Pelhrimov kinderschmink HARWA au Sportief bezoek uit Grote EO-zangavond in Hooglandse Kerk Basiscursus Aureo Bedlamp Rowah-adspiranten kampioen Bentwoud, het woud voor Randstad Holland, komt steeds dichterbij In De Vlieger Workshops in Kreater met Zuidamerikaanse muziek Ontmoetings- dienst bij de baptisten Bij de Echte Aupmg Auronde Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen eind maart definitief besluit WONIN Muziekkorps van Leger des Heils in Waddinxveen Rommelmarkt De Gouwebloem H [f r PAGINA 17 WEEKBLAD raad Waddinxveen een basiscursus kinderschmink. Problemen veen. BOSKOOP - Nadat vrijdagavond de eerste sneeuwvlokjes al uit de staalgrijze hemel neerdwarrelden was het vooral voor de jeugd een gen kindemevendienst. r STOFFEERDER WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijns werk houdt in samenwerking met de Stichting Vrouwen in deze delegatie zitten verte genwoordigers uit de voet bal-, volleybal-, basketbal- en wielersport. Het programma begint op vrijdag in het ge meentehuis met een uiteen zetting over het Waddinx- veense sportactiviteiten door wethouder Karei van Soest (VVD), waarna met sport ambtenaar Bert Bakker een rondleiding zal plaatsvinden langs de sportaccommodaties in de gemeente. de paas- en meivakantie is er geen les. De kosten voor deel name bedragen ƒ50,- inclu sief een cursusboek en het ge bruik van schminkmateriaal. Gezien de grote belangstel ling voor de cursus notuleren houdt de Stichting Vrouwen raad en Stichting Waddinx veens Welzijnswerk dit voor- voor een ten bouw) worden vervangen. Met het op de lange termijn verdwijnen van de akker bouw vervalt ook de basis voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. Randstad, zou het een om vang moeten hebben die stu wend kon werken op de verstedelijking. Natuurlijk bos De plannenmakers van pro vincie, rijk en de betrokken gemeenten zijn niet over een nacht ijs gegaan. Er is onder zoek gedaan naar de water huishouding en er zijn prog- noes opgesteld voor de aan tallen bezoekers en de ver- keersaantrekkende werking. Dit is in een milieu-effectrap- portage vastgelegd. Verder is onderzocht wat de gebruikers een leuk en aan trekkelijk bos vinden. De uit komsten hiervan ondersteun den de vormgevers in hun idee dat een aantrekkelijk bos ook een natuurlijk bos is, waarin best een beetje ge dwaald mag worden, het hier en daar een beetje spannend is en daarom niet overal even overzichtelijk en aangeharkt hoeft te zijn. De ontwerpers hebben dit ge combineerd met de kwalitei ten van het gebied zoals die door de bodem en waterhuis houding worden bepaald. Op de drogere delen zal een es- sen-iepenbos en op de vochti ge delen een elzenrijk essen iepenbos ontstaan Door het uitgraven van een aantal, nog in de ondergrond voorkomende kreekpatronen en door het laten onderlopen van het laagste deel van het gebied komt er verder ook schietwilgenbos voor. Binnen het bos van 1.000 hec tare wordt circa 400 hectare gereserveerd voor spontane bosontwikkeling, de overige hectaren worden aangeplant. Door een deel van het bos te laten begrazen, ontstaan na tuurlijke patronen, met aan trekkelijk open plekken. Aan de rand van het bos ko men de recreatieve voorzie ningen. Paden voor allerlei recreatievormen liggen voor al in de (sociaal veilige) rand en minder in het midden in de 400 hectare grote natuurkern waar de rust een belangrijk goed is. cursus omvat acht dinsdag avonden van anderhalf uur. De eerste les vindt plaats op dinsdag 21 maart en de laat ste dinsdag 23 mei. Tijdens bekwamen op het gebied notulen. De cursus neemt vier avon den in beslag. Dat zijn don derdagavond 16, 23 en 30 maart en woensdagavond 5 april, telkens tussen 20.00- 22.00 uur in De Vlieger aan de Staringlaan. De kosten voor de gehele cursus bedra- WADDINXVEEN - Zaterdag gen 50.-. 11 maart van tien tot vier uur wordt door Stichting De Gou webloem weer een rommel markt gehouden in het eigen gebouw aan de Tollenslaan. Tijdens de rommelmarkt wor den ook handwerken en eigen gemaakte artikelen verkocht. staat zijn gezamenlijk een Zuidamerikaans lied te flui ten. Muzikale voorkennis en ken nis van het notenschrift zijn niet nodig. Muziekinstru menten worden tijdens de workshop beschikbaar ge steld. De workshops worden gegeven door Anneke van Rijswijk van de organisatie Tuya uit Leiden. zich met speelsters van de hoogste adspirantenteams uit de regio kunnen meten. In Hercules moesten de meisjes nog wel hun meerdere erken nen. Rowah staat momenteel op een derde plaats. Omdat de Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking Waddinxveen dit jaar twintig jaar bestaat, zijn de kosten laag gehouden: 20 dubbeltjes of ƒ2,- per persoon. De deel name is beperkt. Voor opgave kan men terecht bij Corrie Smallegange (tel. 01828- 14401 en bij Kreater (tel. 01828-14422). wah tegen de meisjes van Ti- rion was geëindigd in 19-1 voor Rowah. Het werd echter veel lastiger dan vooraf gedacht. Rowah had duidelijk de vermoeid heid van de eerste wedstrijd in de benen. Van snel aan- valsspel was nu geen sprake. Het lage baltempo zorgde voor weinig goede kansen. En ook in de verdediging startte Rowah wat nonchalant. Net als in de eerste partij stond het bij rust dan ook maar net 2-1. Gelukkig stelde Rowah na de pauze snel orde op zaken. Een aantal snelle breakouts zorgden voor opluchting. De kampioensbloemen waren niet voor niets gekocht. Zelfs een laatste slordigheidje in de verdediging kon de pret niet meer drukken. Rowah won met 5-2 en het kampioenschap van de zaal- competitie was een feit. Een prima succes voor trainster- coach Sonja van Ham. Ook voor haar was het natuurlijk een bekroning op haar werk. Naast de felicitaties en de kampioensvaantjes van een vertegenwoordigster van het handbalverbond waren er na tuurlijk de bossen bloemen en een fantastische taart, die meteen na afloop van de wed strijd werd opgepeuzeld. Tussen de beide wedstrijden van de kampioensploeg, speelden de adspiranten A van Rowah hun wedstrijd te gen Hercules uit Den Haag. Zij bezetten de eerste plaats in de competitie. De meisjes hebben de laatste maanden in kwaliteit gewon nen. Ze zijn inmiddels op een niveau aangeland zodat ze WADDINXVEEN - Op uitno diging van de Stichting Vriendschapsband Waddinx- veen-Pelhrimov bezoekt van donderdag 16 tot en met zon dag 19 maart een uit vier per sonen bestaande sportdelega- tie uit het Tsjechische Pelhri mov enkele Waddinxveense sportverenigingen Ook de jongens van Rowah speelden een goede wedstrijd. Vroeg op zaterdagmorgen wisten de jongens met 12-8 te winnen van Oliveo uit Pijnac- ker. De jongens maakten het zich in de tweede helft onno dig moeilijk door een aantal vrije kansen onbenut te laten en in de verdediging wat non chalant te worden. Fraaie doelpunten werden er onder meer gescoord door Alexander Been, Maik Kor- ver, Stafan Keus en Bas Schipper. Niet alleen het doelpunt, maar ook het sa menspel dat voor de vele kan sen zorgde, was bij de jongens goed geregeld. De jongens be zetten een plaats in de mid denmoot. De zaterdag is geheel be stemd voor ontmoetingen van de afzonderlijke delegatiele den met de voetbalverenigin gen Waddinxveen en WSE, de basketbalvereniging Wad dinxveen Flyers, Be Fair-vol leybal en met de sportvereni ging De Gouwestreek. Ook zal er een vergadering worden bijgewoond met de Waddinxveense sportcolle- ga’s, die zich voorbereiden om in mei de ruim 1.100 km naar Pelhrimov fietsend af te leg gen in het kader van de in die maand door de Stichting Vriendschapsband daar te ontplooien activiteiten onder de naam “Waddinxveen in Pelhrimov'. WADDINXVEEN - De Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen houdt in samenwerking met het cen trum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat) drie workshops Zuidamerikaanse muziek op zaterdag 25 maart van elf tot drie uur. Er zijn drie workshops. Van 11.00-12.00 uur is er één voor kinderen vanaf 6 jaar (met eventueel ouders en grootou ders), van 12.30-13.30 uur voor dezelfde categorie meis jes en jongens en van 14.00- 15.00 uur voor 12 jaar en ou der. Tijdens deze workshop wordt geleerd de sicu of de tarka te bespelen, zodat jong en oud aan het einde van de dag in middag behaalden de meis- jesadspiranten B van hand balvereniging Rowah het kampioenschap in hun klas se. De meisjes moesten daar voor overigens wel twee wed strijden achter elkaar spelen. De eerste wedstrijd was tegen Vires en de tweede tegen Ce- leritas uit Gouda. Vires stond tweede in de com petitie en was dus de grootste concurrent voor de meisjes van Rowah. In deze wedstrijd wist Rowah prima de eerste plaats te verdedigen. Er werd royaal met 6-3 gewonnen. De tweede wedstrijd was te gen Tirion uit ’s Gravenzan- de. Eigenlijk een formaliteit, zo leek het, omdat de Rowah- meisjes enkele weken gele den de uitwedstrijd al ruim van Tirion hadden gewonnen. Door wat opkomende ver moeidheid, doordat veel ener gie al in de eerste partij was verbruikt, en natuurlijk door de zenuwen voor het kampi oenschap, werd de wedstrijd tegen Tirion nog best span nend. Gelukkig wisten de adspiran ten van Rowah ook deze par tij te iwnnen, waardoor de bloemen konden worden uit gedeeld. Een vertegenwoordi ger van het landelijke hand balverbond was aanwezig voor het uitreiken van de tra ditionele kampioensvaantjes. Een goed gevulde sporthal ’de Sniep’ was getuige van het kampioenschap van de Ro- wah-adspiranten. De eerste wedstrijd tegen Vires was -de meisjes van Rowah prima wedstrijd. Ze wis- het Vires goed lastig te maken. In de eerste helft kon Roah nog niet echt afstand nemen van Vires. Na een 2-0 voor sprong werd de rust eigenlijk nog maar met een minimaal verschil gehaald (2-1). Na de rust wisten de Wad dinxveense meisjes het betere spel snel te vertalen in doelpunten. Door een serie van drie knappe treffers op rij liep Rowah uit naar een veili ge 5-1. De treffers kwamen tot stand door een aantal technisch goed gespeelde breakouts. Maar ook het reguliere aan- valsspel was goed verzorgd bij Rowah. Het team, be staande uit Hester Keuken, Marion van Ham, Kim Hof fmans, Kim van Leeuwen, Marije van Oord, Marije Mul der, Linda Hoefnagel, Renee Molenaar, Biance van Ham en Nicole Sloof, had de lessen van trainster Sonja van ham goed geleerd. In de laatste minuten van de wedstrijd kon Vires nog iets terugkomen, maar verder dan 6-3 kwamen ze niet. De eerste en belangrijkste wed strijd van de dag was daar mee gewonnen. De tweede partij tegen Tirion leek op voorhand een gemak kelijke wedstrijd te worden. De eerste wedstrijd van Ro- Handbalvereniging Rowah is op de goede weg met de jeugd. De zaalcompetitie loopt over ongeveer een maand af, waarna het tweede gedeelte van de veldcompetitie haar aan vang neemt. Ook in de veldcompetitie hebben enkele jeugdteams kampioenskan sen. Eind maart vangen de bui tentrainingen van Rowah weer aan. Dat gebeurt op de nieuwe eigen accomodatie in het sportpark ’de Sniep’ bij het Gouwebad. Voor informa-’ tie kan men terecht bij Kees Hoffmans (tel. 01828-13453 en Ruud Sloof (tel. 01828- 11066). WADDINXVEEN - Zondag avond 12 maart om half ze ven wordt door de baptisten gemeente Ichthus weer een ontmoetingsdienst gehouden. Gastspreker is G. van Her pen. Tijdens de dienst wordt er gezon den door zangeres Ria Snoep uit Hazerswoude- Dorp. Zij wordt muzikaal be geleid door de gitarist Rien van Kan uit Sliedrecht.. De TV-opname van het pro gramma ’Nederland Zingt’ trekt iedere keer weer volle kerken. Ook het televisiepro gramma is geliefd bij veel kij kers. Het programma staat bekend om de massaliteit van de koor- en samenzang. De bezoekers kunnen meezingen met de bekende liederen die gezongen worden. Daarnaast voeren de koren ook nieuwe liederen uit. De toegang tot de avond is vrij. Zwaag, hobo; Jolanda Visser- den Bouter, hobo; 8 koperbla zers; Nick Woud, pauken; Er win Oudshoom, cymbals; An dré van Vliet, vleugel; Martin Zonnenberg, Domus-orgel en Pieter Stolk, orgel. Dominee C.van Vëlzen, hoofd afdeling Nazorg EO, verzorgt de ope ning en sluiting. Op deze dag in Kreater kun nen de bezoekers kennisma ken met de Zuidamerikaanse panfluit (sicu) en de tarka (een rechte houten fluit). De ze instrumenten zijn afkom stig uit het Andesgebied van Zuid-Amerika en worden van oorsprong bespeeld door de Indianen. WADDINXVEEN - Zondag middag 12 maart om vier uur houdt het Leger des Heils in Waddinxveen weer haar maandelijkse samenkomst in Het Nieuwe Trefpunt (Stati onsstraat 18). Het Divisie Jeugdmuziek- korps, dat bestaat uit de bes te jeugdmuzikanten van de Zuid-Nederland-Divisie, zal in deze samenkomst de sa menzang muzikaal begelei den. Op de samenkomst zijn kin deren van harte welkom. Ter wijl de volwassenen luisteren naar het Bijbelwoord, dat ge sproken zal worden door ma joor H.G. Bolhoeve, is er voor Sinds 1991 zijn de provincie en het ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij be zig met het maken van onge veer 2.100 hectare Bentwoud. Het moest een groot bosge bied worden om de natuur een nieuwe kans te geven bin nen Zuid-Holland. Door een stevige basis voor nieuwe natuur zouden ook de bestaande, versnipperde en geïsoleerde bosgebiedjes weer goede mogelijkheden voor overleven krijgen. De omvang van het bos is belangrijk bij het creëren van die stevige basis. Gezien de ligging in de Rand stad moest het ook een recre atief aantrekkelijk bos wor den. Het zou een alternatief moeten zijn voor kwetsbare natuurgebieden zoals de dui nen, of voor ver weg gelegen gebieden zoals de Veluwe, die vooral met de auto bezocht worden. Ook daarom moest het een groot bos worden. Recreatief aantrekkelijke stadsrandbos- jes waren er al genoeg (ge pland). Omdat het bos ten slotte ook nog een buffer moest opwerpen tegen verde re verstedelijking vanuit de WADDINXVEEN/DEN HAAG - Ondanks protesten van omliggende gemeenten, agrariërs en anderen komt de realisering van het Bentwoud tussen Waddinxveen en Zoe- termeer telkens een stapje dichterbij. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben na een periode van inspraak aan gegeven zich in te zullen zetten voor 1.000 hectare bos en 800 hectare aan ecologische en recreatieve verbindingszo- nes. Unieke kans Al in 1987 hadden natuurstu dies uitgewezen dat het ak kerbouwgebied ten oosten van Zoetermeer uitstekende mogelijkheden heeft voor het ontwikkelen van een vol waardig bosgebied. De grond is prima (klei) en er lopen heel weinig verharde wegen doorheen. Verder liggen alleen langs de randen huizen en kassen en is het middengebied open. Bo vendien gaf een modellenstu die aan dat een bos op deze lo- katie de natuur in andere (ge plande) bosgebieden in de Randstad kon oppeppen. Kortom een unieke kans. Aangezien zo’n bos er niet van vandaag op morgen staat, moest er met het oog op de toekomst snel worden ge handeld. Een bos nu plannen en planten, zodat er een als waardevol erkend bosgebied staat wanneer planologische bedreigingen zich aankondi gen. Daarmee kwamen de eerste problemen. Het is immers nog zo’n mooi gebied, en ko men die bedreigingen wel? Het leek of er gekozen moest worden tussen een land schappelijk mooi, open gebied en een bos. Niets is minder waar. Zoals de laatste ont wikkelingen aantonen, gaat het om de keus tussen een mooi waardevol bosgebied en een versnipperd landbouwge bied met kassen en woonwij ken. Recente berichten van de Rijks Planologische Dienst geven aan dat het aantal te bouwen woningen weer fors moet worden verhoogd. Ge zien het beleid om de Rand stad te laten concurreren met andere stedelijke gebieden in West-Europa zal hiervan een fors deel bij Den Haag en Rot terdam terechtkomen. Het akkerbouwgebied is hier voor, door de draagkracht, de geringe natuurwaarden, de nabijheid van de steden en de infrastructuur, een zeer aan lokkelijke bouwplek. De openheid zal daarmee op den duur verdwijnen, en door be bouwing en intensievere teel ten (waaronder glastuin- Een mooi compliment voor ons bed- model Auronde is dot men wereldwijd geprobeerd heeft het no te moken. Moor alleen de Auping Auronde blijft de Echte Auronde. In de maanden maart en april 1995 krijgt u bij aan schaf van een complete tweepersoons Auronde, voorzien van twee Auping spiralen en twee Auping matrassen, een Aureo halogeen bedlamp cadeau. Kom dus nu bij ons langs. Drie doelen Provincie en rijk waren zich ervan bewust dat alle drie de doelen apart ook met andere middelen dan met de aanleg van een bos zouden kunnen worden gerealiseerd. Een gebied onder water zet ten houdt ook verstedlijking tegen, maar dat is voor de na tuur en voor de recreatie min der interessant. Het gebied dooraderen met paden en routes, eventueel gecombi neerd met bosstroken en moeraszones, zou daarente gen de verstedelijking weer niet tegenhouden. De drie doelen in combinatie met elkaar zijn bij uitstek tot stand te brengen door de aan leg van een groot bosgebied. Rijnlondstraat 4 - 2741 GZ Waddinxveen Tel. 01828-16119 - Fax 01828-16638 Voor opgave kan men tijdens kantooruren terecht bij Stich ting Waddinxveens Welzijns werk, Petra Reef, Herman Heyermanslaan 15, Wad dinxveen, telefoon 01828- 31932, en buiten kantooruren Stichting Vrouwenraad Wad dinxveen, Tiny Ribbens, Heu velhof 12, Waddinxveen, tele foon 01828-31932. WADDINXVEEN/LEIDEN - De Evangelische Omroep houdt woensdagavond 15 maart om acht uur een grote koor- en samenzangavond in de Hooglandse Kerk aan de Middel weg in Leiden. Aan deze avond werkt Pieter Stolk, dirigent van de Hervormd Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans uit Waddinxveen, mee als organist. Op deze avond van de 25-jari- ge EO worden opnamen ge maakt voor het bekende tele visieprogramma ’Nederland Zingt’. Aan de avond werken een groot aantal koren uit de regio mee. Zij zingen beken de, maar ook minder bekende liederen. Op het programma staat veel samenzang. Aan de avond werken mee een groot samengesteld ge mengd koor van 700 stem men onder leiding van Wim Klein Haneveld; het Christe lijk Kinderkoor ’De Ruimte- vogels’ uit Dordrecht; het Christelijk Tienerkoor ’De Butterflies’ uit Dordrecht on der leiding van Fia Blaak; Wim de Korver, vleugel; Piet van der Straaten, gitaar; Gert-Jan Flach, bas; Peter Bezemer, drums; Wim de Jong, klarinet; Yta van der Het kampioen geworden adspirantenteam van de Waddinxveense handbalvereniging Rowah. (Foto: Ro wah). Hardhoutsoorten zoals eik, es, beuk en linde, die na ver loop van tijd in het bos ge oogst kunnen worden, zullen de import van de tropische hardhoutsoorten kunnen ver minderen. Door de goede bo dem zijn de groeimogelijkhe den goed en zal de houtocgst kleinschalig kunnen worden toegepast. Eerste boom Brede verbindingszones met moeraszones, bosstroken, fietspaden en dergelijke ma ken het bos niet alleen goed bereikbaar voor mens en dier; ook geven zij de versnipperde WADDINXVEEN - Zaterdag- bosgebieden in de buurt een implus. Ze helpen mee aan het aantrekkelijker maken van de wijde omgeving van het bos, zodat tenslotte een groot gebied zal profiteren van de bosaanleg. De Provinciale Staten zullen zich op vrijdag 31 maart defi nitief uitspreken over de bos ontwikkeling. In november vorig jaar, bij de vaststelling van het Streekplan Zuid-Hol land Oost, hebben zij de mo gelijke ontwikkelingsruimte van 1.000 hectare bos al gere serveerd. Er wordt nog geen besluit ge nomen over de wenselijkheid van uitbreiding van het bos met zo’n 300 hectare. Dit doet echter niets af aan de kans een echt groot natuurlijk bos onder het bereik van zo’n 1,5 miljoen burgers te ontwikke len, dat nog zeker de naam ’woud voor de Randstad’ met ere mag dragen. Wie als vrijwilligster voor kinderactiviteiten in een buurthuis, bij een speeltuin- De lessen worden gegeven in vereniging, bij de Scouting of het gebouw van Stichting als leidster bij een peuter- Waddinxveens Welzijnswerk speelzaal of kinderdagverblijf (de voormalige Klaas de werkt weet dat schminken Vriesschool) aan de Herman van kinderen vaak moeilijker Heyermanslaan in Waddinx- is dan men denkt. Bij het schminken van kinde ren komt meer kijken dan ge woon wat kleurtjes op een kindergezicht schilderen. Daar komen de volgende vra gen aan de orde: Welke schminkmaterialen heb je no dig, welke technieken kun je het beste toepassen, wat zijn goede kleurencombinaties en welke mogelijkheden zijn er allemaal voor het schminken van kinderen. In de basiscursus kinder schmink, die wordt gehouden onder deskundige leiding van docente Saskia Kennedy, ko men alle eerdergenoemde on derwerpen aan bod. De basis- jaar opnieuw een cursus. Aan deze cursus kunnen zowel vrouwen als mannen deelne men die zich als vrijwilliger in verenigingsverband willen van BOSKOOP - Nadat vrijdagavond de eerste sneeuwvlokjes al uit de staalgrijze hemel neerdwarrelden was het vooral voor de jeugd een aan gename afsluiting van de vakantie toen er zaterdagmorgen een redelijke sneeuwlaag bleek te liggen. Dat maart zijn staart kan roeren is alge meen bekend maar zo 'n witte wereld in de nasleep van een kwakkelwinter was een prettige verrassing. Dus werden in allerijl sleetjes en an- de meisjes en jongens een ei- dere bruikbare voertuigen van de zolder gehaald. Zelfs verschenen hier en daar sneeuwpoppen maar lang heeft het niet mogen duren. Zon- - i j -- was prapfisch ane sneeuw weer verdwenen, laat nu het voorjaar maar komen. (Foto: Peter Veenstra) VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 8 MAART 1995 -> j fw i J Sneeuwpret van korte duur 7 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 17