B. en W. trekken VERBOUWINGS WS HARWA INTRODUCEERT VOOR W'VEEN E.O. 95 VFRfcOCM makelaardij b.v. JG Bremmer—: Parker balpen stalen jatter Recreatie Verweij Albert Bron in Waddinxveen begraven proj ectcoördinator voor Passsage aan PM College wil bedrijven bezoeken Asielzoekers centrum open in oktober BOEREN BELEGEN REHORST 1750 van I f Binnen zes maanden structuurontwerp Brief met afspraken over uitbreiding Passage-West MAB BV. Met inachtneming W"' u Nieuwsblad Onafhankelijk Ei-van ’t hof makelaardij SPETTERAANBIEDING Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door! HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE DE ANATOMISCH VERANTWOORDE MATRASSEN- KOLLEKTIE VAN UBICA/ICA (zie adv. elders in dit blad) raHMÉA A Rijnlandstraat 4 INBRAAK BEVEILIGING 3-Daagse Grandioze tuinmeubel- en caravanshow Bisschop naar Waddinxveen VanBarlingen 01727-151 Valkhoven Expositie van Theo den Boon Marco Borsato in De Herberg REEUWIJK-DORP - In dis cotheek De Herberg in Reeu- wijk-Dorp treedt zondag avond 2 april Marco Borsato op. De zanger van ’Dromen WOENSDAG 29 MAART 1995 51e JAARGANG No.02434 Onder grote belangstelling is op de allgemene begraafplaats Albert Bron herbegraven. (Foto: Joop Dorst). PASSAGE 19 - 11244 1 kilo UW TELEVISIEDOKTER 01828-13500 FOTO VIDE# AUDI 24 uur service 3 maanden garantie Met onze vier kantoren bestrijken wij de hele regio Midden-Holland! Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. ling op 8 maart het ontzielde lichaam van de eerste en eni ge Nederlander die in de Ru- andese burgeroorlog het le ven verloor. Nadat er een be- ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS wordt gestart met de voor lichting aan onder meer vrij willigers. OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN II MMMIEVEI.B voor KOPSN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. 01828-12309 naar het vliegtuig van korte "g: tariumgebouw op het ITC- terrein en begint om 20.00 uur. Voor deze avond is nog een beperkt aantal toegangs bewijzen verkrijgbaar bij de openbare bibliotheek en Bru- na boekhandel Jongejan. Voor Albert Bron werd in rouwcentrum Gouwehof een indrukwekkende dienst van woord en gebed gehouden, die aan de herbegrafenis vooraf- Schoenen en Lederwaren De nieuwe afspraken hebben betrekking op een reeks bvan zaken, zoals‘het maken van een structuurontwerp voor het Passagegebied, het daar voor op te stellen programma Adriaan van Dis spreekt in Boskoop BOSKOOP - De schrijver en INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen de vader, die het avontuur niet schuwde. Zwager Ernst Samsom ver haalde op bewogen wijze van zijn ervaringen met de oud- Waddinxvener, die ook een groot vogelliefhebber bleek te zijn en wel degelijk religieuze gevoelens kende. Andere fa milieleden verzorgden enkele lezingen en Philemon Niyo- mugabo maakte gitaarmu ziek, waarbij hij ook zong. Bij de uitgang van het rouwcen trum werd gecollecteerd voor het weeshuis- en bejaarden project van de Diaconessen in het Ruandese Rubengera. Waar Albert Bron nodig was wilde hij gaan, zijn en blijven. Dat was de rode draad in alle herinneringen die tijdens de dienst van woord en gebed onder woorden werden ge bracht. Merkbaar was ook dat een einde is gekomen aan een voor velen moeilijk jaar - MET VEEL ATTRACTIES O.A. BRADERIE op vrijdag 31 maart, zaterdag 1 en zondag 2 april (Zondag geopend van 10.00-17.00 uur) Rottekade 9, Oude Verlaat, Zevenhuizen. Tel.: 01802-3115 WADDINXVEEN - Onder grote belangstelling van een klei ne 300 mensen is dinsdagmiddag op de algemene begraaf- er hard moet worden gewerkt boren en getogen Waddinxvener Albert Jan Bron begraven. Nadat zijn lichaam eerder deze maand was gevonden in het Ruandese hoofdstad Kigali en kortgeleden was geidentifi- Op initiatief van minister drs. J.P. Pronk (Ontwikke lingssamenwerking) is een Nederlands onderzoeksteam deze en vorige maand in Ki gali aan het zoeken geweest naar het graf van Albert Bron. In de buurt van het vliegveld van de Ruandese gendommen te zullen inbren- tijd gen in het te realiseren pro ject. Deze toezegging maakt onderdeel uit van de gemaak te afspraken. het ministerie van Buiten landse Zaken was het voor ie dereen zeker dat het om de bloeiend garagebedrijf vermiste oud-Waddinxvener ging. APK keuring 75,- Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728 - 9697 van eisen en procedureplan met tijdschema, de overleg structuur, de beëindiging van de oude intentie-overeen- komst en de afstandsverkla- ring van de schadeclaim van ren in het gebied van de plan- ontwikkeling, als ook met de Ondernemers Vereniging Waddinxveen (OVW) en con sumentenorganisaties Het Pensioenfonds PVF heeft toegezegd nu reeds haar ei- WADDINXVEEN - Het tijde lijk asielzoekerscentrum, dat voor voorlopig drie jaar aan de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen wordt inge richt, zal in oktober van dit WADDINXVEEN - Zondag 2 april zal mgr. Ad van Luyn, bisschop van Rotterdam, voor de eerste maal in zijn functie als bisschop Waddinxveen be zoeken. In de Ontmoetings- kerk (Groensvoorde), die ge- zamelijk gebruikt wordt door de rooms-katholieke Sint Vic- torparochie en de Gerefor meerde Kerk, zal de bisschop het sacrament van het vorm sel toedienen aan ruim 20 kinderen. Het vormsel is het sacrament waarin de bisschop als opvol ger van de apostelen de ge loofsbelijdenis van de kinde ren aanvaardt, voor hen de Geest van God afsmeekt op dat zij als zelfstandige chris tenen zullen uitkomen voor hun geloof en hen tenslotte zalft met olie als gave van de Heilige Geest. Het is voor Waddinxveen lang geleden dat de bisschop zelf komt om het vormsel toe te dienen. Mgr. Ad van Luyn is nu ruim een jaar bisschop van Rotterdam. In die nog korte periode heeft hij reeds goede contacten weten op te bouwen met de jongeren van zijn bisdom. Zijn nuchtere kijk op ontwik kelingen in de kerk maken hem tot een open en hartelij ke gesprekspartner voor mensen met verschillende vi sies en meningen. Ook in oe cumenisch opzicht heeft hij een ruime blik. ‘Christenen kunnen niet zonder elkaar1, is zijn opvatting. Mgr. Ad van Luyn komt zon dag 2 april voor het eerst offi cieel in het Gouwedorp op be zoek. WADDINXVEEN - Het colle ge van Burgemeester en Wet houders van Waddinxveen legt ieder jaar een aantal be drijfsbezoeken af. B. en W. kiezen hiervoor meestal de dinsdagmiddag, na afloop van de wekelijkse collegever gadering omstreeks vier uur. De bedrijfsbezoeken zijn in het leven geroepen omdat het gemeentebestuur van me ning is dat, wil men op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen binnen het lokale bedrijfsleven, het af leggen van bedrijfsbezoeken daarvoor één van de meest geschikte middelen is. Op de ze wijze is het college nog beter in staat om op wensen van en ontwikkelingen bin nen het bedrijfsleven in te spelen. Als er bedrijven zijn die zich voor een bedrijfsbezoek wil len aanmelden of nadere in formatie daarover wensen dan kunnen zij contact opne men met gemeentelijk be- drijfscontactfunctionaris drs. P.A.M. Kooien, telefonisch be reikbaar tijdens kantooruren onder nummer 01828-24629. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense kunstenaar Theo den Boon (1941) exposeert schilderijen op werk en pa pier in Galerie 27 (De Greef De Greef) aan de School straat in Wassenaar. Tot en met donderdag 3 mei wordt zijn 'werk daar samen met schilderijen en collages van Trees Suringh (1930) ge toond. De opening van de ten toonstelling was afgelopen zaterdagmiddag. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. WfS M.NEKLEMAN ♦4 Installaticbcdrilf bx maar liefst zes maanden uit getrokken, zodat het oktober re sultaten bekend zullen kun nen worden gemaakt. Deze gang van zaken betekent wel dat de oude intentieverkla ring is beëindigd, terwijl MAB BV ook definitief af stand heeft gedaan van de eerdere onkostenclaim. Zoals bekend ligt er al een raadsbe sluit voor de Passage-West van februari 1994. Er zal dit najaar anderhalf jaar voorbij 7*7-*"“l steen is verzet. In commissieverband zullen de gemeenteraadsleden de komende tijd tussentijds wor den geïnformeerd over de stand van zaken. Zeker is dat plaats aan de Alberdingk Thijmlaan in Waddinxveen de ge- 3 dagen 10% korting op dames heren- en kinderschoenen. Bedrijfspensioenfonds k A in het bijzonder zijn vrouw en zoons waarin gehoopt werd op een wonder, zolang echte zekerheid uitbleef. Het lot van de oud-Waddinx vener trok vooral vorig najaar veel aandacht. Er verschenen uitebreide artikelen in de Ne- derlandser pers en in het VA- RA-televisieprogramma De ronde van Witteman’ werd met de in Utrecht wonende echtgenote Mieneke en zoon Willem gepraat. Ook werd in Bunnik bij wijze van voorlo pig afscheid door de Stichting Vrienden van Ruanda een drukbezochte herdenkings dienst gehouden. Op dat moment ontbrak op dat moment reeds een half jaar lang elk spoor van Albert Bron. Zijn auto was toen al wel vol met kogelgaten ge vonden. Een speurtocht ter plaatse van familieleden leid de niet tot resultaat. Vanaf juni worden de units (waaronder een school waar aan naar schatting zeventig kinderen basisonderwijs wordt gegeven) geplaatst en ovinden terreinwerkzaamhe- huis de brief voor akkoord on- den plaats. Nog voor de zomer dertekend door de gemeente, William Properties BV en MAB BV. om tot een uitvoerbaar resul taat te kunnen komen. bereiding, stedebouwkundig De randvoorwaarden voor het ceerd kon zijn stoffelijk overschot afgelopen week naar Ne en 1 1-_ j- kosten en tijd zullen zijn ge- instemming 1 - ----1-— 1^-x—xU. karakter van het project leek het B. en W. al gauw van be lang een op het gebied van centrumontwikkeling erva ren externe projectcoördina- te werkwijze, die overigens de tor aan te wijzen. Hij zal met bevoegdheden van de ge- een gemiddelde van ongeveer meenteraad onverlet laat, één dag in de week tot aan het moment van contractvor- ming met de planontwikke- ling bezig zijn. Inmiddels hebben de project ontwikkelaars William Pro perties BV en MAB Project ontwikkeling BV en belegger PVF Nederland NV (namens het F voor de Metaalindustrie) in een brief met afspraken vast gelegd op welke wijze de ko mende maanden gewerkt zal worden aan het voor de Pas sage te ontwikkelen struc tuurontwerp. De indruk in het gemeente huis bestaat dat er - na de no dige gesprekken daarover - nog altijd goede mogelijkhe den worden gezien om te ko men tot een nieuw winkel hart op de oorspronkelijke lo- katie, terwijl PVF Nederland NV eerst nog in heldere be woordingen naar de Be Fair- lokatie had gelonkt. Voor het opstellen van het Gouda: Markt 63 WADDINXVEEN - Het overleg tussen het college van Bur- hoofdstad vonden zij plotse- gemeester en Wethouders met de projectontwikkelaars Wil- liam Properties BV (Rotterdam) en MAB Projectontwikke ling BV (Den Haag) en de belegger Pensioenfonds PVF NV (Amsterdam) heeft dezer dagen geleid tot een brief aan de gemeenteraad, waarin de afspraken zijn vastgelegd om te komen tot uitbreiding en vernieuwing van het hoofdwinkel- vestiging was gekomen van centrum ’de Passage’. zijn bedrog’ (250.000 exem plaren en 13 weken op de eer ste plaats in de hitparade) komt ’s avonds langs. De zaal televisiepresentator Adriaan is open vanaf acht uur. Er is van Dis verzorgt op donder- geen voorverkoop van kaar- dag 6 april een literaire ten. Eerste Paasdag (zondag avond in Boskoop. Deze 16 april) bezoeken IT-dansers wordt gehouden in het Plan- het podium van De Herberg. Voor latere avonden zijn Su gar Lee Hooper, Gordon en The Outhere Brothers gecon tracteerd. Gouwedorp, waar in Huize Souburgh (Prins Bemhardlaan) zijn 86-jarige moeder woont, begraven te worden. De 52-jarige Albert Bron blijkt in het Afrikaanse land, waar hij in twintig jaar tijd een -- met 30 medewerkers opbouw de, op 23 april 1994 op weg j-1. -X _JU._X-.J_-1-X- afstand door zijn hoofd schoten te zijn. Hij was in gali teruggekeerd om tal van Hutsi-vrienden en -kennis sen de helpende hand te bie- ging. In deze dienst, afwisse- den, maar vlak nadat hij be- lend in het Nederlands en het sloten de levensgevaarlijke Frans, sprak zoon Willem missie in zijn nieuwe vader- Bron trots en emotioneel over land te beëindigen en het zijn mooie, eerlijke en boeien- j vliegtuig naar Nederland te nemen werd hij meedogen- I loos door extremistische Hu- l tu—milities om het leven ge- I bracht. Zonder enig proces. De oud-Waddinxvener, die op I dat moment nog alleen in Ru- i anda verbleef omdat zijn vrouw Mieneke en hun zoons i Willem en Koos al korte tijd I veilig en wel in Nederland waren 9ze hadden elkaar op- I het vliegveld van nairobi voor het laatste vluchtig gespro ken, kwam met zijn chauffeur in een hinderlaag terecht. De lichamen werden naast el kaar begraven en toegedekt met bladeren van bananenbo men, zoals in dit Afrikaanse land gebruikelijk. van de gemaakte afspraken hebben de projectontwikke laars toegezegd binnen zes maanden een structuuront werp voor de Passage op te stellen op basis waarvan - na overeenstemming over de in houd van de plan-layout en de financieel-economische haalbaarheid - een samen werkingsovereenkomst kan worden gesloten. Het opstellen van de plannen zal plaatsvinden in goed over leg met de eigenaars-winke- liers aan de zuidzijde van de jaar worden geopend, huidige Passage, de huidige Dit is door het college van huurders, het Bedrijfspensi- Burgemeester en Wethouders oenfonds voor de Metaalin- en het Centraal Orgaan op- dustrie en de overige eigena- vang Asielzoekers (COA) vo rige week afgesproken. Het centrum wordt opgebouwd uit mobiele units en biedt plaats aan zeshonderd bewo ners. Afstemming van planningen, gecombineerd met de lever- van de mobiele units en de bouwvakvakantie, leiden tot de datum van oktober. In de maanden april en mei wordt het terrein bouwrijp De gemeenteraad zal in zijn gemaakt, vergadering van woensdag avond 29 maart worden ge vraagd in te stemmen met de gemaakte afspraken. Voor uitlopend hierop is vrijdag middag 24 maart in het raad- WADDINXVEEN - Drs. R. Nagel, werkzaam bij Heidemij Advies, is door het college van Burgemeester en Wethou ders aangewezen als extern projectcoördinator voor de ver nieuwing en uitbreiding van het winkelcentrum ’de Passa ge’. De nieuwe projectcoördinator structuurontwerp is intussen beschikt volgens het gemeen- uXJL.2-- tebestuur over ruime erva- g ring met vergelijkbare projec- zal zijn voordat de eerste ten. Om hem te kunnen in schakelen stelde de gemeen teraad vorige maand een ex tra krediet van 125.000 gul den beschikbaar, zodat er nu voor dat doel anderhalve ton in kas zit. Meegedeeld is toen dat de kósten van de projectcoördi nator in rekening zullen wor den gebracht bij de project ontwikkelaars. De acceptatie van de kosten is overigens zijn gegaan zonder dat er één wel afhankelijk van het sla gen van het project. Daar naast is het zo dat niet alle kosten van de projectcoördi nator zullen kunnen worden doorberekend. Zeker is dat met de begelei ding van de plantontwikke- ling door de gemeente (voor- verkeerskundig) de nodige project behoeven overigens de derland worden overgevlogen. Het was zijn wens in het n-:__x-van jjet coiiege - - - moeid. Gezien het complexe Projectwethouder Jan Hiele- ma (CDA) is opgedragen de lokale volksvertegenwoordi gers steeds van informatie te voorzien. Dat betreft een vlot- f :f Ruif Weekblad voor Waddinxveen VIER WETEN MEER DAN EEN! 9 Zie pag. wenskaarten, tabaksart.. kantoorart hobbymatenaien Volop keus - Volop voordeel!! KERKSTRAAT 2. BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 bij: Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6. Waddinxveen Tel.: (01828) 13061 y 2741 GZ Waddinxveen Tel. 01828-16119 Fax 01828-16638 Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden ISünerreparaiuel Kerkweg Oost 177 - 2741 HO Waddinxveen - Telefoon O1B28-12O12 zuidplaslaan 432, waddinxveen telefoon 01828-18055 telefax 01828-18458 kantoren in gouda.alphen a/d rijn. zoetermeer en waddinxveen Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 09.00-17.30 uur, vrijdagavond koopavond 1 i 1 A 11 1’1 mi 1 TTT_ J _12J 13." Automobielbedrijf VW^ELS^JK Bedrijvencentrum 'De Valk1 Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel 01820-18055 - Fax 01820-22926 Kerkweg Oost 183 - 2741 HD Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 Zie onze advertentie elders in deze krant. kléin F 4 V. U lx

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1