Ronde zoekt contact met recreatie in Bentwoud Ruimte voor toerisme en bedrijven Genootschap roept herinneringen op Rabo’s reisadviseuze in krant: Goedkoop vliegen kent handicaps Grootscheepse reconstructie van de Chopinlaan en de Beethovenlaan kan worden tot een verkeers plein. Derhalve is het voor stel de kruising in deze vorm xX/ONE Jeugddienst Zevenhuizen Coach Paul de Jong verlengt contract Geslaagden B-diploma Fietspaden langs beide wegen, aanleg verkeersplein en een middenberm eurohome Positieve reactie Goudse Kamer van Koophandel Mosje Wagner spreekt in Waddinxveen Kinderboeken- schrijver in Huize Souburgh Politieke discussie in humanistisch café Kok van ’t Baarsje wint kwalificatie PAGINA 19 Het gedeelte van de Beethovenlaan tussen de Chopinlaan en het Noordeinde met rechts een rotonde naar de Prins Willem-Alexandertunnel, een - in twee richtingen te berijden Zijde 36 01727-14550 Inmiddels is de Esdoomlaan gereconstrueerd. Nu wordt de aandacht gevraagd voor een volgende fase, die het gedeel te van de Chopinlaan tussen de Esdoomlaan en de Beetho venlaan betreft, inclusief de kruising Beethovenlaan-Cho- pinlaan. uur in de recreatiezaal van Huize Souburgh (Prins Bem- hardlaan) een avond met Jac ques Vriens uit Bakel, die een lezing zal houden over de tal loze kinderboeken die hij ge schreven heeft. rijbanen, hetgeen een be perkt snelheidsremmend ef fect heeft. Getracht wordt deze midden berm een zo groen mogelijke ander wordt nog verder uitge werkt. Ter hoogte van het po litiebureau zal in de rijbaan een flauwe bocht worden aan gelegd om het verkeer in snel heid af te remmen. stand van bewoners. In het bosplan, dat in het to taal ruim 2.000 ha omvat, wordt uitgegaan van 450 ha bliek private samenwerking (PPS). Deze gedachte biedt volgens de Kamer van Koop- WADDINXVEEN - De ’Stich ting Christenen voor Israël’ in Nijkerk houdt donderdag avond 9 februari om acht uur in ’De Hoeksteen’ (Esdoorn- laan) een bijeenkomst met Mosje Wagner. - in Boskoop ZEVENHUIZEN - Zondag avond 5 februari is er weer een jeugddienst in de Her vormde Kerk van Zevenhui zen. Het thema van de dienst, die om 19.00 uur begint, luidt ’Op naar de top’. Voorganger is ds. J. Gaasbeek uit Vlaar- dingen. Muzikale medewer king wordt verleend door ’Dee Vee’ uit Alphen aan den Rijn en organist Ike Zintel. wenst internationaal concur rerend vestingsmilieu van de Randstad. De Randstad be hoeft voor een aantrekkelijk woon- en werkmilieu recrea- Mosje Wagner is de Israëli sche hoofdgids van ’Isropa’ en weet als geen ander de sfeer van Israël op zijn toehoorders over te brengen. Hij toert bij na twee weken door Neder land en doet daarbij tal van plaatsen aan om een Israël- lezing te houden. Het thema van zijn lezing in Waddinxveen luidt ’Op reis door Israël’. Daarin toont Mosje Wagner onder meer ook een selectie van de mooi ste en meest aansprekende dia’s uit het Heilige Land. Tevens zal in de gehele Beet hovenlaan een smalle mid denberm worden aangelegd om de rijbanen in de verschil lende richtingen te scheiden. Hierdoor wordt inhalen on mogelijk gemaakt en het ver- Tijdens de avond in De Hoek steen is er ook gelegenheid al lerlei produkten uit Israël te bekijken en eventueel te ko pen. Dit wordt verzorgd door het Israël Produkten Cen trum uit Nijkerk. WADDINXVEEN - De Stichting Wielerronde Waddinxveen heeft in brieven contact gezocht met winkeliers, onderne mers en sportverenigingen in het Gouwedorp over het rand- programma van de derde wielerronde van Waddinxveen op Tweede Paasdag (maandag 17 april). gon op een basisschool te Am sterdam, waar hij ideeën op deed voor zijn eerste boek drage kan leveren aan een ge- ’Die rotschool met die fijne klas’. Een paar jaar later werd hij directeur van een school in Abcoude (dichtbij Amster- tiemogelijkheden op korte af dam). In 1984 verhuisde Jac ques Vriens met zijn gezin naar Bakel, een dorpje aan de rand van de Brabantse Peel. Hier werd hij directeur van private financiering door pu- een nieuwe basisschool met als naam ’De Kleine Kapi tein’. In juli 1993 besloot Jacques handel goede mogelijkheden Vriens het onderwijs vaarwel te zeggen om zich als auteur men en samen met de over heid werden nieuwe lesme thoden ontwikkeld. De huidige Nederlanders hebben allemaal te maken ge kregen met de Leerplichtwet. De ouderen kennen nog de boeken van Ot en Sien en het leesplankje van Aap, Noot, Mies, terwijl jongeren hun schoolperiode kunnen door brengen in ’licht-lucht-scho- len’ waarin gewerkt wordt aan hun persoonlijke en crea tieve ontwikkeling. BOSKOOP - Paul de Jong, trainer van Floreant-zater- dag, heeft afgelopen weekein de zijn contract bij Floreant met één jaar verlengd. De Jong kwam vorig seizoen bij Floreant nadat hij het Woer- dense Sportlust naar de der de klasse KNVB had ge bracht. Zowel het bestuur van Flore ant als Paul de Jong zijn ver heugd over deze beslissing. De Jong ziet goede perspec tieven voor het eerste team van Floreant-zaterdag, dat de draad in de vierde klasse KNVB weer goed lijkt op te pakken na een wat teleurstel lend begin. Mocht het dit jaar niet mogelijk zijn een perio- dekampioenschap binnen te halen dan moet zoiets vol gend seizoen als haalbaar worden bestempeld. Mee draaien in de hoogste regio nen - en als het kan gaan voor een kampioenschap - is het doel van de ambitieuze trai ner van Floreant-zaterdag. WADDINXVEEN - De Vereniging Historisch Genootschap Waddinxveen heeft conservator M.L.M. van Ruiten van het Nationaal Schoolmuseum in Rotterdam uitgenodigd dins dagavond 7 februari om acht uur in hotel-café-restaurant De Unie (Kerkweg-Oost) een lezing te houden onder de titel ’Een kijkje in de schatkamer van ons schoolverleden’. In De Unie zal men zijn of haar jeugdherinneringen ge ïllustreerd zien met prachtige beelden en verhalen uit de ge schiedenis van de school in Nederland. Iedereen heeft schoolgegaan en herinnert zich wel de naam van een lie ve juf of een beminde mees ter. Wij moeten immers allen naar school. De Leerplicht wet gebiedt dat. Toch is naai’ school moeten een betrekkelijk jong feno meen in onze historie. In de Middeleeuwen gingen slechts enkele jongens naar klooster scholen om opgeleid te wor den voor een kerkelijke of ambtelijke functie. Psalmzin gen, leren lezen en schrijven uit de bijbel stonden toen op het rooster. Met de opkomst van de ste den en de dorpen en de toena me van de handel werd reke nen noodzakelijk. Toch stond het onderwijs in de 16e en 17e eeuw op een laag niveau. Het werd gegeven in volle donke re leslokalen. In de eeuw der verlichting veranderde dat. Pedagogen leverden kritiek op onderwijs en opvoeding. Aan de Maat schappij tot Nut van het Alge meen is het te danken, dat er aparte schoolgebouwen kwa- WADDINXVEEN - De afde ling Waddinxveen van de Ne derlandse Bond van Platte landsvrouwen houdt dins- Beethovenlaan Langs de Beethovenlaan tus sen Chopinlaan en Noordein de zullen in de eerste plaats fietsvoorzieningen worden aangelegd. Het reconstructie- Met het winkelcentrum ’de Passage’ naast de deur zijn er mogelijkheden te over. Vast staat dat de podiumwagen met een braderie-achtige om lijsting terugkeert. Voor de kinderen zullen er kleine ker- mis-attracties zijn en ook mu ziek en artiesten zullen niet ontbreken. Voorts zullen er horecapunten worden inge richt waarbij een dweilorkest voor vertier zal zorgen. Met een eigen rondekrant, in een oplage van 50.000 stuks verspreid in Gouda, Wad dinxveen, Boskoop, Moerka- pelle, Zevenhuizen, Benthui zen en Hazerswoude-Dorp, is ruime publiciteit gewaar borgd. Daarnaast heeft de wielerronde de laatste twee jaar veel publiek naar het parcours getrokken. De Stichting Wielerronde Waddinxveen biedt, met on geveer 100 kramen en stand plaatsen in het omvangrijke randprogramma, de Wad- dinxveense winkeliers, on dernemers en verenigingen de mogelijkheid deel te ne men aan de braderie. Ook be hoort het tot de mogelijkhe den om tijdens de ronde be drijfspresentaties te houden en verenigingen zich te laten presenteren. Desgewenst kan ook met voertuigen worden deelgenomen aan de reclame- karavaan. De derde wielerronde van Waddinxveen wordt zoals be richt verreden op een geheel nieuw parcours, dat over de Juliana van Stolberglaan, Kanaalstraat, Prinses Bea- trixlaan en Willem de Zwij- gerlaan voert. De start en fi nish is gelegen op de Juliana van Stolberglaan bij de Pas sage. Het programma start om 12.00 uur met een burgerron- de en wordt gevolgd door wedstrijden voor B-ama- teurs-veteranen, wheely’s en A-amateurs. De finish van deze laatste categorie wordt rond 18.00 uur verwacht. Sinds twee jaar staat de Wad- dinxveense ronde borg voor wielersport op hoog niveau en ook dit jaar zal die lijn wor den voortgezet. Net als vorig jaar.op de Groens voorde orga niseert de Stichting Wieler ronde Waddinxveen op Twee- dee Paasdag weer een aan trekkelijk randprogramma, zodat ook de niet-wielerlief- hebbers aan hun trekken ko men. lowpark-zwemparadijs, een paintball centrum en een am fitheater voor openlucht voor stellingen. Toerisme en recreatie zijn van toenemend economisch belang, ook in termen van werkgelegenheid. Juist in het Groene Hart dienen deze eco nomische activiteiten ruim baan te krijgen, aldus de Ka mer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland in haar reactie. Naast recreatieve onderne mingen moeten er ook moge lijkheden voor andere bedrij ven komen in en om het Bent woud. De provincie heeft in het streekplan Zuid-Holland Oost al vermeld dat bedrijfs locaties aan de randen van het Bentwoud nader onder zocht moeten worden. Volgens de Goudse Kamer zijn er uitstekende mogelijk heden voor de vestiging van de ’top’ van de zakelijke dienstverlening zoals accoun tantskantoren, architecten bureaus, reclamebureaus en advocatenkantoren. Maar ook de vestiging van een tuin centrum is goed denkbaar. De Kamer van Koophandel maakt bezwaar tegen de eco logische verbindingszone langs Waddinxveen en Gou da, die als uitloper van het Bentwoud moet dienen om het bos zowel met de Krimpe- renerwaard als met recreatie gebied ’t Weegje in Waddinx- veen-Zuid te verbinden. WADDINXVEEN - In het Gouwebad ’De Sniep’ is er weer gezwommen voor het B-diploma. De beoorde lingscommissie bestond uit W. van Minnen, R. Ho- gerbrugge en C. Slagter. Alle 22 deelnemertjes zijn geslaagd. De geslaagden zijn: Annabelle van der Ham, Anne Naves, Louis Jansen, Marvin Kleijn, Mike Verkleij, Alexander Diepeveen, Arco Verweij, Wouter de Graaff, Thijs- Auke Roos, Maaike de Boer, Willem van der Pijl, Marije Vermeulen, Manon Kruit, Loubna Kalai, Pau- lien Baardolf, Vicky Heemskerk, Jan Paul, Erik van der Knijff, Stefan Keesman, Marcel de Vries, Frank Paul en Naoual Et- talby. Waddinxveen is er op gericht de verkeersveiligheid in het Gouwedorp te verbeteren. Een situatie die volgens het gemeentebestuur voor een veiliger verkeer met name om verbetering vraagt is de route Dreef-Esdoornlaan-Chopin- laan-Beethovenlaan. Deze route vervult een belangrijke ontstluitingsfunctie voor het verkeer in Waddinxveen. Uit onderzoek is gebleken dat op deze route veelvuldig con flicten voorkomen tussen au to’s en (brom)fietsers. Het een en ander heeft er toe geleid dat het college van Burge meester en Wethouders aan de verbetering van deze route een hoge prioriteit heeft gege ven. Chopinlaan De fietsvoorzieningen die op de Esdoomlaan gerealiseerd zijn zullen worden doorgezet. Het profiel dat daardoor ont staat is te vergelijken met dat van de Esdoomlaan tussen de leplaan en de Sniepweg. Gezien de ruimtelijke beper- De plek waar de verbindings- - zone is gepland is gedeeltelijk gelegen op de locatie Gouwe Park, die door haar strategi sche ligging veel beter ge schikt is voor de locatie van een hoogwaardig bedrijven park. De veelheid aan infrastruc tuur, de uitlaatgassen en het oorverdovende lawaai van het voortrazende verkeer ge ven het gebied nauwelijks ecologische waarden. Betrek kingen tussen flora en fauna zullen in dit gebied dan ook niet optimaal kunnen verlo pen. De Goudse regio heeft vol gens de Kamer van Koophan del sterk behoefte aan een hoogwaardige bedrijvenloca- tie. Dit om een gezonde ont wikkeling van het bedrijfsle ven in dit gebied te kunnen bevorderen en ook de werkge legenheidsontwikkeling. kingen zal een voetpad aan de zijde van de singel niet ge handhaafd kunnen blijven. De ruimte daar is nodig voor een fietsstrook. De verkeerslichten in de Cho pinlaan ter hoogte van het Jan van Bijnenpad worden verwijderd. De situatie lijkt door de aanwezigheid van verkeerslichten veilig, maar is dat niet. Deze verkeerslichten worden op grote schaal genegeerd. Regelmatig wordt immers door voetgangers ten onrech te op de knop gedrukt. Verder vallen de verkeerslichten on voldoende op in het wegbeeld van deze rechte straat. De oversteekplaats ter hoogte van het Jan van Bijnenpad wordt verbeterd door de komst van een middeneiland, waardoor het oversteken ter plekke wordt vereenvoudigd. Het is dan mogelijk in twee fasen over te steken. Aangezien de wachttijd voor het oversteken met de komst van deze vluchtheuvel sterk wordt verbeterd is de nood zaak verkeerslichten te plaatsen voor het oversteken niet aanwezig. GOUDA/WADDINXVEEN - De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland in Gouda heeft niet nega tief gereageerd op de door de direct betrokken gemeenten in deze regio bekritiseerde komst van het Bentwoud tussen dagavond 14 februari om acht Waddinxveen en Zoetermeer. Zoals bekend verscheen eind vorig jaar uit de pen van de provincie de concept-nota Bosplan Bentwoud. De pro vincie hoopt door de aanleg van een duizend hectare Jacques Vriens is geboren op groot bos de oprukkende 26 maart 1946 in ’s Hertogen- verstedelijking en verglazing bosch. Na de middelbare school besloot hij onderwijzer WADDINXVEEN - Er staat voor de tweede helft van dit jaar een grootscheepse reconstructie op het programma van de Chopinlaan en de Beethovenlaan. Op beide wegen zal een fietspad worden aangelegd en zijn snelheidsremmende voorzieningen voor het autoverkeer voorzien. Op de krui sing bij de Prins Willem-Alexandertunnel komt een ver keersplein, terwijl de verkeerslichten op de Cjopinlaan zul len, verdwijnen. De reconstructieplannen zijn door directeur ing. S. van Houten van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven vorige week toege licht in brieven aan de bewo ners van de Beethovenlaan, Chopinlaan, Mozartlaan, Sweelinckhof, Peter Zuid- laan, Noordeinde en Groens- voorde. Het beleid van de gemeente Verkeersplein Gelet op de verkeersongeval lencijfers behoort de kruising Beethovenlaan-Prins Wil- lem-Alexandertunnel-Cho- pinlaan tot de onveiligste van Waddinxveen. Mede gelet op het belang van de betreffende wegen is een reconstructie van de kruising en de toelei dende wegen noodzakelijk. Uit een onderzoek naar de verkeersongevallen komt naar voren dat deze situatie het beste gereconstrueerd de rijzende zon‘, zegt ze. Elles Heemskerk haalt met haar computer die voorbeelden met gemakt te voorschijn. Maar wat maakt het verschil in prijs nu zo groot? ‘De duurdere tickets worden door de betere vliegmaatschappij en aangeboden. Zij vliegen vaak rechtstreeks naar de betreffende verre bestem mingen. Bovendien heb ben zij naast een perfecte service - en dat niet alleen aan boord - vaak diverse vluchten per week, soms zelfs dagelijks naar die verre bestemming*. ‘Bij goedkopere tickets moeten reizigers rekening houden met ongunstige vertrektijden, lange wachttijden, minder com fort en service aan boord en vaak veel langere vluchten. Dat komt omdat er bijvoorbeeld tussen stops worden gemaakt of de passagiers moeten overstappen. Dat kost veel tijd. Bovendien gaat het vliegtuig nogal eens via een omweg naar de betref fende bestemming*, legt Elles Heemskerk uit. ‘Neem de vlucht van Am sterdam naar Buenos Ai res in Argentinië. Voor ƒ2.393,- vliegje er binnen 15 uur rechtstreeks heen. Het kan ook voor ƒ1.750,-, maar dan maak je een om weg met ondermeer een overstap in Moskou. To taal aantal vlieguren GOUDA/WADDINXVEEN - In het humanistische café, dat iedere eerste maandag van de maand worden gehou den in het Trefcentrum COC aan de Spieringstraat 113 in Gouda, wordt maandagavond 6 februari vanaf hatünegen gediscussieerd over vrijheid en onvrijheid nu. D66-fractie- leider uit de Goudse gemeen teraad, drs. M.A. van Ooste- rom, is uitgenodigd te praten over ’Vrijheid voor gelovigen en ongelovigen in Midden- Holland’. De toegang is gra tis. in de Randstad tegen te gaan en het groen te versterken. te worden. Jacques Vriens be- De Goudse Kamer schrijft in -ii x_ haar reactie op het concept plan dat het oerbos een bij een voor de boeken krijgt hij door alles wat hij als onder wijzer meemaakte. Ook van zijn zoons kwamen ideëen. Voor zijn werk heeft Jacques Vriens twee Zilveren Griffels ontvangen. Bij de kindeijury derboerderij staat hij hoog aangeschreven. 1-x- Belangstellenden en geïnte resseerden kunnen de aond bezoeken tegen betaling van f6.-. WADDINXVEEN - Kok Dirk Jan Weenink van restaurant ’t Baarsje aan de Zwarteweg in Waddinxveen is samen met ober Guido Wilschut van res taurant Het Oude Dijkhuys in Lisserbroek als winnaar uit de bus gekomen bij de in Leiden gehouden kwalifica- tieronden van het Nationaal kampioenschap voor jonge koks en gastheren-gastvrou- wen. Beide restaurantkoks dingen dinsdag 11 april mee naar de titel van Nationaal kampioen tijdens de Nationale Horeca Manifestatie in Utrecht. In totaal deden er zeven kan- didaat-koks en vijf obers (gastheren of -vrouwen in be roepstaal) mee aan de kwali- ficatieronde. Koks en obers van gerenommeerde restau rants zoals La Cloche (Lei den), Zegers (Noordwijker- hout) en Hotel Oranje (Noordwijk) zaten in de jury. WADDINXVEEN - In de ’Leukste Vakantie Krant’, de zomervakantiekrant van de Rabobank Wad dinxveen, neemt de eigen reisadviseuze Elles Heemskerk een promi nente plaats in. Ze vertelt in de krant met kennis van zaken over de handi caps van goedkoop vlie gen. Naar Indonesië voor nog geen ƒ1.500,- of naar de Malediven voor slechts ƒ1.550,-. Sommige reizi gers laten zich graag ver leiden door die lage tarie ven. Ze snellen het reisbu reau binnen en wanen zich voor een koopje al aan een wuivend palmen strand. Pas bij nadere in formatie blijkt dat aan die goedkope vluchten meest al tal van beperkende voorwaarden zijn verbon den. Het voordeel van zo’n goedkoop ticket verdwijnt snel als blijkt dat bijvoor beeld de reis drie keer zo lang duurt. Reisadviseuze Elles Heemskerk van de Rabobank Waddinxveen weet er alles van en weegt goedkopere en duurdere tickets tegen elkaar af. Vliegen naar Los Angeles kan voor ƒ1.355,-, maar ook voor ƒ1.235,-. Het prijsverschil op vluchten naar Tokio is nog groter. De ene maatschappij vraagt ƒ2.800,-, de ander brengt reizigers voor ƒ1.899,- naar het land van - fietspad aan de noordkant van de weg, enigsins verlegde rijbanen voor het gemotoriseerd verkeer, de aanleg van een smalle middenberm voor een snelheidsremmend effect en een flauwe bocht bij het politiebureau ter hoogte van de Peuleyen. (Tekening: Gemeente Waddinxveen). ling dat dit fietspad wordt doorgetrokken naar het Ko ningin Wilhelminaplein en mogelijk nog naaf de Noord- kade. In de Beethovenlaan komt derhalve aan de noord zijde een eenzijdig vrijliggend fietspad dat in twee richtin gen te berijden is. Om dit fietspad aan te kun nen leggen zal de Beethoven laan een profiel wijziging moeten ondergaan. De rijba nen voor het gemotoriseerd verkeer worden enigszins kruising met een verkeersre- verlegd. gelinstallatie. De totale wachttijd voor het verkeer is namelijk bij een verkeers plein kleiner, omdat de door stroming op zo’n verkeers plein beter is. Bovendien heeft een verkeersplein een groter snelheidsremmend ef- keer gekanaliseerd in smalle fect. Het ligt in de bedoeling in de tweede helft van dit jaar met de reconstructiewerkzaam- heden te beginnen. Tevens wordt getracht in dit project inrichting te geven. Een en de reconstructie van de Beet hovenlaan tussen de Chopin laan en het Noordeinde mee te nemen. komt dan op 35 uur uit. Een verschil van maar liefst 20 uur. Dat is bijna één volle vakantiedag minder'. Ook zijn aan goedkopere tickets vaak beperkende verblijfsvoorwaarden ver bonden, bijvoorbeeld een minimumverblijf van vijf tien dagen en een maximum van twee maanden. De vertrekda gen zijn beperkt evenals het aantal stoelen per vlucht tegen dat goedkope tarief. Elles Heemskerk: ‘De prijs bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de vlucht. Maar wie tijd heeft, de aanzienlijk mindere ser vice voor hef neemt en niet opziet tegen ongemakken, kan voor relatief weinig geld letterlijk een heel eind komen. Het is echter altijd nuttig om voor ad vies over tarieven, lucht vaartmaatschappijen en vluchttijden eerst bij ons langs te komen'. ‘Boven dien is ons kantoor aange sloten op een computer waarin bijna vijftiendui zend tarieven naar hon derden bestemmingen zijn opgeslagen. Met één druk op de knop krijgen wij de nieuwste tarieven op het scherm. Voor wie dat wil maken we er meteen een print van. Dan kan men die tarievenlijst thuis nog eens op zijn of haar gemak bekijken*. voor economische activiteiten in en om het Bentwoud. te gaan ontpoppen. Veel ide- Aanvullend op de in het bos plan genoemde voorbeelden als fietsen- en kanoverhuur, een hotel-congrescentrum, een camping, een golfbaan, een manege-hippisch cen trum, een heemtuin, een kin- j en een bezoe kerscentrum, wijst de Kamer van Koophandel op de moge lijkheden voor een skihelling- langlaufbaan, een polocen- trum (naarden). een bunsa- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 1 FEBRUAR11995 plan voorziet in het doortrek ken van het eenzijdig langs het Noordeinde gelegen, in te reconstrueren, waarbij het twee richtingen te berijden, verkeer op de rotonde voor- fietspad in de richting van de rang heeft. Prins Willem-Alexandertun- Uit overwegingen van ver- nel. keersveiligheid wordt het Uiteindelijk is het de bedoe- fietsverkeer buiten de roton de omgeleid en zal het fiets- verkeer voorrang moeten ver lenen aan het gemotoriseerd verkeer. Het verkeersplein accentu eert de aanwezigheid van de kruising. Bovendien is het verkeersplein een goede snel heidsremmende voorziening met name in de route Beetho venlaan-Prins Willem- Alexandertunnel Een dergelijk verkeersplein heeft de voorkeur boven een O J Verklaring GEMEENTE WADDINXVEEN ■UU BKK's 9HJS groenvoorziening i parkeerplaatsen mri tband taludraarkermg grens van het werk Reconstructie Beethovenlaan tussen Chopinlaan l Noordeinde/Oorpstraat Schaal 'BESTEK

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 19