Ambtenarenfeest aan begin veranderproces College praat verder over nieuw winkelhart PRUIM IE WS HARWA 5.00 veeaooM makelaardij b.v.. 50 -70 £549 10-50% KORTING Oorkonde voor Gerrit de Knegt 1 ^7 Passage- West vereist grotere kaalslag korting! Pergamano Embossing Origami Sandy Fabriekspartij karpetten (170 x 240) van der linde SLAPEN SLAPEN MEGACOLOR Wij ruimen groots op! 1295,.= b BURGERT. 4 i i B Modecampagne Wereldwinkel Nu APK Keuren Natuurlijke tuinvijver OPRUIMING ■O Nieuwsblad Onafhankelijk HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE kalkhoven H Wij hebben alle materialen en boeken O INBRAAK BEVEILIGING Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden r i i i h i 4 i i I i WAARDEBON REPROSET KORTING BIJ - VIDE» AUDI* FOTI (snelservice) Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! v.a. v.a. v.a. v.a. ontwikkelen afdrukken M.NEELEMAN’ Installatiebedrijf hx APK KEURSTATION VAN MARREWIJK BOSKOOP - VOORKADE 26-27 s 01727-13000 APK keuring 75,- Automobielbedrijf V^eELSWXJK UADD/NXVEEN IfotoshopI “—X-V i SANYO U VHR 244 EX INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen i (I I I I I 1 KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. I I i| i 11 i rj -J I incl.BTW lUj Lattenbodems Matrassen Dons Dekbedden Coupons Gordijnstof Schoonloopmatten 10% korting Diverse Testmatrassen 50% korting etc. etc. etc. IWONINGI IN ONZE 99,- 199,- 170,- 5,- p.st. OORKONDE -- eekblad voor addinxveen 51e JAARGANG No.02427 Zilveren dirigent en gouden lid van de Waddinxveense muziekvereniging Concordia Gerrit de Knegt kreeg uit handen van loco-burgemees- Het gemeentebestuur beseft geldig tot 22-02-1995 ter Karei van Soest (VVD) de gemeentelijke oorkonde uitgereikt. (Foto: Joop Dorst). WOENSDAG 8 FEBRUAR11995 ■■■■■■■■Ml Ook worden watervalletjes en moerasjes getoond en bespro- kenbaar gemaakt bereid te zijn de in 1987 gesloten inten- tieovereenkomst tussen ge meente, GAK (nu PVF) en MAB Projectontwikkeling op te zeggen onder een vergoe ding van de gemaakte kosten. Nader overleg tussen PVF Nederland NV, MAB Project- novatie van het winkelcen trum ’de Passage’. Zoals bekend heeft de meer- aanleggen van een natuurlij ke- of een siervijver. Kerkweg Oost 183 2741 HD Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 WW Handelsdrukwerk o Rekfamedrukwerk OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN INTERIEURVERZORGING Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728 -9697 Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR, SNELLE LEVERING, GRATIS THUISBEZORGEN, GRATIS MONTAGE. UW BEDDENSPECIALIST NIEUWE HAVEN 161 GOUDA (bij het bolwerk) TELEFOON 01820-84770 DE BEKRONING VAN UW WONING. Rijnlandstraat 4 - Waddinxveen - 01828/16119 Zie onze advertentie elders in deze krant klein o Zwart/wit kopteen Kleurkopieën o Gelegenheidsdrukwerk Full-color kopteen o Inbinden Plastificeren o Papierwaren Dorpstraat 68 - Tel. 01828-18640 --of 180 vanaf Mid Mount chassis 44 Voorkeuzezenders Digitale autotracking Stilstaand beeld en beeld-voor-beeld weergave Eenvoudige bediening Inclu sief afstands- aoo bediening Qy y vergeten. ver teld hoe we een goed jachtter rein en voldoende schuil plaatsen voor vogels, vlin ders, amfibieën en andere in secten kunnen creëren. Postbus 300,2740 AH Waddinxveen, Dorpstraat 39. tel 01828-12298, fax 01828-30230. Op die manier werd voorko men dat de gemeenteraadsle den zich zouden moeten bui gen over een eventueel kre- dietvoorstel. Bovendien werd daarmee een inhoudelijke discussie voorkomen, omdat VOORDELIGE KEUS-! CONSUMENTENGIDS!! fMWjlBI WADDINXVEEN - B. en W. hebben geprobeerd de opgelaai de lokatie-discussie over een nieuw winkelhart in Waddinx veen wat te temperen met een dinsdag uitgegeven persbe richt, waarin wordt gezegd dat er thans een goede basis zou Naast ontwerpen over aanleg en omgeving van de vijver wordt er ook ingegaan over een zo natuurlijk mogelijke oever met behulp van stenen, turven, hout en planten. een overleg met PVF Neder land BV te Amsterdam (de belegger van het huurgedeel- te van het huidige winkelcen trum Passage), William Pro perties BV te Rotterdam en MAB Projectontwikkeling BV te Den Haag met elkaar van in zijn vergadering van 23 fe bruari vorig jaar besloten dat de westkant van het huidige winkelcentrum ’de Passage’ de locatie is waar de uitbrei ding van het winkelcentrum zal moeten plaatsvinden. Het college van Burgemeester en Een combinatie van exclusie ve kleding en sieraden wor den twee jaar lang extra on der de aandacht van het pu bliek gebracht door de Neder landse en andere Europese Wereldwinkels. Ook werd op deze dag bekend gemaakt dat de eerste landelijke Wereld- winkeldag gehouden wordt op zaterdag 13 mei. Tuinvijvers zijn tegenwoordig aardig populair aan het wor den. Reden te meer dat men harmonie tot een goed einde zich op de hoogte stelt van het de gemeenteraad vindt dat het college zelf moet uitma ken op welke wijze inhoud wordt gegeven aan het moti- vatieproces van de in veran dering zijnde ambtenaren. Het festijn in Loosdrecht is eerst en vooral bedoeld de neuzen van alle ambtenaren Voor een natuurlijke vijver namelijk dat het niet gemak- geldt, hoe groter des te beter, kelijk zal zijn het verande ringsproces, waarmee enkele Toch kan een kleinere vijver zich heel leuk ontwikkelen, miljoen guldens is gemoeid, .Hij past bijna in elke tuin, tot een goed einde te brengen. Daarvoor is het nodig dat wordt gewerkt aan een sfeer van vertrouwen en van een duidelijke koers. Dorpstraat 38, Waddinxveen Zijde 3, Boskoop telefoon: 01828 - 123 73 telefoon: 01727 - 12544 i De organisatie en kosten van dit leer- en ontspannings- spektakel zijn aan de orde ge weest in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken. Aan het slot van de discussie, die door burge meester C.M. van der Linden was aangekondigd met enke le vertrouwelijke mededelin gen van wethouder J.A. Hie- lema (CDA), werd besloten dat B. en W. de kosten zouden putten uit het krediet voor de in gang te zetten organisatie veranderingen. Er is enige vertraging geko men in de leveranties van Fair Trade in Culemborg, want zij hebben ook voor het hoge water moeten evacu eren. De koffie is naar Hol- werd (Friesland) gebracht (koffie vormt de helft van de omzet van Fair Trade). De an dere goederen konden in Rot terdam opgeslagen worden. Fair Trade heeft bekend ge maakt deze week nog nodig te hebben om weer op orde te zijn. Julianastraat 6. Waddinxveen, tel. 01828 - 12309 Het jubileum- en afscheids concert in de Ontmoetings- kerk was een feestelijk ge beuren. Daaraan droeg niet alleen de toespraak van loco- burgemeester Karei van Soest bij, maar ook de mid- winterhoornblazers die acte de présence gaven. Gerrit de Knegt is een fervent midwin terhoornblazen De nu voor de tweede maal uitgereikte oorkonde van het Waddinxveense gemeentebe stuur bestaat sinds 26 janu- dingindustrie in de dienstver lening gingen werken, schoof de kledingindustrie op naar het oosten (Aziatische lan den) en is - mede door de lage lonen - daar gebleven. Voor de kleding en de siera den in de Wereldwinkel krij gen de producenten, net als voor Max Havelaarkoffie en chocolade, een goede prijs be taald. In Taxco (Mexico) bij voorbeeld hebben sieraden makers les gehad van de Utrechtse juwelier Willem Nooyens. Zij maken nu prachtige siera den en hebben ook de brochu re vervaardigd voor de start van de nieuwe campange, die binnenkort ook in de Wereld winkel Waddinxveen te koop is. WADDINXVEEN - Zaterdag 4 februari werd in Utrecht voor de Wereldwinkels de landelijke presentatiedag voor de nieuwe campagne ’Mode met Motief’ gehouden. De dag, die ook werd bijge woond door de Wereldwinkel Waddinxveen (Koningin Wil- helminaplein), werd georga niseerd door Fair Trade en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. het jubileum- en afscheids concert omdat hij na 25 jaar stopt als dirigent van Concor dia, van welke vereniging hij ook nog eens 50 jaar lid is. De gemeentelijke oorkonde ontving de zilveren dirigent en het gouden lid, die zater dagmiddag in clubgebouw De Hoge Noot (J.W. Frisoweg) re cipieerde, vanwege zijn ’toon aangevende muzikale bijdra gen gedurende vijfentwintig jaar als dirigent en geduren de vijftig jaar als lid’. fA5- ari vorig jaar. De gemeente raad heeft toen in zijn verga dering de Verordening op de ereblijken vastgesteld. Hierin is geregeld dat de oor konde wordt uitgereikt aan burgers of groepen burgers (verenigingen, comités) die zich op het terrein van het vrijwilligerswerk bijzonder hebben onderscheiden, waar door zij zich algemeen erken de verdiensten voor de Wad dinxveense gemeenschap hebben verworven. WADDINXVEEN - Maandag avond 13 februari om acht uur komt de heer Alblas voor de Waddinxveense aquarium- vereniging De Gouwe Vis in het clubgebouw van de speel tuinvereniging Oranje wijk (J.W. Frisoweg) een lezing houden over tuinvijvers. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10. 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentehuis is volgende week woensdagmiddag 15 februari voor het pu bliek gesloten. De ambtenaren laten dan op initiatief van het college van Burgemeester en Wethouders ’s middags en ’s avonds met een feest van 38.000 gulden in Loosdrecht het gemeentelijk veranderingsproces officieel van start gaan. Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel 01820-18055 - Fax 01820-22926 Het afgelopen jaar is veelvul dig van gedachten gewisseld met potentiële projectontwik kelaars) en met het PVF Ne derland NV teneinde te ko men tot ontwikkeling van de locatie Passage-West. Om de planontwikkeling niet te blokkeren heeft MAB Pro- Het persbericht bevestigt jectontwikkeling BV eerder vooralsnog alleen de situatie zoals die na het een jaar oude raadsbesluit met de keuze voor de lokatie Passage-West is ontstaan en de komst van een nieuwe ontwikkelings- combinatie, dat het gemeen tebestuur voorlopig het voor deel van de twijfel lijkt te ge ven. In het recente overleg is al aan de orde geweest dat extra ruimte moet worden gezocht in bijvoorbeeld een verplaat sing van het NS-station Wad dinxveen, een kwestie waar over eerder is gesproken. Toen zou het spoorwegstation in de richting van de Be Fair- lokatie moeten opschuiven. Voor de Passage-West lijkt dan ook veel kaalslag - meer dan eerder voorzien - te moe ten worden ondernomen om aan alle wensen en verlan gens voor aan attractief en ruimtelijk koopcentrum, een goede verkeersafwikkeling en voldoende parkeermoge- lijkheden te kunnen voldoen. De bewoners van de Stations straat en omgeving hebben al in een vroeg stadium laten weten zich in alle fasen tegen de komst van Passage-West te zullen verzetten. Hunb ad vocaat heeft de eerste brieven al geschreven. Het college van Burgemees ter en Wethouders zegt vorige De voorbereiding van de cam- week dinsdagmiddag in res- pagne ’Mode met Motief heeft bijna twee jaar ge duurd. Deze tijd was hard no dig door al het overleg met de producenten van kleding en sieraden om passende combi naties te maken. Dertig jaar geleden kwam bij na alle hier verkochte kleding nog uit Nederland, Duits land, Frankrijk en Engeland. Vooral door gebrek aan ar beidskrachten, die van de kle- WADDINXVEEN - Gerrit de Knegt, dirigent van de Wad dinxveense muziekvereni ging Concordia, heeft vrijdag avond in de Ontmoetingskerk (Groens voorde) uit handen van loco-burgemeester Karei van Soest (VVD) de gemeen telijke oorkonde uitgereikt gekregen. De onderscheiding, die door het college van Burgemeester en Wethouders voor de twee de maal werd toegekend, kreeg Gerrit de Knegt tijdens ontwikkeling BV en William Properties (eigenaar van de fabriek voor bakkerijgrond stoffen C.P. Broer BV) heeft ertoe geleid, dat een nieuw samenwerkingsverband tot stand is gekomen met als doel uitbreiding en vernieuwing van het hoofdwinkelcentrum Passage. In dat kader heeft Anva Vastgoed BV te Vleuten afstand gedaan van haar rechten. In het overleg van een week geleden is gebleken dat er thans een goede basis is om daadwerkelijk op korte ter mijn te starten met het ver vaardigen van een concept- ontwikkelingsvoorstel, overi gens nadat de gespreksresul- taten over en weer zijn geac cordeerd en de stedebouw- kundige en overige randvoor waarden zijn geconcreti seerd. De projectwethouder Jan Hielema (CDA) heeft tijdens de vergadering van de raad- commissie economische za ken dinsdagmiddag 7 febru ari in het gemeentehuis nade re informatie verstrekt. Vorige week dinsdagavond kwam de christen-democraat ook langs op de jaarvergade ring van de Ondernemersve- reniing Waddinxveen (OVW) voor het afleggen van een ver klaring over de voortgang sinds een jaar. Over die ver klaring kon overigens niet worden gediscussieerd. Een en ander betekent vol gens B. en W. dat planvoor- stellen van derden voor cen- trumontwikkeling op locaties elders in deze gemeente - zo als die van pellikaan Bouw BV te Tilburg - vooralsnog niet door het gemeentebe stuur in behandeling zullen worden genomen dan wel be commentarieerd. Om die reden meent het colle ge dat het een alleszins ver antwoorde uitgave is om de start van het veranderings- ken. De geschikte vissen, kik- proces gezamenlijk in te gaan kers, salamanders worden en het wat serieuze middag- natuurlijk niet i gedeelte te laten volgen door Over de omgeving wordt een gezamenlijke maaltijd en een ontspannend abvondge- deelte. Voor vervoer van en naar Loosdrecht worden tou ringcars ingezet. zijn om daadwerkelijk in het Gouwedorp op korte termijn te starten met het maken van een concept-ontwikkelingsvoor- stel voor de Passage-West. Het weinig zeggende persbe- taurant Bibelot (Limaweg) in richt (dat ondanks aankondi gingen van wethouder Jan Hielema (CDA) een kleine week is opgehouden) is uitge geven na de ophefmakende briefwisseling van de beleg ger PVF Nederland NV, die het gemeentebestuur heeft geschreven dat ’indien mocht gedachten te hebben gewis blijken dat het Passageplan seld over de uitbreiding en re- toch onvoldoende soelaas biedt, dezelfde ontwikke- lingscombinatie de ontwikke ling op het Be Fair-terrein ter derheid van de gemeenteraad hand zal nemen'. f Over deze koppeling van de Passage-West met de Be Fair- lokatie zwijgt het persbe richt, evenals over de termijn waarin de plannen voor een nieuw winkelhart zouden kunnen worden gepresen teerd. Ook gaat het stuk niet Wethouders zegt het als zijn in op het werkelijk besproke- taak te zien dit raadsbesluit ne in een besloten gehouden vooralsnog uit te voeren, bijeenkomst in restaurant Bi belot Limaweg). Daar is op initiatief van wet houder Jan Hielema (CDA) een hartig woordje gesproken over de geactualiseerde zienswijze van de de ontwik- kelingscombinatie en over de mogelijkheden van Passage- West. in dezelfde richting te krij gen. Van belang is dat de wil en de motivatie om het veran derproces in zoveel mogelijk te krijgen van het begin af aan volop aanwezig blijft.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1