góM® en E. Philipse behoudt W SV’skoppositie Blijspel voor ouderen in Anne Frank-centrum In april start verkoop van huizen in Zuidplas M Stoere Maatjes in Groensvoorde L 1 k 'A-£-=è Vaststellen van plan ‘Zuidkade Met wonignbouiw wordt in mei begonnen Regeling bedrijfsafval blijft voorlopig zo 1 ■r Muziekavond voor amateurs in Zevenhuizen V COLOPHON MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND KERKDIENSTEN Pagina 7 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 8 MAART 1995 k f PARTYCENTRUM DE ROZENBURCHT VOOR ALS U IETS TE VIEREN HEEFT (1 tof 200 personen} Voor meer informatie: 0] 727-14283 14886 Weekblad voor Waddinxveen i I in april. SI ZONDAG 12 MAART k 11 7 Gehuwd: E.A. Arnold en J.C. Verkerk; M.M. Valkenburg en A. van Es; R.M. Alblas en M.D.C. van Engel. 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst Elke woensdagavond: 19.30 uur leesdienst ‘Stoere Maatjes1 is er voor 0- 10 jaar. Het winkelend pu bliek heeft de zaak dinsdag al kunnen bekijken en zich la ten verrassen door de nieuwe vooijaars- en zomercollectie. ‘Het gaat om leuke en betaal bare kinderkleding voor in derdaad stoere maatjes. Het ruime assortiment lopt van maat 56 tot en met 152, soms iets groter. Onze winkel is er oevrigens ook voor vaders', al dus het ondernemende twee tal Jeannine Ferweda en Ma ry Stelling. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studieklassen 11.20 uur Algemene vergadering GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage: 9.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoom 16.30 uur ds. C. Beiboer, Oegst- geest WOENSDAG 8 MAART 19.45 uur ds. L.S.K. Hoogendoom LEGER DES HEILS Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 16.00 uur samenkomst met kinder- nevendienst (iedere tweede zondag van de maand) JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 samenkomst BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur S. Verkerk 18.30 uur G. van Herpen GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst WOENSDAG 1 MAART 19.30 uur ds. M. Karens CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuw straat 79: 9.30 uur ds. M.J. Oosting 17.00 uur ds. L.C. Buijs, Maarssen WOENSDAG 8 MAART 19.30 uur ds. M.J. Oosting EXANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk: 10.00 uur samenkomst BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN TriomfaterkapeL Havenstraat: 10.00 uur ds. H. jut 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek BRUILOFTEN - BUFFETTEN - TROPICAL PARTIES - BOURGONDISCH BRUNCHES DINNERS - FONDUES INDISCH - AFTERNOON HA EN RECEPTIES Rozenlaan 4, Boskoop plan- ;h< ROOMS-KATHOLIEKE KERK St Victorkerk. Zuidkade Eucharistieviering op zondag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoorde: Eucharistieviering op zaterdag om 19.00 uur, op zondag oml 115 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op don derdag om 9.00 uur. Smitskamp werd van die ac tie simpel het slachtoffer. W. v.d. Hoek voelde zich blijk baar thuis in de top 10 door de altijd lastige P. de Niet te tueerd zijn. Voor het woonholje is een bin nenring voor de benodigde WADDINXVEEN - Donder dagavond 2 maart stond de 24e ronde van de huishoude lijke competitie van de Wad- dinxveense Schaak Vereni ging WSV op het program ma. Met nog 12 competitie- ronden voor de boeg blijft de competitie een spannende en interessante aangelegen heid. Deze ronde vond ook weer een felle strijd om de punten plaats, waarbij slechts vier remises werden geteld. Kop loper E. Philipse wist een aanval op zijn koppositie met succes te voorkomen. Koploper E. Philipse speelde met de zwarte stukken te gen J. v.d. Born, nummer 3 van de ranglijst. Er ontwik kelde zich een gelijke strijd, waarbij de uitdager het gaandeweg wat moeilijker kreeg, maar waarbij de kop loper zich toch geen duidelij ke winstkansen kon schep pen. Tenslotte besloten beide spe lers dat een puntendeling voor hun het maximaal haalbare was. H. van Wou denberg, nummer 4 en spe lend met wit en de runner- up van de laatste weken, had vooraf goede hoop op een positief resultaat tegen B. Jansen, nummer 2 van de ranglijst. Met een tweestrijd, waarbij B. Jansen het initiatief lang zaam maar zeker naar zich toetrok, kreeg de witspeler steeds minder vat op het spel. In het eindspel wist B. Jansen degelijk en profes sioneel de partij winnend af te sluiten. Na zijn verlies van een week eerder trok T. v.d. Oord de goede lijn weer door en H. ongelegen momenten met zijn droommeisje in een dans je uit. Voor de medespelers maakt dit alles steeds raadse lachtiger, maar het geheel zorgt voor een aangenaam kijkspel. In januari vorig jaar werd dit stuk opgevoerd in het Anne Frank-centrum door een an dere toneelvereniging voor de Waddinxveense ouderen. De ouderen die hebben genoten kunnen het stuk nog een keer gaan zien en de ouderen die het niet gezien hebben krij gen nu de kans. Iedereen was toen vol lof over de avond. Omdat de organisa tie gezamenlijk wordt gedaan door de Stichting Welzijns werk en de culturele commis sie is deze avond toegankelijk voor iedereen dus voor alle leeftijden. De entreeprijs be draagt slechts ƒ3,- per per soon. Op het brinkje zelf zijn par keerplaatsen voor de bewo ners aan het brinkje gesitu eerd. Naast deze parkeer plaatsen worden stukjes groen met bomen gemaakt waar gespeeld kan worden. Door gebruik te maken van smalle wegen en korte stuk ken rechte weg wordt de snel heid van het autoverkeer laag gehouden. Mede daarom is gekozen om voor de hele wijk Zuidplas-Extra de maximum snelheid tot 30 km per uur te beperken. Overleden: Van Barlingen, oud Tl jaar; Verbree, Dirk, oud 79 jaar; Verhoeff, Adrianus, oud 46 jaar; de Wit, Wilhelmus Johannes, oud 76 jaar; Treur, Gerritje w.v. Radder, T.P., oud 85 jaar; van Es, Johannes Ja cobus, oud 87 jaar; van Oei, Ida Jantina e.v. Schaffer, J.M. oud 51 jaar; van Krimpen, Judith, e.v. de Vlaam D.A., Boevé, Jenneke, w.v. Fokker, J. oud 88 jaar; van Tol, Adriana Petronella, w.v. de Rooij, L. oud Tl jaar. De amateurmuziekavond begint een evenement te worden waar naar wordt uitgekeken, niet alleen door de deelnemers, maar ook door luisteraars. Bij deelname aan dit huiscon cert zijn de volgende pun ten van belang. Het repertoire is overwe gend klassiek, enkele stukken komen uit het lichte genre. Men mag spelen (of zingen) in alle denkbare combinaties: so lo, duo, trio, kwartet etce tera. Het belangrijkste is dat men een stuk serieus instudeert. De brinkjes worden ontsloten door de wijkweg. Langs deze wijkweg zijn twee onder één kap woningen gesitueerd. De ze wijkweg is verbonden met de Mina Drückerhoeve. Deze aantakking is echter vrij lang waardoor het sluip- verkeer uit Zuidplas-Extra voor het grootste deel ge weerd wordt. Daardoor zal het aantal auto’s op de wij kweg beperkt blijven. Langs het laatste gedeelte van de wijkweg zijn tevens twee blokken rijenwoningen be dacht, waarbij de hoekwonin gen van garages zijn voor zien. Tegenover dit laatste blok woningen zal de her vormde kerk gerealiseerd worden. Tussen deze wonin gen in zijn socio-woningen van de Hooge Burch ge plaatst. De openingstijden van ‘Stoe re Maatjes' zijn maandag middag van 13.30-17.30 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30- 17.30 uur, zaterdag van 9.00- 17.00 uur en op donderdag avond tot 21.00 uur. Jammer is dat de overige spe lers dit meisje niet kunnen zien, wat natuurlijk de nodi ge complicaties geeft. En dat nog wel op de trouwdag van zijn enige dochter. Het ongeval zorgt in ieder ge val voor zoveel oponthoud dat de dominee er behoorlijk le lijk over gaat doen. Om maar niet te spreken van de Aus tralische schoonvader die al in de kerk zat te wachten en nu zijn gram komt halen. Zich terugwanend in de tijd van charleston barst papa op WADDINXVEEN - Dinsdagavond 21 maart acht uur houdt de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk in samenwerking met de culturele commissie een toneelavond voor ouderen in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad). De Goud se Komedie voert dan het toneelspel in twee bedrijven ‘Daar gaat de bruid' op. Een week later wordt dit stuk opgevoerd in de Goudse Schouwburg. Het is een vrolijk blijspel. In het stuk krijgt de hoofdrol speler onzacht de deur tegen zijn hoofd, wat natuurlijk even zeer doet, maar het le vert hem de personificatie van zijn mooiste wensen op met een prachtig droommeis je dat hem daarbij ook nog adoreert. Geboren: Lotfi, z.v. A.M.L. Bantal en M. El Ouardani; Justin Mauri ce, z.v. F.J.H.M. Loomans en J.M. van Atnerom; Stephan Theodoor, z.v. C. van Nieuwkoop en A.M. Roggeveen; Edwin Laurentius z.v. E.L. Rath en A.L.L. Massing; S.E. Geels, z.v. H.J. Geels en M.S.M. Pieters; Denise, d.v. K.F.W. Groeneweg en J. v.d. Bosch; Marissa, d.v. J.J. Monster en M.E. de Knikker; Robin, z.v. J.J.M. van den Nieuwen- dijk en A.M. van Eek; Naomi, d.v. G.I. Noorlander en M.M. Grandia; Kjeld Wisse, z.v. B.Smit en S. de Jonge; Jennifer, d.v. A.H. van Wijk en M. Flux; Yannick, z.v. R.J. van Kooten en M J.H. Sluijs; Ruqiya, d.v. H. Mohamed en F.A. Musa; Tjardo, z.v. P.J. van Pelt en C.C. de Ja ger; Jordi, z.v. J.J. Triep en C.P. Bongaarts; Manon, d.v. A.C.J. Verkleij en I. Boer. Ondertrouwd: R.I.M. Hupez en D.I.A. de Boer; C.R. van Kesteren en WI.W van Dalen; M.J. Tinkhof en A.D. Bakhuijzen; R.F.K. Minnes en M. de Haan; R.R. Kersbergen en K.A. Prins; R.A. Geelhoed en H.W van Kerk; K. Seis en S.C. Visser; H. den Hartog en B. van der Klis. Weekeinddienst dierenarts: J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 01828-12737 (bij af wezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820- 18995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 01820-11215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bemhardlaan 17, tel. 10462. ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 MAART 1995 Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemons, Van den Brule en Wilms (groep I) heeft dienst: Arts: T.S. Wilms, Troelstrahoeve 66, tel. 18613 (zaterdag) en WA. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 (zondag) Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Glaser, Van der Linde, Voskamp en Vreeken (groep H) heeft dienst: Arts: waarnemer P.J.E. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100 Dienstdoende apotheek: D.C. van Doom, Prins Bemhardlaan 65, tel. 14162 Dienstdoende verloskundige: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898 Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huis arts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 -17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te wor den. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waar nemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Een greep uit de merkkleding die ze verkopen: Galipette, Kidokay, Oliver Twist, Bo-de- an en Thisisit. Het plan is ontworpen rond een centraal hoefijzer-vormig wijkpark met hier omheen hoge woningen. Achter de ho ge woningen ligt een krans van woonhofjes. Deze zijn door middel van een binnen ring en de wijkweg met el kaar verbonden. Zuidplas-Extra biedt ruimte aan ongeveer 360 woningen, een complex voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten (Hooge Burch), een kerk van de Centraal Hervormde Ge meente en een woonwagenlo catie voor vier standplaatsen. De hoofdontsluiting van de wijk wordt gevormd door een aan de buitenzijde gelegen en gebogen wijkweg, die door middel van een rotonde aan takt op de Beijerincklaan. Plandeel D is het eerst ge deelte dat gerealiseerd wordt. Het gebied is globaal 3 hecta re groot en beslaat in totaal 87 woningen. Aan de noord zijde van het wijkpark staan twaalf verhoogde woningen, in twee rijtjes van zes, die uit kijken over het wijkpark. Tussen deze woningen door loopt een voetpad dat uitkomt op een smal woonhofje dat omgeven is door een aantal kleinere woningen. Dit hofje vindt een vervolg in een brink waaraan rijen woningen gesi- 1 ^^77O5 Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1,2400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 2741HH Waddinxveen Postbus 372 2740 AJ Telefoon: 01828-30332 Telefax: 01828-32633 Openingstij den: Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 01828-30332 ZEVENHUIZEN - In Ze venhuizen wordt zater dagavond 22 april om acht uur in de Gereformeerde Kerk van Zevenhuizen door de Zeven Muzen voor de zevende maal een avond voor amateur-musi- ci gehouden. In november vorig jaar hield de Zeven Muzen een muziekavond voor en door volwassen amateurmusici uit Zevenhuizen-Moerka- pelle en omgeving. Het was een zeer geslaagde avond met goede muziek en veel publiek. riskantoor mr. P.L. van der Meulen en mr. J.A.M. Koek (Prinses Beatrixlaan). Inmiddels is de ontwerpfase voor plandeel D van Zuid plas-Extra afgerond. Uit een competitie onder de drie grootste plaatselijke architec tenbureaus, opgezet door de gemeente Waddinxveen en de woningbouwverenigingen Waddinxveen en SSW (die voor Zuidplas-Extra een sa menwerkingsverband in een maatschap hebben gevormd) is Stuurman Partners BV (Brugweg) gekozen. Op de criteria van stedebouw- kundige aspecten, welstands- en archtectonische aspecten, duurzaam bouwen, kosten- kwaliteitsverhouding, woon- technische aspecten en aspec ten van inbraakpreventie en sociale veiligheid scoorde Stuurman Partners BV hoger dan Topos Architecten BV (Middelburgseweg) en Archi tectenbureau Roggeveen BV (Tweede Bloksweg). Stuurman Partners BV heeft in de afgelopen periode het plandeel. D voor Zuidplas-Ex tra nader uitgewerkt. De defi nitieve ontwerpfase is on langs afgerond. In februari maart zullen de woonontwer- pen worden aanbesteed. De wijk Zuidplas ’90 is gele gen aan de zuidzijde van Waddinxveen. De wijk sluit in de noord-westzijde aan op de wijk Zuidplas en vormt, naar het zuidwesten, de afronding van Waddinxveen in de richting van het buiten gebied. WADDINXVEEN - Het ligt nog steeds in de bedoeling dat in mei wordt begonnen met de woningbouw in Zuidplas-Extra. Het bestemmingsplan Zuidplas ’90, waar het bouwrijpmaken vordert en nu de aanleg van een kleine woonwagenstand plaats aan de gang is, blijft de belangstelling trekken van dui zenden Waddinxveners. Ze denken daar een (nieuw) huis van hun gading te kunnen vinden. De eerste huizenverkoop start WADDINXVEEN - In tegen stelling tot de eerdere berich ten komt de regeling voor het melden en registeren van be drijfsafval niet in de Provin ciale Milieuverordening (PMV) die per 1 maart in wer king treedt. Voorlopig blijft de Verordening Bedrijfsafval- stoffen (VBA) nog van kracht. Dit speciale nummer van de VBA-Nieuwsbrief vertelt, waarom opname van de rege ling is uitgesteld, hoe de nieuwste voorstellen er uit zien en op welke termijn een definitieve regeling te ver wachten is. De allereerste aanleiding om de regeling aan te passen, waren de inspraakreacties op het concept. Volgens het voor stel van zomer 1994 zouden de Randstadprovincies (Noord-Holland, Utecht en Zuid-Holland) een veel ver dergaande regulering kennen dan bijvoorbeeld de Noorde lijke provincies. Dit zou on dermeer de concurrentieposi tie van bedrijven in de Rand stadprovincies kunnen ver slechteren. Vanuit het be drijfsleven klonk dan ook de krachtige roep om een lande lijk uniforme regeling. Ook in het overleg tussen de milieugedeputeerden van al le Nederlandse provincies werd de ongelijkheid zicht baar tussen de wensen van de Randstadprovincies en ande re provincies. De Randstad provincies hadden inmiddels al ruimschoots ervaring opge daan met de VBA. Op deze praktijkervaringen was de conceptregeling in de PMV gebaseerd. Andere provincies gaven aan dat zij minder be hoefte hebben aan vergaande controlemogelijkheden. De milieugedeputeerden be sloten in het Interprovinciaal overleg (IPO) om de verschil len en overeenkomsten te la ten bekijken en doorrekenen. Bureau Twijnstra Gudde on derzocht de verschillende mo dellen. Daaruit bleek dat de kosten van de verrschillende voorstellen niet noemens- waardig uiteen liepen. Uit de gegeven voorstellen zou vol gens het onderzoeksbureau een compromisvoorstel te de stilleren zijn, waarin uit gangspunten van alle provin cies recht wordt gedaan. Op dit moment wordt aan een nieuwe conceptregeling ge werkt op basis van dit com promisvoorstel. Het IPO zal in april besluiten of deze uni forme regeling goed genoeg is. Zo ja, dan is de basis ge legd voor de nieuwe PMV- tekst voor bedrijfsafvalstof- fen. Deze zal in mei de in spraak ingaan. parkeerplaatsen gemaakt. Bij de kruisingen tussen ach terpaden en deze binnenring worden drempels geplaatst waardoor de veiligheid voor de bewoners aan het brinkje vergroot. Publikaties en mededelingen over en woningbouwplannen voor het gebied achter auto bedrijf Van Leeuwen BV blij ken de interesse te hebben van zeer velen. Die aandacht hebben het gemeentebestuur, de woningbouwverenigingen Waddinxveen en SSW, die voor Zuidplas ’90 een maat schap hebben gevormd, en de bouwers aangenaam verrast. Zuidplas-Extra zal echter voor de woningzoekenden weing soelaas bieden, aldus burgemeester C.M. van der Linden. Gestart wordt met de bouw van 87 huizen van van de maatschap Zuidplas, ge volgd door de bouw van 52 woningen van het bouwbe drijf Mahon BV. Bij die in to taal 139 woningen zitten slechts 14 gesubsidieerde huurwoningen. ‘Dat betekent dat wij nieuwe wegen moeten inslaan om het bestand sociale huurwonin gen te versterken, in samen spel met corporaties of beleg gers', aldus burgemeester Van der Linden, die het in ie der geval plezierig noemt dat de woningbouw in Waddinx veen niet helemaal stilvalt. In Zuidplas-Extra - een groen 30 km-gebied met in totaal 360 huizen - wordt in plan D begonnen met de bouw van 87 woningen. Van dit aantal worden 66 woningen ver kocht en zullen er 21 in de huursector worden gereali seerd. Het woonwijkje heeft de vorm van een hoefijzer. In plan D gaat het om 12 herenhuizen aan een plantsoen van .325.000-375.000 gulden, 16 woonhuizen in twee bouwla gen voor senioren en tweeper soonshuishoudens van 200.000 tot 250.000 gulden, 21 royale huurwoningen in rij (sociale sector) van netto 762 gulden per maand, 3 royale koopwoningen met 5 mille subsidie van 190.000 gulden, 3 volledig gelijkvloerse wo ningen van 250.000 gulden, 18 geschakelde twee-onder- een-kapwoningen van 325.000-425.000 gulden en 14 royale woningen op rij van 250.000-300.000 gulden. De verkoop van de huizen is in handen van De Pater Ma kelaardij. De volgorde van de verkoopafhandeling is in handen van de gemeente Waddinxveen. De verkoop start in april. De actes wor den gepasseerd bij het nota- Rechts op de foto Jeannine Ferweda en links Mary Stelling in hun nieuwe kinderkledingwinkel ‘Stoere Maatjes in het winkelcentrum Groensvoorde. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - In het winkelcentrum Groensvoor de is maandagavond officieel geopend ‘Stoere Maatjes', een nieuwe winkel voor kinder kleding van 27-jarige Jeanni ne Ferweda (Mina Drucker- hoeve) en de 30-jarige Mary Stelling (Oranjelaan). WADDINXVEEN - De ge meenteraad heeft op voorstel van het college van B. en W. de eerste herziening van het bestemmingsplan Zuidkade- Wilhelminakade ’92 vastge steld. De herziening van het be stemmingsplan heeft met na me betrekking op de volgende onderdelen: - uitwerking van het terrein hoek Apollolaan-Zuidkade in verband met de bouw van 12 woningen; - het perceel naast Wilhelmi- nakade'73; k - aanpassing van de regeling voor bestaande bedrijven in hindercategorie 4; - het vervallen van het ver kooppunt motorbrandstoffen alsmede nieuwbouw van een showroom annex werkplaats Zuidelijke Dwars weg-Wilhe- minakade; - de bestemming van het per ceel Wilhelminakade 48; - correctie van enkele voorschriften (o.a. goothoog- te, strafbepaling). De ontwerp-herziening heeft met ingang van 15 december 1994 gedurende vier weken voor een ieder ter visie gele gen. Van de geboden gelegen heid tot het kenbaar maken van zienswijzen is geen ge bruik gemaakt. verslaan. In de subtop puntendelin- gen voor L. Willemen en L. Ellers en tussen J. Muit en H. Reus. A. Kardol hand haafde zich krap bij de beste tien door zijn overwinning op A. Prins. A. v.d. Starre speelde te goed voor een po sitie in het middengedeelte van de ranglijst. Nu werden de punten gepakt tegen A. Wiersma. In het middengedeelte kwam J. Stam niet verder dan remise tegen S. Lodder. F. Ritter verloor door tijdso verschrijding tegen L. v.d. Haven. 0J. Smit incasseerde verras send een nederlaag tegen H. Brinkhorst. H. van Offeren speelde een sterke en ge wonnen partij tegen J.v.d. Heiden. N. Dannis liet weer een winstpartij noteren. M. Moerland werd het slachtof fer. Na een langgevecht kwamen J. de Bock en H. Stouten remise overeen. In de kelder van de schaak- divisie moest J. Markus in P. van Offeren zijn meerdere erkennen. J. van Sandijk speelde een degelijke wed strijd en versloeg G. Toren beek. A. van Nieukerke klauterde wat naar boven door zijn overwinning tegen D.J. van Offeren. H.E. van Offeren zakte nog wat verder af door zijn ne derlaag tegen C. Alblas. Als laatste smaakte A. van As peren het ongenoegen van een nederlaag en ging de teil in tegen J. Ponsioen. X „ato°9 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: 9.30 uur ds. A. de Reuver, Delft 17.00 uur ds. H. Schipaanboord WOENSDAG 8 MAART 19.30 uur ds. A. W. van der Plas De Hoeksteen. Esdoomlaan: 9.30 uur ds. P. Vermaat, Maass- sluis 18.30 uur ds. C.D. Zonnenberg WOENSDAG 8 MAART 19.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 17.00 uur ds. M. van Campen WOENSDAG 8 MAART 19.30 uur ds. C.D. Zonnenberg Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. A. W van der Plas WOENSDAG 8 MAART 19.30 uur ds. M. van Campen Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan: 10.00 uur ds. A.A. van Houwelin- gen 17.00 uur SoW-dienst in Ontmoe tingskerk GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoorde: 9.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. E. Hoogerwerf, Woerden (SoW-dienst) WOENSDAG 8 MAART 20.00 uur ds. J.C. de Moor REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzin nige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 7