vergeefs in Gouwe VERBOUWING* HALVE PRIJS WIST U 3,95 i BremmerS ANWB tegen opheffen snelbuslijnen ZWN ZATERDAG IS VOOR ONS EEN WERKDAG! Waddinxveens bedrijf doet in telefoonbeantwoording Vier prijswinnaars Trein ramt op spoorweg giertank We ruimen nu alles op! SLAPEN SLAPEN 90 SOORTEN PARKET EN LAMINAAT REHORST «95,-=r VCWiOOM makelaardij b.v., Julianastraat 6. 52 Waddinxveen, tel 01828- 12309 Nu APK Keuren Onafhankelijk Nieuwsblad Geen routes vervangen door Interliners Central Phone Services van A. C. van der Laan fij Opruiming! Laatste week k HARWA a|l_van ’t hof nvm Ir N makelaardij Wie wordt voorleeskampioen? \4r\Barlingen 01727-15141 Bedrijvencentrum 'De lA'j-JóCITTTT Kalkhoven Concert op Künckel-orgel Zoektueen lint voor uw schrijfmachine of printer?? Deze week laatste restanten HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE INBRAAK BEVEILIGING JlJ PASSAGE 1911244 FOT» VIDE» AUDI* I 4 Ook voor Hp. Cartridges en inkt voor Inkjetprinters kunt u terecht bij: Wij hebben 60 soorten op voorraad. M.NEliLEMAN installatiebedrijf bx VAN MARREWIJK BOSKOOP - VOORKADE 26-27 o 01727-13000 Schoenen en Lederwaren KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. ANWB erkende autorijschool “Henry” 50,“ (voor 60 min.) óók motorrijles incl.BTW lPK keuring 75,- ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Weekblad voor Waddinxveen 51e JAARGANG No.02428 Zie onze advertentie elders in deze krant, i kléin Op de foto links Ankie Pruijmboom-Vink met naast haar Roxannne pés VRIJBLIJVENDE OFFERTE!! wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen Ook op zaterdag doen wij van 8.30 tot 17.00 uur ons "huiswerk" voor u. Welkom.' de Rehobothschooï, Marlous v.d. Akker van De Akker en Thomas van Vliet van de Vij- verfluiter. Alle deelnemers zitten in groep 7 of 8 en kwamen tij dens voorronden op de scho len als beste uit de bus. Zij zullen in De Tunnel een stuk je voorlezen en worden beoor- Zelf leggen of vakkundig gelegd door erkende parketteurs. U zegt het maar. van nen. Kerkweg Oost 183 - 2741 HD Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 OPLAGE I 500 EXEMPLAREN Graanakker 84, Waddinxveen teL 06-53130971, b.g.g. 19852 zuidplaslaan 432, waddinxveen telefoon 01828-18055 telefax 01828-18438 kantoren in gouda.alphen a/d rijn. zoet er meer en waddinxveen APK KEURSTATION Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden 1 kilo BOERENBELEGEN 13,95 250 gram CASHEWNOTEN ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR. SNELLE LEVERING. GRATIS THUISBEZORGEN. GRATIS MONTAGE. UW BEDDENSPECIALIST NIEUWE HAVEN 161 GOUDA (bij het bolwerk) TELEFOON 01820-84770 Bij uw eigen woningstoffeerder WOENSDAG 15 FEBRUARI 1995 W F? Kantoorboekhandel i>l :|O»niïvi=i.h I--1™ Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen, telefoon (01828) 13061. MOORDRECHT/WADDINX- VEEN Een medewerker van een Moordrechtse boerderij is Kerkweg Oost 177 - 2741 HD Waddinxveen - Tel. 01828-12012 ker reed op de Vijfde Tochtweg in Moordrecht in een bocht over het spoor toen het gebeurde. Door de klap werd hij meters ver weg geslingerd. De eerste cou- van de trein, waarvan de gistermiddag zwaar gewond ge raakt toen hij met zijn traktor met giertank over het enkelvou dige spoor tussen Gouda en Waddinxveen reed en in botsing kwam met een trein. De loonwer- Rijnlandstraat 4 yj 27Ï1 GZ Waddinxveen 5^ Tel. 01828-16119 Fax 01828-16638 ners. De toeristenbond stelt zich op het standpunt dat introductie van de Interliner een goed al ternatief voor de auto is, mits het geen vervanging betekent Boxspring, 'x komplete Set 160 of 180 vanaf stoppen op dit moment in de woonwijken van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Wad dinxveen en brengen de pas sagiers tot bij het werkadres. De Interliner daarentegen stopt volgens de plannen al leen bij het station en rijdt daar vandaar rechtstreeks naar de stations Voorburg en Den Haag Centraal. De fo rens moet dus eerst naar het station in de woonplaats en op de plaats van bestemming van het station naar de werk plek reizen. deeld door een jury bestaande uit Tanja Verbeek (jeugdbi bliothecaris van de openbare bibliotheek in Alphen), Gert- jan van Midden (hoofd On derwijs en Cultuur van de ge meente Boskoop), Ellen den Hollander (journaliste) en Ank Vos (docente aan de Agrarische school De Groene Zijde in Boskoop). Het pro gramma wordt gepresenteerd door Petra van Hulsen. voor- drachtskunstenares uit Arn hem. De winnaar van deze voorleeswedstrijd kan zelfs door naar de provinciale ron de in Zoetermeer op 8 april en de voorleeskampioenen van alle provincies treffen elkaar tenslotte op 23 mei in Mu ziekcentrum Vredenburg in Utrecht voor de landelijke fi nale. Het idee van een nieuwe vorm van telefoonbeantwoor- ding is afkomstig van Vahl- kamp Handelsonderneming te Helmond, waar men het systeem heeft ontwikkeld en waar Central Phone Services reeds ruime ervaring met het systeem heeft opgedaan met goede resultaten. Eigenaar A.C. van der Laan van CPS Waddinxveen: ‘Het is voor startende onderne mers en eenmanszaken vaak een probleem om goed bereik baar te zijn. Lang niet ieder een kan het zich permiteren WADDINXVEEN - Aan de Zuidkade in Waddinxveen is Central Phone Services (CPS) met een nieuwe vorm van dienstverlening van start gegaan op het gebied van tele foonbeantwoording. CPS Waddinxveen is een zelfstandige onderneming en maakt deel uit van een keten van CPS-ves- tigingen op diverse plaatsen in het land. Een 16-jarige inwoner van Hazerswoude is vrijdagmor gen op de Zijde met zijn brom fiets in botsing gekomen met een auto. De bromfietser reed aan het eind van de Zijde ter hoogte van aan tankstation aan de verkeerde kant van de weg en botste frontaal tegen een auto die het terrein van het autobedrijf opreed. Het slachtoffer is met beenletsel overgebracht naar het Groe ne Hart ziekenhuis om een telefoniste in dienst te hebben en een antwoordap paraat is niet altijd klant vriendelijk'. Er bestaat kennelijk nog al tijd een drempel op een ant woordapparaat in te spreken. Anderzijds is het zo dat onge veer 30% van de ingesproken boodschappen op antwoord apparaten niet of te laat wor den beantwoordt. ‘In de afgelopen weken, waar in ik aquisitie heb gepleegd Vorig jaar onderzocht de ANWB hoe de reizigers over de busdiensten van de ZWN Groep dachten. Daaruit bleek dat de gebruikers van de drie buslijnen unaniem tevreden waren. In het bijzonder de rechtstreekse verbinding zonder voor- en natransport sprak veel reizigers aan. Wanneer de veranderingen worden doorgevoerd zal een groot deel van de reizigers weer de auto nemen. De In terliner en de trein vormen voor hen geen redelijk alter natief, gezien de benodigde reistijd en het aantal keren overstappen. f&5- ■HXexperi 1 - A Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728- 9697 Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop j of bel 01720-73346 BOSKOOP - Leden van een duikploeg hebben samen met de brandweer vrijdagmiddag vergeefs gezocht naar een mogelijk slachtoffer in het water van de Gouwe. Er werd alarm geslagen toen een voor bijganger sporen van een au to zag op het talud, eindigend bij het fietspad langs de Gou we. Daar het vermoeden be stond dat mogelijk een fietser was aangereden en in het wa ter beland, kwamen de brandweerkorpsen van Bos koop, Waddinxveen en Gouda onmiddellijk in actie. Ook een ambulance werd opgeroepen. Na enige vruchteloos zoeken in het ijskoude water werd duidelijk dat het loos alarm was. De sporen waren afkom stig van een ongeluk dat en kele uren eerder had plaats gevonden. Daarbij moest een 24-jarige Amsterdamse met haar auto op de provinciale weg uitwijken voor een tegen ligger, kwam in de berm en raakte door scherp tegen te sturen op de verkeerde weg helft. Daar volgde een fronta le botsing met een tegenlig ger, een 28-jarige automobi liste uit Veenendaal. Bij de botsing raakte niemand ge wond, wel moesten beide au to’s worden weggesleept. Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 01820 18055 - Fax 01820-22926 man) ging naar Karsten Ver- hey van Wijk (KoekoekdreeD, de tweede prijs (Roaring Tom- jet) naar Marco v.d. Hut (Zuidkade), de derde prijs (Sekid-computerspel) naar Roxanne van Rijswijk (Her barenerf) en de vierde prijs (Bugitron-telmachine) naar Sanne Marieke Schenk (Machtelderf). Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstij den: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. om een klantenkring op te bouwen, ben ik tot de conclu sie gekomen dat het met som mige bedrijven bedroevend gesteld is op gebied van be reikbaarheid. Voor de opbel lende partij kan dit een valide reden zijn om af te haken', meent de Waddinxveense on dernemer. Als een ondernemer om wel ke reden dan ook, niet in staat is de telefoon zelf op te nemen, schakelt hij door een simpele druk op de knop van een speciaal meegeleverde CPS-doorkiezer de telefoon door naar de CPS-centrale. Daar staat een computer die de gesprekken zodanig analy seert en registreert zodat men bij CPS de telefoon op neemt met de bedrijfsnaam van het bedrijf waarvoor ge beld wordt. Geheel volgens de wens van de klant kan er informatie worden verstrekt of afspra ken gemaakt worden. Het he le systeem wordt aan geïnte resseerden een maand gratis op proef aangeboden. Deze vorm van dienstverle ning is niet nieuw. De wer king van het systeem is ech ter uniek en in het verlengde van andere activiteiten p”e- tendeert A.C. van der Laan goedkoper en efficiënter te kunnen werken, hetgeen dan weer ten voordele komt van de kleine of startende onder nemer. Volop keus - Volop voordeel!! UI BOOT KERKSTRAAT 2. BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 HAZERSWOUDE - In de se rie orgelconcerten die de or gelcommissie van de Gerefor meerde Kerk te Hazerswou- de-dorp dit voorjaar organi seert, is op zaterdag 25 febru ari aanstaande de beurt aan Erik van Bruggen uit Leiden. Deze jonge organist studeer de orgel bij Hans van Nieuw koop en kerkelijk orgelspel bij Klaas Bolt aan het Sweelinck conservatorium te Amster-. dam. Daarnaast behaalde hij ook nog zijn piano-akte en be kwaamt hij zich verder bij Pe ter van Dijk. Hij is cantor-or ganist van de Waalse Kerk al waar hij het historische Stee- vens/Assendelftorgel be speelt. Erik van Bruggen is vooral gespecialiseerd in ou de muziek uit de jaren eind 1600 tot aan 1800, muziek die op het schitterende Künckel- orgel fantastisch klinkt. Om dat te horen bent u zaterdag 25 februari aanstaande om 20.00 uur van harte welkom in de Gereformeerde Kerk hoek Dorpsstraat/Korenmo- lenlaan te Hazerswoude- dorp. De toegang is vrij. WADDINXVEEN/DEN HAAG - De Koninklijke Toeristen- van succesvolle snelbuslij- bond ANWB heeft zich in een brief aan de directie van het nen openbaar vervoerbedrijf ZWN Groep in Boskoop uitgespro- De snelbussen van de ZWN ken voor het handhaven van de snelbuslijnen van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Waddinxveen naar Den Haag. De ANWB heeft ernstige be zwaren tegen het plan van de ZWN Groep om in maart de routes van de snelbuslijnen in te korten en per september te vervangen voor Interli- van Rijswijk en op de grond zittend Karsten Verhey van Wijk. Staand van links naar rechts Sanne Schenk en Marco v.d. Hut. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De CDK Bank in Waddinxveen, onder gebracht in het kantoor van de Vink Groep aan de Zuid plaslaan, heeft een geslaagde kleurwedstrijd achter de rug. Vorige week woensdagmid dag werden de vier prijzen aan de jeugdige prijswin naars uitgereikt. De eerste prijs (Sony-walk- BOSKOOP - Wie wordt voor leeskampioen van de regio? Dat wordt zaterdag 18 febru- ari beslist tijdens een voor- leeswedstrijd in jongerencen- trunm De Tunnel waar voor- I leeskampioenen van dertien Gouda: Markt 63 basisscholen uit Boskoop, Bo- -degraven, Alphen a.d. Rijn, Waddinxveen, Reeuwijk, --- Waarder en Zwammerdam om de titel strijden. Boskoop Wordt daarbij vertegenwoor- INBRAAKBEVEILIGING digd door Jan Apperloo van een zaak van vertrouwen rw* raampjes openstonden, werden verrast door de inhoud van de giertank. Er vielen verder geen doden of gewonden. (Foto: Joop Dorst) 1 -y

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1