te hopen dat 1995 een feestelijk jaar zal worden, ‘waarin gezamenlijk in dankbaarheid en waardig herdacht en gevierd zal kun nen worden dat ons land een halve eeuw geleden werd be vrijd van onderdrukking en geweld1.‘Daarbij mogen wij zeker onze landgenoten, die later in Azië werden bevrijd, niet vergeten1, voegde Wad- dinxveens eerste burger daar aan toe. Hij is voorzitter van het Comité Nationale Feest dagen, waarin een aantal en thousiaste burgers zich heeft verenigd, met de bedoeling in goed overlég met het gemeen tebestuur een passend feest programma voor Waddinx- kertjes van het Wamaar- plantsoen. Het zwart-witte meisje draagt de naam Lena en haar bruine gevlekte broertje is Bruna gedoopt. Moeder geit en kroost maken het prima. Overigens worden er volgens beheerder R. Boog aard binnenkort meer ge boorten verwacht in het War naarplantsoen. In deze eerste uitzending van dit jaar komt groep 8 van de Dick Brunaschool aan de Essengaarde in ac tie. In het programma-on- derdeel Klimrek Kwizz zet ten de Waddinxveense scholieren hun beste been tje voor. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. i/eeaooM makelaardij b.v.. 7J, Julianastraat 6. 5SÜ Waddinxveen. tel. 01828- 12309 Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741 HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag tAn vrijdag van 8.30-17.00 uur. WADDINXVEEN - Projectontwikkelaar William Properties BV te Rotterdam neemt de plaats in van projectontwikkelaar Anva Vastgoed BV te Vleuten bij de ontwikkeling van een winkelhart aan de Passage-West. Met de weer terug van weggeweest zijnde MAB Projectontwikkeling BV te Den Haag en het Bedrijfs fonds voor de Metaalindustrie (belgger) probeert William Proporties BV donder dag een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Indien een dergelijke samen werkingsovereenkomst tot stand komt dan willen de drie partijen de tijd nemen om met een schone lei te werken aan de planontwikkeling voor de Passage-West. Bestaande plannen en ideeën zullen ter zijde worden geschoven om met een nieuwe opzet te ko- men.Deze ontwikkelingen betekenen dat er nog niet ver der is gekeken naar de op merkelijke Be Fair-winkel- plannen van Pellikaan Bouw BV te Tilburg, die in novem ber aan het gemeentebestuur zijn aangeboden. Noch de gemeenteraadsle den, noch het college van B. en W. hebben zich tot nu toe in het openbaar uitgesproken over deze alternatieve plan nen, die voor de gemeente een opbrengst van 4 miljoen gul den inhouden. Wel is bekend dat de collegeleden die voor stander zijn van de Be Fair- lokatie vinden dat er sprake is van ’nieuwe feiten’. Directeur ing. W. Persy van William Properties BV denkt ongeveer drie maanden nodig te hebben om te kunnen laten zien hoe het nieuwe winkel- fractie de eigen wethouder al leen staan voor wat betreft zijn keuze. De Waddinxveense gemeen teraad kwam er vorige maand niet meer aan te pas om te spreken over een even tuele afkoopsom van MAB Projectontwikkeling BV te Den Haag, welk bedrijf aan vankelijk als tegemoetko ming in de gemaakte kosten voor 323.125 gulden het zes en een halfjaar geduurd heb bende avontuur rond de cen- trumontwikkeling in het Gouwedorp had willen beëin digen.Op de valreep trok het college van Burgemeester en Wethouders toen het voorstel tot betaling van (een deel van) de gemaakte kosten aan MAB BV in. ‘Reden hiervoor is dat tussen de belangheb bende partijen rond de uit breiding van het winkelcen trum een nader overleg plaats vindt wat tot andere oplossingen kan leiden', luid de destijds de reactie van B. enW. In de gemeenteraadsvergade ring hadden het CDA en Unie 55+ nog graag wat over het voorstel willen zeggen, maar omdat er geen voorstel meer lag kon hiervan geen sprake meer zijn. Ook een verwachte toelichting van verantwoor delijk projectwethouder J.A. Hielema (CDA) bleef daarom achterwege. B. en W. hebben de gemeente raad nog wel laten weten dat zij de gemeenteraadsleden omtrent de verdere ontwikke lingen te zijner tijd via de raadscommissies nader op de hoogte te zullen stellen. De laatste mededeling van 1--A 11J J.2__ ari nieuwe informatie zou ko men dan wel voorstellen zul len worden gepresenteerd over de verdere planontwik keling in het Passage-gebied. De laatste besluitvorming da teert van februari dit jaar toen in meerderheid voor de Passage-West werd gekozen, waarbij de eerdere lokaties Passage-Oost, Be Fair, Passa- ge-Noord afvielen. Bij de Passage-West zijn vooralsnog betrokken MAB Projectontwikkeling BV, AN VA Vastgoed BV te Vleuten, William Properties BV te Rot terdam, bouwontwerpgroep Kokon BV te Rotterdam en het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie. Voor de lokatie Be Fair ligt er nog steeds het kortgeleden op eigen initiatief ingediende aantrekkelijke bouwplan van Pellikaan Bouw BV te Til burg, dat de gemeenteraads leden wellicht een rol willen laten vervullen bij de beoor deling van de definitieve in- vullingsmogelijkheden voor de Passage-West. Daarbij is men nog niet ingegaan op de financiële voordelen van het laatste Be Fair-plan en de daarbij behorende verkeers afwikkeling. WADDINXVEEN - Vorige week donderdag 5 januari zijn in het dierenparkje in het Warnaarplantsoen twee Nu bische geitjes geboren. Het is zeer de moeite waard het parkje in verband met de nieuwe aanwinst een bezoek te brengen. De jonge geitjes hebben inmiddels namen ge kregen van de vaste bezoe- Lattenbodems Matrassen Dons Dekbedden Coupons Gordijnstof v.a. 5,- p.st. Schoonloopmatten 10% korting Diverse Testmatrassen50% korting etc. etc. etc. WADDINXVEEN - Waddinx veen werd vijftig jaar geleden officieel bevrijd op 8 mei. Dat is dus de echte bevrijdings dag voor de Waddinxveners die dit jaar overigens met veel feestelijk vertoon lande lijk wordt gevierd. Maar er zal uiteraard ook worden ge dacht aan de doden die in de Tweede Wereldoorlog en daarna voor het vaderland zijn gevallen. In het Gouwedorp heeft het gemeentebestuur eind vorig jaar het initiatief genomen tot de oprichting van het Co mité Nationale Feestdagen om 4 en 5 mei 1995 niet onge merkt voorbij te laten gaan. Burgemeester C.M. van der Linden zei in zijn toespraak IN ONZE 99,- 199,- 170,- WADDINXVEEN - Zater dagmiddag 14 januari om half zes is de openbare Dick Brunaschool (lokatie Essengaarde) te zien in het populaire AVRO-tele- visieprogramma Confetti Club (Nederland 1), ge presenteerd door Bas Westerweel. hart aan de Passage-West ge stalte zou kunnen krijgen. De mogelijkheid is niet uitgeslo ten dat dan de fabriek voor bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV zal zijn verhuisd (naar bedrijvenpark Coene- coop) en ontruimd en zal wor den afgebroken. Op de vrijko mende ruimte kunnen tijde lijk parkeerplaatsen worden gemaakt. Willam Properties BV, waar 10 mensen werken, wordt geleid door ing. W. Per sy, oud-medewerker van MAB Projectontwikkeling BV (1973-1980). De in Baren- drecht wonende projectont wikkelaar zit al een kwart eeuw in het vak. Voordat hij in 1988 voor zichzelf begon was hij vanaf 1980 directeur van Multi Vastgoed BV te Gouda. Het Rotterdamse bedrijf, kortgeleden na een contact met de Barendrechtse beleg gingsadviseur J. Smit in de arm genomen door directeur F. de Bruin van Anva Vast goed BV, neemt onder beta ling van gemaakte plankos- ten de rechten van het Vleu- tense bedrijf over, zoals de aankoop van de binnenkort leegkomende fabriek voor bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV (Passage). Voor 1 april zal die transactie defini tief hebben plaatsgevonden. Het vertrek van Anva Vast goed BV en de komst van Wil liam Properties BV hebben het vertrouwen bij MAB pro jectontwikkeling BV en bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie ken nelijk weer zodanig doen toe nemen dat er eensgezindheid en vertrouwen lijkt te be staan aan de westkant van de het college was dat er in janu- Passage de beoogde uitbrei ding van het bestaande (en te renoveren) winkelgedeelte te realiseren.Die indruk bestaat kennelijk ook bij projectwet houder J.A. Hielema, die bui ten het college, met individu ele gemeenteraadsleden en bij zakelijk betrokkenen (zo als middenstandsvoorzitter G. van Ringelenstein) tijd en ruimte probeert te krijgen om zijn karwei uit de startblok ken te laten komen. Intussen hebben de collegele den burgemeester C.M. van der Linden en de wethouders K.W.Th. van Soest (WD) en J. Neele (PCW) laten weten dat zij weliswaar gehouden zullen zijn het raadsbesluit van februari vorig jaar (keuze voor de Passage-West) uit te voeren, maar dat hun voor keur nog steeds uitgaat naar de lokatie ‘Be Fair'. Wethouder Van Soest, die vo rige week woensdagavond zijn partijgenoten op een nieuwjaarsbijeenkomst in restaurant Bibelot (Lima- weg) nog toesprak, zei het zo: ‘Over het winkelcentrum zal ik vanavond maar niets meer zeggen. Jullie kennen alle maal mijn voorkeur'. Destijds liet de WD-gemeenteraads- - - INTERIEURVERZORGING Voor de toekomst van het complex, dat jaren geleden voor 18 miljoen gulden te koop werd gezet, zijn nog geen concrete plannen. Het wordt eerst en vooral gezien Op de hefrbug over de Gouwe rijdt een historische antieke jeep met twee in de militaire kledij van toen als een beleggingsproject. gestoken Canadese soldaten. Deze jeep staat model voor een afbeelding op de herdenkingspenning die Intussen gebruikt het trans- portbedrijf Van Uden de plek al enige tijd als opslagplaats en worden er door Van Leeu wen BV caravans rijklaar ge maakt. De bewaking zal waarschijnlijk op de oude voet worden voortgezet. De overige ruimtes staan te huur. De NKF-transactie heeft bij het Waddinxveense gemeen tebestuur veel kwaad bloed gezet. Aanvankelijk zouden B. en W. door de directie van het kabelconcern, dat de acti viteiten heeft overgebracht naar Delfzijl en Delft, zijn verzekerd een eerste bod te gezamenlijke herden- mogen doen toen de verkoop- j.- i,™t, prïjs zo aan het dalen bleek. uitgave van een herdenkings- Zonder de gemeente daarin te kennen bleek het complex echter aan het driemanschap te zijn doorverkocht. De drie nieuwe eigenaren dachten vervolgens een winstgevend de jeugd, projecten voor scho- handeltje te kunnen drijven met het gemeentebestuur, maar daar trapte het college van B. en W. niet in. Wethouder K.W.Th. .van Soest (VVD) nam het vorige week woensdagavond op de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn partij in restaurant Bibe lot (Limaweg) hoogst kwalijk dat de NKF-directie achter de rug van het gemeentebestuur had geopereerd een toonde zich evenin te spreken over de handelwijze van de drie nieuwe eigenaren. Het gemeentebestuur begon eind vorig jaar interesse voor het NKF-complex te ontwik kelen toen de aankoopprijs aantrekkelijker begon te wor den. Op die plek, met een be- drijvenbestemming en slechts een klein stukje ver vuilde grond, zouden bijvoor beeld het gemeentehuis, het terrein van Openbare Wer ken en Bedrijven en de vrij willige brandweer onderge bracht kunnen worden. De te krap behuisde politie aan de Mozartlaan zou op haar beurt in het gemeente huis aan het Raadhuisplein kunnen trekken. De nu aan de orde zijnde transactie heeft voor deze opzet defini tief een stokje gestoken. veen op te stellen. Inmiddels is bekend geworden dat er wordt gewerkt aan een her denkingstentoonstelling van de Vereniging Historisch Ge nootschap Waddinxveen in de raadzaal van het gemeente huis, een concert van geza menlijke koren, de uitgave van een publikatie met Wad dinxveense oorlogsverhalen, een L kingsdienst van de kerken, de penning, een atletiekevene- ment met in Wageningen op gehaald bevrijdingsvuur, een fiësta van heteluchtballon- nen, een popevenement voor J - -J- lieren en activiteiten voor se nioren. DH-Bfi-77 eekblad voor addinxveen WOENSDAG 11 JANUAR11995 slijtvaste toplaag: lakken axerttoUIg s c Hjtndehdrukwërk o Rekktmëdrukwerk Zijde 3, Boskoop telefoon: 01727- 12544 Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728 - 9697 OPLAGE. 13.500 EXEMPLAREN Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 Automobielbedrijf VANELSWIIK Kerkweg Oost 183 - 2741 HD Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 Rijnlandstraat 4 Waddinxveen - 01828/16119 51e Jaargang No.02423 ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR. SNELLE LEVERING. GRATIS THUISBEZORGEN. GRATIS MONTAGE. UW BEDDENSPECIALIST UADDffiKVKN". o ZwArt/wk kopieert c Kleurkopieën o Gelegenheidsdrukwerk o Full-color kopteen o Inbinden o Plastificeren o Papierwaren Dorpstraat 68 - Tel. 01828-18640 Zie onze advertentie elders in deze krant. kléin ifrx mi»x wi INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen voor 195.00 b burger:. Postbus 300,2740 AH Waddinxveen. Dorpstraat 39, tel. 01828-12298, fax 01828-30230. warmte-lsoleresd, geluiddempend geen blliuende Indrukken vaa zware meubelen of naaldhakken non-allergtscft. antt-statlsch makkeluk en snel zwevend te leggen II laar slid garantie exclusief bU de betere woninginrichting Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel 01820-18055 - Fax 01820-22926 ZELF KNIPPEN IN 10 WEKEN Het KappersKollege start binnenkort, met 'n nieuwe cursus "Zelf Knippen". Vóór aanvang van de cursus is er een gratis informatie-avond bij u in de omgeving. Voor inlichtingen en inschrijvingen kunt u nü bellen: Boxspring, x, komplete set 160 of 180 vanaf '295,= Qmck’Step Floor is laminaatparket met hoge slijtvastheid in 16 schitterende dessins. De vloer bestaat uit 5 lagen die o.a. zorgen voor een optimale kras en slijtweerstand. Hij is tevens bestand tegen licht, chemicaliën en sigaretten Dorpstraat 38, Waddinxveen telefoon: 01828-123 73 «MM 1 T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1