WADDINXVE Nieuwbouw in Waterrijk krijgt langzaam vorm Tl. Bouwruimte volstaat totjaar 2010 ,1 2 V G M E E E N T E VOLKSGEZONDHEID BOUWZAKEN RUIMTELIJKE ORDENING DE CHEMOCAR MILIEUZAKEN GROEN COLLECTEVERGUNNING het GEMEENSCHAPPELIJK ANTENNE SYSTEEMBEDRIJF SI" wing zoals te zien is langs de Goudse Rijweg, bij de Tuin straat, de Berkenweg en later ook de Voorofscheweg, Babs- loot en de Enterij. Maar de tijd van grote uit- breidingslokaties was voorbij toen op provinciaal niveau het besef postvatte dat het Groene Hart zoveel mogelijk groen moest blijven. Dit maakte het noodzakelijk te zoeken naar lokaties binnen de bestaande bebouwings- grenzen. Niet langer uitbreiden maar inbreiden was het devies. Boskoop ging naarstig op zoek en stuitte op enkele mo- punt is dat er 2010 tussen de 700 en 800 woningen staan. In een nog niet eens zo heel ver verwijderd verleden was de Vborofschepolder aller minst de eerste keus van de gemeente om te bouwen. Toen Snijdelwijk was volgebouwd werd verder gekeken in wes telijke richting: de polder Achterof, achter de sportvel den op grond van de gemeen te Waddinxveen. Boskoop had kennelijk de smaak te pakken van grote uitbrei dingsgebieden nadat jaren achtereen was gebouwd op vrijkomende kavels. Zo ont stond de typische lintbebou- VERGADERINGEN Waterrijk. Het is duidelijk dat Boskoop heeft geleerd van fouten in het verleden. Zo is de Voorof scheweg nooit geworden wat het eigenlijk had moeten zijn. In Waterrijk wordt veel aan dacht geschonken aan de woomomgeving; een ver keersluwe wijk zonder sluip- verkeer en met veilige fiets routes. De bewoners moeten er prettig kunnen wonen. De oude verkaveling wordt zo veel mogelijk intact gelaten wat tot gevolg heeft dat 24 procent van de polder uit wa ter bestaat. Bewust is er voor gekozen op Behalve rijk aan water wordt de wijk ook rijk aan kleur met een mengeling van betaalba re woningen en huizen die een goed gevulde beurs vra gen. Voor Boskoopse begrippen wordt het ook een bijzondere wijk omdat het historische karakter van de boomkweke rijen er in terug te vinden is. Waar voorheen sloten werden gedempt en het landschap aangepast, wordt nu anders om gewerkt. De bouwplannen sluiten zoveel mogelijk aan bij de bestaande verkaveling. Dat is wel lastig maar het geeft een uniek karakter aan - BOSKOOP - Waterrijk, de Boskoopse inbreidingsloka- tie in de Voorofschepolder, begin al aardig vorm te krij gen. De eerste blokken wo ningen en enkele villa’s zijn klaar of naderen hun vol tooiing. Daarmee wordt ook zichtbaar wat de gemeente met de wijk wil. Vooralsnog gaat het om de eerste fasen van de wijk, die in de toekomst de vierkant tussen Voorofscheweg, Zuid kade, Julianastraat en Boe- zemlaan gaat vullen. Hier bouwt Boskoop voor de een entwintigste eeuw want er is ruimte om tot het jaar 2010 te kunnen bouwen. Bovendien wijkt de bouw in Waterrijk af van het tradi tionele bouwen in Boskoop. In de wijk komt een ruime va riatie aan woningen, een ar chitectonische vertaling van een door het gemeentebe stuur uitgestippelde visie. de langgerekte kavels niet rechttoe rechtaan te bouwen maar op een speelse manier met de ruimte om te gaan. Dit wordt bereikt door gevarieer de architectuur, ruimtelijke ordening en kleurgebruik. Maar er moet wel samenhang zijn. Die eenheid wordt gecre- eerd door een diagonale sin gel dwars door Waterrijk van het Julianakwartier richting Hervormde kerk. Langs deze singel komen fiets- en wan delpaden en bijzondere be bouwing. Voorlopig gaat om een kleine zestig woningen maar nieuwe plannen zijn in ontwikkeling. Het uitgangs- gelijkheden waarvan stukje Voorofschepolder in het centrum de beste opties bood. De beslissing tot bouwen in de Voorofschepolder kostte overigens moeite genoeg. De plek mocht dan gunstig zijn zo dicht op het centrum, er moest wel (dure) boomkweke rij grond voor worden aange kocht. En dure grond leidt tot duur bouwen. Bovendien was er nog het voorspelbare ver zet dat het zonde is huizen te bouwen op goede kwekerij- grond. Maar het ontbreken van ruimte elders en de opgelegde noodzaak tot inbreiding bracht toch nadrukkelijk de polder in beeld. Er is flink ge studeerd op de mogelijkhe den, de wensen, de kosten en een exploitatie. Toen er een haalbaar lijkend plan op tafel kwam stemde de raad uitein delijk in. Daarmee kwam in 1990 een eind aan een reeks lange discussies over bouwen in Boskoop. Een voormalige boomkweke- rijloods werd omgebouwd tot kerkgebouw. In 1992 sloeg wethouder H. v.d. Wetering de eerste paal voor een pro ject van dertig flatwoningen aan de Boomgaard, inmiddels al bewoond. In 1994 sloeg de wethouder opnieuw een eer ste paal, nu voor de eerste wo ningen voor Waterrijk aan de Appelgaarde/Bellefleur. Burgemeester J.J. Spros volgde dit voorbeeld een paar maanden later door een eer ste paal te slaan voor een nieuwe fase. Bijgaande foto 's geven een indruk van de bouwactiviteiten in de laatste maanden en de verschillende bebouwingstvpen die Waterrijk anders dan de andere Boskoopse wijken moet maken. (Foto s: GK) 1 F - 1 il 1 Pagina 3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 8 MAART 1995 Zuidelijke Rondweg 5: het oprichten van een rijwielberging. Junolaan 42 Landelijk Gebied West, ten zuid-westen van de wijk Zuidplas 1980 alhier. Sweelinckhof 46 Kanaaldijk Van 12 tot en met 18 maart 1995 Nat. Reuma Fonds. Commissie II op woensdag 15 maart 1995, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Advies betreffende beschikbaarstelling krediet renovatie veld 2 Voetbal vereniging ”Be Fair”. - Advies inzake onderhoudscontract tennisbanen. - Advies betreffende activiteiten en financiële consequenties Waddinx- veen-week in Pelhrimov. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (1e etage) van het gemeentehuis ter inzage. Terinzagelegging ontwerp-beschikking Burgemeester en Wethouders delen mede dat vanaf 9 maart 1995 de ont werp-beschikking ter inzage ligt inzake de aanvraag van: - de heer J. Bouwens om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer inzake het oprichten en in werking hebben van een geluidsopnamestu- dio op het perceel Zuidkade 207. Schriftelijke bedenkingen tegen de aanvraag en de ontwerp-beschikking kunnen door eenieder tot 6 april 1995 bij hun college worden ingediend. 24642 24680 24500 10401 24760 12570 Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang overeenkom stig de Algemene wet bestuursrecht een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voor zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post bus 20019,2500 EA, ’s-Gravenhage. Voor behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Hetzelfde geldt voor een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. Bouwperceel Herbarenerf 15 Graanakker 32 Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Aarde van het bouwplan het oprichten van een tuinhuisje het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van drie woningen het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak het gedeeltelijke veranderen en het vergroten van een woning het oprichten van een reclamebord het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfsruimte Op jonge leeftijd worden kinderen ingeënt tegen verschillende ziekten, te weten: D(K)TP: Difterie, (Kinkhoest), Tetanus en Polio; BMR: Bof, Mazelen en Rode Hond. 12.50-13.30 uur 13.35-14.20 uur 14.25-15.10 uur 15.15-16.00 uur Centrum, Passage ingang stationszijde; Vondelwijk, winkelcentrum Luifelbaan; Groenswaard, winkelcentrum Groensvoorde; Willem de Zwijgerlaan bij de markt. wijk Zuidplas, Zuidplashof, kringloophalte; wijk Zuidplas, cirkelflat; Bomenwijk, winkelcentrum leplaan; St. Victorwijk, wijkgebouw Zonnig Zuid; Oostpolderwijk, Overtoom; Verleende kapvergunningen De Akker 95 Jan Dorrekenskade Oost 15 Coenecoop (sectie E 513) Heeft u nog vragen, dan kunt u elke werkdag bellen tussen 14.00-16.00 uur naar de GGD Midden-Holland, Marianne van Eijle, telefoonnummer 01820-80308. SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingé bracht tegen het ontwerp van een beschikking kunnen later beroep instel len bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Met ingang van 1 maart jl. is de frequentie, waarop via de centrale antenne inrichting de zender CONCERT RADIO wordt doorgegeven, gewijzigd. CONCERT RADIO wordt doorgegeven op de frequentie 99,5 Mhz. Verzoek om vrijstelling artikel 19 W.R.O. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een aanvraag om afgifte van een bouwvergunning is ingediend door Mabon B.V. voor het oprichten van 52 eengezinswoningen met bijbehoren (vrije sector) in het zogeheten plandeel A van het toekomstige bestemmingsplan ’’Wijk Zuid plas 1990”. Plandeel A is het meest oostelijk gelegen deel van het toe komstige woongebied, gelegen tegenover de Troelstrahoeve en nabij de IJsermanweg. Regels van de Chemocar: - bedrijven kunnen niet bij de Chemocar en Noordkade terecht; - u mag het Klein Chemisch Afval absoluut NIET vooraf bij de halteplaats zetten, omdat dan eventueel kinderen ermee kunnen gaan spelen; - injectienaalden moet u in een gesloten verpakking aanbieden; - lege plastic flessen van chloor, ammonia, spiritus e.d. kunnen nadat ze met water zijn omgespoeld, worden weggegooid in de grijze container of de vuilniszak; - goed geleegde verfblikken, kunnen in de blikbak worden gegooid. De chemocar stopt op de volgende tijden en plaatsen: 08.30 - 09.15 uur 09.20 - 09.50 uur 09.55 -10.40 uur 10.45-11.15 uur 11.20-12.05 uur Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken Burge meester en Wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aanvra gen te hebben ontvangen:. Aard van het bouwplan het oprichten van een serre het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak Otto-erf 15,17,20 het plaatsen van vijf dakkapellen op het voorgevel- 26,30 en 32 dakvlak van vijf woningen (nrs. 15,17,20,26 en 30) en drie dakkapellen op het achtergeveldakvlak van drie woningen (nrs. 15,17 en 32) het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur voor eenieder ter inzage ligt bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdelinq Ruimte en Bouw. Verleende bouwvergunning/ingestemde meldingen Bouwperceel Noordkade 31 Papaverveld 15, 17 en 19 Kleikade 2 Kanaaldijk 44 Coenecoop 582 Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt er inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. 1 kastanje in de voortuin 1 berk in de achtertuin aanwezige bomen; deze worden gerooid in verband met bouwrijp maken 2 bomen; deze worden gerooid in verband met aanleg rotonde Het rooien van vorengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5, lid 1van de kapverordening. Voor informatie over de verleende kapvergunningen kunt u terecht bij de dienst Openbare Werken, sectie Plantsoenen. Commissie IV op dinsdag 14 maart 1995, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Evaluatie 1994 W.V.G. - Beschikbaar stellen krediet inzake aanleg parkeerterrein in verband met tijdelijke huisvesting. - Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van 5 mei 1995 (50 jaar bevrijding). - Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van subsidieverlening voor uit wisseling met Pelhrimov. - Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van fietsrouteplan ”Het Groene Hart van Holland”. - Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van Wegbeheerprogramma 1995. - Beschikbaar stellen krediet van renovatie veld 2 Voetbalvereniging Be Fair. - Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet ten behoeve van samenstel ling plan voor definitieve uitbreiding gemeentehuis. - Eerste wijziging op de Verordening O.Z.B. 1995. Door deze vaccinaties wordt voorkomen dat de kinderen deze ziekten krij gen. De DTP- en BMR-prik op negenjarige leeftijd zijn de laatste vaccina ties in het rijksvaccinatieschema. De vaccinaties zijn gratis tot en met de leeftijd van 12 jaar. dinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen door eenieder schriftelijk bedenkingen naar voren worden gebracht bij Burgemeester en Wethouders van Waddinx veen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). Verzoek om vrijstelling artikel 18a W.R.O. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat navolgende mel ding is ontvangen: Tot 20 april 1995 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State door: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking; - de betrokken adviseurs; - degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bederikingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld. OPENINGSTIJDEN Het hele gemeentehuis elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. Sectie Burgerzaken bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00 tot 20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen terecht op afspraak. De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan: ’’Bedrijvenpark Coencoop II”, doch de afwijkin gen zijn van beperkte betekenis: zogenoemde "kruimelgevallen” als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en beschre ven in het Besluit meldingplichtige bouwwerken. In dergelijke gevallen zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande planologische procedure. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens ten behoeve van genoemde melding deze vrijstelling te verlenen. In verband hiermede ligt de melding voor eenieder ter inzage met ingang van 9 maart 1995 gedurende twee weken, tijdens werkdagden van 08.30 uur tot 12.30 uur, bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen door eenieder schriftelijk bedenkingen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400,2740 AK Waddinxveen). Commissie III op donderdag 9 maart 1995, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis Op de agenda o.a.: - Herinrichting Algemene Bijstandswet. - Begeleiding Stichting Program. - Advies inzake ontwikkelingen met betrekking tot Asielzoekerscentrum. - Advies inzake evaluatie 1994 W.V.G. - Jaarrekening 1992 en 1993 en begroting 1994 G.O.P. - Advies inzake straatnaamgeving. - Advies inzake Wegbeheerprogramma 1995. - Advies inzake compensatie seniorenregeling afdeling Weg en Werken. - Advies inzake fietsrouteplan ”Het Groene Hart van Holland”. - Vervanging A-6 (rollend materieel). Vaccinaties voor jeugdigen Maandag 13 maart a.s. is de tweede middag waarop door de GGD Mid den-Holland, afdeling Jeugdgezondheidszorg gevaccineerd wordt in de gemeente Waddinxveen. De vaccinatie is bedoeld voor kinderen die in 1986 geboren zijn en kinde ren die nog niet volledig zijn ingeënt. De andere data waarop kinderen voor vaccinaties worden opgeroepen zijn verspreid over het jaar: - maandag 15 mei 1995; - dinsdag 12 september 1995; - dinsdag 12 december 1995. De kinderen worden opgeroepen in volgorde van postcode binnen een gemeente. Om te voorkomen dat de kinderen lang moeten wachten, ont vangt ieder kind persoonlijk een uitnodiging met datum en tijdstip. Desgevraagd bestaat gedurende voornoemde termijn voor eenieder gele genheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van een beschik king en het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen (doorkies- nummer 24757, de heerW.P. Kaandorp). Voorbereidingsbesluit Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de raad dier gemeente in zijn vergadering van 22 februari 1995 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmings plan wordt voorbereid voor het volgende gebied: De ontwerp-beschikking, de aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 9 maart 1995 tot 6 april 1995 ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedurende drie uren (doorkiesnummer 24757, de heerW.P. Kaandorp). Ook na afloop van vorengenoemde periode kan nog inzage worden ver kregen en wel tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag. Indien 10 maart a.s. niet mogelijk is voor u, kunt u wel - het chemisch afval bewaren tot de volgende inzameling te weten: 12 mei 1995 14 juli 1995 8 september 1995 10 november 1995 - uw buren of kennisen vragen om Klein Chemisch Afval te brengen en af te geven; - het Klein Chemisch Afval op werkdagen brengen naar de gemeentewerf aan de Noordkade (nr. 48), vanaf 08.00 uur tot en met 12.00 uur en van 13.00 uur tot en met 16.00 uur. Indien gewenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrif telijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, worden ingediend. Terinzagelegging beschikking Burgemeester enWethouders delen mede dat op 28 februari 1995 onder voorschriften ter bescherming van het milieu, vergunning is verleend aan: - de directie van Squash Point B.V. inzake het oprichten en in werking hebben van een squash-hal met toebehoren op een perceel, gelegen aan de Sniepweg (naast zwembad en dansschool), kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nr. 3592 (ged.). De beschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf 9 maart gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedurende drie uren (doorkiesnummer 24757, de heer W.P. Kaandorp). Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aange zien het bouwplan in strijd is met het ter plaatse nu nog geldende bestem mingsplan ’’Landelijk Gebied West” en voorts na ontvangst van verklarin gen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 50, lid 5, van de Woningwet. Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen de gevraagde vrij stelling te verlenen met gebruikmaking van een door Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland te verlenen, zogeheten specifieke verklaring van geen bezwaar. Dit houdt in: toestemming vóóraf om de benodigde vrijstel lingen) te verlenen op voorwaarde dat tijdens het ter inzage liggen van het bouwplan geen bedenkingen naar voren worden gebracht. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij beho rende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter inzage met ingang van 9 maart 1995 gedurende twee weken, voor eenieder tijdens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Wad- Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. De datum van inwerkingtreding van het besluit is bepaald op 9 maart 1995. Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening ligt voor eenieder ter inzage op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1. Op vrijdag 10 maart a.s. kunt u weer het bewaarde Klein Chemisch Afval persoonlijk aan de chemocar afgeven. TELEFOONNUMMERS Gemeentehuis telefax Gemeentewerf Centraal Meldpunt Zorg Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Gouwebad "De Snep" (informatie) tzszi) Overige belangrijke telefoonnummers zie pagina 5 gemeentegids OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN Kr-i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 3