Vragenvuur van raadsleden over nieuw winkelhart 9,95 547 BASlLiAS WS HARWA i BremmerS 1 OPRUIMING Een GROOT ASSORTIMENT VALENTIJN KAARTEN Gemeentebestuur wil niet dat Van Stijn Triplex BV vertrekt Dick Bruna was dag lang op zijn school 10-50% KORTING p l.v.m. verhuizing donderdag 2 febr. en vrijdag 3 febr. gesloten! LAATSTE RESTANTEN 2 paar halen, 1 paar betalen (hoogste paar-prijs betaalt u) BASTÏ REHORST WMniuA IM 111 =1H 4 7 cMWWTIEK Nu APK Keuren VFEBOOM makelaardij b v.. 7? Julianastraat 6. 3Ë Waddinxveen. tel. OPRUIMING Nieuwsblad Onafhankelijk Expositie in Laren van Theo den Boon JONG BELEGEN KAAS HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE FotoKIein trekt alle registers open! NanBarlingen 01727 1514a Bedrijvencentrum 'De Valk’ 1 ‘Triangel6 blijft naam voor woonwijk kalkhoven Heropening van apotheek Kerkweg-West Bastiaan Optiek schuift pand op N ZEER LAGE PRIJZEN!!! 1 kilo INBRAAK BEVEILIGING Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden 'A1 EENDAAGSE VERKOOPEXPOSITIE van prachtige olie verfschilderijen op linnen Een geïnteresseerde kinderboekentekenaar en -schrijver Dick Bruna zet op 'zijn school z 'n handteke- directe vreugde kan beleven. Zie advertentie elders in deze krant! PASSAGE 1911244 VIDE» AUDI1 FOTI in ieder schilderij leidt tot een spontaniteit die de kleuren de gemeentebesturen Boskoop en Hazerswoude op de hoogte is gesteld. ‘In het kader van de hierover Kees van der Linden zich bij dit gezelschap. Dick Bruna is Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. M.NEELEMAN installatiebedrijf bx ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS DE BEKRONING VAN UW WONING. v.a. v.a. v.a. Schoenen en Lederwaren APK keuring 75,- OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN en Piasweg) blijft ‘Triangel* heten. Aanvankelijk was er een ambtelijk voorstel om dit een zaak van vertrouwen dag, die tevens werd gezien als afsluiting van het fusie proces. Voor belangstellenden zijn de exposities van de door de kin- -""r staat er voor u klaar. Ooko.a. forever friends I valentijn kado's l Ook hebben de scholieren bal lonnen opgelaten met daarop het nieuwe logo van de Dick Brunaschool en hun namen. De komende weken zal uit de opgestuurde kaartjes moeten blijken welke ’Dick Bruna’- ballon het verst is gekomen. Dick Bruna heeft alle groe pen bezocht en was zichtbaar verheugd over het enthousi asme van de leerlingen van zijn school. Hij heeft van elke groep een kleine attentie meegekregen. De ’Dick Bruna’-dag is afge sloten met een gezellig sa- een wereld vol dromen waar- stemmen met principe-ver- aan de beschouwer zijn eigen, zoeken tot verbouw van de woning Akkkeroord 3a, als mede het aanbrengen van een wegverharding op de per celen Akkeroord 3a en 3b. Ten behoeve van het streek plan sloten Gouda, Waddinx veen en Moordrecht een con venant. Volgens de gemeente Waddinxveen is daardoor ‘meer* binnengehaald dan als dedrie gemeenten afzonder lijk hadden geopereerd. middag. da-Alphen aan Theo den Boon laat een ge- Tweede Bloksweg WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense kunstenaar Theo den Boon exposeert schilde rijen en werken op papier in WADDINXVEEN - De nieu we bouwlokatie na Zuidplas- waren onderwijswethouder Karei van Soest (WD) schooldirecteur Bert de Rijke. ’Dick Bruna’ is de naam van de nieuwe openbare basis school die aan het begin van het nieuwe schooljaar is ont staan uit een fusie van de Le on van Gelderschool, de An nie M.G. Schmidtschool en de Jan Ligthartschool. tot en met vrijdag 10 februari te bezichtigen op de locaties Zuidplashof, Sperwerhoek en menzijn in restaurant Bibelot Essengaarde. voor allen die op de een of an dere manier betrokken zijn geweest bij de totstandko ming van de Dick Bruna school. Na korte toespraken van on derwijswethouder Karei van Soest, schooldirecteur Bert de Rijke en voorzitter Pim van de Tas van de medezeggen schapsraad konden de aan wezigen onder het genot van een hapje en een drankje te rugkijken op een geslaagde verhuizingsperikelen zo snel bedreigt. Het kleurenschema van de Waddinxveense kunstenaar is nergens aan i den. Hij gaat ermee om zoals zijn gevoel hem dat op dat Zuid-Holland Oost zijn B. SAMSUNG 5051 AT 51cm KTV+TELETEKST Volgens hem ligt het in de be doeling vóór oktober van dit Oost is door de gemeente jaar niet alleen de trip- lexfabriek naar Hazerswou- de-Boskoop over te brengen, maar het bedrijf ook uit te breiden met een aantal nieu we handelsactiviteiten. incl. BTW Vj regen op feestelijke wijze door enthousiaste leerlingen, teamleden, ouders en verzor- gers en heel wat belangstel lenden onthaald. Hij heeft ’s ochtends op de locaties Zuid plashof en Sperwerhoek en ’s middags op de locatie Essen gaarde de ’Dick Bruna’-vlag gehesen en ook de naambor den met het nieuwe beeld merk van ’zijn’ Dick Bruna school onthuld. De leerlingen van de Dick Brunaschool waren weken van te voren in de weer ge weest met de voorbereidingen op deze feestelijke dag. Alle lespunten waren versierd met speciaal gemaakte kleur platen. De scholieren hebben ook een ’Dick Bruna’-lied ge zongen en meegedaan aan de expositie ’Wie maakt de mooi ste, leukste, meest originele ’Nijntje’. WADDINXVEEN - Onder het genot van een hapje en een drankje zal zaterdagmiddag 4 februari van vier tot zes uur apotheek ’Kerkweg-West’ aan de Kerkweg-West in Wad dinxveen officieel in gebruik worden genomen. ‘De verbouwing is klaar!*, staat er op de uitnodiging die apotheker drs. F.F. van Dijk aan relaties, vrienden en ken nissen heeft verstuurd om een kijkje te komen nemen. De verbouwing van apotheek Kerkweg-West heeft een klei ne drie maanden in beslag ge nomen. Aan de inrichting van de omgeving wordt de aller laatste hand gelegd. In de af gelopen periode is de apo theek geheel gemoderniseerd en uitgebreid. Na zo’n veertien jaar op die plek gevestigd te zijn geweest werd het tijd voor vernieu wing. Het hoekpand aan de Kerkweg-West valt nu bij het in een rotonde veranderd kruispunt met de Esdoom- laan en Chopinlaan meer op dan voorheen. WADDINXVEEN - Bastiaan Optiek is in het winkelcen trum Groensvoorde verhuisd van Groensvoorde 16 naar Groensvoorde 14, het voor malige bijkantoor van de Rabobank Waddinxveen. De zijn achter de rug, zodat relaties, vrienden en kennissen met i een hapje en een drankje vrij- i dag 3 februari van zes tot ne- i gen uur een indruk gegeven i kan worden van de geheel vernieuwde winkel. Bastiaan J Optiek zal naar aanleiding t van de opening een geldbe- I drag schenken aan het Ro nald Mc Donald Huis voor de opvang van ouders van kan kerpatiëntjes. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. The Gallery aan de St. Jan- i 2 2 straat in het Noordhollandse Extra (tussen Beijerincklaan Laren. De opening van de tentoonstelling, die tot en met zondag 26 februari duurt, was afgelopen zondag- gebied tussen spoorlijn Gou- middag. da-Alphen aan den Rijn, - Theo den Boon laat een ge- Tweede Bloksweg en Zuidelij- echtgenote kene^werden dreven handschrift zien dat ke Rondweg‘De Driehoek* te K-lr ■L noemen. B. en W. hebben ech ter besloten de naam ‘Trian- doet uitspatten over het gehe- gel* te zullen aanhouden. 7_1_.t voor het nieuwe king die de abstracte schilder woongebied worden er ook ac- WADDINXVEEN - Van Stijn Triplex BV zal niet in Wad dinxveen blijven. Het nu nog aan de Wilhelminakade geves tigde bedrijf, dat het bedrijfscomplex heeft verkocht aan de buurman (suikerwerkfabriek Schuttelaar BV), zal uitwij ken naar het International Trade Center (ITC) in Hazers woude bij Boskoop. Dat blijkt uit informatie uit gang van zaken, waarvan ook vergaderingen van het colle- de gemeentebesturen van ge van Burgemeester en Wet houders, waarin burgemees ter C.M. van der Linden heeft laten weten dat de grondver- gemaakte regionale afspra- koop op het bedrijvenpark Coenecoop in het Gouwedorp aan Van Stijn Triplex BV niet necoop 2 gevestigi doorgaat. Het Waddinxveense bedrijf is van plan - zodra daarvoor het groene licht is gegeven - zich te vestigen op het ITC-terrein in Boskoop-Hazerswoude, maar dit is volgens het ge meentebestuur een industrie terrein dat uitsluitend is in gericht voor bedrijven uit de boomkwekerijbranche en de daaraan verwante sectoren. Wegens strijd met het be- geïnformeerd, stemmingsplan en het streekplan Zuid-Holland X 2 Waddinxveen schriftelijk be zwaar gemaakt tegen deze ANWB erkende autorijschool “Henry” 50," (voor 60 min.) óók motorrijles Lattenbodems Matrassen Dons Dekbedden Coupons Gordijnstof v.a. 5,- p.st. Schoonloopmatten 10% korting Diverse Testmatrassen50% korting etc. etc. etc. ning op het werkstuk van één van de scholieren. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Vorige week donderdag 26 januari heb ben kinderboekentekenaar en -schrijver Dick Bruna en zijn echtgenote een ochtend- en een middaglang een feestelijk bezoek gebracht aan de drie lespunten van de openbare Dick Brunaschool in Waddinxveen (Zuidplashof, Sperwer hoek, Essengaarde). Gastheren op deze ’Dick Bruna’-dag deren gemaakte Nijntjes nog waren onderwijswethouder Karei van Soest (WD) en tot en met vrijdag 10 februari IN ONZE 99,- 199,- 170,- Utrechter Dick Bruna en zijn i om streeks half tien ontvangen door schooldirecteur Bert de Rijke, de wethouders Karei van Soest (VVD) en Joop Nee le doek. Nergens de vervlak- Behalve voor het nieuwe le (PCW) en gemeentesecre- „„1taris Cees Loose. Later op de ties ondernomen om te ko- voegde burgemeester men tot de voorbereiding van het bedrijvenpark Coenecoop regels gebon- III. Gelet op nieuwe inzichten Dick Bruna is een kleine in relatie tot het streekplan week geleden ondanks de vele en moent ingeeft. De basis voor W. niet zo maar van plan in te -d--stemmen met principe-ver- ken hoort Van Stijn Triplex BV op het bedrijvenpark Coe necoop 2 gevestigd te wor den*, meent het college van B. enW. Directeur J.H. van Stijn zei ons dinsdagmorgen niets aan te trekken van de opvatting van het Waddinxveense ge meentebestuur. Naar zijn mening hebben de bestuur ders aan het Raadhuisplein nooit omgekeken naar de ont wikkeling van het Waddinx veense bedrijf en daarnaar aangegeven. ‘Het lijkt me beter dit soort stukken voortaan naar mijn huisadres te laten sturen*, al dus een geïrriteerde Jan Hie- lema, die nog stelde dat het in het gemeentehuis niet ge bruikelijk is stukken die nog een rol spelen in onderhande- lingen in handen te stellen van de gemeenteraad. Bovendien zijn ze nog niet voorzien van een standpunt van het college van B. en W. Hij beloofde de brieven ‘zo snel mogelijk* aan de raad te zullen sturen. Die toezegging werd vlak voor het afgelopen weekeinde gestand gedaan, zodat nu ook de Waddinx veense gemeenteraadsleden over deze brieven beschik ken. In het vragenvuur van zeven gemeenteraadsleden over dit onderwerp vroeg PvdA-ge- meenteraadslid Bep Vermeij zich af hoe het mogelijk is dat deze krant kan citeren uit vertrouwelijke brieven aan het college. Zij bracht in her innering dat Burgemeester en Wethouders naar haar me ning zijn gehouden de locatie Passage-West te ontwikke len. Haar fractievoorzitter drs. Aad van Holsteijn wilde we ten waarom de beide brieven van de ontwikkelingscombi- natie niet naar de gemeente raad zijn gegaan. Fractiege noot Charles Wijnen vroeg daadwerkelijk om die stuk ken, terwijl D66-raadslid mr. Jan Selles precies wilde ho ren wanneer ze bij hem en zijn collega’s zouden arrive ren. D66-fractievoorzitter Antoon Hogervorst voegde hier aan toe zijn buik vol te hebben van de handelwijze van het gemeentebestuur, waardoor de gemeenteraad van belang rijke ontwikkelingen onkun dig blijft. De democraat wil dat hierin verandering wordt gebracht. PCW-gemeenteraadslid mr. Wiebrand Dijksterhuis vond het tijd worden in de raads commissie eens te overleggen over de heldere opdrachten die het gemeentebestuur in het kader van de centrumont- wikkeling heeft te verstrek ken aan de bij de hierbij be trokken marktpartijen, ‘zo dat ze weten waar ze aan toe zijn*. VVD-fractievoorzitter Koos de Vogel, die zich de boosheid van wethouder Jan Hielema zei te kunnen voorstellen, ha merde er op dat het college van B. en W. de plicht heeft vertrouwelijk bedoelde brie ven te beveiligen. Als dat niet kan dan moeten ze in ieder geval naar de gemeenteraad worden gestuurd. ‘Ik wil ze niet in de krant lezen. Dat is niet goed*. WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad vindt het kwalijk niet op de hoogte te zijn van de laatste ontwik kelingen rond de plannen voor een winkelhart in het Gou wedorp. Tijdens de rondvraag van de vorige week woens dagavond gehouden gemeenteraadsvergadering toonden PvdA, D66, PCW en WD zich uitermate verbaasd in het Weekblad voor Waddinxveeen te hebben moeten lezen dat de nieuwe ontwikkelingscombinatie op de proppen is geko men met de locatie ’Be Fair’. De locale politici - uitgezon derd die van CDA en Unie 55+ - zeiden er totaal niet van op de hoogte te zijn dat de be legger PVF Nederland NV (Amsterdam) - de vastgoed- poot van de Stichting Be drijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie (PMI) - en de beide projectontwikkelaars MAB Projectontwikkeling BV (Den Haag) en William Pro perties BV (Rotterdam) aan het gemeentebestuur hebben geschreven dat ’indien mocht blijken dat het Passageplan toch onvoldoende soelaas biedt, dezelfde combinatie de ontwikkeling op het Be Fair- terrein ter hand zal nemen’. Wethouder Jan Hielema (CDA), als projectwethouder verantwoordelijk voor de realisering van een winkel hart in Waddinxveen, zei evenals de protesterende ge meenteraadsleden onaange naam verrast te zijn over de inhoud van de twee brieven in het Weekblad voor Wad dinxveen te hebben moeten lezen. Hij had er geen verkla ring voor hoe dat kan. De christen-democraat liet in zijn reactie op de kritiek van de gemeenteraad weten met de ontwikkelingscombinatie deze week (in plaats van afge lopen vrijdag) een hartig woordje te zullen spreken over de onverwachts door hen in twee brieven gemaakte koppeling van de Passage- West met de Be Fair-lokatie. Hij noemde die zienswijze en de daaraan gekoppelde voor waarden ’niet prettig’. Deze maand hoopt Jan Hiele ma in de raadscommissie met meer informatie over de cen- trumontwikkeling te kunnen komen. Hij herhaalde nog maar eens dat het college nog steeds unaniem kiest voor de locatie Passage-West, zoals ook is aangegeven in het vo rig jaar door PCW, WD en CDA opgestelde beleidspro gramma 1994-1998 van het college van Ben W. De CDA-wethouder gaf ver der te kennen dat de gemeen te bij het bedrijfsleven waar mee zaken wordt gedaan niet als een betrouwbare partner overkomst als hun brieven in de krant staan. In een discus sie met burgemeester Kees van der Linden gaf hij aan dat het om vertrouwelijk be doelde brieven gaat, hoewel dat bij de postbehandeling in het door de raadsvoorzitter als ’open’ omschreven ge meentehuis niet expliciet is Weekblad voor addinxvoen 51e JAARGANG No.02426 A r wenskaarten, labaksart kantoorart.. hobbymatenalen Kerkweg Oost 183 - 2741 HD Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 Graanakker 84, Waddinxveen tel 06-53130971, b.g.g. 19852 •51 cm •TELETEKST APK KEURSTATION VAN MARREWIJK BOSKOOP - VOORKADE 26-27 n 01727-13000 Volop keus - Volop voordeel!! SKIBOOT KERKSTRAAT 2. BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 Rijnlandstraat 4 - Waddinxveen - 01828/16119 Kantoorboekhandel 1-Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (01828) 13061 OPTIEK Groensvoorde 14 Waddinxveen Kerkweg Oost 177 - 2741 HD Waddinxveen - Tel. 01828-12012 AUTOMOB IE LB E DRI J F VAT4+ELSWTTK Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728 - 9697 WOENSDAG 1 FEBRUAR11995 INBRAAKBEVEILIGING doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout sierbestrating (01828)12596 Noordeinde 76a u\Waddinxveen 51 cm Beeldscherm Monitor look On Screen display 40 I Voorkeuzezenders Sleeptimer Teletekst Incl. 700 afstandsbediening ff 11 n El I 4 I Zie onze advertentie elders in deze krant. kléin Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346 OOGM^HflG - BRILLEN - CONTAÖHENZEN ^Groensvoorde 16 Waddinxveèhx f&S- Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel 01870-18055 - Fax 01820-22926 01828 12309 in HET NIEUWE TREFPUNT, Stationsstraat 18, Waddinxveen Een grote keuze aan: land schappen (ook Nederlandse), zeegezichten, bloemen, stadsgezichten en 5 stillevens. Maar ook vele kleurrijke abstrakten! Meer dan 400 doeken, zowel klassiek als modem. Zaterdag 4 februari a.s. van 10.00 tot 17.00 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1