Vlaggenactie van winkeliers Waddinxveen krijgt een eigen betaalmunt 14.95 VERBOUWINGS 'T IS ECHT WAAR Hl Officiële oplevering Van der Hooft-Staete van der linde I I I I i I I -I Boonstoppel Verf verkocht KEUKEN t w lp Programma op vrijdagmiddag 17 maart AGFA We ruimen nu alles op! Rabobank schenkt RTW een decoder Kaasboerderij is verbouwd Nieuw! b BURGER?™ Nu APK Keuren 7?T incl. BTW I V J TIJDELIJK GEBREK AAN OPSLAGRUIMTE? kalkhoven studiecentrum i «lil II Nieuwsblad Onafhankelijk Hét voor uw Oosterse keuken. r 200/240 pn 1 19.95 MAFIKETING^ANAGEMENT complete assortiment MEGA-COLOR exeeee Wenskaarten f&xX IMDPMXVEEN HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE INBRAAK BEVEILIGING SCHOONLOOPMAT HARWA i 1» 'V, I I u B i Bastiaan Optiek schenkt ƒ2.500,- 0 PD DAGOPLEIDINGEN •ti I Volgende week vrijdagmiddag is de officiële oplevering van deze 49 seniorenflats aan het Jan van Bij- De prijs van de vlaggenset is REPROSET - Gouda: Markt 63 KOPEN/VERKOPEN? o VIDE» AUDI» FOT< nenpad in Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). De unieke Waddinxveense herinneringsmunt zal ’het wokkeltje’ worden genoemd. De bijzondere betaalmunt is aan de ene zijde voorzien van Bankdirecteur A.J. Ammer- laan zal omstreeks negen uur de NOS-nieuws-decoder over handigen en in gebruik stel len. Bovendien zullen tijdens deze speciale uitzending ver schillende gasten uit Wad dinxveen aan het woord ko men. De aanschaf van de kostbare NOS-nieuwsdecoder is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Waddinxveen, die hiervoor een sponsorcontract met de RTW-radio heeft afge sloten. M.NEELEMAN installatiebedrijf kt. TER AAR QUICKSTEP’ FLOOR LAMINAATPARKET APK KEURSTATION VAN MARREWIJK BOSKOOP - VOORKADE 26-27 01727-13000 APK keuring 75,- Automobielbedrijf VANeELSWIJK Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Kom naar de Studie-Info-Avond op Vrijdag 10 maart van 19.00 - 22.00 uur. (alsmede dagelijks na afspraak via de receptie) TE3* 01720-93914/74680 Fax 74681 WADDINXVEEN Ter gelegenheid van de 50—jarige be- vrijding krijgt Waddinxveen dit jaar en deze zomer een ei gen betaalmunt van vijf gulden. Met dit muntstuk, dat vol gende maand door burgemeester C.M. van der Linden in Utrecht zal worden geslagen, kan in winkels en bedrijven in het Gouwedorp worden betaald. De munt kan natuurlijk ook als verzamelobject worden gebruikt. Wirrinripr<<l|^^ de betaalbareluxe^wTparket zonder zim«m1 INTERIEURVERZORGING De nieuwe eigenaar is van plan voorlopig de bestaande bedrijfsactiviteiten in Wad dinxveen voort te zetten. WADDINXVEEN - Deze week is het feest in de kaas boerderij van A.B.M. Boek horst aan de Tweede Bloks- weg in Waddinxveen. Niet al leen omdat de eerste lamme tjes zijn geboren, maar bo venal omdat er een einde is gekomen aan een periode van verbouwing en reorganisatie van de winkel. Voor iedere klant die de nieuwe kaas- en kadoshop komt bewonderen ligt er een smakelijke atten tie klaar. Op de Waddinxveense kaas boerderij worden zuivelpro- dukten gemaakt van de melk van de zwart-bonte koeien. Deze zwarte-bonte koeien vormen tevens de inspiratie bron voor de vele kado-artike- len, zoals zwart-witte poppen en beren, die ook te zien zijn in het bekende tv-programma ‘Die 2 nieuwe koeien'. Ook be horen kinderlaarsjes en ou derwetse boerenklompen tot het assortiment. Het is een goede gewoonte ge worden dat de klanten van de kaasboerderij van zeer nabij een kijkje kunnen nemen bij de kalfjes en de schapen. De pasgeboren lammetjes zijn vooral bij de kinderen favo riet. NIEUW BIJ: van Bentem Wicanders Parket i 1 I i i i Quick»Step Floor is laminaatparket met i 11 Ingezonden mededeling (zie pagina boomkweker) tegen inlevering van deze bon Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Daarmee knipoogt het be taalmiddel naar de torderen- de zuilen van de Amsterdam se kunstenaar Herman Mak- kink, die aan de Dreef staan. Met de alleen plaatselijk te gebruiken munt kunnen ove rigens ook inkomsten worden gegenereerd ten behoeve van de Stichting Nationale Feest dagen Waddinxveen, die be zig is met de opstelling van een uitgebreid programma in de week van donderdag 4 mei (Dodenherdenking) en vrij dag 5 mei (Bevrijdingsdag). een jarenlange moeilijke pe riode achter de rug heeft en sinds een poosje weer uitziet heeft op een betere toekomst, zijn een kleine 60 medewer kers in dienst. Alle aandelen - ook de twintig procent die in handen waren van de perso neelsleden - zijn bij de over name in handen gekomen van de Cirkel Groep. Bij de notaris in Veenendaal is de transactie, waarbij een kleine WADDINXVEEN - Een dona tie aan het Ronald Mc Donald Huis van ƒ2.500,-. Dat is het resultaat van de giften bij de opening van de nieuwe en uit gebreide winkel van Bastiaan Optiek in het winkelcentrum Groensvoorde. De eigenaren Bastiaan Molenaar en Rné Melching hadden de genodig den gevraagd in plaats van bloemen en bloemstukken een geldbedrag te geven. De officiële opening ging ook gepaard met een wedstrijd voor het publiek. De prijswin naars van de prijsvraag ’Raad het juiste aantal brillen’ zijn F. Esveldt, Maarten Overdijk, mevrouw I. v.d. Meulen-Turi; mevrouw Femke v.d. Zee en mevrouw J.H. de Bas-Erke- lens. Het goede aantal was 174. Sinds kort zijn er bij Bastiaan Optiek ook boortoestellen verkrijgbaar. Elke donderdag van elf tot twaalf uur zijn er in de winkel hoortoestelspe- cialisten van Audire uit Zoe- termeer ter raadpleging aan wezig. AFZUIGKAP M KOELKAST OVEN - KOOKPLAAT VOEDSELRESTVERMALER I I I - WADDINXVEEN - Donder dagavond 9 maart van zes tot twaalf uur is er een speciale directe uitzending van de lo kale RTW-radio. Het hoogte punt van deze uitzending zal de officiële overhandiging zijn van de NOS-nieuwsdeco- der door de Rabobank Wad dinxveen. burgemeester Cor van der Hooft komt het stichtingsbe stuur tegemoet aan de wen sen van de bewoners die het oud-burge- prachtig vinden dat de naam van de door hen geliefde en gewaarde eerste burger blijft voortleven in het apparte mentencomplex aan het Jan van Bijnenpad-Peter Zuid- laan. Ook de familie van wij len Cor van der Hooft stelt de ze geste zeer op prijs. Waddinxveen heeft overigens geen grote traditie in het ver noemen van lokale persoon- Socialistisch raadslid Maarten Schouten (straat) en de burgemeesters PA. Troost (straat) en A. War- naar Jzn. (plantsoen) zijn I daar enkele uitzonderingen op. Vorig jaar werden de 145 flat woningen aan het Jan van Bijnenpad gesierd met de naam van Anne Frank, welke naam al was verbonden aan het dienstencentrum. Het nieuwe complex van 49 flat woningen omvat 28 huizen in het gemeentewapen van Waddinxveen en aan de ande re kant van een afbeelding van een heuse brancarrier, die daarvoor kortgeleden in Waddinxveen heeft rondgere den. Waddinxveen werd offi cieel op 8 mei 1945 door de Canadezen, die op doortocht waren en daarbij ook het Gouwedorp aandeden, be vrijd. in de Waddinxveense winkels bij aankoop van vijf gulden een gratis stempel op een daarvoor bestemde spaar kaart. nlnnpriQ da9’en avondcursussen WADDINXVEEN - De officiële oplevering van de 49 senio- rappartementen aan het Jan van Bijnenpad is vrijdagmid- slechts vijftien gulden, terwijl dag 17 maart. Het programma rond de Van der Hooft-Staete is dan in handen van de opdrachtgever Stichting Waddinx veense Bejaardenhuisvesting, de architect Topos Architec ten en de bouwer M&M Bouw West. de vrije huursector (een handvol hiervan wacht nog op een huurder) en 21 huizen in de gesubsidieerde huursec tor. Onlangs werd door Van der Linde Interieurverzorging een modelwoningen ingericht in het tien verdiepingen tel lende woongebouw van Wad dinxveen. De Alphense aan nemer M&M Bouw West startte vrijdagmiddag 21 ja nuari met de bouw van het complex naar een ontwerp van architect ir. Kees Jonge- lie van Topos Architecten BV (Middelburgseweg). Me vrouw Lous Oosterbroek- Waagmeester sloeg toen de eerste paal. Het complex bestaat uit twee blokken van in lichtgele steen uitgevoerde 28 vrije sector- huurwoningen en in zalm kleurig stucwerk uitgevoerde 21 gesubsidieerde huurwo ningen. De huurprijzen vari ëren van f 730,- tot f 1.150,- per maand, exlcusief ser vicekosten. Het aaneengesloten complex is voorzien van afgesloten ga lerijen en is rolstoeltoeganke lijk. De woningen hebben een gezamenlijke entree met postkasten, lift en container ruimte. Er is een eigen par keerruimte voorzien voor 28 auto’s. WADDINXVEEN - Boon stoppel Verf aan de Wilhelmi- nakade in Waddinxveen is verkocht. Het oeroude Wad dinxveense bedrijf is ver kocht aan de Cirkel Groep in Renkum. De nieuwe eigenaar is in het bezit gekomen van het complete bedrijf, al het onroerend goed, het hoofd kantoor, de nevenvestigin gen, de produkten en de re ceptuur. Bij het bedrijf, dat De decoder zorgt ervoor dat de lokale RTW-radio het NOS-nieuws automatisch kan doorgeven zonder dat mensenhanden hieraan te pas hoeven te komen. Volgens RTW-radio voorlichter Pierre Linssen blijkt uit luisteron derzoeken dat veel mensen een grote behoefte hebben om regelmatig het nieuws te ho ren. ‘Luisteraars zullen daar door afstemmen op een radio station waarop ieder uur het nieuws wordt uitgezonden. Nu de RTW-radio ook het NOS-nieuws ieder uur uit zendt zal men afgestemd blij ven op onze zender en zal de luisterdichtheid van RTW-ra dio verder toenemen', ver wacht Pierre Linssen. r o s 20 leden van de familie Boon stoppel betrokken waren, maandagmiddag een feit ge worden. De medewerkers zijn dinsdagmiddag in een perso neelsbijeenkomst geïnfor meerd over de nieuwe situ atie. Vlaggenset Niet alleen staat er de intro ductie van een betaalmunt op het programma, maar er is ook een bijzondere vlaggenac tie van de Ondernemers Ver eniging Waddinxveen (OVW), de plaatselijke midden- standsvereniging. Het doel van deze actie is om Waddinxveen weer eens echt te laten vlaggen. De consu ment wordt door middel van deze actie in de gelegenheid gesteld in het bezit te komen van een vlaggenset, die be staat uit de Nederlandse betaalmiddel eindigt dinsdag vlag, een stok en een kunst- stofhouder. de winkelwaarde dertig gul den bedraagt. Tijdens de ac tie, die loopt van donderdag 8 maart tot en met zaterdag 16 april, ontvangt de consument Er is die middag een informe- na een lang ziekbed op 83-ja- le bezichtiging, een ontvangst rige leeftijd in zijn woon- in de toneelzaal van het Anne plaats Doorwerth. Hij was Frank-centrum, een inleiding burgemeester van Waddinx- door de projectarchitect ir. K.R. Jongelie van Topos Ar- Een volle spaarkaart met 50 chitecten (Middelburgseweg) stempels en voorzien van en een rondleiding, naam een complete vlaggenset voor veen van 1 december 1958 tot en met 31 december 1975. Bij zijn afscheid werd hij be noemd tot ereburger van het en adres geeft recht op Het bestuur van de Stichting Gouwedorp. Waddinxveense Beiaarden de helft van de werkelijke huisvesting besloot eind vorig Met het vernoemen van oud- prijs. Verwacht wordt dat er -L-x-- J*~ 1.000 vlaggensets een be stemming zullen krijgen. ’Wokkeltje’ ’Het wokkeltje’ wordt vlak voor Koninginnedag (zater dag 29 april) in roulatie ge bracht. De omlooptijd van dit 15 augustus. Er is gekozen voor een waarde van vijf gul den om de betaalmunt in ie ders hand te laten komen en te zorgen voor een grote om loopsnelheid. Waddinxveense Bejaarden- jaar het in appartementen complex voor zelfstandig wo nende ouderen te vernoemen naar de oud-verzetsheld (’Oor van Breda’) en meester C.A. van der Hooft. Cor van der Hooft overleed dinsdagmiddag 19 april 1993 7 -1 A eekblad voor addinxveen WOENSDAG 8 MAART 1995 51e JAARGANG No.02431 i WONING hoge slijtvastheid in 16 schitterende dessins. De vloer bestaat uit 5 lagen die o.a. zorgen voor een optimale kras en slijtweerstand. Hij is tevens bestand tegen licht, chemicaliën en sigaretten. Kerkweg Oost 183 - 2741 HO Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 Levering van fruitschalen door geheel Nederland! Zuidplaslaan 426 Waddinxveen TeL/Fax 01828-31959 WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728 - 9697 makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. 01828-12309 Zie onze advertentie elders in deze krant. klein Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden Een die water, modder, zand, cement, honde- en katteharen, vet, olie, etc. moeiteloos opneemt. WASBAAR op 40°. Diverse maten en kleuren. In Waddinxveen UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ: Rijnlandstraat 4 2741 GZ Waddinxveen Tel. 01828-16119 Fax 01828-16638 Zijde 3, Boskoop telefoon: 01727 - 12544 Postbus 300.2740 AH Waddinxveen. Dorpslraat 39. tel. 01828-12298. fax 01828-30230 Dorpstraat 38, Waddinxveen telefoon: 01828 - 123 73 op HBO-niveauStudeer, praktijkgericht in 1 a 11/2 jr. af voor een kaderfunctie als marketingmanager, een baan als controller of in de accountancy. Een stagewerkperiode hoort bij elke opleiding. Voor SPD-economie is dit 5 mnd. bij account/adm. kantoor. sHItvaste toplaag: lakken overbodig warmte-lsolerend, geluiddempend geen blijvende Indrukken van zware meubelen ot naaldhakken non-allerglsch. anti-stattsch makkelijk en snel zwevend te leggen 18 Jaar slijt garantie exclusief bil de betere woninginrichting Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel 01820-18055 - Fax 01820-22926 i DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG TOT 21.30 UUR GEOPEND Hans Verkerk Keukens houdt deze week zijn allergrootste avonden show allertijden. Tijdens deze avonden wil Hans iedereen een kans geven zijn allernieuwste keu ken assortiment te komen bekijken en te profiteren van zijn superactie: 5 GRATIS ETNA APPARATEN Of de helft van de geldwaarde als EXTRA KORTING. Kom snel langs en profiteer nu van deze super actie. SS &PWCFIV71MA h. WADDf/VXVEEW..,. c Hawdeisdrukwerk c Zwart/wit kopteen Reklamedrukwerk c Kleurkopieën C Gelegenheidsdrukwerk Full-color kopteen Inbinden Plastificeren o Papierwarer Dorpstraat 68 - Tel. 01828-18640 Diverse teksten incl. enveloppe Kies na je HAVO. VWO. MEAO met be/ba of T jaar HEAO voor een compactopleiding Molenvliet 3-5 Pb. 115 2400AC Alphena/d Rgn o p A M

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1