Vink H y o t M lo Disneydagen voor jeugd een succes Oprichter Eigen Waddinxveense kinderjury kiest mooiste kinderboek 1 ‘Een goede vakman is nog lang geen goede ondernemer CDK BANK Zuidplaslaan 19 Telefoon: 01828-14133 Krea Musica overleden OUDE FILM OP VIDEO Bazar Leger des Heils Bridgers naar herverkiezing, toen de ziekte 1'IqI’VP TlTIfllp haar genadeloos trof en zij V Open Cirkel weer over depressies Botsing op Kanaaldijk Waddinxveners starters adviseurs bij Goudse Kamer van Koophandel RTW-radio zendt speciale kerkdienst uit Politiek café Het Zuidhonk 9 9 Kaartavond in De Paddestoel Kinderkleding- beurs Zuidhonk o ■BI Fietsen gestolen Ongeregeldheden onder Marokkanen Paasworkshop van Plattelandsvrouwen HYPOTHEEKRENTE v.a.: Pagina 13 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 8 MAART 1995 mei en 24 mei. Startersadvisuer Gerrit van Ringelenstein. I weg). l l parkeerterrein aan de Dreef. Hiermee werd begonnen in De Hoeksteen (Esdoomlaan). Later werden de spullen ver kocht aan de Nesse, op het parkeerterrein Beukenhof en naast het zwembad in het (door de Openbare teerde) kinderboeken gebeurt zes 1 van half twee tot twee uur op de woensdagen van 8 maart, WADDINXVEEN - Zowel za terdagavond als zondag- - hebben de juryleden voor het eerst kennis met elkaar HYPOTHEEKCENTRUM Na de lunch gingen de kinde ren enthousiast aan de gang met het voorbereiden van de Disneyparade. Op een liedje van Walt Disney werden ver kleed als Drie Biggetjes, Pe ter Pan, Mickey Mouse en ve le andere Disneyfiguren de mooiste uitvoeringen gege ven. WADDINXVEEN - Honderd- vijftig paren, van wie zeven van de bridgeclub Waddinx- WADDINXVEEN - De crea- kring van de afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrou wen houdt donderdag 16 maart een paasworkshop. Er zullen servettenbakjes van stof worden gemaakt. Deel neemsters wordt verzocht spelden, naalden, een schaar, potlood en lineaal mee te brengen. De entree bedraagt ƒ10,-, inclusief materiaal en koffie. Voor inlichtingen en aanmelden kan men terecht bij mevrouw J. Wallert, tel. 01828-19592. vormde Schaapskooi (Nesse) vanaf acht uur open. Er is geen programma. Wel be staat er de gelegenheid zich op te geven voor het tradi tionele volleybaltournooi op maandag 17 april (Tweede Paasdag). boeken zijn door de Waddinxveense bibliotheek geselec teerd. worden. Het gaat hierbij om boeken die in 1994 voor het eerst in de Nederlande taal zijn ver schenen. De boeken, herken baar aan een mintgroene kin- derjury-sticker, staan in een Een 6e plaats werd behaald apart hoekje van de jeugdaf- door de jeugdleden Berk- houdt en Hart en een 20e plaats door de De Beer en 'O WADDINXVEEN - Vrijdag avond 10 maart om acht uur is er weer kaarten voor vol wassenen in wijkgebouw De Paddestoel (Lijsterbes straat). De toegangsprijs voor leden en donateurs bedraagt ƒ2,50, niet-leden ƒ3,50. Er zijn leuke prijzen mee te win nen. Wie niet kan klaverjas sen kan jokeren. Ook daar zijn prijzen mee te winnen. kan er zoals gebruikelijk de hele dag rondgesnuffeld wor den op deze ruim en goed ge sorteerde rommelmarkt. De opbrengst wordt elk jaar be steed aan verschillende pro jecten in het jeugd- en evan gelisatiewerk. Voor hen die spullen willen afleveren voor de verkoop op de rommelmarkt zijn er twee brengdagen gepland en wel op zaterdag 25 maart en 1 april. Men kan dan van 9.00 tot 13.00 uur terecht achter de hervormde Brugkerk (Kerkweg-Oost), te bereiken vanaf de Nesse. wegcijfering van eigen leed, was zij dagenlang met de col lectebus op pad en zorgde ze voor een opbrengst die hoger was dan in bijvoorbeeld de buurgemeente Gouda. Zo’n vier jaar geleden gaf Nel lie van Geenen gevolg aan haar idee om een zangkoor op te richten met een repertoire van de wat lichtere muziek, zoals evergreens en songs uit musicals. Op een door haar in het het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerk straat) belegde oprichtings vergadering wist zij direct al zo’n zestig personen voor haar ideëen te winnen. Vanaf de oprichting is Nellie van Geenen voorzitter van het koor geweest, een functie die zij met hart en ziel vervulde. In de vier jaar dat zij het be stuur van Krea Musica heeft geleid, is het koor uitgegroeid tot bijna 100 leden. Enkele maanden geleden had zij zich nog beschikbaar gesteld voor WADDINXVEEN - Komen de zondagmorgen 12 maart tussen negen en twaalf uur verzorgt de Gereformeerde Kerk het wekelijkse kerk- programma van de lokale RTW-radio. Het eerste half uur van de uitzending is voor de kinderen met een verhaal, gedichten en leu ke muziek. Om half tien begint de kerkdienst van uit de Ontmoetingskerk (Groensvoorde). Voorgan ger van deze speciale dienst voor mensen met een verstandelijke handi cap, die is voorbereid door de interkerkelijke werk groep pastorale zorg, is ds. P.A.C. Bongers. Hij zal pre ken over het thema Tn de schijnwerper gezet’ (Lucas 9 vers 28-36 over de ver heerlijking van Jezus Christus op de berg). Aan de kerkdienst werken mee A. Lok en het Gerefor meerd Kerkkoor onder lei ding van C. Neven. Na de dienst wordt er tot twaalf uur een gesprek met GJV- jongeren uitgezonden. Michelle Kars (Prins Willem- Alexanderschool - Oranje- laan), Bastiaan de Jong (Ko ningin Julianaschool), Jolan- da Tiele (Prins V.Tll Ringelenstein. ‘Eigen baas zijn is en blijft een aantrekke lijk idee. Het geeft je de moge lijkheid je eigen ideëen te ver wezenlijken, je creativiteit te ontplooien en mogelijk veel van je lang gekoesterde wen sen te realiseren'. ‘Maar watje niet moet onder schatten is datje maatschap pelijke en sociale positie dras tisch verandert. Van de één op de andere dag van een dienstbetrekking tot zelf standige, met alle gevolgen van dien. Om maar eens een voorbeeld te noemen: het hele pakket aan voorzieningen valt weg. Ineens ben je voor alles zelf aansprakelijk. Ze ker voor een gezin met kinde ren betekent dit een grote verantwoording' De startersadviseurs moeten soms stug op de mensen in praten om ze te overtuigen van het risico dat ze nemen. En dat is ook een groot goed van het adviseurschap. Mensen op zaken attenderen die ze over het hoofd zien, de zaak van een andere kant be lichten. Niet altijd wordt dat de adviseurs in dank afgeno men. Dan gaat men teleurge steld of zelfs gedesillusio neerd weg. Maar vaak ook is men dankbaar, blij te zijn be hoed voor een foute afloop. Kees de Bas: ‘Soms krijgen we reacties als het er echt van gekomen is, een aankondi ging van de opening van het eigen bedrijf of een bedankje. Er -wordt ook wel eens ge vraagd of ik de zaak wil ko men openen. Kijk, dat zijn leuke dingen, dat geeft vol doening'. Gerrit van Ringelenstein: ‘Ik had voor ik ermee begon niet verwacht dat het zo zinvol zou zijn. Je krijgt soms ook reacties van mensen waarvan de plannen achteraf niet door zijn gegaan. Zo kreeg ik on langs een boeket waaraan een briefje zat met de tekst: U hebt mij in ieder geval be schermd tegen een grotere Andere kinderen uit Wad- dinxveen kunnen (zoals al eerder bericht) deelnemen aan de Nederlandse Kinder jury. Met behulp van een deelnameformulier dat in de Openbare Bibliotheek ver krijgbaar is, kan een persoon- veen, streden zondag 5 maart lijke boeken top-5 ingestuurd in Spijkenisse om een plaats in de landelijke halve finale van het jaarlijkse Ruiten- boertournooi. Van de Waddinxveense drukking geven aan het grote bridgers plaatsten zich twee paren voor de halve finale. WADDINXVEEN - Vrijdag 3 maart is Nellie van Geenen- Grüterman overleden. Ze was onder andere oprichtster van het gemengd koor Krea Musi ca. In Waddinxveen was ze in WADDINXVEEN - De senio renclub van het Leger des Heils in Waddinxveen houdt zaterdag 11 maart van tien tot drie uur een bazar in Het Nieuwe Trefpunt (Station straat). Tijdens deze bazar is er na tuurlijk een verkoop van al lerlei mooie en nuttige spul len. Er is keus genoeg voor groot en klein. Er wordt op de bazar een kopje koffie of thee geschonken. Ook wordt er een sjoelcompetitie gehouden en er zijn nog allerhande an dere activiteiten. De opbrengst is bestemd voor het Êmma-huis in Suriname. Een huis waar oudere vrou wen wonen en dat door de si tuatie in dat land heel hard een zeer grondige opknap beurt nodig heeft en waar voor de middelen in Surina me niet aanwezig zijn. WADDINXVEEN - In Wad dinxveen werden vorige week weer de nodige fietsten gesto len. Vanaf de Passage ver dween een groene herenfiets (merk Fabrique en Hollande) met velgremmen en versnel ling, vanaf de Sniepweg een zilver-beige herenfiets (merk Batavus Select) met trom- melremmen en versnelling, vanaf de Meidoornstraat een grijze damesfiets (merk Ral ly), met handrem en versnel ling en vanaf de Kerkweg- Oost een zwarte opoefiets met witte vlekken en een gewone bruine Sprint-herenfiets. WADDINXVEEN - Vorige week zijn door de Stichting Wel zijnswerk Waddinxveen (SWW) in de voormalige Klaas de Vriesschool (Herman Heijermanslaan) voor in totaal een kleine tweehonderd kinderen twee succesvolle Disneyda gen gehouden. Dinsdag 28 februari werden de kinderen door Mickey Mouse en met een Kikkey Mickey Mouseked verrassend verwelkomd. Op de eerste dag leefden ze zich eerst in de Disneywereld in door een ver rassend Disneyspel. Zo leer den ze eerst de wachtwoords- groet van de jungle kennen. Daarna werd er door de kin deren hard gewerkt om een Disneypoppenkast te maken, want anders zou Ariël niet komen. Ariël liet de meisjes en jongens de mooiste vissen zien in de zeevissenrace. Na de lunch kwam Hiawatha die leerde hoe je een wigwam en een totempaal maakt. Uit eindelijk sloot Mowgli de dag af met eén spetterende Baloe- dans, werden er banaantjes gegeten en was er het oerge- luidenspel. Donderdag 2 maart - de twee de dag - kwamen de meeste WADDINXVEEN .- Maandag 20 en dinsdag 21 maart wordt er met het oog op de komende zomer in Het Zuidhonk (Zuid plaslaan) weer een kinderkle- dingbeurs gehouden. Deze is telkens een succes. In de kin derrijke wijk Zuidplas blijkt een grote behoefte te bestaan aan deze activiteit van de Stichting Wijkwerk De Zuid plas. De te kopen en te verko pen kinderkleding is van maat 80 tot en met maat 182. De zomerkleding moet schoon, heel en eigentijds zijn. deling. De beoordeling vindt plaats in de drie categorieën 6 tot en met 9 jaar, 10 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 16 jaar. Drie boeken zullen uiteinde lijk bekroond worden, in elke categorie één. Dinsdagavond 13 juni om half acht vindt de bekendmaking plaats in een televisie-uitzen- dingvan de NPS. val'. Daar waar het voor de star- tersadviseur onbekend ter rein is en hij het antwoord op een vraag schuldig moet blij ven, verwijst hij door naar ter zake kundige adviseurs. Komt een startende onderne mer bijvoorbeeld met een ont- werp-contract, dan zal daar zeker een deskundige bij wor den gehaald. Blijkt het voor stel niet haalbaar te zijn, dan wordt niet geschroomd ook met de opsteller van het con tract om tafel te gaan zitten. Vaak komt men dan toch tot elkaar. ‘En dan ga je fluitend naar huis', aldus Kees de Bas. Een welgemeend advies van beide Waddinxveners is niet te veel regelen met familie of kennis sen, ook al bedoelen ze het nog zo goed. Het ondernemer schap vraagt om deskundige advisering. Communicatieve vaardighe den, representatief en voor komend zijn. Zo niet aangebo ren dan wel aangeleerde ei genschappen die onontbeer lijk zijn voor een succesvol on dernemer. Met deze eigen schappen én de eerder ge noemde vakkennis, onderne merszin en werklust moet het gek lopen wil je onderneming niet slagen. Gerrit van Ringelenstein: ‘Soms zien we al gelijk dat ie mand een of meer van deze ei genschappen mist. Hoewel het niet meevalt daarop te wijzen is met wat diplomatie meestal wel duidelijk te ma ken dat het verstandig is hieraan wat extra aandacht te besteden'. Kees de Bas voegt daar ten slotte nog aan toe: ‘Iemand die met een slobbertrui bij mij komt, zal ik zonder omwegen vertellen dat je niet overal in deze nonchalante kledij kan verschijnen. Probeer je in voorkomende gevallen een beetje aan te passen. De eer ste indruk die je maakt is zo belangrijk!' WADDINXVEEN/GOUDA - Vakkennis, ondernemerszin, werklust, communicatieve vaardigheden. Dat zijn enkele basisingrediënten waarmee de startende ondernemer moet zijn uitgerust om kans van slagen te maken. De twee suc cesvolle Waddinxveense ondernemers en startersadviseurs Kees de Bas en Gerrit van Ringelenstein kunnen in hun werk voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland niet genoeg benadrukken dat voor jezelf beginnen een hele onderneming is. Sinds 1985 biedt de Goudse Kamer van Koophandel de mogelijkheid gratis advies in te winnen van ervaren onder nemers bij het starten van een eigen bedrijf. Het is ge bleken dat deze mogelijkheid in een enorme behoefte voor ziet. Kees de Bas (70), oprichter van de De Bas doe-het-zelf za ken in Boskoop, Gouda en Waddinxveen is elke donder dag bij de Kamer van Koop handel in Gouda aanwezig voor het wekelijkse starters- spreekuur. In 1993 was de vraag naar advies zo groot dat Kees de Bas behoefte kreeg aan een collega-adviseur. Dat werd Gerrit van Ringelenstein (62), eigenaar van de Riwa Supermarkt BV aan de Zuid plaslaan in Waddinxveen. Sinds begin vorig jaar houden beide Waddinxveners om beurten op donderdag spreekuur. Voor jezelf beginnen lijkt het mooiste wat je kan bereiken', vertelt Kees de Bas. ‘Maar mensen zien vaak alleen de mooie kanten en vergeten de hindernissen die genomen moeten worden. Een eigen zaak beginnen betekent ten eerste dat je vak moet ver staan. Je moet bijvoorbeeld niet bij mij komen vragen hoe je een koe moet uitbenen als je een slagerij wilt beginnen'. "Ten tweede moet je verze kerd zijn van werk. Want voor jezelf beginnen kost geld, heel veel geld. Vroeger kon je gewoon in de voorka mer een winkel beginnen: toonbank, kassa, deurbel en klaar was je. Kostte een paar honderd gulden aan investe ringen. Nu is dat wel anders. Denk alleen al aan je sociale verzekeringen en eventuele kinderen naar de voormalige Klaas de Vriesschool in Dis- neytenue. De ochtend bracht een spannende schatten jacht. Met Peter Pan en Piraat Stro- pie leerden de kinderen hoe ze echte piraten moesten zijn. Aan het eind van de ochtend zongen ze dan ook uit volle borst het piratenlied. Ge schminkt en versierd als ech te piraten vonden ze vlak voor het eten een bijzondere goudkist op de boot van Kapi tein Haak. Het door de Waddinxveense kinderjury kiezen uit vijf Biblio theek Waddinxveen geselec- o_’da Tiele (Prins Willem- bijeenkomsten Alexanderschool - Wingerd), Marloes Prins (Dick Bruna- school - Zuidplashof), Jaap van Noort (Koningin Beatrix- school) en Sander Blom (wijk- school St. Jozef). Startersadviseur Kees de Bas WADDINXVEEN - Vandaag - woensdag 8 maart - hebben de Waddinxveense kiesge rechtigden hun stem kunnen uitbrengen voor de verkiezin gen voor de Provinciale Sta ten in Zuid-Holland. Wie nieuwsgierig is naar het op komstpercentage in de eigen wijk of een gesprek wil aan knopen met een van de Wad dinxveense politici is van har te welkom in wijkgebouw Het Zuidhonk (Zuidplalsaan) waar vanavond een politiek café wordt gehouden. daardoor noodgedwongen de voorzittershamer moest over dragen. Op de algemene vergadering van 30 januari werd de ver dienstelijke Waddinxveense unaniem benoemd tot erelid van Krea Musica, dat zoveel aan haar te danken heeft. De leden wilden daarmee uit geleden, dat zij in Waddinx veen de collecte voor de eerste Limburgse watersnood orga- 22 maart, 5 april, 19 april, 10 niseerde. Een ongeneeslijke mei en 24 mei. ziekte had zich toen al bij WADDINXVEEN - De avond van de hervormde ontmoe- tingskring De Open Cirkel op woensdag 15 maart om half negen in De Schaapskooi (Nesse) kan worden gezien als een vervolg op de avond van woensdag 1 maart. Voor de tweede maal is een spreker uitgenodigd van de gerefor meerde hulpverleningsin stantie GLIAGG De Poort uit Dordrecht. Maatschappelijk werker B. de Raadt zal uitleg geven over wat depressiviteit is en de oorzaak en behande ling hiervan ter sprake bren gen. Een belangrijk aspect hierbij is de vraag wat een de pressieve aan het christelijke geloof heeft. Verder zal ge sproken worden over schuld gevoel, onverschilligheid en twijfel. Na de pauze bestaat gelegenheid met de spreker en met elkaar na te praten over het onderwerp. leningen van de bank of van derden'. Kees de Bas en Gerrit van Ringelenstein benadrukken het belang van een gedegen ondernemersplan. ‘Gelukkig zijn de mensen zich tegen woordig iets meer bewust van het belang van een goede voorbereiding. Misschien komt dat ook wel door de voorlichtingsavonden en de schriftelijke informatie', den ken de startersadviseurs. Gerrit van Ringelenstein: ‘Toch is het opvallend dat nog menig aspirant-starter on zorgvuldig voorbereid en erg gemakzuchtig naar je toe komt. Van zaken waarmee je in je bedrijf direct te maken hebt, hebben ze nog nooit ge hoord. Denk bijvoorbeeld aan economische resultaten, li quiditeit en exploitatiebegro ting. Een goede vakman is nog lang geen goede onderne mer. Een stukje ondernemer schap is en blijft voorwaarde om met succes te kunnen ope reren'. Van de starters die het spreekuur van de Waddinx veense adviseurs van de Ka mer van Koophandel bezoe ken is gemiddeld 25% vrouw. Het is gebleken dat het de vrouwen zijn die over het al gemeen beter zijn geïnfor meerd en die zich beter heb ben voorbereid. Een enkeling is startklaar, maar wil nog een duwtje in de rug hebben. Komt voor dat duwtje naar de startersadvi seur. Sommige mensen ko men tot driemaal toe terug, in fasen. Ook bij de adviseur thuis, op een doordeweekse avond. ‘Het zijn vaak de besten die niet over één nacht ijs gaan, waarschijnlijk door een stuk je ervaring', zegt Gerrit van WADDINXVEEN - De Openbare Bibliotheek Waddinxveen (Van Mecklenburg Schwerinlaan) heeft een eigen kinderju ry aan het werk gezet. Acht scholieren van even zoveel ver- schillende scholen gaan in zes weken tijd vijf in 1994 ver grote kring bekend door haar schenen kinderboeken beoordelen. De te beoordelen kinder- grote sociale betrokkenheid. Nellie van Geenen was coör dinator van het Welfarewerk van het Rode Kruis, was ac tief in de ouderenbond ANBO en was lid van de Nederland se Bond van Plattelandsvrou wen. Het is nog maar ruim een jaar tijdens WADDINXVEEN - Vorige week maandagmiddag 27 fe bruari vond op de Kanaaldijk ter hoogte van de Burgemees ter Trooststraat een kop- staart aanrijding plaats waarbij drie auto’s betrokken waren. Een automobilist sloeg vanaf de Kanaaldijk rechtsaf de Burgemeester Trooststraat in. Twee daarachter rijdende auto’s stopten tijdig, terwijl een derde auto, bestuurd door een 19-jarige automobiliste uit Waddinxveen, tegen de laatste auto opbotste die daardoor werd opgeduwd te gen de daarvoor stilstaande auto. Vorige week donderdagoch tend vond op de Zuidelijke Rondweg een eenzijdig onge val plaats waarbij een 41-ja- rige man uit Berkel gewond raakte. Hij is per ambulance naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis vervoerd. Om on bekende oorzaak was hij van de weg geraakt en tegen een lichtmast gebotst. haar geopenbaard. Maar met De kinderjury bestaat uit Jim - 1 1 Smeelen (Theo Tïjhijssen- Vandaag - woensdag^ maart school), Angela Witkamp (Kardinaal Alfrinkschool), gemaakt en is er uitleg gege ven. Tevens kregen ze het eerste te lezen boek mee. Tijdens elk van de volgende bijeenkomsten bespreekt de jury een boek en wordt een ju ryrapport ingevuld. De laat ste beoordeling is op woens dag 24 mei, waarna aan de hand van de persoonlijke top-5 van elk jurylid bekeken wordt welk boek tot beste uit geroepen kan worden. De geselecteerde boeken die worden besproken zijn van Jacques Vriens ‘En de groe ten van groep acht', van Klaas van Assen ‘Een verhaal voor Hizzel', van Lieneke Dijkzeul ‘Een bezem in het fietsenhok', van Martha Hee sen ‘Een held van klei' en van Miek Dorrestein ‘Met de stroom mee'. ken Huëtlaan ongeregeldhe- den voorgedaan tussen Ma- 1964 opgenomen plaatseïijke rokkanen onderling die in de rL -A Zïl J 1__2 J A Trxv-i z-1 zaI TTr-i-i 1t- Tïrzw./-.■»-> XXT«-»4- ‘Hoe het reilt en zeilt' op°video exacte oorzaak van de onenig- dinxveen zien van dertig jaar niet duidelijk. een ieder in de gelegenheid- de film een 1 1 stellen. De prijs is in deze ac- vastgesteld op ƒ30,- per band. Bestellingen respect dat zij voor de op richtster van het koor voelen. De crematieplechtigheid vond onder zeer grote belang stelling plaats in het crema torium Schollevaar te Capelle Knijf. aandenIJssel. De halve finale wordt ge- H.CWOnnClC Hart doen zondag 12 maart mee aan het Nederlands rnmmnlniarl/I kampioenschap voor jeugdle- landelijke 1 UI111II Vlllldl KI den. plaats in e WADDINXVEEN - De Cen trale Hervormde Gemeente van Waddinxveen houdt za terdag 22 april voor de 21e keer een rommelmarkt op het WADDINXVEEN - De Wad dinxveense muziekvereni- terdagavond als ging Concordia geeft met het avond hebben zich op de Bus- oog op het 100-jarig bestaan - in 1998 de oorspronkelijke in zwart-wit film zonder geluid Vondelwijk wonen. Wat de sportpark ’de Sniep’ (Sniep- uit. De rolprent laat het Wad- heden is is volgens de politie -1- De organisatoren zijn al weer geleden. Concordia stelt maanden bezig met de voor- ieder in de gelegenheid van bereidingen voor dit door vele de film een videokopie te be- OpCïl 3V0I1Q lil Waddinxveners bezochte eve- stellen. De prijs is in deze ac- n i i nement. Zaterdag 22 april tieperiode vastgesteld op UC oCliaapSKOOI kan men doen bij de secreta- WADDINXVEEN - Vrijdag- ris van muziekvereniging avond 10 maart is de her- Concordia, W. Faaij, Acacia- vormde koffiebar De straat 51, Waddinxveen, tel. Schaapskooi (Nesse) weer 01828-18150). I 1’ - WADDINXVEEN 3 st )- 5 ss- ck IO- i in ✓er eu- or- i :k Is speeld op zondag 19 maart. De jeugdleden Berkhoudt en op 22 april

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 13