Ook mannen Werkende mens centraal Week zijn welkom van de Winkel op Vrouwendag Voorbereidingen voor feestweekzijn in volle gang Dansen voor ouderen bij Van der Lubbe PARKET LAMINAAT I Avond over terrarium allerlei Korbis Dl bleef ongeslagen i SPORTIEF I I I Groot fractie- beraad van CDA Scholentoumooi: 370 basketballers I I I I I I I I I I I Vakkundig gelegd. I I I I I I I I I Rijn en Gouwe ijk?' Jitel hW Duifs Mode Alphen aan den Rijn Tel: 01720-73818 waard zich eens in die richting te oriënteren. land de Week van de Winkel WADDINXVEEN - Al meer dan vijf jaar dansen ouderen meer weg te denken activiteit voor ouderen. i Vraag vrijblijvende offerte aan! WADDINXVEEN - Maandag avond 13 maart om acht uur is er weer een CDA-grootfrac- tieberaad in het gemeente- De mogelijkheden in de de tailhandel zijn legio. In veel winkels is het mogelijk zowel fulltime als parttime te wer ken, en iemand die niet vast is, wordt een verkoper of ver koopster geroepen. Die verkoper of verkoopster Zo hebben veel zwangere vrouwen de heilzame en ont- ervaren van de gewichtloos heid in extra verwarmd wa ter. Na de geboorte liggen de kin deren vanaf zeven weken al weer in het zwemwater om op men naar zwemles waaro soms na drie maanden 1 Ook de Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk heeft als beleid het stimuleren en on dersteunen van activiteiten voor vrouwen. Aan de Inter nationale Vrouwendag wordt ook door deze irganisatie met veel inzet medewerking ver leend. werken. Elkaar respecteren en alle taken delen. Dan is er kans van slagen om als vrou wen en mannen gelijkwaar dig te zijn. WADDINXVEEN - De Internationale Vrouwendag 1995 wordt zoals bericht zaterdagmiddag 11 maart om een uur gehouden in het gebouw van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk aan de Herman Heijermanslaan. De toegang is gratis en er is kinderopvang. Het Gouwebad De Sniep van tegenwoordig is een multi functioneel zwembad waarin voor alle groepen van de be- van ongeveer 8 jaar in het Gouwedorp kan zwemmen. Verder wordt er in deze twee jaar schoolzwemmen een ge degen basis gelegd voor een leven lang recreëren in, op of om het water, toch iets waar eigenlijk ieder kind recht op heeft. venal af te vragen hoe ze zelf in die winkel als klant gehol pen zouden willen worden. Een klant betreedt een win kel om te kijken of er iets van zijn gading is. Hij zoekt, en Zij doet dit door het vormen van een samenwerkingsver band en door bundeling van krachten tussen vrouwenor ganisaties. Het stimuleren van het dragen van medever antwoordelijkheid door vrou wen in de samenleving en het bieden van een platform voor de meningsvorming over ac tuele onderwerpen, die de emancipatie van vrouwen be treffen. In de week van 30 oktober tot en met 4 november zal dit eerste lustrum uitgebreid worden gevierd. De voorbe- welkom, maar kunnen ook als ongewenst en opdringerig worden beschouwd. Een goed gevoel voor timing is essenti eel. Dansschool Van der Lubbe houdt zich met deze spe cialiteit bezig. Gestart in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) met een grote groep belangstellenden wer den in de loop der tijd diverse dansen onder de loep geno men. Alle bekende dansen, zoals de Engelse wals, quick step (foxtrot), tango, chacha- cha en jive kregen de aan dacht. len. Als de kinderen iets oufier zijn, volgt twee jaar school zwemmen. Gelukkig zien de gemeenteraden van zowel Waddinxveen als Boskoop nog steeds de noodzaak van schoolzwemmen in. Door diverse omstandighe den komen niet alle kinderen naar particuliere zwemles, zodat dankzij het school zwemmen vrijwel ieder kind In de afgelopen vijf jaar is er op zwem- en recreatief gebied het nodige gebeurd in Wad dinxveen. Vroeger was een zwembad een instituut waar je zwemmen kon leren, baan tjes kon trekken en waterpolo Het thema voor deze dag is ’Bevrijding van onderdruk king’. Er is een gevarieerd middagprogramma voorbe reid, interessant voor vrou wen en mannen. Uitgenodigd om aan het thema uitdruk king te geven is onder andere Riet Kolenberg, beeldhouwer te Bodegraven. Zij zal een le zing geven over haar werk, maar ook aan het werk te zien zijn. WADDINXVEEN - Begin november van dit jaar is het al weer vijfjaar geleden dat secretaris-generaal Hans de Boer de Boer van het toenmalige ministerie van WVC en sport wethouder Paul van Schie (CDA) het vernieuwde en uitge breide subtropisch Gouwebad ’de Sniep officeel opende. en het bad dus een vrij be langrijke maatschappelijke positie inneemt in de gemeen te Waddinxvee', aldus be- drijfs- of familiefeest, dus is .drijfsleider Cock Rehorst. ‘Gezien het feit dat er nog veel plannen leven bij de me dewerkers, die hierdoor staan te trappelen om de volgende iger dige verwacht worden, van het Gouwebad De Sniep*. carrière in de detailhandel, kunnen in de Week van de rustige en vriendelijke wijze Winkel hun hart ophalen. Verder weten veel mensen het Gouwebad te vinden als het gaat om het vieren van een kinderpartijtje tot een be- x J er inderdaad sprake van een multifunctioneel zwembad. Mede dankzij al deze activi teiten heeft het Gouwebad zich in deze bijna vijfjaar mo- vijf jaar vol te maken, mai gen verheugen in de belang- in de toekomst nog het nodige stelling van ruim 1.300.000 personen. Voor zwemles werd het bad 131.600 maal be zocht. De Internationale Vrouwen dag wordt georganiseerd door de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen en het Wad dinxveens Welzijnswerk in samenwerking met vele an deren. In de aanvangstijd van het organiseren en het vieren van de Internationale Vrou wendag was er nog de behoef te om deze dag als vrouwen onder elkaar te beleven. Het Dl team van Korbis-korfbal dat met grote voorsprong kampi oen werd in hun zaalcompetitie. Staand van links naar rechts coach Donja van Otterlo, Arjan van Es, Reinier Molenaar, Anneke Zijlstra en Chantal Visman. Zittend van links naar rechts Winand Starreveld, Feike ter Schuur, Joost Simons en Paul in 't Hout. Op de foto ont breekt coach Jan Willem Hofman. (Foto: Korbis - Rien Saarloos). Vorig jaar uitgevoerd onder zoek heeft uitgewezen dat een overgrote meerderheid van de winkelmedewerkers (meer dan 80%) heel goed te WADDINXVEEN - Maandag avond 13 maart om acht uur houdt de Waddinxveense aquariumvereniging De Gou we Vis in het gebouwtje van de speeltuinvereniging Oran- jewijk aan de J.W. Frisoweg de vijfde informatieavond over ‘terrarium allerlei*. Het werk van de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen blijft van betekenis om de achterstand die vrouwen toch nog ondervinden naar voren te brengen. De stichting heeft als doelstelling het bevorde ren van de bewustwording van vrouwen van hun positie en mogelijkheden in de sa menleving. Herintredende vrouwen die zich door inzet en enthousias me zich opwerken tot filiaal- houdster. Soms gaat het hier bij om mensen die vroeger nooit aan werken in een win kel dachten. avondcursist. De cursus wordt gegeven in drie blok ken van negen lessen voor de zomer, negen lessen voor de kerst en tien lessen in het nieuwe jaar. Voorts geeft Anneriet de Pij per een inleiding over de posi tie van vrouwen in een vrou- wen-intemeringskamp in voormalig Nederlands-Indië, gevolgd door The Captives Hymn onder begeleiding van Els Roepers en Hendra Blac- quière. Mevrouw E. Ferrol geeft uit leg over Suriname toen en Suriname nu. Frida Doma- cassé draagt voor uit eigen werk, waarna er een Suri naamse dansgroep optreedt. Na het optreden van de Suri naamse dansgroep is er mo gelijkheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Dat is ook in de pauze een belangrijk onder deel om zo, naast allerlei in formatie, elkaar bij de diverse stands te ontmoeten. Na de pauze wordt aandacht besteed aan varanen en va- ran-achtigen. Natuurlijk biedt deze lezing weer allerlei ’uitstapjes’ naar onderwer pen die zijdelings betrekking hebben op de liefhebberij. Ook worden de bezoekers vol op geïnformeerd over de laat ste stand van zaken omtrent het Reptilon. van de Winkel is de Dag van het Winkelwerk op woensdag 4-jarige leeftijd door te stro- 5 april. Op deze dag tonen de ondernemers in de detailhan del hun waardering voor hun eerste diploma weten te beha- medewerkers - dit kan op ve lerlei wijze gebeuren - en krijgt het publiek een beeld van wat het werken in een winkel inhoudt, en waarom zo veel mensen dat werk aan trekkelijk vinden. Belang stellenden kunnen die dag bijvoorbeeld een ochtend of middag in een winkel mee draaien. Dan weten ze met een of werken in een winkel iets voor hen is of niet. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Waar grote bedrijven in al lerlei sectoren de laatste jaren vooral denken aan afslanken en bezuinigen, komen in de detailhandel nog steeds elk jaar tienduizenden arbeidsplaatsen vrij. Vooral vrouwen die overwegen (opnieuw) aan de slag te gaan en voor jongeren die de schoolbanken vaarwel zeggen, is het best de moeite Na het schoolzwemmen zijn er diverse mogelijkheden bij de huurders van het Gouwe bad zoals de Waddinxveense Zwem- en Poloclub De Gouwe en de Waddinxveense Red dingsbrigade. Voor de volwassenen wordt er een scala aan mogelijkheden aangeboden. In het kader van het gezondheids- en fitness programma worden de activi teiten trimzwemmen, calla netics, aquarobic en aquajog- ging druk bezocht. Een druk en sociaal gebeuren is ook het meer bewegen voor ouderen. Veel mensen van bo ven de 55 jaar zien wekelijks uit naar deze dagen waarin op een gezellige manier met elkaar gewerkt wordt aan het lichamelijk (dus ook geeste lijk) welzijn. WADDINXVEEN - Het Dl jeugdteam van Korbis-korf bal speelde zaterdag in sport hal De Sniep de laatste wed strijd. Zij kunnen terugkijken op een zeer succesvol zaadsei- zoen. In de 12 wedstrijden die zij speelden bleven zij onge slagen, slechts één keer werd gelijk gespeeld. De laatste wedstrijd werd ge wonnen van het Rotterdamse NIO die als tweede eindigde met 6-0. Het totaal gescoorde doelpunten kwam hierdoor op 77 en slechts 5 tegen. Dat zijn er minder dan een half uur per wedstrijd. Een goede prestatie. Het leek wel of de jongste le den, het G-team kampioen werd, zo blij waren ze. Zij wonnen him eerste wedstrijd, uitgerekend tegen De Kapel len die kampioen zouden zijn bij winst. Het werd 13-11 voor Korbis. David werd topscoor der, maar liefst vijfmaal gooi de hij de bal in de korf, maar ook Marieke, Janneke, Je roen en Remco scoorden allen tweemaal. Fl won met 4-1 van Nieuwer- kerk en staat op de derde plaats. Al speelde met 11-11 gelijk tegen Madjoe. BI speel de eveneens gelijk tegen Nieuwerkerk 7-7 en blijven daardoor vierde. Ook afgelo pen week verloor Cl met mi nimaal verschil. Het werd 2-1 tegen ’t Zuiden. Zaterdag begint om een uur in sporthal De Sniep weer een Korbis-middag. Om die tijd begint het G-team aan haar laatste wedstrijd in de zaal, gevolgd door El die tegen De Overkanters de laatste kans hebben op winstpunten. Instelling Om in een winkel te werken moet men uiteraard over be paalde kwaliteit beschikken. Daarbij valt te denken aan spreken is voer de mate waar- een juiste instelling en aan kennis van zaken. Boekhouding, klachten- en ruilregelingen, omgaan met lastige klanten, dat valt te le ren voor wie genoeg gemoti- tieve punten die het publiek - veerd is, evenals kennis over J - de produkten die worden ver kocht. Langzamerhand heeft er een ontwikkeling plaats gevon den. Nu wordt er meer de na druk opgelegd om als vrou wen en mannen samen te ge werkdagen, veel werken op zaterdag, zwaar werk, aantrekkelijke werkne- slechte betaling, onvriendelij- zijn, die in betrekkelijk ke klanten. Maar degenen die x--j i.-x nu aj een wiukgi staan, denken daarheel anders over. Langzamerhand groeide de groep dansers uit tot een seri eus aantal. De behoefte kwam om ook de nog niet ge dane dansen te gaan dansen. Hierop haakten Guus en Re- née van der Lubbe in. Inmiddels wordt een volledig dansprogramma afgewerkt, dus ook rumba, samba, paso doble en slow foxtrot. Daar naast is nog aandacht be steed aan de diverse oude dansen, zoals de veleta, de St. Bemhard-wals en de Lam- bethwalk. Er werd flink ge danst en flink wat bereikt. In al de jaren dat het dansen voor ouderen bestaat heeft het lesgevende echtpaar de noodzaak van gezond bewe gen en verantwoord bezig zijn -niet uit het oog verloren. *We hebben altijd getracht het tempo aan te passen (niet de variaties). Door rustig be zig te zijn in een sociale sfeer - zonder dat de druk op de cur sist te groot wordt - bereiken we grote delen van ons doel. Het woord haast komt niet in ons lesprogramma voor*, ver telt Guus van der Lubbe. Wat er wel in voor komt is het contact met anderen. Eén van de meest belangrijke grond slagen waardoor het dansen voor ouderen al meer dan vijf jaar kan bestaan. Met medewerking van de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk (SWW) is dans school Van der Lubbe voor de ouderen een aantrekkelijke voordeelprijs aan te biden. Men danst op de woensdag middagen tussen half drie en vier uur voor minder dan de helft van de kosten van een Op de avond zullen interes sante vergelijkingen worden gemaakt met de agamen. Zo zullen er te zien zijn opnamen van de beroemde Galapagos- zee en landleguanen, gefoto grafeerd in hun natuurlijke omgeving. k WADDINXVEEN - Donder dag 2 en vrijdag 3 maart de den 370 jongens en meisjes van de Waddinxveense basis scholen, verdeeld over 46 teams, mee aan het 20e scho lentoumooi van débasketbal- vereniging Waddinxveen Fly ers. Het toumooi werd geken merkt door vele spannende wedstrijden. Het niveauver schil was erg klein. Er waren maar weinig grote uitslagen. De beker voor de leukste teamnaam, beschikbaar ge steld door Dekasport, ging naar de High Five van wijk- school St. Jozef. De diverse winnaars waren: Groep 5 jon gens en gemengd: 1. Dick Brunaschool (le bij jongens) 2. Prinses Beatrixschool (le bij gemengd); Groep 6 jon gens: 1. Kardinaal Alfrink- school, 2. Rehobothschool; Groep 6-7 meisjes en ge mengd: 1. Kardinaal Alfrink- school (le bij gemengd 7), 2. Dick Brunaschool (le bij meisjes 6-7), 3. Bethelschool (le bij gemengd 6); Groep 8 meisjes: 1. Kardinaal Alfrink- school, 2. Bethelschool; Groep 7 meisjes: 1. Bethelschool, 2. Prins Willem-Alexander- school; Groep 7-8 gemengd: 1. Prinses Beatrixschool, 2. Prins Willem-Alexander- school; Groep 8 gemengd: 1. Rehobothschool; Groep 7 jon gens: 1. Eben Haëzerschool, 2. Bethelschool; Groep 7-8 jongens: 1. De Regenboog- school, 2. Dick Brunaschool; Groep 8 jongens: 1. Kardinaal Alfrinkschool, 2. Prins Wil- lem-Alexanderschool. f J van der linde de Onderzoek Mensen die een slecht gevoel hebben over werken in win- gebakken zit aan het ’negen- kels, denken meestal aan lan- tot-vijf-ritme’ kan voor vele kleine en grote ondernemers een mer korte tijd een positie in het bedrijf kan bereiken. Regelmatig komt het voor dat En zij kennen de praktijk. een gemotiveerde jongere op Zij vinden het juist leuk om 16-jarige leeftijd begint als elke dag met veel mensen om zaterdaghulp, en op 27-jarige te gaan. Zij beschouwen hun leeftijd reeds bedrijfsleider is. werk als afwisselend, gezellig TT----x - - J-- en nuttig, waarbij ze regel matig leuke dingen meema- onderscheiden, kunnen ken. De zaterdag wordt juist niet gezien als vervelend maar als leuk: extra veel klanten. Natuurlijk, slechte dagen zijn er ook. Maar in welke baan niet? Via schoolzwemmen kreeg het zwembad 191.000 bezoe kers. Als gevolg hiervan be haalden ruim 5.000 kinderen hun diploma. Via verhuur no teerde ’de Sniep’ 192.00 be zoekers en het recreatief zwemmen was goed voor 750.00 bezoekers. Van deze voor hun plezier in dansschool Van der Lubbe aan de Sniep- recreatieve bezoekers waren weg in Waddinxveen. Niet alleen het volksdansen is een we- 70.000 personen tevens deel- zenlijk onderdeel van de lichaamsbeweging geworden, ook nemer aan één van onze bege- het stijldansen heeft zich in vijf j aar ontwikkeld tot een niet leide activiteiten. ‘Deze cijfers wijzen uit dat veel mensen de weg naar het Gouwebad weten te vinden Nu al is ruim 60 procent van de ruim 600.000 mensen die in de winkel werken vrouw, en is ongeveer de helft jonger dient die klant beleefd, vrien- dan 25 jaar. Tijdens de Week delijk en als het even kan cor- van de Winkel, van maandag reet antwoord te geven. Niet 3 tot en met zaterdag 8 april, meer en niet minder. Per- krijgen belangstellenden alle soonlijke adviezen zijn vaak gelegenheid om te zien of zelfs mee te maken wat het werken in een winkel nu pre cies inhoudt. In november 1990 namen secretaris-generaal Hans de Boer en Waddinxveens sportwethouder Paul van Schie het vernieuwde en uitgebrei de subtropisch Gouwebad ‘de Sniep' officieel in gebruik. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). Bij instelling gaat het echter vooral om klantvriendelijk heid. Wie op een normale, met wildvreemde mensen kan omgaan, zelfs als die las tig zijn of moeilijke vragen in ze hun ideëen over het werk kwijt kunnen en over de collegiale sfeer waarin ze werken. Zo zijn er nog veel meer posi- zo blijkt uit datzelfde onder zoek - niet verwacht. Mensen die hierover het fijne willen weten omdat ze denken aan een baan of mogelijk zelfs een reidingen voor deze feest- 1 1 11 week zijn in volle gang. Het programma is nog niet geheel bekend, maar vast staat dat het letterlijk en figuurlijk een Winkelwerk spetterende week gaat wor den waarin aan iedere bezoe- stellen, heeft hierbij ontegen- Ook dit jaar wordt in het hele ker wordt gedacht. zeggelijk een streepje voor. land de Week van de Winkel T~ -r—1--- Mensen die in een winkel wil- gehouden, deze keer van 3-8 len werken, dienen zich bo- april. Als slogan is gekozen de i i leus ’Winkeiwerk is mensen werk’. Een logische keus: winkelwerk is werk met, door en voor mensen. Robots kun nen een auto in elkaar zetten, kon spelen, een chip maken, koeien mel- als bij dat zoeken hulp nodig ken en nog veel meer. Waar om? Omdat ze daarbij geen contact met mensen hoeven te hebben. Winkels vormen echter het volking wel iets te vinden is. hart van de bedrijvigheid in een gemeenschap. De mensen die er werken, kunnen niet spannende werking kunnen door robots worden vervan gen, omdat ze iets extra’s bie den. Juist omdat ze mensen zijn. huis. Deze keer staat er geen Het hoogtepunt van de Week avondvullend onderwerp op de agenda. Wel zal er door de fractie informatie verschaft worden over de komende kemtakendiscussie. Daarbij komt ook nadrukkelijk aan de orde welke rol de CDA-le- den en belangstellenden hier bij kunnen en moeten heb ben. Daarna is er alle tijd om loka le, provinciale (de statenver kiezingen zijn dan achter de rug) en landelijke aangele genheden aan de orde te stel len. Het beraad zal worden ge houden in een van de ruimten van het gemeentehuis. Het grootfractieberaad is voor ie dereen toegankelijk. Vanaf half acht is er gelegenheid persoonlijk met leden van fractie te spreken. I MBr." PAGINA 11 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 8 MAART 1995 N JUISTE 004000 8 Zijde 3 Boskoop Tel.: 01727-12544 Wie nu kiest voor een kennismakings-abonnement, i en Gouwe vier weken lang 's ochtends vóór zevenen in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 13,25. De afgelopen drie maanden heb ik geen proefabonnement gehad op Rijn en Gouwe. Naam: m/v Adres: Postcode/Woonplaats: Telefoon: (voor controle op de bezorging) Bon in open envelop, zonder postzegel, zenden naar: Rijn en Gouwe, afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008 2400 VB Alphen a/d Rijn ip ze hun INTERIEURVERZORGING Dorpstraat 38 Waddinxveen Tel.: 01828-12373 1! BESLISSING! Wie nu kiest v-1-1-1- I ontvangt Rijn Gouwebad ’de Sniep’ bestaat straks 5 jaar -TÉ 'r' 'N X t*»* “ft-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 11