centrum later 5.00 Jan Heijkoop (CDA) bezoekt Waddinxveen Asielzoekers- WIST U a/Z DANSAVOND VERBOÜWINGSlaB^ Burgemeester feliciteert honderdjarige en stuk groter GRATIS We ruimen nu alles op! College vreest 'asieltoerisme Diskette- voordeel! van der linde 90 SOORTEN PARKET EN LAMINAAT MEGACOLOR Scholieren halen 14 mille op Valkhoven Fietser (76) dodelijk verongelukt Nu APK Keuren m. incl. BTW I W Vergadering Confessionele Vereniging aquanova KEUKEN APPARATEN OPENING 50e FILIAAL Hans Verkerk keukens viert feest Deze week is de 50e winkel losge gaan. En dat vieren wij met een super actie Als u deze week een complete keuken koopt krijgt u maarliefst 5 apparaten gratis: OVEN - KOOKPLAAT Nieuwsblad Elco Brinkman opvolger van Hans Barth u WAARDEBON j HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE F’K HARWA Verkiezings bijeenkomst van de SGP Drie bestuurders verblind door laagstaande zon 'WW®'' Onafhankelijk Dat is heel mooi van Aquanova VAN MARREWIJK INBRAAK BEVEILIGING Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden Z fl •S 01828-13500 I ’ij KORTING BIJ FOTI VIDI AUDI' Stijl in Badplezier. Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie ontwikkelen afdrukken I I I K K w I I M.NEELEMAN installatiebedrijf bx INTERIEURVERZORGING Gouda: Markt 63 DANSSCHOOL NIEUWENHUIJZEN-VISSER Kontje ook? |~F~0 T 0 S H 0 P| APK keuring 75,- Automobielbedrijf VAN-ELSWITK KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Voordeel pak 3M ds,hd formatted in handige opbergbox 20 stuks 45,00 I I 1 I I I I I I I I I Van 't Hof heeft een huis voor u 1 Kijk elders in deze krant! Diskette bakje voor 50 diskettes 10,50 b BURGER?'.. EX *^4^. (snelservice) geldig t/m 1-03-1995 KOELKAST M AFZUIGKAP VOEDSELRESTVERMALER Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 22 FEBRUAR11995 51e JAARGANG No.02429 WADDINXVEEN Burgemeester C.M. van der Linden feliciteert in Huize Souburgh mevrouw Maria de Mul- Veermans met haar honderdste verjaardag. een 'Mfe UW TELEVISIEDOKTER VRIJBLIJVENDE OFFERTE!! TDK ds,hd diskettes met gratis meeneembox 10 stuks 19,95 Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. »oor aan Zijde 3, Boskoop telefoon: 01727 - 12544 Zelf leggen of vakkundig gelegd door erkende parketteurs. U zegt het maar. Kerkweg Oost 183 - 2741 HO Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 Dorpstraat 38, Waddinxveen telefoon: 01828 - 123 73 GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 01820-25077 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN APK KEURSTATION BOSKOOP - VOORKADE 26-27 V 01727-13000 L Rijnlandstraal 4 2741 GZ Waddinxveen LZL--^=£JI Tel 01828-16119 ly™™—*Rl Fax 01828-16638 Bij uw eigen woningstoffeerder Zie onze advertentie elders in deze krant. klein IN DE ROZENBURCHT f IN BOSKOOP zondag 26februarivanaf20.50 uur. Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728-9697 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen makelaardij b.v.. Julianastraat 6. Waddinxveen. tel. 01828 - 12309 deren, van wie enigen nog in leven zijn. Haar vader was havenmeester en sluiswach ter in die gemeente. Na de lagere school ging de Waddinxveense als 16-jarige werken op een boerderij en vervolgens bij een predi- kantsgezien in Willemstad. In 1919 trad zij in het huwe lijk met Jaco de Mul. Het jon ge paar ging in Fijnaart wo nen. Het echtpaar kreeg vijf kin- Leer- lingen van de samenwer kingsschool voor HAVO- Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel 01820-18055 - Fax 01820-22926 WADDINXVEEN - Zaterdag morgen omstreeks kwart over elf stak een 76-jarige fietser uit Waddinxveen ter hoogte van de bouwmarkt aan het Noordeinde over ter wijl op dat moment vanuit Boskoop een personenauto naderde bestuurd door een 29-jarige man uit Alphen aan de Rijn. Een aanrijding was onvermijdelijk en de fietser werd door de auto geschept. De man, die langs de kant van de weg door omstanders werd gereanimeerd, is in de ambulance onderweg naar het Goudse Groene Hart Zie kenhuis aan zijn verwondin gen overleden. bracht aan en gesproken met een aantal jonge onderne mers. Het laatste onderdeel van het middagprogramma is een be zoek aan Baas Bedrijven aan de Wilhelminakade met een discussie over economie en werkgelegenheid. Het werk bezoek wordt ’s avonds om acht uur afgesloten met een openbare verkiezingsavond in de protestants-christelijke Koningin Beatrixschool aan de Zuidplashof (wijk Zuid- plas). van toepassing. Jaco de Mul was een actief landschaps schilder. In 1978 is hij overle den. Maria de Mul-Veermans is een gezellige en actieve vrouw, die nog steeds aan al les wat Huize Souburgh biedt deelneemt. Zij heeft een ge zonde eetlust en is een voor beeld voor velen. Zij kan am per geloven dat zij al een eeuw leeft. ‘Zo oud ben ik nog niet'. Atheneum (Sniepweg) blij kens in de laatste week voor de kerstvakantie min stens ƒ13.750,- bij elkaar gebracht voor de bestrij ding van de ziekte aids. Dit bleek afgelopen vrij dagmiddag toen een sym bolische cheque werd over handigd aan Arno Harpe, vertegenwoordiger van het Aidsfonds Nederland. Te gelijkertijd werd een aan tal leerlingen en docenten in het zonnetje gezet. Zij hadden zich bijzonder ver dienstelijk gemaakt bij de organisatie van deze ge slaagde week. Zij kregen van het Aidsfonds een her innering uitgereikt. Het geldbedrag is bij el kaar gebracht met een sponsor-schaatsactie in de Weenahal te Rotterdam, waaraan ruim 300 leerlin gen deelnamen. Ook diver se andere podium- en sportactiviteiten brachten veel geld op. De komende weken zal het Aidsfonds Nederland met een afvaardiging van de leerlingen overleggen waar de actie-opbrengst aan besteed gaat worden. Hierbij valt te denken aan voorlichting, patiënten zorg en wetenschappelijk onderzoek. WADDINXVEEN - Vrij dagavond 24 februari om acht uur houden elf kies verenigingen van de SGP met het oog op de komen de statenverkiezing regionale bijeenkomst in Het Nieuwe Trefpunt (Stationsstraat). Op deze avond zal Zuid- hollands SGP-lijstaan- voerder ir. M. Houtman spreken over het thema ‘De SGP, Zuid-Holland en het Groene Hart*. Na de pauze zal er een forumdis cussie zijn. Naast ir. M. Houtman nemen hieraan deel R. de Gooijer (wet houder van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapel- le), J. Neele (wethouder van de gemeente Wad dinxveen) en J. Slinger land (kandidaat-statenlid uit Berkenwoude). en een uiterlijke ’ingebrui- knemingstermijn’ van het Waddinxveense asielzoekers centrum van 1 mei a.s. te be pleiten. Op dit moment ziet het er ecnter niet naar uit dat ’Den Haag’ bereid en in staat is aan de vestigingstijd van het lokale gemeentebestuur te voldoen. Een eerdere inge bruikname dan deze zomer achten B. en W. echter onder andere gewenst ter voorko ming van ’asieltoerisme’juist in de startfase van het asaiel- zoekerscentrum Als gevolg van brandveilig heidsvoorschriften zou de plek aan de Zuidelijke Rond weg ongeveer een halve hec tare groter uitvallen. Boven dien is van gemeentewege de eis gesteld dat gekomen wordt tot een ruimtelijk aan trekkelijk opzet van de woon gebouwen. Ze zullen op veili ge afstand van de weg zijn ge legen. WADDINXVEEN - Maandag avond 27 februari om acht uur houdt de afdeling Wad dinxveen van de Confessione le Vereniging in de Neder landse Hervormde Kerk haar jaarvergadering in het Anne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad). Op deze bijeenkomst zal dr. C. Vermeulen uit Valkenburg (ZH) spreken over het onder werp ‘De toekomst van de kerk*. Verder worden op deze avond onder andere het jaar verslag en het financiële overzicht van het afgelopen (oprichtingsjaar gepresen teerd. Leden en belangstel lenden zijn van harte wel kom. De toegang is vrij. Postbus 300.2740 AH Waddinxveen, Dorpstraat 39, tel. 01828-12298, tax 01828-30230 WADDINXVEEN - Zuidhollands CDA-lijsttrekker Jan Hei jkoop brengt donderdag 23 februari een werkbezoek aan Waddinxveen. Zijn bezoek maakt deel uit van de campagne van de christen-democraten voor de provinciale statenver kiezingen, die woensdag 8 maart gehouden zullen worden. Aquanova: fraaie matten voor uw badkamer en toilet. Ge maakt van I POLAND-garen, dat niet plet, niet verkleurt en de garantie geeft van jaren lang badplezier. Afbeelding: model ALIZEE, formaat 60 x 100 cm. F Tijdens deze avond zal het provinciaal CDJA aanwezig zijn met het computerpro gramma CDJA-interactief. Dit programma bevat een po litieke voorkeurstest waarin enkele provinciale thema’s zijn opgenomen. Daarnaast bevat het programma de tien speerpunten van het verkie zingsprogramma van het CDA Zuid-Holland en worden de jongerenkandidaten ge presenteerd. Naast Jan Heijkoop zullen ook het CDA-Tweede-Kamer- lid Maxim Verhagen, het CDA-statenlid Willem Water reus en enkele vertegenwoor digers van het CDA-Wad- dinxveen bij dit werkbezoek aanwezig zijn. Het bezoek begint ’s middags in het gemeentehuis met een ontvangst door het college van B. en W, gevolgd door een gedachtenwisseling over de ruimtelijke ordening in Waddinxveen en omgeving. Daarna wordt een bezoek ge bracht aan het seniorencom plex ’t Suyteinde aan de Zuid- plaslaan in de woonwijk Zuidplas. Daar zal worden gesproken met vertegenwoor digers van de ouderenbonden en de woningbouwverenigin gen. Vervolgens gaat de reis via de nieuwe wijk-in-wording Zuid plas ’90 en de Zuidelijke Rondweg (locatie tijdelijk asielzoekerscentrum) naar het bedrijvenpark Coenecoop. Daar wordt een bezoek ge- WADDINXVEEN/DEN HAAG - Waddinxvener ing. Hans Barth (Mozartlaan) wordt dit voorjaar als voorzit ter van het Algemeen Ver bond Bouw Bedrijf (AVBB) in Den Haag opgevolgd door oud-CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, mr.drs. El co Brinkman. De mutatie in het voorzitterschap is in april een feit. De Leidse christen-democra- tische politicus, die volgende maand het parlement vaar wel zal zeggen, werd afgelo pen vrijdagmiddag in restau rant ’de Gouwe Dis’ gesigna leerd waar hij overlegde met de huidige voorzitter. Volgen de week is hij er weer. Hans Barth is anderhalve pe riode van 4,5 jaar het AVBB geleid. Hij acht de tijd gekomen om als bouwkundige nog elders in de dagelijkse commerciële bouwpraktijk aan de slag te zijn. Voorts heeft hij nog zijn com missariaten bij Baas Beheer BV (Wilhelminakade) en ar chitectenbureau Stuurman Partners BV (Brugweg). Ook geeft hij leiding aan zijn eigen bedrijf Bawa BV. Het Algemeen Verbond Bouw Bedrijf is een federatie van negen ondernemersorganisa ties in de uitvoerende bouw. De overkoepelende werkge versorganisatie wordt gezien als vierde in ons land. De grooste deelnemer in de AVBB is het Nederlands Ver bond van Ondernemingen in de Bouwnijverheid. Ongeveer 6.400 bouwbedrijven zijn bij de negen organisaties aange sloten. De AVBB-voorzitter is ook lid van het VNO. OFRlra WK Zuidhollands CDA-lijstaanvoerder Jan Heijkoop. (Foto: Joop Dorst). WADDINXVEEN - Waddinx- veens burgemeester C.M. van der Linden heeft zaterdag morgen namens het gemeen tebestuur in Huize Souburgh (Prins Bernhardlaan) felici taties overgebracht aan me vrouw Maria de Mul-Veer- mans in verband met haar honderdste verjaardag. Maria Veermans werd 18 fe bruari 1895 in het Noordbra- bantse Willemstad geboren. Zij was de oudste van 10 kin deren: één zoon en vier doch ters (van wie één overleden is). Haar man was huisschil der. In 1926 kwamen Maria de Mul-Veermans en haar man in Waddinxveen wonen. Het waren goede jaren in het Gouwedorp, aldus de hon derdjarige. In 1970 ging het paar in Souburgh wonen. Hun instelling was om alles zo lang mogelijk zelf te doen en dat is nog steeds op haar Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 WADDINXVEEN - Het tijdelijk asielzoekerscentrum aan de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen, waarvoor het ge meentebestuur vorig najaar met de besluitvorming op ini tiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur (WVC) zoveel haast maakte, komt later en zal ook groter worden. Van de voorbereidingen over de vestiging van een asielzoe kerscentrum voor 600 buiten landers in Waddinxveen heeft directeur ing. S. van Houten van de gemeentelijk- ke dienst Openbare Werken en Bedrijven verslag gedaan in een vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. Eerder waren door burge meester C.M. van der Linden al signalen opgevangen dat het wel juni of juli zou kun nen worden voordat het asiel zoekerscentrum daadwerke lijk kan gaan functioneren. Hij zei dat van de politie te hebben gehoord. Binnen het college van B. en W. is inmiddels afgesproken bij de rijksoverheid schrifte lijk aan te dringen op spoed WADDINXVEEN - Vorige week woensdagmorgen raak te een 21-jarige automobilist uit Waddinxveen het spi bijster op de Zuidplasla toen hij werd verblind door de zon. Hij reed een lantaarn paal omver alsmede een be- wegwijzeringsbord op een vluchtheuvel. De bestuurder bleef ongedeerd. Vrijdagmiddag kwam een 49- jarige automobilist uit Bos koop in botsing met een slag boom op de Coenecoopbrug. Door de lage zonnestand had de bestuurder de slagboom niet opgemerkt. Zowel auto als slagboom werden zwaar beschadigd. Vrijdagmiddag vond een aan rijding plaats op de kruising Beijerincklaan-Dreef. Een 18-jarige Waddinxveense au tomobilist gaf geen voorrang aan een 25-jarige motorrijder uit Gouda. De automobilist werd mogelijk verblind door de zon. De motorrijder is met vermoedelijk inwendige kneuzingen overgebracht naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis. Of de helft van de geldwaarde als EXTRA KORTING. Kom snel langs en profiteer NU van deze SUPER actie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1